H) негизги жэне айналым капиталдарын молыктыругаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

H) негизги жэне айналым капиталдарын молыктыруга8. Улестик жарна негизинде жумыс истейтин касипорындар:

C) копперативтер

E) бириккен касипорындар

H) шаруашылык сериктестиктер

9. Мемлекеттик шыгыстар экономикалык мазмуны бойынша негизги болинетин топтар:

E) Материалдык ондирис шыгындары.

F) Резервке кеткен шыгындар.

G) Ондиристик емес сала шыгындары.

10. Уйымдык кукыктык расимдеуге карай мемлекеттик киристер:

A) жеке касипкерлик сектордын салык тусимдери

B) халыктын салык толемдеринен

D) мемлекеттик касипорындар мен уйымдардын табыстары

11. Салык женилдиктери:

B) табыстын есептелген сомасынан шегерилетин шегеримдер

G) салык салынатын табыстын курамына кириктирилмейтин сома жане салык молшерлемесин томендету

H) салык салынбайтын минимум

12. Салык салу обьектилерин есепке алу жане оларды багалау амалдарына карай салыкты алудын адистери:

A) Кадастрлык адис.

C) Маглумдама адиси.

H) Патенттик адис.

13. Казакстан Республикасынын бюджет жуйеси:

B) жергиликти бюджет

C) республикалык бюджет

F) Улттык кор

14. Мемлекеттик бюджеттин сапалык сипаттамасы:

A) инвестициялык кор

B) шет елдик каржы ресурстарынын орталыгы

D) халыкаралык уйымдардын каржысы

15. Казакстан Республикасынын Улттык корын баскару жониндеги кенес курамы:

A) Казакстан Республикасынын Президенти

F) Премьер министр, Сенаттын торагасы

H) Парламент Мэжилисинин торагасы, ¥лттык банктин торагасы

16. Бюджеттен тыс корлардын органдары:

D) салымшылар

F) занцы тулгалар

G) инвесторлар

17. Мемлекет кредит ресурстарын:

F) курдели жумсалымдарды каржыландыру ушин

G) бюджет тапшылыгын каржыландыру

H) елдин акша айналысын реттеу ушин

18. Мемлекеттик борышты баскарудын адистери, бул:

A) Мерзимди узарту.

F) Сайкестендиру жэне жангырту.

G) Кайта каржыландыру.

19. Уй шаруашылыктары тусими сенимдилигине карай болинеди:

A) Шартты кепилденилген.

D) Кепилденилмеген.

F) Кепилденилген.

20. Уй шаруашылыктарынын жинактау корынын жумсалу максаты:

B) Гимарат сатып алу.

C) Алтын жане багалы заттар сатып алу ушин пайдалану.

D) Болашак ушин жиналады.

21. Казакстан Республикасындагы ерикти сактандырудын турлери.бул:

A) Муликти сактандыру.

F) Гимараттарды сактандыру.

H) Омирди сактандыру.

22. Кулдырау кезиндеги ынталандырушы фискалдык саясаттын карастыратын багыттары:

D) Фискалдык саясат багыттарынын уйлесимдиги.

G) Мемлекет шыгыстарынын кобеюи.

H) Салыктардын томендеуи.

23. Казакстан Республикасы каржы нарыгынын инфракурылымы:

A) Тенге сарайы мен Кассалык операциялар жане кундылыктарды сактау орталыгы

B) Багалы кагаздардын орталык депозитарийи

C) Казакстан кор биржасы

24. Сырткы экономикалык кызметтин манызды аспектилери:

B) халыкаралык каржылык несие уйымдарынын каржылары

F) шетел инвесторларынын катысуы

H) шетел кредиттерин тарту

25. Инфляция:

D) тауарлар мен кызметтер корсетуге баганын осуи

E) акша айналыс занынын бузылуы

G) акшанын кунсыздануы

 

 

Каржы3

1. Когамдык оним кунындагы каржылык ресурстардын калыптасу коздери:

B) Кажетти оним.

F) Косымша оним.

H) Материалдык шыгындар.

2. ¥лттык шаруашылыкты каржыландырудын бюджеттик адистери:

B) мемлекеттик курдели жумсалымдар

D) мемлекеттик котере сатып алу

E) субсидиялар (отеусиз берилетин каражаттар)

3. Каржы жуйесиндеги ондиристик емес сала каржысынын калыптасу коздери:

A) Когамдык уйым каржылары.

B) Арнаулы максатты корлар.

E) Саяси жане когамдык козгалыстар каржысы.

4. КР каржы жуйесиндеги жалпы мемлекеттик каржынын боликтери:

C) Мемлекеттик бюджет.

F) Бюджеттен тыс корлар.

G) Мемлекеттик несие.

5. Каржылык саясаттын тиимдилигин камтамасыз ететин жалпы кагидалары:

A) Озиндик жане дуниежузлик тажирбиени есепке алу.

E) Экономикалык зандардын ис-эрекетин есепке алу.

H) Накты тарихи жагдайды есепке алу.

6. Каржы механизиминин каржылык ынталандыру топтары,бул:

A) Ресурстарды инвестициялаудын тиимди багыттары.

C) Арнаулы каржылык женилдиктер.

G) Котермелеу корларын пайдалану.

7. Коммерциялык емес уйымдардын шаруашылык кызметин жургизудин адистери:

E) шыгындарды озин ози отеу адистери

G) сметалык каржыландыру

H) шаруашылык коммерциялык есеби

8. Коммерциялык касипорындар мен уйымдардын каржысын уйымдастырудын кагидалары:

A) Барлык меншик нысандарынын тендиги

B) Каржылык кукык жэне нормативтер.

C) Коммерциялык есеп жэне жоспарлылык.

9. Мемлекеттин тикелей катысуымен халыкка усынылатын:

B) Когамдык тауарлар.

D) Когамдык игиликтер.

H) Алеуметтик кызметтер.

10. Таза табыс осуинин басты факторлары:

A) оним сапасын жаксарту

B) оним ондируге жумсалатын материал мен акша ресурстарын унемдеу

D) енбек онимдилигин арттыру

11. Казирги кезде салыктар орындайтын функциялар:

E) фискалдык

G) реттеуши

H) кайта болу

12. Салыктын негизги базасы:

A) тауарларга салынатын салыктар

B) табыска салынатын салыктар

C) капиталга салынатын салыктар

13. Бюджет кодексине сайкес бюджеттин курылымы:

C) агымдагы каражаттар

F) бюджеттик процесс

H) айналым капиталы

14. Бюджет тусимдеринин сыныптамасы:

D) санат

E) категория

F) сырткы сынып

15. Казакстан Республикасынын Улттык корын баскару жониндеги кенес курамы:

D) Премьер министр, Сенаттын торагасы

E) Парламент Мэжилисинин торагасы, Улттык банктин торагасы

F) Казакстан Республикасынын Президенти

16. Зейнетакы корынын каражаттарынын жасалу коздери:

D) ерикти зейнетакы жарналары

E) шаруашылык органдары толейтин сактык жарналары мен арнаулы салыктар

G) миндетти зейнетакы жарналары

17. Мемлекеттик кредиттин ерекшелиги карызга берилген каражаттардын:

A) кайтарымдылыгы

B) акылыгында

C) мерзимдилиги

18. Мемлекеттик кредиттин турлери:

A) Сырткы кредит.

C) Шартты кредит.

H) Ишки кредит.

19. Уй шаруашылыктарынын тутыну корынын жумсалуы:

E) Ондирис тауарын сатып алу.

F) Тагам онимдерин сатып алу.

G) Коммуналдык толемдер мен алымдар.

20. Уй шаруашылыктары каржысынын болгиштик функциясы келеси уш баспалдакты кириктиреди:

B) Акшалай корларды пайдаланады.

D) Акшалай корларды калыптастыру.

F) Акшалай корларды боледи.

21. Сактандыру кызметтери:

D) болу

G) отемдик

H) жинактык жане бакылау

22. Бюджеттеги каржылык реттеудин нысандары:

A) Субвенциялар.

Г) Субсидиялар.

G) Трансферттер.

23. Каржы нарыгында уакытша бос акша каражаттардын жинактау жэне оларды инвестициялау кандай айналым куралымен жузеге асырылады:

C) Акциялар.

D) Багалы кагаздар.

H) Облигациялар.

24. Халыкаралык байланыстарды дамытудагы каржынын роли коринетин багыттар:

A) каржы коздерин издестиру жане ар турли багыттарын каржыландыру ушин кажетти ресурстарын жумылдыру

C) халыкаралык катынастардын жане тикелей катысушыларын ынталандыру

E) халыкаралык ыкпалдастык урдистерин реттеу

25. Каржынын инфляциялык урдиске асер ету факторлары:

B) мемлекет шыгыстарынын осуи

E) табыска салынатын салыктын кобеюи

H) бюджеттердин узак уакытты тапшылыктары

 

 

Каржы4

 

 

1. Каржылык ресурстарды осирудин манызды факторлары:

B) Жалпы когадык онимнин болину уйлесимдиги.

Г) Енбек онимдилигин арттыру.

H) Материалдык заттай курлымы.

2. Баскару денгейи бойынша каржы корлары болинеди:

C) Жергиликти.

G) Мемлекетарапык.

H) Улттык.

3. Каржы жуйесиндеги халык каржысынын турлери мен курамы:

C) Дивиденттер мен пайыздар.

D) Енбек акы мен сыйакылар.

G) Жардемакы мен зейнетакылар.

4. Каржы жуйесин камтамасыз етуши косалкы жуйелери:

A) каржылык бакылау

C) каржылык нормативти зан актилери

G) каржыны автоматтандырылган жуйеде баскару

5. Каржы туткалары:

С) амортизациялык аударымдар

Г) дивидендтер

G) каржы санкциялары

6. Каржы жуйеси каржынын мандилик сипаттамасына карай уш боликти камтнды:

A) акша корларынын жиынтыгын

B) каржы катынастарынын жиынтыгын

C) баскарудын каржы аппаратын

7. Коммерциялык есептин айкындаушы кагидалары:

A) каржы шаруашылык кызметинин кортындысына ынталылык

D) озин ози отеушилик

H) озин ози каржыландыру

8. Каржы катынастарынын комегимен:

C) каржылык саясат калыптасады

E) табыс курылады

G) экономикалык натиже алынады

9. Нысаналы белгилери бойынша мемлекеттик шыгыстар болинеди, бул:

C) Корганыска жане баскаруга.

D) Экономикага.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.019 с.)