E) Енбек катынастарын занцылык кукылык нормалармен камтамасыз ету.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

E) Енбек катынастарын занцылык кукылык нормалармен камтамасыз ету.G) Жана жумыс орнын куру жэне енбек биржасы аркылы жумыссыз адамдарга баска жанамамандыктарды игеруге биликтиликти котеруге комектесу.

24. Енбек онимдилигин арттыру, капиталды тарту жане табиги корларды пайдалану аркылы ондириске баска косымша факторларды коспай экономиканы осиру:

B) Интенсивти осу.

Г) Ресурстарды пайдалану адистерин жаксарту.

G) Колданылатын ресурстар сапасынын осуи.

25. Экономикада ондирис факторларынын онимдилиги томендегенде экономикалык осуди устау:

B) Ондиристик ресурстарды аз тутынады.

D) Косымша ресурстардын осимдилигин осирмеу.

E) Жалпы ондиристин колемин азайту.

 

 

Экономикалык теория3

1. КР мемлекетинин аралас экономикадагы роли:

A) Мэнди.

B) Жогары.

F) Экономикалык осуи.

2. Дедукция:

C) Жалпы функционалды болшектеу адистери.

E) Жалпыдан жекеге, бутиннен болшекке кошу.

G) Фактилерден теорияны болип курастыру.

3. Мемлекеттин “ким ушин ондиру керек?” маселесин шешудеги роли:

B) Когамдагы тепе-тендикти кушейтуге жагдай жасау.

C) Экономикалык турактылыкка ыкпалын тигизу.

D) Экономика тиимдилигинин осуин ынталандыру.

4. Нарыктын курылымдык турлери:

C) Ондирис факторынын нарыгы.

F) Каржы нарыгы.

H) Тауарлар мен кызметтер нарыгы.

5. Меншик дегенимиз:

A) Адамдардын затты иеликке алуына байланысты бир-биримен катынасы.

E) Оним ондируге жалдамалы енбеккерлерди пайдалану.

F) Адамнын затка катынасы.

6. Игиликтерди пайдалану натижелерине иелик ету кукыгы:

C) Пайдалану кукыгы.

D) Егемендик кукыгы.

G) Табысты алу кукыгы.

7. Тауар - бул:

A) Айналым куралынын бири.

Г) Айырбас ушин шыгарылган енбек оними.

H) Акшага айырбас заттын бири.

8. Тауарлы ондирис - бул:

C) Нарыкка шыгаруга адамдардын айырбаска немесе жеке бас кажеттиликтерин отеу ушин ондирилетин оним.

D) Енбек онимдерин нарыкка тусетин айырбас ушин ондиру.

H) Ресурстар шыгындарымен сол аркылы ондирилген тауар мен кызметтердин катынасы.

9. Жиынтык сураныс кисыгы корсетеди:

A) Ондирилген накты ЖУО мен бага денгейи арасын.

E) Тутынушыларды канагаттандыратын бага денгейи мен ондирушилерди канаттандыратын бага денгейиарасын.

H) Сураныс багасын.

10. Сураныс пен усыныс денгейинин ара-катынасындагы тепе-тендик бага:

C) Сураныс пен усыныс кисыгынын киылыскантепе-тендик нуктеси.

D) Тауардын багасы мен колеминин киылысуы.

E) Сураныс пен усыныс кисыгынын киылысуы аркылы пайда болган бага.

11. Жиынтык усыныс кисыгындагы кейнсиандык болик:

E) Аралык сызыкпен.

F) Бага мен сату колеминин арасындагы тикелей тауелдиликти.

G) Горизонталды сызыкпен берилген.

12. Айналымдагы капиталдын формуласы:

E) А-Т-А.

G) Тауарлы акша.

H) Акша.

13. Капиталдын турине негизги жэне айнымалы болып болинуине тэн:

E) Тауарлы акша.

F) Тауарлы.

G) Акшалай.

14. Негизги капиталдын моральдык тозуы:

A) Ондирис процесинде кызмет аткару не токтап калуына байланысты тутьину кунын жою.

C) Ески коликтерди онимдилиги жогары жана коликтермен ыгыстыру.

D) Пайдалану мерзиминин отелуи томендегенде.

15. КР енбек ету нарыгында жалакыдан жумыскердин зейнетакы шотына аударылуынын пайыз молшери:

G) он %.

H) он пайыз.

А)10%

16. Улттык экономикалык жуйе когамдык ондиристин динамикалык осип- оркендеуине экономикалык дарежеде талдау жасайды:

D) Микро жэне макроэкономика.

F) Ресурстарга жумсалынатын шыгындар.

G) Тауарлар мен кызметгердин таза экспорты.

17. Егер экономика бутин жуйе ретинде зерттелсе, онда бул талдау аталады:

A) Нормативти.

B) Макроэкономикалык.

H) Орталыктан жоспарлау.

18. Жиынтык сураныс кисыгы жогарылайды, егерде:

A) Ондиргиш куштер жогарласа.

B) Солга - томенге (азаюы).

H) Онга - жогары (осуи).

19. Негизги капиталдын элементтеринин тугыну кунын жою дегенимиз:

C) Ондирис процесинде кызмет аткару не токтап калуына байланысты.

E) Техниканы жанарту.

F) Ески коликтерди онимдилиги жогары жана коликтермен ыгыстыру.

20. Нарыктык экономикага кошкенде рентабельдилиги томен ондиристерди ауыстыруга болады:

A) Жеке касипкерликтин еркиндиги.

B) Меншиктин ужымдык баскаруга кошуи.

F) Меншиктин енбек ужымдыгына баскаруга кошуи.

21. Мемлекеттик меншик жане мемлекеттик реттеу басым елдер шаруашылыгынын кайсысын акимшилик-эмиршилдик жуйеге жаткызуга болады:

B) Жапония.

D) КСРО.

E) Германия.

22. Инфляцияга карсы саясат:

E) Баганы реттейтин мемлекеттин бакылауы.

F) Мемлекеттик реттеу куралдары.

H) Макроэкономикалык талдау.

23. Жумыссыздыктын табиги денгейи:

D) Жумыспен толык камтылган жагдайда жумыссыздыктын белгили бир денгейиндеги кажетти жане завдыпроцесстер.

E) Толык жумысбастылык кезинде фрикциондык жане курылымдык жумыссыздыктын косындысы.

G) Экономикалык толык жумыс бастылык жагдайда дамыса гана.

24. Алдынгы он жылдыкта халыктык табиги осуинин жогаргы каркыны:

A) Демографиянын субъективти кубылыстары.

C) Халык омиринин алеуметтик жагдайы.

H) Демографиялык тонкерис жэне демографиялык жарылыс.

25. Экономикалык осудин экстенсивтик факторы:

A) Капитал колеминин осуи.

C) Косымша ондирис факторларын тарту аркылы улттык ониминин осуи.

G) Жумыс кушинин санынын осуи.

 

 

Экономикалык теория4

 

 

1. Экономикалык теория зерттейди:

A) Адамнын табигатка жане затка катынасын.

B) Адамдардын шексиз кажеттилигин канагаттандыру ушин когамдагы шектеули ресурстарды.

F) Когамдык ондиристеги адамдар арасындагы катынасты.

2. Казирги нарыктык экономиканын когамдагы пайдалылык роли:

A) Шагын орта бизнестин улгаюы.

C) Ондирушилер мен тутынушылар арасындагы байланыс.

H) Жеке меншик сауда саясатынын дамуы.

3. КР-да 1991-1992 ж. мемлекет меншигинин реформасы калай жургизилди:

C) Ондиристик катынастардын жана турин калыптастыру, меншик иелеринин жана тобын куру.

F) Мемлекеттик меншикти мемлекет иелигинен алу жэне жекешелендиру

H) Нарыктык экономикага кошуге жагдай жасау ушин.

4. Мемлекеттин “ким ушин ондиру керек?” маселесин шешудеги роли:

B) Когамдагы тепе-тендикти кушейтуге жагдай жасау.

F) Экономика тиимдилигинин осуин ынталандыру.

H) Экономикалык турактылыкка ыкпалын тигизу.

5. Меншиктин баскару кукыгы:

A) Игиликтерди иеленуде уйымдастыру кукыгы.

B) Игиликтерди колдануды ким жэне калай камтамасыз етуди шешу кукыгы.

G) Игиликтин жумыс каркынын баскару кукыгы.

6. Меншик субъектиси:

E) Мемлекет.

Г) Баскару орындары.

H) Адам.

7. Тауар - бул:

A) Акшага айырбас заттын бири.

D) Айналым куралынын бири.

H) Айырбас ушин шыгарылган енбек оними.

8. Тауар категориясына дурыс аныктама бериниз:

B) Тугыну кунына ие зат.

D) Айырбас кунына ие тауар.

E) Когамнын кажеттилигин канагаттандыру касиети бар зат.

9. Колда калган табыс:

А) Жумыскерлердин акша сомасы.

C) Адамдардын жумсай алатын табыстары.

D) Тургындардын билигинде болатын табыс.

10. Нарыктагы тауар усынысы тауелди:

D) Ондирилетин тауар ресурстарынын багасына.

E) Сапа, саны, багага.

H) Сураныс колемине.

11. Тепе-тендик бага графиги корсетеди:

C) Сураныс колеми мен усыныс колеминин тендигин.

Г) Нарыктык бага тендик багадан томен болса, сураныс колеми усыныс колеминен артады.

G) Нарыктык бага тендик багадан жогары болса, усыныс колеми сураныс колеминен артады.

12. Айналымдагы капиталдын формуласы:

A) Тауарлы акша.

D) Акша.

G) А-Т-А.

13. Капиталдын турине негизги жэне айнымалы болып болинуине тан:

A) Тауарлы акша.

D) Акшалай.

H) Тауарлы.

14. Негизги капитал:

B) Ондирис процесинде кунын озгертпейтин капитал.

D) Натуралдык тури толыгымен туратын капитал.

F) Кунды кагаз туриндеги капитал.

15. Жиынтык (жалпы) табыс тен:

B) Экономикалык онимдердин жиынтыгына.

F) ТУО-нин табысына.

H) Ондирушилердин пайда ретинде алатын тенгелеринин сомасына.

16. Егер экономика биртутас жуйе туринде талданса, онда ол жатады:

D) Микроэкономикага.

E) Позитивтик.

G) Макроэкономикага.

17. Калыптаскан дастурлер мен эдет-гурыптар негизинде курылатын, копукладтык экономиканы карастыратын экономикалык жуйе типин атандар:

B) Баскарушыльик-акимшили.

D) Урпактан урпакка жалгасып отырган дастур.

E) Салт дастур.

18. Капитал айналысы:

A) Капиталдын шенбер айналымынын унеми кайталануы жэне жанаруы.

D) Капиталдын ондирис жане айналыс саласындагы козгалысы.

H) Капиталдын айналыс саласына отуи.

19. Макроэкономикалык жагдайында Вальростык жалпы экономикалык тендигинин есеби бойынша:

C) Нарыктык барлык туринде жетилген басеке курес болады.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.79 (0.01 с.)