E) классикалык кесинди (узак мерзимди кезен)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

E) классикалык кесинди (узак мерзимди кезен)6. Кай кезде жиынтык сураныстын артуында ондиристин тепе-тендик колеминин осуи орындалады:

A) AS кисыгынын шекти кейнсиандык кесиндисинде

B) AS кисыгынын аралык кесиндисинде

F) AS кисыгынын калыпты кейнсиандык кесиндисинде

7. Укыптылык парадоксынын мани:

D) Кобирек жинактауга умтылу бурынгы колеминен кем жинактауга экеледи

E) Жинактаудын осуи инвестицияны осирмейди

H) Когамнын кобирек унемдеуге умтылуынан азырак колемде кор жиналуы

8. Автономды инвестициялар коздери:

B) Уй шаруашылыктарынын жинагы

C) Мемлекеттик бюджеттен каржыландыру

H) Технологиялык прогресс

9. Кейнс крести бейнелейди:

C) Тауарлар мен кызметтер нарыгындагы тепе-тендикти

Г) AD-AS улгисин кыска мерзимдик макроэкономикалык талдауга колдануды

G) Мемлекет араласуы аркылы жалпы тепе-тендикке жету мумкиндигин

10. Ml акша агрегатын кураушы:

B) Колма-кол акша

E) Агымдык шоттагы каржы

F) Колма-кол акша, депозиттер

11. Монетарлык саясат куралдары:

C) Пайыз молшерлемесин озгерту

E) Ашык нарыктагы операциялар

G) Миндетти резервтер нормасын озгерту

12. Жалпы акша массасы аркашанда улгаяды, егер коммерциялык банктер:

D) Салымдар бойынша колма-кол жане колма-колсыз акшаларды толей бастаса

G) Кунды кагаздарды халыктан сатып ала бастаса

H) Халыкка усынатын несиенин колемин улгайтса

13. IS- LM улгисинин сырткы айнымалылары:

B) t

C) Ms

D) G

14. IS- LM улгисинин ишки айнымалылары:

A) Y

B) R

F) I

15. IS кисыгы графиктеги колбеуи:

A) Tepic колбеули

C) Тиктеу болса, R аз озгергенде, I мен Хһ оте элсиз оседи

F) Арту

16. Усыныс инфляциясынын себептери:

A) Мемлекеттик экономикалык саясат

F) Электроэнергия багасынын осуи

H) Шикизат багасынын осуи

17. Курылымдык жумыссыздык:

A) Ондиристеги технологиялык озгеристерге байланысты

Е) Мажбурли, узак мерзимди сипатты

H) Жумыс кушине сураныс курылымынын озгеруине байланысты

18. Ашык инфляцияны топтастыру, жиктеу ушин пайдаланатын критерийлер:

C) баганын осу каркыны

E) эртурли тауар топтары бойынша баганын осуиндеги алшактык денгей

H) инфляцияны куту жане алдан-ала билип отыру мумкиндиги

19. Ашык экономиканы зерттеу улгисинин авторы:

C) Р. Манделл

G) Манделл - Флеминг

H) М. Флеминг

20. Ашык экономикада тепе-тендикти сактауда келеси нарык ыкпал етеди:

A) Тауар нарыгы

B) Акша нарыгы

D) Валюта нарыгы

21. Еркин айналым багамынын кемшилиги:

B) Сауданын нашарлауы

C) Белгисиздик

D) Тураксыздык

22. Тагайындалатын багам режиминде тенцестик баганын осуи

A) Ревальвация

C) Валюталык интервенция

E) Улттык валютанын кымбаттауы

23. Экономикалык осуди тежеуши фаюгорлар:

A) Укиметтин тиимсиз экономикалык саясаты

B) Экологиялык шектеулер

G) Ресурстык шектеулер

24. Экономикалык осу тури:

C) Экстенсивти

D) Интенсивти

E) Экстенсивти жэне интенсивти

25. Р.Солоу улгисиндеги кор жинаудын тиимди нормасы:

A) Э.Фелпстын «Алтын ережесине» сайкес

F) Э.Фелпстын ережесине сайкес

G) «Алтын ережеге» сэйкес

 

Макроэкономика3

1. Накты ЖИО олшенеди:

B) Базистик жылдагы багалармен

E) Инфляцияны ескерип, бага индекси аркылы

H) Откен уакыттагы багалармен

2. Тутыну багаларынын индекси:

B) Тутынушылардын кызметтер мен тауарларды сатып алу багаларын ескереди

D) Озгермейтин кызметтер мен тауарлар жиынына есептелинеди

G) Кызметтер мен тауарлар «коржынынын» орташа багаларынын озгеруин сипаттайды

3. Багалар индекси оскенде:

C) Омир суру денгейи томендейди

D) Накты ЖИО кемиди

E) Тутыну «коржынынын» орташа багалары оседи

4. Жиынтык сураныстын аныктамасы:

B) ондирилген оним саны мен баганын жалпы денгейинин арасындагы тауелдилик

D) сатып алушынын суранысы

E) эрбир берилген бага денгейинде сатып алатын тауарлар мен корсетилген кызметтер санын корсетеди.

5. ¥сыныс силкинисимен байланысты:

A) Тосыннан кымбаттаган онимди усыну

D) Халыкаралык мунай картельдеринин баганы тосыннан томендетуи

H) Касиподак куреси

6. AS кисыгынын классикалык нускасына сайкес узак мерзимдеги жалпы сураныстын озгеруи:

C) Оним колемине асер етпейди

D) Бага денгейине асер етеди

G) AS кисыгы тик болады

H) Оним колеми мен бага денгейине асер етеди

7. Уй шаруашылыгы кор жинагынын мотивтери:

C) Кымбат тауарларды сатып алу

G) Балалардын болашагын камтамасыз ету

H) Кариликти камтамасыз ету

8. Кейнстик козкарасты жактаушылар пайымдаудын жолын усынады:

B) Белгили бир уакыт аралыгында кейбир багалар озгеруге бейим емес

C) Инвестиция нарыкты тепе - тендик жагдайга акелетин курал деп жорамалдайды. Жиынтык сураныс экономикалык белсендиликти аныктайды.

G) Кейбир бага аз озгермели дегенге жол береди

9. Кейнстик улгиде:

E) Макроэкономикалык саясат белсенди

F) Фискалды саясат макроэкономикалык турактандырудын ен тиимди куралы

G) Негизги тенцеу У = C+1+G+Nx

10. Акша-несие саясатыньщ негизги тури:

A) Ынталандырушы акша-несие саясаты

B) Рестрикциялык акша-несие саясаты

G) Экспансиялык акша-несие саясаты

11. Акша функциясы:

A) Кор жинактау куралы

E) Кун олшеми

H) Айырбас куралы

12. Акшага сураныс факторлары:

E) Табыс денгейи

G) Акша айналысынын жылдамдыгы

H) Пайыз молшерлемеси

13. IS- LM улгисинин ишки айнымалылары:

B) I

D) R

F) Y

14. LM кисыгы графиктеги колбеуи жатынкы болса:

B) Он колбеули

D) Пайыз молшерлемеси икемди

G) Пайыз молшерлемеси аз озгергенде табыс кобирек озгереди

15. IS кисыгы аныктайды:

A) Тауар нарыгындагы тепе-тендикти

B) I=S орындалатын нуктелер жиынтыгын

G) Табыс пен пайыздык койылымнын тепе-тенцик денгейин

16. Жумыс куши курамынан шыккандар:

C) Жумыс издеуден кудер узгендер

G) Жумыс истеуге кабилети барлар, бирак кейбир себептермен жумыс истей алмайтындар

H) Зейнеткерлер

17. Жумысбастылар категориясы:

B) Жумыспен камтылгандар

\Г) Толык емес жумыс кун жумыс истейтиндер

H) Толык емес жумыс апта жумыс истейтиндер

18. Инфляциянын алеуметтик зардаптары :

B) Халыктын сатып алу кабилети томендейди

C) Омир суру денгейи томендейди

E) ¥лттык табыстын кайта болинуи

19. Ашык экономиканы зерттеу улгисинин авторы:

B) Манделл - Флеминг

C) М. Флеминг

F) Р. Манделл

20. Накты айырбас багамына асер ететин факторлар:

A) мемлекеттик салыктардын озгеруи

C) инвестициянын суранысы

G) мемлекеттик жинактын озгеруи

21. Еркин валюта багамы адисинин ерекшелиги:

B) Валюта багамын валюта нарыгы аныктайды

D) Валюта жетиспеушилиги автоматты турде жойылады

G) Валюта багамын нарыктагы сураныс пен усыныс аныктайды

22. Валюта багамын белгилеу адиси.

D) Тагайындалатын валюта багамы

F) Еркин немесе тагайындалатын валюта багамы

G) Еркин валюта багамы

23. Солоу улгисинин экзогенди айнымалылары:

A) g - техникалык прогресс каркыны

C) s — кор жинагынын нормасы

E) п - халыктын осу каркыны

24. Ондиристик функциянын колбеу тангенс бурышы аныктайды:

A) МРК

D) Капиталдын шекти онимин

H) Капиталдын эр бирликке озгергендеги оним колемин

25. Толык жумысбастылык камтамасыз етилген экономикада экономикалык осу шарты:

A) Кор жинактау мен инвестиция нормаларынын осулери

C) s жэне и-дин жогары нормасы

D) Кор жинактау мен инвестициянын жогары нормасы

 

Макроэкономика4

 

1. Накты ЖИО сипаты:

C) Номиналды ЖИО колеми мен багалар индексине байланысты

D) Агымдык багалар негизинде есептеледи

F) Инфляция денгейи ескериледи

2. Ласпейрес жане Пааше индекстеринин айырмашылыктары:

E) Пааше индексин есептегенде агымдагы жылдагы тауарларды тутыну курылымынын озгеруи ескериледи

F) Пааше индексин есептегенде агымдагы кезендеги тауарлар коржынынын курылымы алынады

G) Ласпейрес индексин есептеуде агымдагы жылдагы тауарларды тутыну курылымынын озгеруиескерилмейди

3. Макроталдаудын негизги маселеси:

C) улттык экономикага асер ететин негизги факторларды аныктау

E) макротурактылыкты калыптастыру

G) нарыктагы тепе-тендикти аныктау

4 Теменде берилгендердин кайсысы сданыс силкинисимен байланысты:

A) Акша суранысынын курт озгериси

C) Инвестициялык сураныстын тосын озгеписи

F) Акша айналымы жылдамдыгы„ьщ кувт .

5. AS кисыгынын жылжуына акелуши факторлар:

B) кукыктык нормалардын озгеруи

F) нарык курылымы

G) ондиристик ресурстардын бага денгейинин озгеруи

6. Жиынтык сураныска эсер ететин багалык емес фактор:

C) Валюталык багам ауыткулары

F) Салык

H) Тутынушылар эл-аукаты

7. Кыска мерзимди кезенде агымдагы колда бар табыс оскен сайын:

A) Кор жинауга шекти бейимдилик оседи

C) АРС кемиди, APS оседиПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.011 с.)