F) Тауарондирушилердин экономикалык сайкестиги.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

F) Тауарондирушилердин экономикалык сайкестиги.G) Жеке меншик институтарынын пайда болуы.

H) Халыкаралык енбек болинисинин пайда болуы.

 

$$$ 29

Негизги капитал – бул:

A) Жумыскерлер.

B) Тургын уй.

C) Багалы кагаздар.

D) Акшалай корлар.

E) Каржы.

F) Гимараттар.

G) Станок.

H) Шикизаттар.

 

$$$ 30

Биринши денгейдеги багалы кагаздар нарыгынын ерекшеликтери:

A) Акша корларынын эмиссиясы журмейди.

B) Багалы кагаздардан табыс алу журеди.

C) Багалы кагаздар алгашкы реет айналымга шыгарылады.

D) Багалы кагаздар бойынша пайыз косылмайды.

E) Багалы кагаздар тек кана акша агрегаттары формасында болады.

F) Багалы кагаздарды шыгару журеди.

G) Айналымга жана багалы кагаздар туседи.

H) Бурынырак шыгарылган багалы кагаздарды сату журеди.

 

$$$ 31

Екинши денгейдеги багалы кагаздар нарыгынын ерекшелиги:

A) Багалы кагаздар шыгарылмайды.

B) Багалы кагаздар айналымы олардын кайтаболинуинде гана табыс акеледи.

C) Багалы кагаздар алгашкы рет айналымга шыгарылады.

D) Пайыз карастырылмайды.

E) Багалы кагаздар акша ретинде колданыла алады.

F) Багалы кагаздардын кайта сатылуы журеди.

G) Бурын шыгарылган жане сатылган багалы кагаздар сатылады.

H) Багалы кагаздар эмиссиясы жургизиледи.

 

$$$ 32

Халыкаралык экономикалык катынастар турлерине не жатпайды:

A) Жиынтык ишки оним.

B) Халыкаралык валюталык жуйе.

C) Халыкаралык несиелик жуйе.

D) Халыкаралык жумыс куши миграциясы.

E) Улттык шаруашылык жуйе.

F) Жиынтык улттык оним.

G) Ишки жумыс куши миграциясы.

H) Улттык есеп шоттар жуйеси.

 

$$$ 33

Несиелик жуйе курамдастарын корсетиниз:

A) Кор биржасы.

B) Енбек биржасы.

C) Касипорын.

D) Каржылык куралдар.

E) Коммерциялык банктер.

F) Орталык банк.

G) Сактандыру компаниялары.

H) Мемлекеттик бюджет.

 

$$$ 34

Несие институттарына не жатпайды:

A) Сактандыру компаниялары.

B) Инвестициялык банктер.

C) Мемлекеттик бюджет.

D) Несие-жинак мекемелери.

E) Енбек биржасы.

F) Кор биржасы.

G) Салык комитети.

H) Облыстык бюджет.

 

$$$ 35

Несие беру принципине не жатады:

A) Несие кайтарымдылыгы.

B) Несие акылылыгы.

C) Несие жылдамдыгы.

D) Несиенин акысыздыгы.

E) Несиенин максатка багытталуынын болмауы.

F) Несиенин мерзимсиздиги.

G) несиенин кайтарылмауы.

H) Несиени камтамасыз етудин болмауы.

 

$$$ 36

Мемлекеттик бюджеттен жасалатын толемдерге томендегилердин кайсысы жатады:

A) Дотация.

B) Зейнетакы.

C) Жардемакы.

D) Енбек акы.

E) Сактандыру толемдери.

F) Пайда.

G) Тикелей салыктар.

H) Жанама салыктар.

 

$$$ 37

Жанама салыктардын турин аныктаныз:

A) Косымша кун салыгы.

B) Жер салыгы.

C) Корпоративтик табыс салыгы.

D) Колик куралдарына салык.

E) Алеуметтик салык.

F) Кеден бажы.

G) Жеке табыс салыгы.

H) Акциздар.

$$$ 38

Жумыссыздыктын кандай турлери толык жумысбастылык угымына жаткызылады:

A) Мерзимсиз.

B) Циклдык.

C) Курылымдык.

D) Дагдарыска тауелди.

E) Фрикционды.

F) Маусымдык.

G) Кулдырау кезениндеги.

H) Экономиканын циклдылыгынан туындаган.

 

$$$ 39

Мерзимдик енбекакыга кандай форма жаткызылады:

A) Сагаттык.

B) Айлык.

C) Жылдык.

D) Апталык.

E) Атаулы (номиналды).

F) Накты.

G) Акикатты.

H) Потенциалды (алеуетти).

 

$$$ 40

AD жане AS кисыктарынын орын ауыстыруы кезинде кандай жагдай калыптасады:

A) Касипорыннын пайдасы озгереди.

B) Касипорыннын шыгындары томендейди.

C) Улттык ондиристин тепе-тен колеми озгереди.

D) Багалар туракты болады.

E) Ондирис шыгындары озгереди.

F) Баганын тепе-тендик денгейи озгереди.

G) Нарык тепе-тендиги озгереди.

H) Ондирис шыгындары оседи.

 

$$$ 41

Экономикадагы циклдык ауыткуларды тудыратын сырткы факторларына томендегилердин кайсысы жатады:

A) Саяси окигалар.

B) Согыс.

C) Инвестициялардын озгеруи.

D) Технологиялардын озгеруи.

E) Монетарлык саясат.

F) Тутынудын озгеруи.

G) Салык саясаты.

H) Акша-несие саясаты.

 

$$$ 42

Экономикадагы циклдык ауыткуларды тудыратын ишки факторларына томендегилердин кайсысы жатады:

A) Тутыну.

B) Инвестициялау.

C) Согыс.

D) Саяси окигалар.

E) Касипорыннын кызмети.

F) Технологиянын озгеруи.

G) Тургындар санынын озгеруи.

H) Кездейсок апаттар.

 

$$$ 43

Экономикалык цикл фазалары:

A) Дагдарыс.

B) Тутыну.

C) Экономикалык дагдарыс.

D) Касипорын саясаты.

E) Мемлекеттик араласу турлери.

F) Касипорыннын жабылуы.

G) Токырау.

H) Жандану.

 

$$$ 44

Орташа туракты шыгындар (AFC):

A) AFC = (TC - VC)/Q.

B) AFC = FC/Q.

C) AFC = ATC/(P*Q).

D) AFC = FC+VC/Q.

E) AFC = MC*P/Q.

F) AFC = (TC - FC)/Q.

G) AFC = TC/Q - FC/Q

H) AFC = TC/Q - VC/Q.

 

$$$ 45

Орташаозгермелишыгындар (AVC):

A) AVC = FC+VC.

B) AVC= ATC/Q.

C) AVC= ATC/(P*Q).

D) AVC= VC/Q.

E) AVC= MC*P/Q.

F) AVC= (TC - FC)/Q.

G) AVC= TC/Q - FC/Q

H) AVC= AFC/Q.

 

$$$ 46

Монополиялардынпайдаболусебептеринкорсетиниз:

A) Ондириститиимдиуйымдастырудаакшакаражаттарынколдану.

B) Ондириспенкапиталдыншогырлануы.

C) Ауызшакелисимнегизиндеондиристиуйымдастыру.

D) Ортак сала компанияларын жою.

E) Бир сала компанияларын ажырату.

F) Колданысы шектелген тауарларды ондиру.

G) Ондирушилердин косылуы, жутуы, биригуи.

H) Дагдарыс жагдайындагы компаниялардын сауыгуы.

 

$$$ 47

Монополиялык нарыкка енудеги кедергилер:

A) Кызметти мемлекеттик лицензиялау.

B) Сирек, жангыртылмайтын ресурстарга меншик.

C) Ауызша келисим негизинде ондиристи уйымдастыру.

D) Бир сала компанияларын жою.

E) Бир сала компанияларын ажырату.

F) Авторлык кукык, патенттер.

G) Ондирушилердин косылуы, жутуы, биригуи.

H) Дагдарыс жагдайындагы компаниялардын сауыгуы.

 

$$$ 48

Бага бойынша сураныс икемдилиги – бул:

A)Баганын 1 пайызга озгеруинин сураныска асери.

B)Баганын 1 пайызга томендеуинин сураныска асери.

C) Табыстын осуи кезиндеги сураныс молшеринин озгеруи.

D) Табыстын салыстырмалы осуи кезиндеги сураныс молшеринин озгеруи.

E) Шыгындардын озгеруи кезиндеги бага турактылыгынын озгеруи.

F) Баганын 1 пайызга осуинин сураныска асери.

G) Субституттар багасынын озгеруинин сураныска асери.

H) Компленеттер багасынын озгеруинин сураныска асери.

 

$$$ 49

Табыс бойынша сураныс икемдилиги – бул:

A) Баганын 1 пайызга озгеруинин сураныска асери.

B)Баганын 1 пайызга томендеуинин сураныска асери.

C) Табыстын 1 пайызга озгеруи кезиндеги сураныс молшеринин (пайыздык) озгеруи.

D) Табыстын салыстырмалы осуи кезиндеги сураныс молшеринин озгеруи.

E) Шыгындардын озгеруи кезиндеги бага турактылыгынын озгеруи.

F) Табыстын 1 пайызга осуи кезиндеги сураныс молшеринин (пайыздык) озгеруи.

G) Табыстын 1 пайызга томендеуи кезиндеги сураныс молшеринин (пайыздык) озгеруи.

H) Субституттар багасынын озгеруи кезиндеги сураныс молшеринин (пайыздык) озгеруи.

 

$$$ 50

Усыныс икемдилиги – бул:

A) Баганын 1 пайызга озгеруинин сураныска асери.

B) Баганын 1 пайызга томендеуинин сураныска асери.

C) Табыстын (пайыздык) осуи кезиндеги сураныс молшеринин озгеруи.

D) Табыстын салыстырмалы осуи кезиндеги сураныс молшеринин озгеруи.

E) Баганын 1 пайызга озгеруи кезиндеги усыныс молшеринин (пайыздык) озгеруи.

F) Бага денгейинин 1 пайызга осуине катысты усыныс молшеринин озгеруи.

G) Бага денгейинин 1 пайызга томендеуине катысты усыныс молшеринин озгеруи.

H) Субституттар багасынын озгеруи кезиндеги сураныс молшеринин (пайыздык) озгеруи.

 

$$$ 51

Тогыскан сураныстын икемдилиги:

A) Бага 1 пайызга озгергендеги сураныстын реакциясы.

B) Баганын 1 пайызга томендегендеги сураныстын реакциясы.

C) Табыстын осу жагдайындагы сураныс молшеринин озгеруи (пайызбен).

D) Табыстынсалыстырмалы осуиндеги сураныс молшеринини озгеруи.

E) Y тауарына бага озгеруине байланысты Х тауарына сураныстын озгериси.

F) Субституттар багасынын озгеруине байланысты тауарга сураным молшеринин (пайызбен) озгеруи.

G) Бага денгейинин 1 пайызга озгеруинин усыныс молшерине салыстырмалы озгериси .

H) Комплиментарлы тауарлардын багасынын озгеруине байланысты бир тауардын сураныс молшеринин озгериси (пайызбен).

 

$$$ 52

Касипкерлик формасын корсетниниз:

A) Жеке касипкерлик.

B) Мемлекеттик касипорындар.

C) Партнерлик.

D) Уй шаруашылыгынын ондиристик кызмети.

E) Бириккен касипорындар.

F) Косалкы шаруашылык.

G) Корпорация.

H) Коммерциялык кызмет.

 

$$$ 53

Нарыктык экономика келеси сипаттагы белгилермен иемденеди:

A) Жеке меншик.

B) Тандау еркиндиги.

C) Басеке.

D) Кажеттиликтердин шектеулиги.

E) Орталыктанган жоспарлау.

F) Орталыктанган бага калыптастыру.

G) Ресурстарды мемлекеттик болу.

H) Ондиристерге мемлекеттик монополия.

 

$$$ 54

Монополистик басеке – бул нарыктык курылым, мынадай жагдайда:

A)Нарыкта бирнеше (3-5) ири фирмалардын кызмет етуи.

B) Нарыкта бир фирманын кызмет етуи.

C) Тутынушы нарыгы кызмет етеди.

D) Дифференциалды тауар ондируши фирмалар арекет етеди.

E) Нарыкта биркелки тауар сататын оте коп колемде сатушылар арекет етеди.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.184.215 (0.017 с.)