G) Экономикалык толык жумыс бастылык жагдайда дамыса.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

G) Экономикалык толык жумыс бастылык жагдайда дамыса.H) Накты жэне потенциялды ЖУО комеги тен болса.

20. Ондиристик капитал пайдаланылатын сфера:

D) Ондиристе.

F) Онеркэсипте.

G) Касипорында.

21. К.Жуглярдын орташа толкындарынын себептери мен ерекшеликтери:

E) Акша айналысындагы озгеристер, кердиттик жуиенин мэселелерине.

F) ЖУО-нин тербелисине инфляцияга, жумыссыздыкка экеледи.

H) Халыктын элеуметтик жагдайларынын томендеуине акеледи.

22. Ашык инфляция кандай формага болинеди:

D) Болжау, куткен, кутпеген инфляция.

F) Баяу, каркынды, ушкыр инфляция.

H) Сураныс, шыгын, курылымдык инфляция.

23. Ондиристин томендеуи мен фирманын жабылуы салдарына жумыстан босатылган адам:

B) Жумыссыздыктын циклдык формасына.

C) Жиынтык сураныстын озгеруине байланысты.

E) Жумыссыздыктын фрикциондык формасына.

24. Жылдык есептеудеги ЖУО озгеоуинин ^ ^

B) Ондиргиштин осуи.

C) Экономикалык осу.

F) Жалпы ишки оним.

25. Техника мен технологиянын жетилдирилуи аркылы улттык экономиканы осиру - бул:

E) Ресурстарды пайдалану адистерин жаксарту.

Г) Жумыс кушинин жэне затгык капиталдын сапасын жаксарту.

G) Интенсивти осу.

 

Экономикалыктеорияпани

$$$ 1

Бюджеттиктапшылыктыжабутасилиболыпнетабылады:

A) Акша эмиссия.

B) Бюджет табысын кыскарту.

C) Бюджеттин табыс болигин кыскарту.

D) Сырткы карыздар.

E) Бюджет шыгынын улгаюы.

F) Халыктын мемлекеттик облигацияларын сатып алу.

G) Ушинши алемдеги елдери несиелеу.

H) Елдердин акша массасын кыскарту.

 

$$$ 2

Ондирис колеминин озгерисинде туракты шыгын (FC) калай болады:

A) Озгермейди.

B) Озгереди.

C) Бага озгерисине байланысты озгереди .

D) Пайда нормасынын озгерисине байланысты озгереди.

E) Косымша пайда акеледи.

F) Ондирис колеминин осуинде озгериссиз калады.

G) Ондирис колеминин азаюуында озгермейди.

H) Ондирис колеминин осуинде улгаяды.

 

$$$ 3

Микроэкономика не окытады:

A) Улттык экономиканы.

B) Фирманын экономикалык кызметин.

C) Мемлекеттин жумысбастылык саясатын.

D) Шаруашылык жуйесин.

E) Елдердин табысын болу.

F) Тутынушынын экономикалык тартиби.

G) Инфляцияга карсы саясат.

H) Тутынушы мен ондирушинин карым-катынасы.

 

$$$ 4

Орташа шыгын калай есептеледи:

A) AC=TC/Q.

B) TC=AC/Q.

C) AC=FC+VC.

D) AC=FC/1.

E) AC=MR-MC.

F) AC=(MR+MC)/Q.

G) AC= (FC+VC)/Q.

H) AC= FC/Q +VC/Q

 

$$$ 5

Инфляцияагысынынкаркыныбойыншаинфляциякалайболады:

A) Биркалыпты жане узилиссиз Равномерная и непрерывная.

B) Умеренная.

C) Озгермели.

D) Гиперинфляция.

E) Инфляция суранысы.

F) Оршимели (галопирующая).

G) Алемдик жане жергиликти.

H) Инфляция усынысы.

 

$$$ 6

Акша жуйесинин элементтери:

A) Кун олшеми.

B) Акша эмиссиясы.

C) Фискалди жуйеси.

D) Улттык валюта.

E) Дивидендтер.

F) Шетел валютасы.

G) Табыс салыгы.

H) Трансферттер.

 

$$$ 7

Банктин активти(белсенди) операциясына не киреди:

A) Халыктардан салык жинау.

B) Банктик несиелерди алу.

C) Банкттик несиелерди беру.

D) Багалы кагаздарды шыгару.

E) Багалы кагаздарды сактау.

F) Багалы кагаздарды сатып алу.

G) Кассада колма кол акшанын бар болуы.

H) Тез депозиттерди кабылдау.

 

$$$ 8

Нарыктын кемшиликтерин корсетиниз:

A) Енбек ресурстардын толыкжумысбастылыгына кепилдик жок.

B) Кажеттиликтер толык канагаттандырылмайды.

C) Жана технологиялар тез менгериледи.

D) Алсиз алеуметтик кепилдилик.

E) Енбекти сактауга кепилдик жок.

F) Балалар енбегин колдану.

G) Ресурстардын шектеулилиги.

H) Адам капиталынын дамуы ушин шарттарды калыптастыру.

 

$$$ 9

Тауар - бул:

A) Сатып алу мен сату ушин арналган оним.

B) Кез-келген енбек оними.

C) Жумыс куши жиынтыгы.

D) Шыгындар жиынтыгы.

E) Кажеттиликтерди канагаттандыру.

F) Ресурстар жиянтыгы.

G) Сату ушин енбек натижеси.

H) Сатып алу ушин арналган енбек натижеси.

 

$$$ 10

Багалы кагаздар нарыгы инфракурылымынын объектиси:

A) Брокерли фирмалар.

B) Каржы мекемелери.

C) Банктер.

D) Кор биржалары.

E) Бирлескен касипорындар.

F) Дилер компаниялары.

G) Енбек институттары.

H) Салык органдары .

 

$$$ 11

Банктик несие турине не киреди:

A) Ломбардтык несие .

B) Ипотекалык несие.

C) Коммерциялык несие.

D) Халыкаралык несие.

E) Тутынушылык несие.

F) Бир касипорыннын несиеси баскага.

G) Тауарга толемди калдыру.

H) Касипорын несиеси.

 

$$$ 12

Ар-турли трансферттик толемдерди атаныз:

A) Табыс салыгы.

B) Жумыссыздык бойынша пособия.

C) Муликти сактандыру бойынша толем.

D) Студенттер стипендиясы.

E) Кеден салыгы.

F) Енбекакы.

G) Дотация.

H) Коммуналдык толемдер.

 

$$$ 13

Енбек онимдилигинин осуине не асер етеди:

A) Технологиялык озгеристер.

B) Ондиристи уйымдастыру денгейи.

C) Акимшилдик персоналдын осуи.

D) Ондирис колеминин тиимдилиги.

E) Жумысшылар санынын осуи.

F) Жумысшылар санынын кыскаруы.

G) Касипорында шикизат запастардын осуи.

H) Фирмада станоктардын санынын осуи.

 

$$$ 14

Аталгандардын кайсысы нарыктык экономиканы сипаттайды:

A) Басеке.

B) Орталыктан жоспарлау.

C) Жеке меншик.

D) Касипкерлик тандау еркиндиги.

E) Ресурстардын шектеулиги.

F) Мемлекеттик меншик.

G) Ресурстарды орталыктан болу.

H) Мемлекеттик бага багалау.

 

$$$ 15

Макроэкономикалык талдау объектисин корсетиниз:

A) Жеке экономикалык субъектилердин тартиби.

B) Фирма табысы.

C) Фирма шыгыны.

D) Тауар сатып лау кезинде тутынушы тандауы.

E) ЖУО.

F) ЖИО.

G) Жумысбастылык.

H) Фирма пайдасы.

 

$$$ 16

Натуралды шаруашылык ерекшеликтерин корсетиниз:

A) Ондирушинин кажетин кагаттандыру ушин онимдер ондириси.

B) Енбек оними айырбасталады.

C) Онимдер шыгарылмайды.

D) Шыгарылатын онимдер болинеди.

E) Онимдер тутынушыга жетпейди.

F) Машина енбегинин басымдылыгы.

G) Кол енбегинин басымдылыгы.

H) ­Ондиристин туйык сипаты.

 

$$$ 17

Экономикалык теориянын зерттеу адистери болып не табылмайды:

A) Гылыми абстракция .

B) Индукция жане дедукция.

C) Талдау жане синтез.

D) Алдын-ала бакылау.

E) Бакылау откизу.

F) Маркетингтик зерттеу.

G) Жоспарлы адис.

H) Стратегия жане тактика.

 

$$$ 18

«Кукык шогырына» не жатады:

A) Кауипсиздик кукыгы.

B) Дауыс кукыгы.

C) Игиликти камтудын мерзимсиздик кукыгы.

D) Салык кукыгы.

E) Суверенитет кукыгы .

F) Трансферт кукыгы.

G) Пособияга кукыгы.

H) Енбек кукыгы.

 

$$$ 19

Акшанын тарихи типтерине не жатады:

A) Тауарлы.

B) Металдык

C) Акшалы-несиели.

D) Толыкканды.

E) Виртуалды.

F) Толыкканды емес.

G) Накты.

H) Атаулы.

 

$$$ 20

Салык кызметтери:

A) Фискальдик.

B) Несиелик.

C) Экономикалык.

D) Каржылык.

E) Алеуметтик.

F) Акшалык.

G) Натуралды.

H) Асоциалды.

 

$$$ 21

Экстенсивти экономикалык осу – бул ЖУО келесилер есебинде осуи:

A) Ондирис жагдайынын озгеруи.

B) Енбек ресурстарынын санынын осуи.

C) Ондирис факторларынын сапалы жанаруы.

D) Жиынтык суранымнын осуи.

E) Тауарлар импорты.

F) Капиталды ресурстардын санынын осуи.

G) Материалдар мен шикизаттар санынын осуи.

H) Тауарлар экспорты.

 

$$$ 22

Каржыга не киреди:

A) Жумыскерлердин енбек акысы.

B) Тургындардын несиеси.

C) Касипорындардын амортизациялык корлары.

D) Мемлекеттик бюджет.

E) Фирманын енбек акы коры.

F) Мемлекеттик кызметкерлердин енбек акысы.

G) Ипотека.

H) Узак уакыт колданылатын тауарларды сатып алу.

 

$$$ 23

Нарыктын экономикага не киретиндигин корсетиниз:

A) Инфдяциясыз жагдай.

B) Экономикалык маселелерди озиндик шешу.

C) Халыкты толык жумысбастылыкпен камтамасыз ету.

D) Халыкты толык жумысбастылыкка ынталандыру.

E) Еркин бага калыптастыру.

F) Нолдик циклдык жумыссыздыкты камтамасыз ету.

G) Адамдардын кажеттилигин шектеу.

H) Ресурстардын шексиздигин камтамасыз ету.

 

$$$ 24

Томенде корсетилген багыттар мен экономикалык мектептердин кайсысы ХХ гасырда калыптасты:

A) Классикалык мектеп.

B) Маркстик.

C) Кейнсиандык.

D) Маржинализм.

E) Меркантилизм.

F) Институционализм.

G) Монетаризм.

H) Физиократизм.

 

$$$ 25

Олигополия – бул нарыктык курылым:

A) Биртекти оним ондиретин басекелес фирмалардын коп санынын кызмет етуи.

B) Дифференциалды оним ондиретин басекелес фирмалардын коп саны кызмет етуи.

C) Коп емес баселекелс фирмалардын кызмет етуи.

D) Бир гана ири фирма кызмет етсе.

E) Тек жалгыз ири сатып алушы кызмет етсе.

F) Кирис бпрьерлери болса.

G) Багага бакыла жургизилмесе.

H) Багага бакылау ондирушилермен озара байланыстылыгымен шектеули болса.

 

$$$ 26

Экономиканы камту масштабы бойынша инфляция:

A) Узилиссиз.

B) Туракты.

C) Жергиликти.

D) Баспалдакты.

E) Ауыспалы.

F) Локальды.

G) Аймактык.

H) Алемдик.

 

$$$ 27

Негизги макроэкономикалык корсеткиштерге жататындар:

A) Улттык табыс.

B) Тура салык.

C) Колда бар табыс.

D) Жеке табыс.

E) Жанама салык.

F) Алеуметтик камсыздандыру коры.

G) Мемлекеттик бюджет.

H) Енбекти толеу коры.

 

$$$ 28

Тауарлы ондиристин пайда болу шарттарын корсетиниз

A) Когамдык енбек болинисинин пайда болуы мен дамуы.

B) Ондиристин томендеуи.

C) Ондиристик технологияларды жетилдиру.

D) Арнайы мамандандырылган кызметкерлер санын осиру.

E) Экономикалык тиимдилик.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.179.228 (0.018 с.)