Об’єкти та суб’єкти в соціально-педагогічній роботіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Об’єкти та суб’єкти в соціально-педагогічній роботіОб'єкти соціально-педагогічної діяльності - окремі особи або соціальні групи, які потребують допомоги чи підтримки в процесі їх соціального становлення та розвитку.

Зважаючи на те, що кожна людина в певний період свого життя потребує більш повного задоволення своїх потреб та інтересів, стикається з окремими труднощами та проблемами, можна говорити про те, що всі люди є потенційними об'єктами соціально-педагогічної діяльності. Тому недоцільно характеризувати їх лише за однією ознакою. Нині у теорії та практиці соціально-педагогічної роботи розрізняють об'єкти соціально-педагогічного впливу за кількісними, віковими, статево-рольовими параметрами та змістом проблем, які є найбільш поширеними у практиці соціально-педагогічної діяльності.

Розглядаючи соціальну роботу як з позиції її практичної спрямованості, можна визначити такі групи об'єктів соціальної роботи:

  • інваліди (представники різних вікових груп), сім'ї, у яких виховуються діти-іііваліди, діти і дорослі, які мають психологічні проблеми, стреси, схильні до суїциду:
  • люди похилого віку, які прирівнюються до ветеранів й учасників Військових дій та Великої Вітчизняної війни, вдови і матері загиблих військовослужбовців, колишні неповнолітні в'язані фашистських концтаборів;
  • люди похилого віку, які неспроможні себе обслуговувати, залишились одинокими, які мають проблеми через певний вік чи інвалідність;
  • діти й молодь, схильні до девіаптпої поведінки; діти які зазнають психічного, фізичного чи сексуального насильства; ті, що опинились у кризовій ситуації, коли с загроза їхньому життю чи здоров'ю; особи, котрі повернулися з місць позбавлення волі; сім'ї в яких живуть особи, схильні до виживання наркотиків, алкоголю;
  • кризові, пеблагополучш сім'ї в яких виховуються діги — сироти чи дпи, що залишились без батьківської опіки, баїагодпш сім'ї, неповні сім'ї, сім'ї де проявляється жорстока поведінка баіьків, конфліктні ситуації, сексуаіьпа розбещеність,
  • діги, які опинились у складних критичних ситуаціях з різних причин діти сирош, дни, котрі залишились без батьківської опіки, діти, котрі зазнали насилля з боку батьків, діти-бродяжки, обездолеш

Суб'єкти соціально-педагогічної діяльності - це державні, громадські організації, фізичні особи, що реалізують соціальну політику та надають соціальну допомогу різним категоріям дітей та молоді.

Суб'єктів соціальної роботи залежно від їх функцій можна розділити на кілька груп:

Перша група — організація, установи, соціальні інститути суспільства,

Друга група — громадські, доброчинні організації, фонди різного профілю, приватні соціальні служби ющо,

Третя група — люди, котрі виконують функції соціального працівника як професіонали чи на іромадських засадах,

Четверта група — викладач, а також ті, хто сприяє формуванню знань, умінь і навичок,

П'ята група — ті, хто займається дослідницькою роботою у соціальній сфері

Недержавні організації (об'єднання громадян) - добровільні громадянські формування, утворені на основі єдності інтересів громадян з метою спільної реалізації прав і свобод. Сьогодні громадські організації залучають додаткові матеріальні та людські ресурси, створюють інноваційні соціальні проекти з метою вирішення важливих соціальних проблем. Значна кількість громадських організацій в Україні дає підстави визначати їх як третій сектор держави поряд з органами влади та бізнесом.

Благодійний громадський фонд - різновид некомерційного фонду, метою якого є залучення різних матеріальних ресурсів, які не заборонені законом, для використання на вирішення окремих соціальних проблем.

Соціальний педагог - спеціаліст, який організовує соціально-педагогічну діяльність з дітьми, молоддю та дорослими в різних соціокультурних середовищах (сім'я, навчальний заклад, трудовий колектив, дитячі та молодіжні об'єднання, клуби тощо) з метою створення для них сприятливих умов соціалізації.

Соціальний працівник - спеціаліст, що працює в державних органах соціального захисту та підтримки. Його діяльність спрямована на надання індивідуальної допомоги людині, сім'ї чи групі осіб, що знаходяться у важкій життєвій ситуації шляхом інформування, консультування, організації різних форм підтримки та обслуговування хворих чи одиноких людей.

Волонтер - людина, яка добровільно надає безоплатну соціальну допомогу та послуги інвалідам, хворим, особам і соціальним групам, що опинилися в складній життєвій ситуації. За належністю до певної організаційної структури серед волонтерів України можна умовно виокремити волонтерів, які працюють при центрах соціальних служб для молоді та волонтерів - членів різних громадських об'єднань. Серед волонтерів найбільш чисельною групою є учні старших класів та середніх спеціальних закладів, студенти. Як волонтери виступають також батьки, пенсіонери та спеціалісти, які безкоштовно надають різні види соціальних послуг.

 

29.Планування соціально-педагогічної роботи в школі. Вимоги до плану

 

Сутність планування соціально-педагогічної діяльності в умовах сучасної школи полягає у визначенні основних видів діяльності та заходів з урахуванням конкретних виконавців і термінів роботи. При складанні плану варто враховувати: проблему, над якою працює школа, основні напрями її розвитку, вказувати мету і завдання.

Мета планування роботи соціального педагога − координація дій з адміністрацією та педагогічним колективом , з одного боку, та колективом учнів, батьків, громадських структур − з другого; встановлення термінів реалізації рішень; уточнення пріоритетних напрямків, рішень, етапів діяльності.

Основними принципами планування є :

· науковість - соціальна актуальність основних позицій плану, його адекватність реальній ситуації, педагогічна доцільність та необхідність проведення заходів; наукове планування передбачає облік соціальних та економічних закономірностей розвитку суспільства, психолого-педагогічних та соціально-педагогічних закономірностей виховання, всебічний аналіз тенденцій, перспектив, що склалися, та специфіки роботи;

· відповідність - відповідність змісту та мети роботи соціального педагога освітнім потребам навчального закладу;

· узгодженість - співвіднесення та координація плану роботи соціального педагога з планами роботи школи, окремих підрозділів навчального закладу та інших;

· перспективність - побудова плану з урахуванням близьких та далеких перспектив, віддалених, але конкретних завдань та цілей;

· оптимальність - вибір змісту та форми плану, які найбільше відповідають конкретним умовам;

· конкретність - чіткість формулювань, термінів, призначення безпосередніх виконавців;

· колегіальність - використання форм колективного планування, врахування думок зацікавлених осіб та структур, оцінка експертів.

 

Рекомендовані заходи щодо планування роботи соціального педагога

Рекомендуються такі заходи для включення у план роботи соціального педагога:

1. Участь у роботі конференцій, семінарів.

2. Консультації (індивідуальні та групові) дітей, підлітків, викладачів, батьків (опікунів).

3. Соціально-педагогічна діагностика (виявлення дітей, підлітків групи »ризику», вивчення соціальної адаптації професійної спрямованості тощо).

4. Корекційно-розвивальна і реабілітаційна робота (для вирішення проблем соціалізації особистості).

5. Профілактична робота (направлення для психологічного консультування у спеціалізовані центри; у тренінгові групи, у відділення неврозів, у соматичні відділення для обстеження або лікування; цикл бесід про збереження здоров’я - нарколог, гінеколог, психотерапевт, педіатр; зустрічі зі співробітниками інспекції у справах неповнолітніх тощо).

6. Робота з девіантними дітьми і підлітками (щомісячна робота Ради профілактики школи, проведення профілактичної роботи за допомогою бесід із представниками ССД, КМСД тощо).

7. Координування різних видів соціально цінної діяльності дітей, підлітків та спрямованих на розвиток соціальних ініціатив (участь у районних/обласних конкурсах творчості, участь у конкурсних програмах для школярів з особливими потребами, участь у святах дитячо-юнацької творчості, участь у роботі центрів соціальних служб.).

8. Робота з дітьми, підлітками з особливими потребами (участь у роботі соціальних програм).

9. Захист і охорона прав дітей (виявлення дитини за запитами у різні соціальні інститути, супровід у відновленні життєво важливих документів дитини, оформлення пенсій, ведення спадкових справ з оформленням документів, відстеження адаптованості дітей у прийомні сім’ї, захист їхніх інтересів, допомога у влаштуванні випускників-сиріт тощо).

Зразок плану соціального педагога

Розробка плану може здійснюватись за такою схемою:

· ознайомлення з постановами та рішеннями державних органів, з документами певного питання або проблеми;

· вивчення літератури із загальних основ планування;

· вивчення освітніх потреб та запиту закладу освіти;

· вивчення наукових рекомендацій з конкретного питання;

· аналіз недоліків плану роботи за минулий навчальний рік;

· вивчення рекомендацій наукової організації праці;

· підготовка проекту плану;

· колективне обговорення окремих аспектів плану;

· розгляд проекту плану на методичному об’єднанні та погодження його на засіданні педагогічної ради.

У своїй діяльності соціальний педагог може використовувати різні форми планів:

- річний план, який є частиною плану роботи навчального закладу (перспективний план); можливе планування на більший проміжок часу;

- план проведення конкретних акцій, форм роботи, планування вирішення конкретних проблем, обстеження конкретних вихованців;

- план роботи на коротший термін, як правило, на чверть, місяць, тиждень (календарний план); формою представлення такого плану можуть бути циклограми, плани-графіки, плани-сітки;

- перспективний план відображає мету та шляхи її втілення на найближче майбутнє. Він будується на основі аналізу минулого та з урахуванням теперішнього стану справ.

Структура річного плану соціального педагога в закладі освіти

Вступ.

Склад соціально-психологічної служби у закладі освіти. Нормативно-правові документи, якими керується соціально-психологічна служба закладу.

Аналітична частина.

Це аналіз служби закладу освіти за попередній навчальний рік, пріоритетні напрямки роботи служби на наступний навчальний рік. В аналітичній частині слід надавати таку інформацію:

· що виконано за планом, що не виконано, чому;

· які проведено дослідження, за якою тематикою;

· які проведено обстеження (дітей групи «ризику», з неблагополучних сімей тощо) з висновками;

· робота за програмами (авторськими, районними, міськими, обласними, всеукраїнськими, національними);

· участь в атестації педагогічних працівників закладу освіти;

· підвищення власної кваліфікації та атестація;

· аналіз статистичних даних: про що свідчать отримані результати, який прогноз розвитку ситуації на майбутнє, які заходи і за яким змістом необхідно запланувати для покращення ситуації, як змінилася ситуація внаслідок виконання певної роботи (просвітницької, профілактичної, колекційної, розвивальної).

Змістовна частина.

Цю частину плану зручніше заповнювати у вигляді таблиці. Заходи змістової частини повинні відображати діяльність соціально-психологічної служби закладу освіти та враховувати діяльність соціально-психологічної служби району і мають бути спрямовані на досягнення цілей і реалізацію завдань річного плану. Таблиця заповнюється відповідно до функцій соціального педагога

 

з/п Функції представників, батьків, органів держадміністрації та місцевого самоврядування у роботі з дітьми Термін проведення Де і з ким проводиться
Діагностичні    
Прогностичні    
Консультаційні    
Захисні    
Профілактичні    
Соціально-перетворювальні    
Організаційні    

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.013 с.)