Охарактеризуйте форми, методи і напрямки медико-соціальної роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Охарактеризуйте форми, методи і напрямки медико-соціальної роботиМедико-соціальна робота - новий вид професійної діяльності медичного, психолого-педагогічного і соціально-правового характеру який спрямований не лише на відновлення, а й на збереження і зміцнення здоров’я різноманітних груп населення.

Цілі медико-соціальної роботи – досягнення максимально можливого рівня здоров’я, функціонування і адаптація людей з фізичною і психологічною патологією, а також соціальним неблагополуччям.

Об’єкти медико-соціальної роботи - різні люди, які мають яскраво виражені медичні і соціальні проблеми (діти сироти, соціально дезадаптовані, часто хворіючі, хворі на СНІД ті іші).

Соціальна робота в європейських країнах та Сполучених Штатах має широкий спектр застосування. Соціальні працівники в цих країнах вирішують такі завдання:

· надання первинної психологічної допомоги жінкам, які народжують дітей з вадами розвитку, консультування їх з правових питань;

· медико-соціальна робота;

· психологічна підтримка і консультування з правових питань осіб, які зазнали шкоди для свого організму з боку інших осіб, зазнали каліцтва тощо;

· психологічна підтримка людей похилого віку в стаціонарному закладі охорони здоров'я;

· організація рекреаційної роботи для дітей; (це система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які розташовані поза їх постійним помешканням.)

· соціальне страхування на випадок хвороби;

- організація спеціальних соціальних програм для особливих категорій пацієнтів — онкохворих, хворих на лейкемію, інвалідів.

Медико-соціальну роботу умовно можна розподілити на дві групи:

1. Профілактичний напрямок – це попередження соціально залежних порушень соматичного, психічного і репродуктивного здоров’я; формування установок на здоровий спосіб життя, забезпечення соціального захисту прав громадян по питаннях охорони здоров’я;

Профілактична медико-соціальна робота розподіляється на два види:

- первинна профілактика;

- вторинна профілактика.

Завдання первинної профілактики — попередження розвитку у людини патологічних станів, тобто проведення соціально-економічного аналізу, формування у населення уявлень про здоровий спосіб життя, активну життєву позицію щодо свого здоров'я.

Завдання вторинної профілактики — попередження подальшого прогресування хвороби, розробка комплексу лікувальних і профілактичних заходів, а також вирішення цілої низки соціальних завдань.

Напрями профілактичної медико-соціальної роботи:

- підвищення рівня медичної освіти населення (З цією метою використовуються ЗМІ, проводяться семінари, індивідуальна санітарно-просвітницька робота, різноманітні форми навчання.).

- виявлення найбільш важливих соціальних факторів, які справляють негативний вплив на здоров'я людини ( надання матеріальної допомоги малозабезпеченим чи багатодітним сім'ям, психологічна корекція стану, патронаж "сімей соціального ризику", надання допомоги клієнтам у вирішенні правових проблем, забезпечення їх продуктами харчування, ліками);

- спільна з клієнтом робота з попередження шкідливих звичок (паління, вживання алкоголю тощо

2. Патогенетичний напрямок – передбачає організацію медико-соціальної допомоги; проведення медико – соціальної експертизи; проведення соціальної роботи в областях медицини і охорони здоров’я, проведення корекції психічного статусу клієнта.

Напрям патогенетичної медико-соціальної роботи :

- є реабілітація (комплекс медичних, соціально-економічних, педагогічних заходів, спрямованих на попередження розвитку патологічних процесів, що призводять до тимчасової чи стійкої втрати працездатності, повне чи часткове відновлення порушених функцій організму, підвищення адаптаційних ресурсів людини, її соціальної активності).

Медико-соціальна робота поділяється на первинну і вторинну:

Первинна соціальна робота - відновлення у населення необхідності дотримуватися здорового способу життя, вирішення цілої низки соціальних проблем суспільства, сім'ї, індивіда, досягнення певного рівня економічного розвитку суспільства.

Вторинна соціальна робота - створення певних соціальних умов, які дозволяють особистості без шкоди для здоров'я краще адаптуватися у соціальному середовищі, бути корисним суспільству, відчути себе особистістю, а також вирішення цілого ряду інших соціальних проблем (забезпеченості необхідними житловими умовами, транспортом, харчуванням, професією, яка відповідає стану здоров'я, усунення шкідливих звичок тощо).

 

Охарактеризуйте посадові обов’язки соціального педагога в загальноосвітньому закладі

. Соціальний педагог призначається на посаду і звільняється з посади начальником міського управління освіти при погодженні з завідувачем Центру практичної психології і соціальної роботи (ЦППСР).

Соціальний педагог повинен мати вищу спеціальну освіту, володіти професійними знаннями та ефективно застосовувати їх в практичній діяльності.

Соціальний педагог адміністративно підпорядковується директору навчально-виховного закладу, методично – працівникам Центру практичної психології і соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської ради (завідувачу та методистам).

У своїй діяльності соціальний педагог керується Законом України „Про освіту”, „Положенням про психологічну службу в системі освіти України”, „Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти”, „Концепцією розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року”, наказами органів управління освітою всіх рівнів; правилами і нормами охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом, Правилами внутрішнього розпорядку навчально-виховного закладу, цією Інструкцією. Соціальний педагог дотримується Конвенції про права дитини

Посадові обов’язки

3.1.Складає річний та місячні плани роботи, узгоджує з завідувачем Центру практичної психології і соціальної роботи та затверджує у керівника навчального закладу, виходячи із завдань, що стоять перед колективом навчального закладу та керуючись рекомендаціями обласного та міського ЦППСР.

3.2.Веде облік роботи та оформляє робочу документацію згідно з рекомендаціями обласного та міського центрів практичної психології і соціальної роботи.

3.3.У зазначені терміни (у відповідності до наказів управління освіти Чернівецької міської ради, інструкцій, рекомендацій та вимог ЦППСР) подає до Центру практичної психології і соціальної роботи планову і звітну документацію.

3.4.Бере участь в організації і плануванні навчально-виховного процесу закладу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров'я.

3.5.Бере участь у роботі педагогічних рад, методичних об’єднань, психолого-педагогічних консиліумів, атестаційної комісії по підвищенню кваліфікації педагогічного персоналу навчального закладу.

3.6.Сприяє створенню умов для ефективної адаптації дітей при вступі до школи, а також при переході до наступних ланок навчання.

3.7.Складає та реалізує програми соціально-перетворювальних занять з учнями.

3.8.Надає консультації адміністрації навчального закладу з соціально-педагогічних аспектів навчально-виховного процесу та управлінської діяльності.

3.9.Надає консультації вчителям та батькам з соціально-педагогічних аспектів навчання, виховання і розвитку дітей з врахуванням їх індивідуальних та вікових особливостей.

3.10.Сприяє формуванню позитивного психологічного клімату в дитячих та педагогічному колективах навчального закладу шляхом підвищення комунікативної компетентності та психологічної культури педагогів і учнів.

3.11.Використовує в своїй діяльності сучасні форми та методи надання соціально-психологічних послуг (семінари-практикуми, тренінги, інтервізійні групи, індивідуальне та групове консультування).

3.12.Постійно працює над підвищенням власної професійної компетентності, загальної культури та самовдосконаленням. Бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах різного рівня та у заходах, що проводяться в Центрі практичної психології і соціальної роботи управління освіти Чернівецької міської ради (методичні об’єднання, інструктивно-методичні наради, Школа молодого фахівця, тематичні тренінгові групи, інтервізійні групи, індивідуальні і групові методичні консультації).

3.13.Проводить соціально-психологічні та соціологічні дослідження, виходячи з актуальних потреб закладу, а також у відповідності до планів обласного та міського центрів практичної психології і соціальної роботи.

3.14.Використовує у своїй професійній діяльності методики, технології і методи, які пройшли соціально-психологічну експертизу в обласному чи міському центрах практичної психології і соціальної роботи.

3.15.Здійснює соціально - педагогічний патронаж, вивчає умови проживання дітей соціально-незахищених категорій .

3.16.Забезпечує дотримання норм охорони та захисту прав дітей і підлітків, представляє їхні інтереси у різних інстанціях (службі у справах дітей, міліції, суді та інших).

3.17.Дотримується педагогічної етики та етичного кодексу соціального педагога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя.

3.18.Дотримується норм і правил охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, проходить періодичне безкоштовне медичне обстеження.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.50.201 (0.008 с.)