Значення показника відносної загрози забруднення атмосфери для окремих територійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Значення показника відносної загрози забруднення атмосфери для окремих територій 

Функціональне значення забруднюваної території Значення
Території курортів, санаторіїв, заповідників і таке інше, а також населених пунктів з щільністю вище 50 осіб/ га 8,0
Території промислових підприємств та вузлів, яка включає захисні зони, а також населені пункти з щільністю нижче 50 осіб/ га 4,0
Території лісів та с/г угідь 0,4

 

 

Таблиця 9.3

Приблизне значення відносної агресивності хімічних речовин при їх перебуванні у атмосфері (Аі)

Речовина ГДК р/х, г/м3 ГДК сан-побут., г/м3 Аі, умовна т/т
БПК повн. 3,0 - 0,33
Звішені речовини 20,0 - 0,05
Сульфати - 0,002
Хлориди - 0,003
Азот загальний - 0,1
СПАВ 0,5 - 2,0
Нафта і нафтопродукти 0,05 -
Мідь 0,01 -
Цинк 0,01 -
Аміак 0,05 -
Миш’як 0,05 -
Ціанід 0,05 -
Стирол, формальдегіди 0,10 -

 

Розрахунок відвернутого збитку для водних об’єктів проводиться також за формулою 9.1, але значення окремих множників при цьому змінюється:

𝛾в– константа, що враховує вартість платежу за умовну одиницю речовини, що скидається у водний об’єкт навколишнього середовища і становить - 400 грн/у.т.;

КНв– коефіцієнт небезпеки забруднення водного середовища для окремих водних об’єктів, що приймається на рівні, вказаному у таблиці 9.4 у залежності від басейну тієї чи іншої річки.

 

Таблиця 9.4.

Значення показника відносної загрози забруднення водних об’єктів

Басейни річок та створів ЗначенняНв)
Дністр (гирло) 1,84
Дніпро ( район Київа) 1,78
Сіверський Донець 3,79
Річки Кримського півострова 1,64
Південний Буг 2,60

– коефіцієнт, що враховує характер розсіювання забруднення у водному середовищі і становить 1,0.Аі – показник відносної агресивності хімічної речовини, що скидається у водоймище. Аі для окремих речовин визначається за таблицею 9.5.

 

 

Таблиця 9.5.

Приблизне значення відносної агресивності хімічних речовин при їх перебуванні у воді (Аі)

у залежності від концентрації забруднюючих речовин в стічних водах, г/м3

Назва речовини Концентрація забруднюючих речовин в стічних водах, г/м3 Показник відносної безпеки скидів в воду (Аі), умовна т/т
до проведення заходів (m1) після проведення заходів (m2)
Завислі речовини 0,025
Сухий залишок 0,001
HCO3 0,01
Cl2 0,02
SO4 0,005
Ca 0,002
Mg 0,003
Na 0,005
N загальний 0,03
P2O5 1,0
БПК 0,006

 

Хід роботи

Завдання 9.1

Дати оцінку екологічної ефективності затрат на підвищення ступеню очистки димових газів при реконструкції теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Загальні вихідні дані :

ТЕЦ знаходиться в районі з населенням Х тис. чол., площа забудови міста 12 тис. га. Кількість опадів перевищує 400 мм/рік. В атмосферу викидається зола від донецького вугілля і 3,4 – бенз(а)пірен. Висота (Н) труби Y м, середньорічна різниця температур (ΔТ) на виході з труби Z 0С. Нове обладнання дозволить підвищити коефіцієнт вловлювання при очистці димових газів з V до 99%. Середньорічна температура місцевості +T0 С.

В результаті реконструкції кількість золи, яка викидається в атмосферу, зменшилася з N т/рік до Mт/рік, а 3,4-бенз(а)пірену – з K т/рік до L т/рік.

Заплановані капітальні витрати складають 1300 тис. грн; експлуатаційні витрати – 100 тис. грн. Додатковий прибуток від реалізації золи складе 300 тис. грн. значення показників відносної агресивності золи донецького вугілля 70 умовних т/рік; 3,4-бенз(а)пірену – 12 600 000 умовних т/рік; константа λ = 2,4 грн / умовних тон.

Замість виділених в умові задачі букв (Х, Y,... L) індивідуальні варіанти вихідних даних приведені у таблиці 9.6, а довідковий матеріал для розв’язання задачі наведений в таблицях 9.1 – 9.3.

Таблиця 9.6

Вихідні данні до завдання 9.1

Варіант Кількість населення, (Х)тис.чол. Висота труби, (Н),м Температурні параметри Об'єми викидів, т/рік Коефіцієнт вловлювання ( %) до впровадження екологізації
ΔТ, 0С Середня за рік,(T0С) Зола вугілля 3,4 Бенз (а) пірену
До екологізації Після екологізації До екологізації Після екологізації
+14 0,1 0,05
+16 0,08 0,02
+17 0,07 0,03
+13 0,06 0,01
+18 0,09 0,009
+16 0,12 0,04
+20 0,15 0,07
+13 0,16 0,05
+12 0,17 0,03
+17 0,18 0,06
+18 0,11 0,03
+21 0,1 0,02
+19 0,09 0,01
+16 0,08 0,04
+16 0,13 0,07
+15 0,18 0,09
+14 0,17 0,1
+21 0,13 0,06
+13 0,12 0,04
+17 0,11 0,03
+16 0,05 0,007
+14 0,06 0,009
+12 0,05 0,005
+11 0,08 0,02
+14 0,06 0,006
+18 0,11 0,02
+19 0,15 0,04
+17 0,13 0,03
+20 0,17 0,06
+14 0,19 0,07

 

Завдання 9.2

Вихідні дані для кожного варіанту завдання 2 приведені у таблиці 9.7, а довідковий матеріал для розв’язання задачі наведений в таблицях 9.4 – 9.5.

Будівництво водоочисних споруд здійснюється на ділянці в басейні р. Дністра. Річний обсяг стічних вод O млн.м3, капітальні вкладення 11,85 млн. грн, експлуатаційні С = 0,58 млн. грн., нормативний коефіцієнт капітальних вкладень для заходів екологізації (Ен) приймається на рівні 0,06. Концентрації забруднюючих речовин, що скидаються до і після проведення водоохоронних заходів, наведені в табл. 9.5, але варіанти індивідуальних завдань розрізняються за показниками: завислих речовин, Cl2, HCO3, SO4, Mg (табл. 9.7) ; вміст інших речовин для всіх варіантів однаковий.

Дати оцінку економічної ефективності затрат на водоохоронні заходи.

Таблиця 9.7

Вихідні данні до завдання 9. 2

Варіант Коефіцієнт небезпеки, (КНв) Концентрація забруднюючих речовин в стічних водах, г/м3 Об'єм скидів, (O) млн.м3
Завислі речовини Хлориди (Cl2) HCO3 SO4 Mg
До проведення заходів Після проведення заходів До проведення заходів Після проведення заходів До проведення заходів Після проведення заходів До проведення заходів Після проведення заходів До Проведення заходів Після проведення заходів
1,84
1,78
3,79
1,64
2,6
1,78
1,84
3,79
1,64
2,6
1,64
3,79
1,78
1,84
1,64
2,6
1,84
1,64
1,84
2,6
3,79
1,84
1,64
2,6
3,79
1,78
1,95
1,84
1,64
2,6

 

Примітка: *Для переведення вказаної концентрації забруднюючих речовин в стічних водах з г/м3 у тони треба враховувати річний об’єм скидів.

 

Контрольні питання

1. Що таке «відвернутий збиток» і який алгоритм його розрахунку?

2. Які особливості розрахунку відвернутого збитку при забрудненні атмосфери і водних об’єктів?

3. Що таке водоочисні споруди ?

 

Питання до заліку (екзамену)

Залікові (екзаменаційні) питання поточного (підсумкового) контролю знань за навчальним модулем 1

 

1.Поняття та теоретичні основи дисципліни «Регіональна економіка» (РЕ). Методологічні основи РЕ.

2.Предмет, об'єкти дослідження та мета курсу «Регіональна економіка».

3.Задачі науки з регіональної економіки України в умовах розбудови ринкових відносин. Фактори сталого розвитку продуктивних сил (РПС).

4.Поняття продуктивні сили та основні принципи розміщення продуктивних сил: принципи оптимальності, збалансованості та інші.

5.Суть та зміст закономірностей ефективного та раціонального розміщення продуктивних сил.

6.Суть закономірностей економічної цілості регіонів, пропорційного та комплексного розміщення продуктивних сил.

7.Фактори, що впливають на розміщення продуктивних сил: класифікація факторів, їх зміст, приклади впливу на РПС.

8.Види моделювань в РПС. Зміст класичної моделі розміщення сільськогосподарських об'єктів Іогана Тюнена.

9.Розвиток теорії І.Тюнена, проведений Вільгельмом Лаунхардтом. Зміст висновків В. Лаунхардта стосовно просторової організації об'єктів виробництва.

10.Класична модель розміщення промислових підприємств Альфреда Вебера. (врахування транспортної, робочої та агломераційної орієнтацій).

11.Теорія центральних міст Вальтера Кристаллєра (моделі: мережа К-3; К-4; К-7). Поняття ринковий потенціал та рівень комерційної взаємодії.

12.Поняття «система територіальної організації господарства». Етапи обґрунтування проектів будови та розміщення підприємств (до планові, під час планування, під час впровадження).

13.Сучасні методи аналізу територіальної організації господарства (системні, балансові, економічні, картографічні, економіко-математичні).

14.Територіальна структура та типи економічних районів: радіально-кільцевий, приморсько-фасадний, лінійно-вузловий, басейново-зірчастий, безладно-окружний.

15.Поняття «виробничі ресурси», «основні виробничі фонди», «виробничий потенціал». Сучасна галузева структура виробничих ресурсів в Україні.

16.Види територіальної організації виробництва: промислові групи, комплекси, промислові пункти, центри, міста, вузли, райони та зони.

17.Науковий потенціал, його складові, сучасний стан та перспективи розвитку.

18.Народонаселення, як основа демографічної ситуації в Україні. Природний рух населення та його показники. Чисельність населення України.

19.Трудові ресурси, їх складові. Особливості трудоресурсної ситуації в Україні. Шляхи збільшення трудових ресурсів. Баланси трудових ресурсів.

20.Трудовий потенціал, його кількісні та якісні характеристики. Різноманіття зайнятості населення в умовах ринкових відносин. Проблеми безробіття. Визначення категорії безробітних, динаміка безробіття в Україні.

21.Поняття регіональної економіки та регіонального ринку. Види регіональних ринків.

22.Національний склад та розселення населення по території. Щільність населення та вплив цього на розвиток продуктивних сил. Рівень життя населення та його економічні критерії.

23.Сучасна територіальна структура економіки України: адміністративно – територіальний устрій, економічні зони та регіони.

24.Міське та сільське розселення населення в Україні. Фактори розселення. Класифікація міст та сіл. Міські агломерації.

25.Природно-ресурсний потенціал і його складові (природні ресурси, природні умови). Класифікація природно-ресурсного потенціалу України. Розподіл природних ресурсів по території України.

26.Порівняльні та статистичні характеристики рівня розвитку окремих економічних районів України. (Донецького, Придніпровського, Північно-східного, центрально-українського, столичного та інших).

27.Критерії економічної оцінки природних ресурсів (за рекомендаціями академіка А.А. Мінца, академіка СГ. Струміліна та вчених М.П. Федоренко, В.С. Немчинова). Балансові та позабалансові запаси ресурсів. Категорії запасів мінеральних ресурсів. Геологічні та промислові запаси копалин.

28.Регіональна економічна політика України. Загальні засади формування економіки регіонів. Механізм реалізації регіональної економічної політики.

29.Основні напрямки спеціалізації та комплексності розвитку Донецького економічного регіону.

30.Структура мінеральних ресурсів. Паливні ресурси України: види ресурсів, місця локалізації, об'єми запасів, основні споживачі.

31.Економічна характеристика рудних ресурсів України: основні види, місця розташування, об'єми запасів та видобування.

32.Економічна характеристика нерудних ресурсів України: основні види, місця локалізації, об'єми запасів та напрямки споживання.

33.Економічна характеристика земельних ресурсів України: основні види ґрунтів, напрямки використання земель, бонування земель та їх кадастр.

34.Економічна характеристика водних ресурсів України (річок, водоймищ, підземних вод, морів), об’єми річкових стоків, водоймищ. Стан водозабезпечення в Україні та вплив цього на розвиток і розміщення продуктивних сил.

35.Економічна характеристика лісних, рекреаційних та фауністичних ресурсів України: місця локалізації, стан та перспективи використання, об’єми запасів.

36.Основні чотири етапи економічного обґрунтування розміщення підприємств галузі: аналіз стану галузі, вибір напрямків розвитку, обґрунтування найкращого варіанту, екологічна експертиза проекту.

37.Основні міжгалузеві пропорції у сучасній галузевій структурі економіки України та шляхи їх вдосконалення (співвідношення матеріального та не матеріального виробництва, виробництва товарів групи А та Б, галузей видобувної та переробної промисловості, та ін.). Макроекономічні показники сучасного стану економіки України.

38.Основні напрямки спеціалізації та комплексності розвитку Придніпровського економічного району. Економіка Криворізького регіону.

39.Стан та перспективи розвитку зовнішньоекономічних зв’язків України з державами СНГ, Європи, Америки, Азії та Африки і вплив цього на розміщення продуктивних сил.

40.Галузева структура економіки України: 8 найголовніших виробничих комплексів, структура комплексів (види промисловості, економічна ефективність діяльності, вклад у створення ВВП держави).

41.Форми суспільного розподілу праці (концентрація, спеціалізація, кооперування, комбінування). Види цих форм праці.

42.Значення та галузева структура паливно-енергетичного комплексу України. Поняття паливно-енергетичного балансу та шляхи його забезпечення. Сучасний рівень розвитку ПЕК.

43.Економічна характеристика стану та перспектив розвитку вугільної та торф'яної промисловості України: об’єми видобутку, рентабельність, центри виробництва, основні споживачі продукції.

44.Економічна характеристика стану та перспектив розвитку нафтової, нафтопереробної та газової промисловості України.

45.Електроенергетика України: структура, економічна характеристика стану та перспектив розвитку. Види електростанцій.

46.Поняття енерго - виробничих циклів. Приклади видів ЕВЦ та їх загальна структура. Характеристика: пірометалургійного циклу чорних металів; нафтоергохімічний цикл, індустріально – аграрний цикл.

47.Галузева структура комплексу з виробництва сировини та матеріалів. Роль комплексу в економіці України. Регіональні особливості розміщення підприємств галузі.

48.Економічна оцінка сировинних баз чорної металургії: основні родовища залізних та марганцевих руд, потужність родовищ, перспективи розвитку гірничорудного виробництва.

49.Стан та перспективи розвитку підприємств чорної металургії (крім рудо добувних). Сукупність металургійних об'єктів Придніпровського металургійного району (Дніпропетровського, Запорізького та Криворізького металургійних вузлів).

50.Основні об'єкти Донецького, Луганського та Приазовського металургійних районів. Шляхи екологізації металургійного виробництва.

51.Економічна оцінка сировинної бази та основних переробних підприємств кольорової металургії України (виробництво алюмінію, ртуті, мідних сплавів, титану, нікелю, хрому, цинку тощо).

52.Стан та перспективи розвитку підприємств хімічної промисловості: структура галузі, розташування основних об'єктів, основні споживачі продукції.

53.Лісохімічне виробництво в Україні: фактори, що впливають на розміщення об'єктів, основні напрямки спеціалізації та перспективи розвитку.

54.Машинобудівний комплекс України: структура галузі, оцінка місця галузі в економіці держави. Характеристика об'єктів тяжкого, загального та середнього машинобудування, основні види продукції, місця локалізації об’єктів.

55.Напрямки спеціалізації Столичного, Карпатського, Подільського та Північно-західного економічних регіонів. Вплив перспективи участі України в чемпіонаті «Євро - 2012» на розвиток продуктивних сил регіонів.

56.Стан та перспективи розвитку виробництва будівельних матеріалів та будівництва: економічний стан і структура галузі, основні центри виробництва будівельних матеріалів, скла, кераміки, тощо.

57.Комплекс з виробництва товарів широкого вжитку: структура галузі, економічний стан, перспективи розвитку легкої промисловості, об'єктів послуг та комунального господарства.

58.Стан та напрямки розвитку транспортного комплексу і зв'язку в Україні структура галузі, економічна оцінка наземного, повітряного та водного транспорту України.

59.Стан і перспективи розвитку агро - промислового комплексу України.

60.Перспективні напрямки участі України у міжнародному розподілі праці. Види міжнародного поділу праці. Взаємозв’язок міжнародної інтеграції з розвитком регіонів.

В результаті вивчення матеріалу модуля 1 студенти повинні знати:

- Значення та зміст науки про регіональну економіку (РЕ);

- Теоретичні основи та задачі курсу РЕ;

- Основні принципи і закономірності розміщення продуктивних сил (РПС);

- Фактори що впливають на РПС та формування РЕ;

- Основні методи обґрунтування розміщення на території галузевих структур виробництва;

- Суть класичних моделей розміщення на території об’єктів сільськогосподарського і промислового виробництва та населених пунктів;

- Зміст категорій трудові ресурси і трудовий потенціал;

- Науково-технічний прогрес та РПС;

- Поняття виробничі ресурси та виробничий потенціал;

- Поняття природні ресурси, природні умови та природно - ресурсний потенціал;

- Характеристику стану, рівня використання та перспектив розвитку мінеральних, земельних, водних, рекреаційних, лісових, та фауністичних ресурсів України;

- Галузеву структуру економіки України (рівень розвитку окремих виробничих комплексів);

- Структуру і місце розташування окремих виробничих комплексів України;

- Методи обґрунтування територіально-комплексного розвитку РПС регіонів;

- Типи територіальних структур регіонів (районів);

- Критерій виділення окремих економічних регіонів (розрахунок наявності і спеціалізації та комплексності розвитку економіки регіону);

- Знати сучасні види територіальної організації виробництва (промислові пункти, міста, райони, вузли і зони);

- Знати форми суспільного розподілу праці;

- Сучасну територіальну структуру економіки України;

- Критерії визначення регіону, види регіонів та особливості регіональних ринків;

- Основні напрямки спеціалізації та комплексності сучасних економічних регіонів України;

- Стан розвитку продуктивних сил Криворіжжя;

- Основні напрямки та зміст зовнішньо економічної діяльності України і вплив цього на розміщення продуктивних сил та розвиток регіонів;

В результаті опанування матеріалу модуля 1 студенти повинні вміти:

- Провести аналіз показників стану діяльності підприємств галузі за критеріями: матеріалоємності, водоємності, енергоємності, трудомісткості, фондомісткості, капіталоємності, собівартості і рентабельності виробництва;

- Вибрати найкращий варіант розміщення виробництва по критерію мінімізації транспортних витрат;

- Обґрунтувати варіант найкращого розміщення сільськогосподарського виробництва (ферми);

- Обґрунтувати оптимальний варіант розміщення промислового об’єкту на території за критеріями транспортної, робочої та агломераційної орієнтації;

- Визначати ринковий потенціал населених пунктів (за критерієм розрахунку коефіцієнту транспортно-географічного положення об’єкту), рівня комерційної взаємодії між населеними пунктами (формула Рейлі), та купівельної спроможності району (за формулою Стюарта);

- Визначати найкращій варіант для співпраці виробник-споживач по критерію мінімальної ціни сировини або продукції;

- Визначати природний рух населення та будувати баланси трудових, виробничих та природних ресурсів;

- Провести екологічну експертизу проектів РПС;

- Доказати доцільність виділення певних територіальних угрупувань в окремі економічні регіони (шляхом розрахунку коефіцієнтів наявності спеціалізації та комплексності);

- Розрахувати ефективність від спеціалізації економічного регіону;

- Розрізняти галузі спеціалізації та комплексності у розвитку регіонів;

- Оцінювати особливості регіональних ринків.

Залікові (екзаменаційні) питання поточного (підсумкового) контролю за навчальним модулем 2

61.Предмет, об’єкти дослідження, теоретичне та практичне значення екології. Методи екологічних досліджень.

62.Структура сучасної екології. Глобальні екологічні проблеми людства. Кодекс екологічної етики і інженера.

63.Структура природного середовища (поняття атмосфери, гідросфери, літосфери, біосфери, геосфери і ноосфери).

64.Будова атмосфери (тропосфера, стратосфера, мезосфера, іоносфера та екзосфера). Озон, умови його утворення та причини руйнування озонового шару (утворення озонових дірок).

65.Парниковий ефект та причини його виникнення. Природні та антропогенні причини кислотних дощів.

66.Класифікація забруднювачів атмосфери, джерела їх викидів та методи очищення газо – повітряних викидів (механічні, фізико – хімічні, хімічні та інші).

67.Гідросфера та її склад. Класифікація водних джерел. Водоємність виробництв та його характеристика.

68.Основні джерела забруднення гідросфери (фізичні, хімічні, біологічні та теплові). Кількісні і якісні показники деградації гідросфери.

69.Стічні води та їх класифікація. Поняття самоочищення води. Заходи нормалізації стану водних об’єктів.

70.Методи очищення стічних вод: механічні (фільтрація, центрифугування, флотація та інші), хімічні та фізико – хімічні (коагуляція, сорбція, електроліз, хлорування); біохімічні (аеробні, анаеробні).

71.Будова та функції літосфери (земної кори, мантії, ядра). Природні і антропогенні забруднювачі літосфери.

72.Особливості побутового, промислового та сільськогосподарського забруднення літосфери.

73.Деградація земель та її причини (спустошування, відчуження, ерозія та інші). Протиерозійні заходи.

74.Види техногенного впливу на літосферу. Рекультивація земель та її методи.

75.Інтенсивне та екстенсивне використання мінеральних ресурсів. Шляхи раціонального використання ресурсів (зменшення витрат на розробки, вдосконалення технології видобутку, безвідходність виробництва).

76.Гірниче виробництво та результати антропогенного впливу на літосферу Криворіжжя.

77.Суть земельного кодексу України, земельного кадастру та кодексу про надра.

78.Засоби впливу держави на процеси природокористування: ліцензування, нормування, створення екологічних фондів, економічні санкції і т.д.

79.Соціально-економічні функції природи. Співвідношення економічних і екологічних потреб. Характеристика понять «природокористування», «охорона навколишнього середовища».

80.Поняття еколого - економічної системи. Екологічні фактори економіки. Концепція сталого розвитку.

81.Суть екологічного моніторингу і екологічного нормування. Поняття екологічний паспорт підприємства.

82.Основні підходи до визначення ефективності природоохоронних заходів. Методи розрахунку ефективності.

83.Методи розрахунку матеріальних втрат виробництва за екологічними причинами. Оцінка ресурсоємності виробництва.

84.Екологічний аудит і міжнародні стандарти.

85.Завдання ресурсозбереження. Чистий економічний ефект природоохоронних заходів.

86.Економічні методи рішення екологічних проблем. Основні статті витрат від забруднення атмосфери.

87.Поняття гранично - допустима концентрація (ГДК). Особливості ГДК – максимально разової; ГДК - робочої; ГДК – цілодобової і випадки їх застосування. Процедура встановлення ГДК.

88.Методологічні основи сучасної екології природокористування та охорони довкілля. Поняття ресурсоємність виробництва.

89.Світовий досвід і міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього середовища. Сучасні глобальні екологічні проблеми.

90.Задачі менеджменту в області екології. Екологічне право України.

 

Список рекомендованої літератури

Навчальна та довідкова література

1. Антонік В.І., Ковальчук В.А., Кононенко В.Д., Бабець Є.К., Стасюк В.П. Розміщення продуктивних

сил. 3-е вид.– К.: Професіонал, 2009. – 236 с.

2. Розміщення продуктивних сил України / За ред. Е.П. Качана. – К.: Юридична книга, 2001. – 326 с.

3. Долішній М.І., Стадницький Ю.І., Загородній А.Г., Товкан О.Е. Розміщення продуктивних сил та

регіональна економіка. Львів: Інтелект, 2003. – 256 с.

4. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка. /За ред. В. В. Ковалевського, О. Л.

Михайлюка, В.Ф. Семенова. – К.: Знання, 2005. – 350 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

5. Борщук Є.М., Загорський. Екологічні основи економіки. – Львів: Інтелект – Захід, 2005.- 312 с.

6. Балтук В. А. Основи екології. Підручник. – К.: Знання, 2007. – 519 с.

7. Запольський А. К., Салюк А.І. Основи екології. Підручник / За ред. К. М. Ситника. – К.: Вища

школа, 2005. – 382 с.

8. Зінь Е.А. Регіональна економіка. Підручник. - К.: Професіонал,2008. – 524с.

9. Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням. Підручник./ за

ред..Л.Г. Мельніка, М.К. Шапочки. – Суми: Університетська книга, 2008. – 758 с.

 

Додаткова нормативна та інструктивна література

10. Іщук С.І. Розміщення продуктивних сил: Теорія, методи, практика – К.: Вища школа, 1995. – 117 с.

11. Заставний С.Д. Географія України. – Львів: Світ, 1996 – 396 с.

12. Абрамов В., Пила В. Регіональна економічна політика України // Економіка України, 1993, № 8, с.

21-26.

13. Якубовський М., Новицький В., Кіндзерський Ю. Концептуальні основи стратегії розвитку

промисловості України на період 2017р. // Економіка України, 2007, № 11. – с. 4-21.

14. Харазішвілі Ю. Оцінка ефективності соціально – економічного розвитку регіонів України. //

Економіка України, 2007, № 9. – с. 55-62.

15. Вебер А. Теория размещения промышленности. – Л.-М., 1926. – 184 с.

16. Гнатишин І. Вільні економічні зони і деякі питання соціально- економічного розвитку регіону //

ВЕЗ як форма економічного розвитку України (Матер. наук. практ. конфер. Т.1) – Чернівці, 1994.

17. Дергачев В. Особливості світогосподарської інтеграції України на основі вільних економічних зон //

Економіка України, 1994, №12, с. 67-70.

18. Доценко А.І. Регіональне розселення: проблеми і перспективи. – К.: Наукова думка, 1994.- 241 с.

19. Изард И. Методи регионального анализа: введение в науку о регионах. – М.: Прогресс, 1966.- 222 с.

20. Осипов А.К. Экономика региона: механизм комплексного развития – Екатеринбург, 1996.-191 с.

21. Паламарчук М.М., Горленко И.А., Яснюк Т.Е. Минеральные ресурсы и формирование

промышленных территориальных комплексов – К.: Наукова думка, 1978.-278 с.

22. Шаблій О.У. Соціально-економічна географія України. – Львів: Світ, 1996.

23. Стеценко Д.Н. Комплексное территориальное планирование народного хозяйства. – К.: Высшая школа, 1988. – 262 с.

24. Розміщення продуктивних сил України / За ред. О.А. Тіванчука. – К.: Основи, 1998.-216 с.

25. Гахович Н. Стан і проблеми екологізації промислового виробництва // Економіка України, 2008, № 4. – с. 73-81.

26. Сонько С.П., Кулішов В.В., Мустафін В.І. Ринок і Регіоналістика: Навчальний посібник. – К .:

Ельга, Ніка – Центр, 2002.-380 с.

27. Сухарев С.М., Чундак С. Ю., О. Ю. Сухарева. Основи екології та охорони довкілля. – К.: Центр

навчальної літератури, 2006. – 394 с.

28. Потіш Л. А. Екологія. К.: Знання, 2008. – 272 с.

 

Методична література

29. Антонік В.І. Методичні вказівки до проведення самостійних робіт з дисципліни «Розміщення

продуктивних сил та регіональна економіка» (для студ. економ. ф-ту).- Кривий Ріг: КТУ, 2005.-24 с.

30. Антонік В.І. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи і контрольних робіт з

дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів заочної форми навчання галузі знань

«Економіка та підприємництво»). – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2010. – 56 с.

31. Антонік В.І., Ковальчук В.А., Кононенко В.Д., Бабець Є.К., Стасюк В.П. Розміщення

продуктивних сил. 3-є вид.– К.: Професіонал, 2009. – 236 с. (Приклади рішення задач і проведення

практичних (семінарських) робіт: С.: 45 – 69; 119 – 124; 183 – 185; 219 – 222.

 

НавчаПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.180.223 (0.103 с.)