Вихідні данні для розрахунку ресурсоємності виробництваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Вихідні данні для розрахунку ресурсоємності виробництва№ п/п Показники Варіант
І ІІ
1. Площа відчужених земельних ресурсів, га
2. Об’єм споживаних водних ресурсів, млн. м3 0,90 0,91
3. Економічна оцінка 1 га відчужених земель, грн.
4. Економічна оцінка 1 млн. м3 води, грн.
5. Обсяг товарної продукції А, тис. грн.
6. Економічна оцінка відчужених земельних ресурсів (п.1´п.3), тис. грн. 753,4  
7. Економічна оцінка водних ресурсів (п.4´п.2), тис. грн. 9,0  
8. Показник ресурсоємності 0,36  

 

Таблиця 7.2

Вихідні данні для розрахунку коефіцієнта забруднюючого впливу

№ п/п Показники Варіанти завдання
І ІІ
Викиди в атмосферу, т/рік
1. Пил неорганічний 173,345 98,615
2. Фтористий водень 0,019 0,001
3. Оксид свинцю 0,025 0,003
4. Сірчаний ангідрид 108,816 62,513
5. Двоокис азоту 58,057 46,042
6. Оксид миш’яку 0,004 -
7. Оксид вуглецю 110,266 63,924
Викиди в воду, т/рік
8. Завислі речовини 32,9 25,8
9. Натрієва сіль 2,47 1,72
10. Фтор і фтористі сполуки 0,032 0,013
Викиди в ґрунти, т/рік
11. Пил неорганічний 1560,105 887,535
12. Фтористий водень 0,023 0,002
13. Оксид свинцю 0,038 0,005
14. Сірчаний ангідрид 163,224 93,859
15. Двоокис азоту 87,086 69,063
16. Оксид миш’яку 0,006 -
17. Оксид вуглецю 165,399 95,886
Значення ГДК, мг/м3
18. Пил неорганічний 0,5 0,5
19. Фтористий водень 0,02 0,02
20. Оксид свинцю 0,0007 0,0007
21. Сірчаний ангідрид 0,5 0,5
22. Двоокис азоту 0,085 0,085
23. Оксид миш’яку 0,003 0,003
24. Оксид вуглецю 3,0 3,0
25. Завислі речовини 20,0 20,0
26. Натрієва сіль 2,0 2,0
27. Фтор і фтористі сполуки 1,5 1,5
Коефіцієнт Е для викидів в атмосферу
28. Е1 - Пил неорганічний (п.24: п.18)    
29. Е2 - Фтористий водень (п.24: п.19)    
30. Е3 - Оксид свинцю (п.24: п.20)    
31. Е4 - Сірчаний ангідрид (п.24: п.21)    
32. Е5 - Двоокис азоту (п.24: п.22)    
33. Е6 - Оксид миш’яку (п.24: п.23)    
34. Е7 - Оксид вуглецю (п.24: п.24)    
Коефіцієнт Е для викидів в воду, т/рік
35. Е1 - Завислі речовини (п.25: п.25)    
36. Е2 - Натрієва сіль (п.25: п.26)    
37. Е3 - Фтор і фтористі сполуки (п.25: п.27)    
Умовні викиди в атмосферу, т/рік
38. Пил неорганічний (п. 1´ п.28)    
39. Фтористий водень (п.2 ´ п.29)    
40. Оксид свинцю (п.3 ´ п.30)    
41. Сірчаний ангідрид (п.4 ´ п.31)    
42. Двоокис азоту (п.5 ´ п.32)    
43. Оксид миш’яку (п.6 ´ п.33)    
44. Оксид вуглецю (п.7´ п.34)    
  Умовні викиди в воду, т/рік
45. Завислі речовини (п.8 ´ п.35)    
46. Натрієва сіль (п.9 ´ п36)    
47. Фтор і фтористі сполуки (п.10 ´ п.37)    
Умовні викиди в ґрунти, т/рік  
48. Пил неорганічний (п.11 ´ п.28)    
49. Фтористий водень (п.12 ´ п.29)    
50. Оксид свинцю (п.13 ´ п.30)    
51. Сірчаний ангідрид (п.14 ´ п.31)    
52. Двоокис азоту (п.15 ´ п.32)    
53. Оксид миш’яку (п.16 ´ п.33)    
54. Оксид вуглецю (п.17 ´ п.34)    
  Економічна оцінка умовних викидів, грн.
55. В атмосферу
56. В воду
57 . В ґрунт 2,0 2,0
58. В атмосферу(п.38+ п.39…+ п.44) 3966,044 2668,88
59. У воду (п.45+ п.46 + п.47) 58,026 43,173
60. В ґрунт (п.48+ п. 49…+ п.54) 13751,84 8443,21
Економічна оцінка умовних викидів, тис.грн./рік
61. В атмосферу (п.58×п.55)    
62. В воду (п.59×п.56)    
63. В ґрунт (п.60×п.57)    
64. Обсяг товарної продукції, тис.грн..
65. Загальний показник питомого забруднюючого впливу    
         

Увага!Всі арифметичні дії розрахунків записати у зошиті. На підставі розрахунків вибрати найбільш екологічно оптимальний варіант виробничого об’єкту (чи проекту на цей об’єкт) за критерієм формули 18.8 і зробити загальні висновки.

 

Контрольні питання

1.Які виділяють етапи екологічної експертизи проекту розміщення підприємства ?

2. Що враховують і як розраховуються зведені витрати виробництва ?

3.Що означає «екологічна оптимальність технологічних процесів»?

4. Як розрахувати ресурсоємність виробництва ?

5. Поясніть зміст коефіцієнту забруднюючої дії.

 

Практична робота 8

 

Визначення суми збору за викиди в атмосферу, скиди у водні об’єкти

Та розміщення відходів

Мета роботи. Опанувати методику визначення обсягу зборів за забруднення атмосфери, водних об’єктів та земельних ресурсів вики­дами промислових підприємств.

Теоретичне підґрунтя.

• Визначення платежів з за викиди в атмосферу шкідливих речовин (забруднень) від стаціонарних джерел (Пвс ) проводиться за формулою:

Пвс = ∑ni =1 Л + МПЛ × Кк) × Нзі × Кт (8.1)

де: МЛ -обсяг викидів в межах ліміту, т/рік;

МПЛ -обсяг викидів понад ліміту, т/рік;

Кккоефіцієнт кратності платежів за викиди понад ліміту, приймається на рівні 5.

КТ- коефіцієнт, що враховує територіальні соціально-екологічні наслідки забруднення

(дивись формулу 7.4);

Нзі -базовий норматив збору за одиницю забруднення, грн/т

• Визначення платежів з за викиди в атмосферу шкідливих речовин (забруднень) від пересувних джерел - Пвп (автомобільним та іншим транспортом) проводиться за формулою:

Пвп = ∑(Нбі × Мі) × Кт × Кінд, (8.2)

де: Нбі - базовий норматив плати за викиди забруднюючих речовин, що утворюються при

спаленні 1 т і-того палива, грн./т;

Мі- річна маса використаного палива і-того виду, т;

Кт - коефіцієнт, що враховує територіальні, соціально-екологічні особливості зони

забруднення;

Кінд – коефіцієнт індексації;

Кт · Кінд = Ккг - коригуючий коефіцієнт.

• Визначення платежів за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пво) здійснюється за

формулою: Пво = ∑ni=1 Нбі × (МЛ + Кк × МПЛ) × Кт × Кінд, (8.3)

де: Нбі- базовий норматив плати за скидання 1 т і-тої речовини в межах ліміту, грн./т

(встановлюється на основі ГДК);

МЛ - маса річного скиду забруднюючої речовини в межах ліміту, т;

Кк– коефіцієнт кратності плати за понадлімітні скиди забруднюючих резон

(встановлюються радами народних депутатів базового рівня (село,селище,місто) в

межах від 1 до 5 (найчастіше = 5);

МПЛ - маса понадлімітного скиду і-тої забруднюючої речовини, т:

Кт- регіональний (басейновий) коефіцієнт, що враховує територіально-економічні

особливості та еколого - економічні умови функціонування водного господарства;

Кінд- коефіцієнт індексації; Кт · Кінд = Ккг - коригуючий коефіцієнт.

n - кількість видів суміші забруднюючих речовин.

• Обсяг збору (платежів) за складування на земельній території відходів (ПРВ) розраховується

за формулою: ПРВ = ∑ni =1 Нбі × (МЛ + Кп × МПЛ) × Кт × Ко × Кінд, (8.4)

де:Нбі- базовий норматив плати за розміщення 1т відходів і-того виду в межах ліміту, грн./т;

МЛ - річна маса відходів і-того виду у межах ліміту;

Кп- коефіцієнт плати при надлімітному розміщенні відходів;

МПЛ- маса понадлімітного розміщення відходів і-того виду;

Кт– коефіцієнт, що враховує місце розміщення звалища для відходів: у межах міста або не

далі 3 км від нього Кт =3; за межами 3-х км від міста Кт =1;

Ко – коефіцієнт, що враховує обладнання місця розташування відходів (при наявності

спеціальних полігонів, що унеможливлюють забруднення навколишнього середовища

Ко =1,0, якщо захист від забруднення не повний Ко =3,0. Місця неорганізованого

складування відходів Ко =10);

Кінд- коефіцієнт індексації .

Хід роботи

Завдання 8. 1.Розрахувати суми збору за забруднення атмосфери викидами промислового підприємства, використовуючи вихідні дані варіантів за таблицею 8.1 і формулу 8.1.

Таблиця 8.1

Розрахувати суми збору за забруднення атмосфери викидами промислового підприємства

Варіант ЗАВДАННЯ 1 ЗАВДАННЯ 2
Назва забруднюючої речовини і обсяг викидів, т/рік Назва забруднюючої речовини і обсяг викидів, т/рік
Оксид азоту МЛ ПЛ Сірчаний ангідрит МЛ ПЛ Окис вуглецю МЛ ПЛ Тверді речовини МЛ ПЛ Оксид азоту, МЛ Сірчаний Ангідрит, МЛ Окис вуглецю, М Л Тверді речовини, МЛ
33/4 25/6 76/9 120/21
33/4 25/6 76/9 120/21
38/3 28/4 74/6 131/17
43/7 33/2 62/3 134/19
49/5 30/2 75/10 150/15
55/6 38/7 81/13 142/11
51/11 21/4 84/17 148/14
50/13 22/4 71/13 161/21
46/5 23/6 68/18 159/17
32/2 19/2 59/16 125/14
37/13 20/2 59/9 134/13
36/9 29/4 74/7 145/12
39/7 27/5 73/5 155/11
46/7 35/8 67/12 160/10
51/6 31/6 66/6 163/13
52/12 32/10 65/15 153/14
45/7 22/6 64/12 154/9
34/8 18/8 51/11 123/8
48/4 31/6 54/17 135/12
44/8 30/10 77/20 124/11
42/5 27/9 70/13 136/13
59/10 29/5 69/11 148/18
58/5 15/5 59/18 159/16
33/4 19/4 55/16 170/25
36/12 31/3 71/21 150/20
44/5 33/5 65/13 130/18
41/15 25/8 85/21 110/26
48/6 35/10 74/14 121/21
42/9 36/4 78/23 132/13
40/3 23/3 82/12 122/15
Нормативи зборі, платежів (Нзі) , грн./т Нормативи зборі, платежів (Нзі) , грн./т
  53 53 2 53 53 2
Корегуючий коефіцієнтТ) Корегуючий коефіцієнтТ)
1,63 1,63
                             

 

Результати рішення завдання 1 представити у формі таблиці 8.2, зробити висновки і пояснити отримані дані.

Таблиця 8.2

Назва забруднюючої речовини Сума збору , грн
В межах ліміту Понад ліміту Всього
Завдання 1   Завдання 2   Завдання 1   Завдання 2   Завдання 1   Завдання 2  
Оксиди азоту            
Сірчаний ангідрид            
Окис вуглецю            
Тверді речовини            

Завдання 8.2. Визначити обсяги збору за забруднення атмосфери вики­дами промислового підприємства, якщо на підприємстві не розроблено і не затверджено лімітів (Варіанти завдань у таблиці 8.1).

Результати рішення завдання 2 також представити у формі таблиці 8.2. Провести порівняльний аналіз суми платежів, розрахованих за завданнями 1 і 2 .

Завдання 8.3. Визначити обсяги збору за скиди забруднюючих речовин у водні об'єкти. Варіанти завдання, приведеними у таблиці 8.3. Заповнити порожні клітини таблиці 8.4, результат пояс­нити і зробити висновок.

 

Таблиця 8.3

Розрахунок суми збору за забруднення водних джерел Розрахунок суми збору за розміщення відходів

  Варіант     ЗАВДАННЯ 3 ЗАВДАННЯ 5
Назва забруднюючої речовини і обсяг викидів, т/рік Клас небезпеки відходів
Азот амонійний   МЛ ПЛ Органічні речовини   МЛ ПЛ Нітрати   МЛ ПЛ Нітрити   МЛ ПЛ I Надзвичайно небезпечні МЛ ПЛ II Високо Небезпечні МЛ ПЛ III Помірно небезпечні МЛ ПЛ IV Мало Небезпечні МЛ ПЛ
41/2 42/- 45/20 7/5 0,5/- 3/1 50/4 150/10
36/4 44/2 35/21 8/1 0,6/1 5/1 55/6 151/9
30/4 40/- 50/- 15/3 0,5/0,3 4/1 56/3 152/8
42/1 36/1 36/2 18/5 0,4/- 2/2 45/5 153/11
35/2 38/2 38/1 21/6 0,6/- 2/1 44/3 154/12
33/4 26/1 42/2 24/6 0,7/- 2/0,5 42/2 155/13
31/3 36/2 46/2 29/2 0,9/0,3 4/2 49/4 156/14
40/2 35/5 49/5 16/3 0,4/- 6/1 51/3 157/13
44/2 34/1 52/2 17/2 0,2/0,2 7/2 52/3 158/15
38/4 36/2 54/4 18/3 0,3/- 8/1 53/6 159/16
32/6 42/- 53/3 12/4 0,4/- 8/2 59/8 160/15
37/8 45/3 55/2 11/2 0,7/0,2 8/3 32/4 149/10
27/2 42/4 35/4 13/3 0,4/0,2 8/4 37/7 148/11
29/3 33/2 36/5 15/2 0,5/- 7/3 39/5 147/12
31/4 31/6 37/6 16/4 0,6/0,1 7/4 46/4 146/13
34/2 35/8 38/3 22/2 0,6/- 5/2 47/5 145/14
30/7 32/7 44/5 23/8 0,8/0,1 5/3 48/6 140/12
36/9 30/2 49/6 19/3 0,8/0,3 4/1 54/8 141/13
43/8 50/- 57/1 9/2 0,7/- 4/2 61/3 142/14
25/6 34/6 60/- 14/5 0,5/0,1 3/- 66/7 147/10
35/4 37/3 41/2 17/4 0,3/0,1 3/1 68/6 149/8
26/2 41/3 39/2 18/3 0,3/- 6/2 58/4 151/6
34/1 45/2 35/2 16/5 0,3/0,2 6/3 54/3 152/8
27/3 49/1 66/3 14/2 0,5/0,1 6/4 50/6 154/12
33/5 53/2 71/4 16/3 0,5/- 7/1 41/4 155/13
28/7 51/5 29/2 19/6 0,6/0,1 5/2 64/8 156/14
32/9 49/1 32/3 15/2 0,7/- 5/3 65/9 161/17
29/4 47/2 44/5 17/4 0,8/0,2 9/2 55/4 165/18
31/6 45/4 66/6 14/2 0,9/- 2/2 45/4 164/16
39/5 41/6 48/3 17/3 0,4/0,1 9/1 40/5 151/12
  Нормативи зборі, платежів (Нбі) , грн./т Нормативи зборі, платежів (Нбі) , грн./т
35 14 3 172 0,5 0,2
Корегуючий коефіцієнткг)
2,2
                             

За результатами виконання завдання 3 заповнити порожні клітини таблиці 8.4, результат

пояс­нити.

Таблиця 8.4Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.174.62.102 (0.011 с.)