ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Що є об’єктом вивчення науки логіки?Мислення людини.

Що є предметом вивчення науки логіки?

Форми і закони мислення.

Який із названих методів відноситься до логічного методу?

Метод формалізації.

Яка із складових частин семіотики вивчає смисл і предметне значення мовних виразів?

Семантика.

Яка із складових частин семіотики вивчає відношення між мовними знаками в межах певної мови як знакової системи?

Синтаксис.

Яка із складових частин семіотики вивчає особливості використання мови як знакової системи?

Прагматика.

Який із наведених термінів відноситься до семантичних?

Ім’я.

Який із наведених термінів відноситься до семантичних?

Смисл імені

В якому із варіантів правильно визначено, що таке смисл?

Зміст імені.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке значення?

Предмет,який позначається певним іменем.

Що таке денотат?

Предмет,який позначається певним іменем.

Як називається ім’я, що немає денотату?

Порожне.

Які відношення зображає “логіко-семантичний трикутник”?

Відношення між смислом і предметним значенням (денотатом) певного імені.

Що таке дескрипція?

Теоретичний опис предмета.

Яка дескрипція називається визначеною?

Яка вказує точно на предмет позначення.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке поняття?

Поняття – форма мислення, за допомогою якого предмети, явища, процеси об’єктивного світу відображаються в їх суттєвих і специфічних ознаках.

В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія, під яку можна підвести поняття?

Форма мислення.

Що є мовною формою виразу поняття?

Термін.

Якщо певні терміни виражають одне і теж поняття, то їх називають ?

Тотожні за змістом терміни.

В якому із варіантів правильно вказана структура поняття?

Зміст і обсяг.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке зміст поняття?

Зміст – це сукупність суттєвих і специфічних ознак, що притаманні певному об’єкту пізнання, яке відображається у понятті.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке обсяг поняття?

Обсяг – це сукупність предметів, до яких застосовується певне поняття.

Якою геометрічною фігурою зображається у логіці обсяг поняття?

Коло.

Якими символами позначаються у загальній логіці поняття?

Символами А,В,С.

Які із вказаних ознак є суттєвими для певного об’єкта пізнання,що відображається у понятті?

Ознаки, без яких даний об’єкт не може існувати.

27. В якому із варіантів дається правильне визначення,що таке клас (множина)?

Сукупність однорідних предметів будь-якого походження, які мають властивості, що притаманні даному класу в цілому.

Який із названих видів понять відносяться до логічної характеристики змісту поняття?

Абстрактне поняття.

Який із названих видів відноситься до логічної характеристики обсягу поняття?

Одиничне поняття.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке дефініція ?

Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої розкривається зміст поняття.

В якому із варіантів правильно визначена категорія, під яку можна підвести дефініцію, тобто визначення поняття.

Логічна операція.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке номінальне визначення?

Визначення, за допомогою якого дається походження певного терміну, яке виражає поняття.

В якому із варіантів правильно вказана структура визначення поняття ?

Дефінієндум і дефінієнс.

В якому із варіантів правильно вказано правило визначення поняття?

Правило співмірності дефінієндума і дефінієнса.

Яка із названих логічних помилок відноситься до помилок у визначенні понять ( дефініції)?

Тавтологія.

Яка логічна помилка виникає при порушенні правила співмірності у визначенні понять?

Занадто широке визначення.

Яка логічна помилка виникає при порушенні правила – “не можна визначати поняття через такі поняття, які самі потребують визначення”.

Визначення невідомого через невідоме.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні рівнооб’ємності?

Поняття, які мають однаковий обсяг.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні підпорядкування?

Поняття,обсяг якого включає в себе обсяг другого поняття.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні перехрещення?

Поняття, обсяги яких частково співпадають.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні співпідпорядкування?

Поняття, які належать до одного родового поняття,але виключають один одного.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні протилежності?

Поняття, які відносяться до одного роду, але належать до його крайних флангів.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні суперечності (контрадикторності)?

Позитивні і заперечні поняття,коли одне поняття вказує на певну ознаку,а інше заперечує її.

В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять, які сумісні між собою?

Відношення перехрещення.

В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять, які несумісні між собою?

Відношення протилежності.

Визначити, яка із наведених колових схем зображає відношення перехрещення? 2.

Визначити,яка з наведених колових схем зображає відношення протилежності? 2.

В якому із варіантів правильно вказана категорія, під яку можна підвести поділ поняття?

Логічна операція над обсягом поняття.

В якому із варіантів правильно вказана структура поділу обсягу поняття?

Ділене поняття. Підстава поділу. Члени поділу.

Яке із названих правил відноситься до правил поділу поняття?

Поділ повинен здійснюватися за однією точно визначеною підставою.

Яка із названих помилок відноситься до помилки при поділі обсягу поняття?

Змішення підстав.

При порушенні якого правила виникає стрибок у поділі обсягу поняття?

Поділ повинен бути безперервним.

Вкажіть варіант, де правильно вказано обсяг якого поняття є ділимим?

Загальне поняття.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке дихотомічний поділ?

Двочлений поділ.

В якому із варіантів правильно вказано, що таке класифікація?

Складний поділ за видозмінною ознакою.

Висловлювання

В якому із варіантів правильно визначено, що таке висловлювання?

Висловлювання – це логіко-семантична категорія, яка виражає форму мислення і форму виразу знання.

Яке висловлювання є істинним за логічною характеристикою?

Висловлювання, зміст якого відповідає дійсності.

Яке висловлювання є хибним за логічною характеристикою?

Висловлювання, зміст якого не відповідає дійсності.

Яка із теорій істини вимагає уточнення контекстів при визначенні істинності висловлювань?

Семантична теорія істини.

Якою логічною категорією слід характеризувати істинність висловлювань?

Властивість.

Яка логічна категорія визначає специфіку формально-логічної теорії істини?

Істиннісне значення висловлювання.

Яке висловлювання є двозначним за значенням істинності?

Висловлювання, яке формально має значення “істинне” або значення “хибне”.

Яке висловлювання є багатозначним за значенням істинності?

2. Висловлювання, яке має n > 2 істиннісних значень.

Яке із названих термінів позначає багатозначність істинності висловлювання?

Невизначено (нейтрально).

В якому із варіантів правильно визначена структура простого атрибутивного висловлювання?

Суб’єкт, предикат, зв’язка.

В якому із варіантів правильно визначено особливості атрибутивного висловлювання?

В якому певному предмету приписується або заперечується певна властивість.

Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання?

S є Р.

Яка із наведених формул зображає реляційне висловлювання?

Х Rу.

Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання, в якому певна властивість приписується класу в цілому?

Усі S є Р.

В якому атрибутивному висловлюванні суб’єкт ( S ) є розподіленим, тобто взятий у повному обсязі?

В загальнозаперечному висловлюванні.

В якому атрибутивному висловлюванні предикат є розподіленим, тобто взятий у повному обсязі?

В загальнозаперечному висловлюванні.

В якому відношенні за “логічним квадратом” знаходяться висловлювання: загальностверджувальне і загальнозаперечне ?

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.234.247.75 (0.01 с.)