В якому з варіантів термін ”логіка” береться в значенні ”наука”?
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В якому з варіантів термін ”логіка” береться в значенні ”наука”?В якому з варіантів термін ”логіка” береться в значенні ”наука”?

Логіка як система знання.

Що є об’єктом вивчення науки логіки?

Мислення людини.

Що є предметом вивчення науки логіки?

Форми і закони мислення.

Який із названих методів відноситься до логічного методу?

Метод формалізації.

Яка із складових частин семіотики вивчає смисл і предметне значення мовних виразів?

Семантика.

Яка із складових частин семіотики вивчає відношення між мовними знаками в межах певної мови як знакової системи?

Синтаксис.

Яка із складових частин семіотики вивчає особливості використання мови як знакової системи?

Прагматика.

Який із наведених термінів відноситься до семантичних?

Ім’я.

Який із наведених термінів відноситься до семантичних?

Смисл імені

В якому із варіантів правильно визначено, що таке смисл?

Зміст імені.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке значення?

Предмет,який позначається певним іменем.

Що таке денотат?

Предмет,який позначається певним іменем.

Як називається ім’я, що немає денотату?

Порожне.

Які відношення зображає “логіко-семантичний трикутник”?

Відношення між смислом і предметним значенням (денотатом) певного імені.

Що таке дескрипція?

Теоретичний опис предмета.

Яка дескрипція називається визначеною?

Яка вказує точно на предмет позначення.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке поняття?

Поняття – форма мислення, за допомогою якого предмети, явища, процеси об’єктивного світу відображаються в їх суттєвих і специфічних ознаках.

В якому із варіантів правильно вказана логічна категорія, під яку можна підвести поняття?

Форма мислення.

Що є мовною формою виразу поняття?

Термін.

Якщо певні терміни виражають одне і теж поняття, то їх називають ?

Тотожні за змістом терміни.

В якому із варіантів правильно вказана структура поняття?

Зміст і обсяг.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке зміст поняття?

Зміст – це сукупність суттєвих і специфічних ознак, що притаманні певному об’єкту пізнання, яке відображається у понятті.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке обсяг поняття?

Обсяг – це сукупність предметів, до яких застосовується певне поняття.

Якою геометрічною фігурою зображається у логіці обсяг поняття?

Коло.

Якими символами позначаються у загальній логіці поняття?

Символами А,В,С.

Які із вказаних ознак є суттєвими для певного об’єкта пізнання,що відображається у понятті?

Ознаки, без яких даний об’єкт не може існувати.

27. В якому із варіантів дається правильне визначення,що таке клас (множина)?

Сукупність однорідних предметів будь-якого походження, які мають властивості, що притаманні даному класу в цілому.

Який із названих видів понять відносяться до логічної характеристики змісту поняття?

Абстрактне поняття.

Який із названих видів відноситься до логічної характеристики обсягу поняття?

Одиничне поняття.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке дефініція ?

Дефініція – це логічна операція, за допомогою якої розкривається зміст поняття.

В якому із варіантів правильно визначена категорія, під яку можна підвести дефініцію, тобто визначення поняття.

Логічна операція.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке номінальне визначення?

Визначення, за допомогою якого дається походження певного терміну, яке виражає поняття.

В якому із варіантів правильно вказана структура визначення поняття ?

Дефінієндум і дефінієнс.

В якому із варіантів правильно вказано правило визначення поняття?

Правило співмірності дефінієндума і дефінієнса.

Яка із названих логічних помилок відноситься до помилок у визначенні понять ( дефініції)?

Тавтологія.

Яка логічна помилка виникає при порушенні правила співмірності у визначенні понять?

Занадто широке визначення.

Яка логічна помилка виникає при порушенні правила – “не можна визначати поняття через такі поняття, які самі потребують визначення”.

Визначення невідомого через невідоме.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні рівнооб’ємності?

Поняття, які мають однаковий обсяг.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні підпорядкування?

Поняття,обсяг якого включає в себе обсяг другого поняття.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні перехрещення?

Поняття, обсяги яких частково співпадають.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні співпідпорядкування?

Поняття, які належать до одного родового поняття,але виключають один одного.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні протилежності?

Поняття, які відносяться до одного роду, але належать до його крайних флангів.

Які поняття за обсягом знаходяться у відношенні суперечності (контрадикторності)?

Позитивні і заперечні поняття,коли одне поняття вказує на певну ознаку,а інше заперечує її.

В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять, які сумісні між собою?

Відношення перехрещення.

В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять, які несумісні між собою?

Відношення протилежності.

Визначити, яка із наведених колових схем зображає відношення перехрещення? 2.

Визначити,яка з наведених колових схем зображає відношення протилежності? 2.

В якому із варіантів правильно вказана категорія, під яку можна підвести поділ поняття?

Логічна операція над обсягом поняття.

В якому із варіантів правильно вказана структура поділу обсягу поняття?

Ділене поняття. Підстава поділу. Члени поділу.

Яке із названих правил відноситься до правил поділу поняття?

Поділ повинен здійснюватися за однією точно визначеною підставою.

Яка із названих помилок відноситься до помилки при поділі обсягу поняття?

Змішення підстав.

При порушенні якого правила виникає стрибок у поділі обсягу поняття?

Поділ повинен бути безперервним.

Вкажіть варіант, де правильно вказано обсяг якого поняття є ділимим?

Загальне поняття.

В якому із варіантів правильно визначено, що таке дихотомічний поділ?

Двочлений поділ.

В якому із варіантів правильно вказано, що таке класифікація?

Складний поділ за видозмінною ознакою.

Висловлювання

В якому із варіантів правильно визначено, що таке висловлювання?

Висловлювання – це логіко-семантична категорія, яка виражає форму мислення і форму виразу знання.

Яке висловлювання є істинним за логічною характеристикою?

Висловлювання, зміст якого відповідає дійсності.

Яке висловлювання є хибним за логічною характеристикою?

Висловлювання, зміст якого не відповідає дійсності.

Яка із теорій істини вимагає уточнення контекстів при визначенні істинності висловлювань?

Семантична теорія істини.

Якою логічною категорією слід характеризувати істинність висловлювань?

Властивість.

Яка логічна категорія визначає специфіку формально-логічної теорії істини?

Істиннісне значення висловлювання.

Яке висловлювання є двозначним за значенням істинності?

Висловлювання, яке формально має значення “істинне” або значення “хибне”.

Яке висловлювання є багатозначним за значенням істинності?

2. Висловлювання, яке має n > 2 істиннісних значень.

Яке із названих термінів позначає багатозначність істинності висловлювання?

Невизначено (нейтрально).

В якому із варіантів правильно визначена структура простого атрибутивного висловлювання?

Суб’єкт, предикат, зв’язка.

В якому із варіантів правильно визначено особливості атрибутивного висловлювання?

В якому певному предмету приписується або заперечується певна властивість.

Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання?

S є Р.

Яка із наведених формул зображає реляційне висловлювання?

Х Rу.

Яка із наведених формул зображає атрибутивне висловлювання, в якому певна властивість приписується класу в цілому?

Усі S є Р.

В якому атрибутивному висловлюванні суб’єкт ( S ) є розподіленим, тобто взятий у повному обсязі?

В загальнозаперечному висловлюванні.

В якому атрибутивному висловлюванні предикат є розподіленим, тобто взятий у повному обсязі?

В загальнозаперечному висловлюванні.

І, та, а також

Або ( чи ).

Або,. . . або

Якщо, . . . то

Якщо і тількі якщо,. . то

Або,. . . або

Якщо,. . . то

Невірно, що. . .

Коли істинні А і В.

Коли хибні А і В.

Що таке модальність?

Необхідно. Можливо. Дійсно.

Правило поведінки.

Правові і моральні норми.

Уточнююче і доповнююче.

Закон тотожності.

119. При порушенні якого логічного закону виникає помилка у відповідях на поставлене запитання, яка називається – “відповідь не на поставлене запитання”.

Закон тотожності.

Закони

Закон тотожності.

Закон несуперечності.

Аксіома.

Факт.

Умовивід

Форма мислення.

Законів логіки.

Дедукція.

Індукція.

Три терміна.

Почетверіння терміну.

Логічна операція.

Умовивід.

Факт.

Аргументи є хибними .

Підміна тези.

Хибна підстава.

Не слідує.

Софізм і парадокс

Апорія.

Антиномія.

Брехун”.

Ахілл і черепаха”.

Розум і вірування.

212. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до логічних?

Дотепність.

214. Який із наведених методів (засобів) арґументації відноситься до психологичних?

Арґумент до сили.

Критика арґументів.

Красномовство.

Використання ілюстрацій.

Арґумент до марнославства.

Кращий захист – це наступ”.

Сумнів. Вчинок. Поведінка.

Спонука.

Дозволено.

Заборонено.

Коли є альтернативи.

Дилема.

Обгрунтованість.

Обгрунтоване рішення.

Принципи (права,моралі).

1. Який із наведених термінів відноситься до семантичної категорії?

Предметне значення.

2. Який із наведених термінів відноситься до семантичної категорії?

Форма мислення.

3. Який із наведених термінів відноситься до семантичної категорії?

Дескрипція.

4. Який із наведених термінів відноситься до семантичної категорії?

Смисл.

5. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Умовивід.

6. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Денотат.

7. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Істина.

8. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Софізм.

9. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Теза.

10. Який із наведених виразів відноситься до логічного терміну?

Поняття.

11. Яке із наведених імен не має предметного значення (денотату)?

Ідеальна держава.

12. Яке із наведених імен не має предметного значення (денотату)?

Філософський камінь.

13. Яке із наведених імен не має предметного значення (денотату)?

3. Мова інопланетян.

14. Який із наведених виразів є денотатом для імені „мова”?

Знакова система.

15. Який із наведених виразів є денотатом для імені „гроші”?

Гривня.

16. Який із наведених виразів є денотатом для імені „юридичний кодекс”?

1. Кримінальний кодекс України.

17. Яке із наведених імен має лише один смисл?

3. „Викладач логіки ЛНУ”.

18. Яке із наведених імен має лише один смисл?

2. „Логіка Арістотеля”.

19. Яке із наведених імен має лише один смисл?

3. „Логіка Арістотеля”.

20. Яке із наведених імен має лише один смисл?

1. „Право на освіту”.

21. Яке із наведених імен має лише один смисл?

2. „Лекція з античної філософії”.

22. Яке із наведених імен має лише один смисл?

2. „Система права України”.

23. Яке із наведених імен виражає визначену дескрипцію?

3. „Діючий Президент Франції”.

24. Яке із наведених імен виражає визначену дескрипцію?

2. „Верховна Рада України VI скликання”.

25. Яке із наведених імен виражає визначену дескрипцію?

2. „Держава Київської доби”.

26. Яке із наведених імен виражає визначену дескрипцію?

1. „Діюча Конституція України”.

27. Яке із наведених імен виражає невизначену дескрипцію?

2. „Федеративна держава”.

28. Яке із наведених імен виражає невизначену дескрипцію?

1. „Іноземна мова”.

29. В якому із варіантів буде порушено принцип однозначності, якщо замінити власне ім’я описовим (дескрипцією)?

2. Арістотель; „учень Платона”.

30. В якому із варіантів буде порушено принцип однозначності, якщо замінити власне ім’я описовим (дескрипцією)?

2. Земля; „планета Сонячної системи”.

31. В якому із варіантів не буде порушено принцип однозначності, якщо замінити власне ім’я описовим (дескрипцією)?

1. Б.Обама; „новообраний Президент США”.

32. В якому із варіантів не буде порушено принцип однозначності, якщо замінити власне ім’я описовим (дескрипцією)?

3. Київ; „столиця України”.

33. В якому із наведених прикладів правильно перетворена пропозиційна функція ”європейська країна Х.” в ім’я?

Франція.

34. В якому із наведених прикладів правильно перетворена пропозиційна функція ”сучасна унітарна держава Х.” в ім’я?

Україна.

35. Який із наведених термінів виражає поняття?

Істина.

36. Який із наведених термінів виражає поняття?

Знакова система.

37. В якому із варіантів наведені терміни виражають одне і те ж поняття?

Загальне.

41. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „студент” за змістом?

Конкретне.

42. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „сучасна європейська держава” за обсягом?

Загальне реєструюче.

43. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „сучасна європейська держава” за змістом?

Конкретне.

44. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „філософ” за обсягом?

Загальне.

45. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „філософ” за обсягом?

1. Загальне реєструюче.

Загальне нереєструюче.

3. Одиничне.

46. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „філософ” за змістом?

Конкретне.

47. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „законність” за змістом?

Абстрактне.

48. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „злочин” за змістом?

Абстрактне.

49. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „безвідповідальність” за змістом?

2. Заперечне.

50. В якому із варіантів правильно визначено вид поняття „студентство” за змістом?

Збірне.

51. Яка помилка має місце в наведеному прикладі поділу:

„Логічні форми мислення – це висловлювання, поняття, умовивід та уявлення”?

Змішування підстав.

52. Яке правило поділу порушено в наведеному прикладі:

”Поняття поділяють на порівнянні, непорівнянні та сумісні.”?

Надто широке визначення.

55. Яке правило визначення порушено в наведеному прикладі:

„Логіка – це не математика.”?

Підпорядкування.

64. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „істинність”, „хибність”?

Протилежності.

65. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „політик”, „бізнесмен”?

3. Перехрещення.

66 В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „філософ”, „давньогрецький філософ”?

Підпорядкування.

67. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „студент”, „викладач”?

Протилежності.

68. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „буття”, „небуття”?

Суперечності.

69. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „добро”, „зло”?

Протилежності.

70. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „мова”, „філософська мова”?

Підпорядкування.

71. В якому із варіантів правильно вказано відношення між обсягами понять: „судова влада”, „законодавча влада”, „виконавча влада”?

Співпідпорядкування.

72. В якому із варіантів правильно вказано родове поняття щодо поняття „юридичний факультет”?

Факультет.

73. В якому із варіантів правильно вказано родове поняття щодо поняття „метод пізнання”?

Метод.

74. В якому із варіантів правильно вказано видове поняття щодо поняття „юридичний факультет”?

2. Юридичний факультет ЛНУ ім. І.Франка.

75. В якому із варіантів правильно вказано видове поняття щодо поняття „метод пізнання”?

Дедуктивний метод пізнання.

76. В якому із варіантів правильно здійснено обмеження поняття?

1. Давньогрецький філософ  давньогрецький софіст.

77. В якому із варіантів правильно здійснено узагальнення поняття?

1. Мова  знакова система.

78. В якому із варіантів правильно здійснено обмеження поняття?

2. Мова  штучна мова.

79. В якому із варіантів правильно здійснено узагальнення поняття?

1. Логіка  наука.

80. В якому із варіантів правильно здійснено обмеження поняття?

2. Поняття  філософське поняття.

81. В якому із варіантів правильно здійснено обмеження поняття?

1. Філософ  український філософ.

82. В якому із варіантів правильно здійснено узагальнення поняття?

2. Поняття  форма мислення.

83. В якому із варіантів правильно здійснено узагальнення поняття?

1. Знак-символ  знак.

84. В якому із наведених прикладів проведена логічна операція розчленування цілого на його складові частини?

Дихотомічний поділ.

86. В якому із варіантів правильно вказано, яка логічна дія має місце у наведеному прикладі:

„Іспити поділяються на усні та письмові.”?

Дихотомічний поділ.

87. В якому із варіантів правильно вказано, яка логічна дія має місце у наведеному прикладі:

„Кримінальний кодекс складається із Загальної та Особливої частин.”?

Дихотомічний поділ.

90. В якому із варіантів правильно вказано, яка логічна дія має місце у наведеному прикладі:

„Вчинки людини можуть бути усвідомленими і неусвідомленими.”?

Дихотомічний поділ.

91. В якому із варіантів правильно утворено поняття, протилежне поняттю ”істина”?

Хибність.

92. В якому із варіантів правильно утворено поняття, суперечливе поняттю „законність”?

1. Беззаконність.

93. Яке з наведених речень виражає висловлювання?

Усі люди смертні.

96. Яке із наведених висловлювань має значення істинності?

Київ є столицею України.

98. Якому із наведених висловлювань можна приписати лише одне із двох значень істинності – „істинне” або „хибне”?

1. Усі студенти-філософи вивчають науку логіку.

99. Яке із наведених висловлювань має n > 2 істиннісних значень?

Можливо, завтра буде дощ.

100. До якого виду належить висловлювання: „Сонце існує.”?

Екзистенціальне.

101. До якого виду належить висловлювання: „Х. є братом У.”?

Реляційне.

102. До якого виду належить висловлювання:

„Деякі держави є унітарними за державним устроєм.”?

Атрибутивне.

103. До якого виду належить висловлювання:

„Кожна держава має свої символи державності.”?

Атрибутивне.

104. Визначте, до якого виду за якістю і кількістю належить висловлювання:

„Усі норми Конституції України є нормами прямої дії.”?

Загальностверджувальне.

105. Визначте, до якого виду за якістю і кількістю належить висловлювання:

„Деякі студенти займаються науковою роботою.”?

Частковостверджувальне.

106. Визначте розподіленість термінів в атрибутивному висловлюванні:

„Деякі злочини здійснюються навмисно.”

2. Суб’єкт не розподілений, предикат не розподілений.

107. Визначте розподіленість термінів в атрибутивному висловлюванні:

„Жоден студент не є академіком.”

Відношення суперечності.

116. За допомогою „логічного квадрата” визначте відношення між висловлюваннями:

„Усі договори є правовими діями.”; „Деякі договори є правовими діями.”

Відношення підпорядкування.

117. За допомогою „логічного квадрата” визначте відношення між висловлюваннями:

„Усі норми права мають примусовий характер.”; „Жодна норма права не має примусового характеру.”

Відношення протилежності.

118. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Особа Н. є філософом і письменником.”?

2. А  В

119. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Або Н. народився у Львові, або Н. народився в Луцьку.”?

3. А  В

120. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Невірно, що економічна криза спричинила зростання злочинності.”?

3. А

121. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Якщо хочеш миру, готуйся до війни.”?

3. А  В

122. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Злочин може бути вчинено умисно або з необережності.”?

1. А  В

123. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Або зі щитом, або на щиті.”?

3. А  В

124. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Неправда, що студент Н. не готувався до екзамену.”?

3. А

125. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Рішення суду має бути законним і обґрунтованим.”?

2. А  В

126. Яка із наведених формул є символічним записом висловлювання:

„Сторонами в учбовому процесі є студент і викладач.”?

2. А  В

127. В якому із варіантів не порушено закон тотожності у випадку ототожнення наведених понять?

Студент. Учень вузу.

129. В якому із варіантів не порушено закон тотожності у випадку ототожнення наведених понять?

Вільний раб.

136. Яке із наведених понять є несумісне із законом несуперечності?

Чесний шахрай.

137. Яке з наведених понять несумісне із законом несуперечності?

2. Таємне пограбування.

138. Яке з наведених понять несумісне із законом несуперечності?

Вічний двигун.

139. Яке з наведених понять сумісне із законом несуперечності?

Розумний злочинець.

140. До яких пар висловлювань можна застосувати закон несуперечності?

Закон тотожності.

167. Який логічний закон порушено в даному міркуванні:

„У звинувачувальному виступі з приводу винуватця, котрий зарізав свою тітку, знаменитий юрист А.Урусов сказав: ”Я розумію, що підсудному гроші були потрібні дозарізу. Але ж не до зарізу тітки!”.

Закон тотожності.

168. Які логічні закони порушено в даному міркуванні:

„Шахраї сплять спокійно: оскільки гроші не пахнуть, отже, собака не візьме слід”.

1. Закон тотожності і закон достатньої підстави.

188. Серед наведених логічних операцій позначте перетворення.

Упущений висновок.

207. Який засновок або висновок є опущеним в наведеній ентимемі:

„Оскільки всі громадяни України мають політичні права, то їх має і Петренко.”

Упущений менший засновок.

208. Який засновок або висновок є опущеним в наведеній ентимемі:

„Петренко не має виборчих прав, тому що усі неповнолітні не мають виборчих прав.”

Упущений менший засновок.

209. Який засновок або висновок є опущеним в наведеній ентимемі:

„Петренко не має виборчих прав, тому що він неповнолітній.”

Упущений більший засновок.

210. Яка з наведених тез сформульована правильно?

Кожна людина є особистістю.

211. Яка з наведених тез сформульована правильно?

3. Закони інших держав не поширюють свою дію на територію України.

?212. Яка з наведених тез сформульована правильно?

2. Ніхто не знає, що буде завтра.

Усі рівні перед законом.

?215. Яке з наведених висловлювань може бути аргументом в доведенні і спростуванні?

Усі люди смертні.

217. Яке з наведених висловлювань потребує доведення?

3. „Існують гени злочинності.” (Ч.Ломброзо).

218. Яке з наведених висловлювань потребує доведення?

Теза: Студент Д. знає логічну теорію. Аргумент: Студент Д. розв’язав деякі задачі з логіки на іспиті.

232. Яка логічна помилка міститься в наведеному доведенні:

„Людина – розумна істота, оскільки вона може мислити, а мислити вона може тому, що вона – розумна істота.”

Коло в доведенні.

233. Яка логічна помилка міститься в наведеному доведенні?

„Мій підзахисний не міг скоїти цей злочин, оскільки він є людиною добропорядною.”

Аргумент до людини.

234. Яке із наведених висловлювань виражає логічну аксіому?

Чи існувала Атлантида?

248. Яке із наведених запитань сформульовано некоректно?

Закон несуперечності.

255. Який закон логіки порушено при формулюванні відповіді на наступне запитання:

„– Як Ви знайшли себе? – запитали у Ш.Холмса.

– О, це зовсім не складно, – відповів він. – Я просто шукав злочинця.” (Ф.Крівін).

Закон тотожності.


 

169. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. міг народитися в Києві або у Львові. Неправда, що він народився в Києві. Отже, він народився у Львові.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

------- ØА ---------

А -------- А ® В

В

170. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „К. – бізнесмен і депутат. Отже, він є депутатом.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

-------- ØА --------

А ------- А ® В

В

171. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Теорія і гіпотеза є формами наукового знання. Отже, теорія – форма наукового знання.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

-------- ØА --------

А -------- А ® В

В

172. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. зробив даний вчинок свідомо або в стані афекту. Неправда, що він зробив цей вчинок у стані афекту. Отже, він зробив його свідомо.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

-------- ØВ --------

А -------- А ® В

А

173. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Усі люди є вільними і рівними у своїй гідності і правах. Отже, усі люди є вільними у своїй гідності і правах.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

-------- В --------

А --------- А ® В

ØА

174. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Він хворий або має поганий настрій. Неправда, що він має поганий настрій. Отже, він хворий.”

1. А Ù В 2. А Ú В 3. А º В

-------- ØВ --------

А -------- А ® В

А

175. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. є письменником. Отже, Н. є письменником або викладачем вузу.”

1. А Ù В 2. А3. А º В

-------- ------- --------

А А Ú В А ® В

176. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. є студентом. Отже, Н. є студентом або спортсменом.”

1. А Ù В 2. А3. А º В

-------- -------- --------

А А Ú В А ® В

177. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. композитор. Н. музикант. Отже, Н. є композитором і музикантом.”

1. А Ù В 2. А, В 3. А º В

-------- -------- --------

А А Ù В А ® В

178. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Н. добре вчиться. Н. займається спортом. Отже, Н. добре вчиться і займається спортом.”

1. А Ù В 2. А, В 3. А º В

-------- -------- --------

А А Ù В А ® В

179. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Правильний силогізм має три терміни. Отже, цей силогізм має три терміни або є скороченим.”

1. А Ù В 2. А 3. А º В

-------- ------- --------

А А Ú В А ® В

180. Визначте, за яким правилом логіки висловлювань побудовано наведений приклад: „Мислення людини вивчає логіка. Мислення людини вивчає психологія. Отже, мислення людини вивчає логіка і психологія.”

1. А Ù В 2. А, В 3. А º В

-------- --------- --------

А А Ù В А ® В

181. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо студент не підготувався до іспиту, то він отримає негативну оцінку. Неправда, що студент отримав негативну оцінку. Отже, неправда, що він не підготувався до іспиту.”

1. А ® В; А 2. ØА ® В; ØВ 3. А ® В; ØА

------------- ---------------- ----------------

В ØØА ØВ

182. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо студент підготувався до іспиту, то він отримає позитивну оцінку. Студент Н. підготувався до іспиту. Отже, він отримає позитивну оцінку.”

1. А ® В; А 2. А ® В; ØВ 3. А ® В; ØА

------------ ---------------- ---------------

В ØА ØВ

183. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо підвищується рівень життя населення, то рівень злочинності знижується. Рівень життя населення підвищується. Отже, рівень злочинності знижується.”

1. А ® В; А 2 А ® В; ØВ 3. А ® В; ØА

------------ --------------- ----------------

В ØА ØВ

184. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо гіпотеза підтверджується на практиці, то вона стає теорією. Дана гіпотеза підтверджується практикою. Отже, вона перетворюється в теорію.”

1. А ® В; А 2 А ® В; ØВ 3. А ® В; ØА

------------ --------------- ---------------

В ØА ØВ

185. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо Н. – свідок, то він говоритиме правду. Н. свідок. Отже, Н. говоритиме правду.”

1. А ® В; А 2 А ® В; ØВ 3. А ® В; ØА

------------- -------------- ---------------

В ØА ØВ

186. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо. Н. є студентом філософського факультету, то він вивчає логіку. Н. не вивчає логіки. Отже, Н. не є студентом філософського факультету.”

1. А ® В; А 2. А ® В; ØВ 3. А ® В, ØА

------------- -------------- --------------

В ØА ØВ

187. Визначте вид умовиводу логіки висловлювань:

„Якщо студент здібний, то він має досягнення у науковій роботі. Якщо студент має досягнення в науковій роботі, то це поглиблює його знання. Отже, якщо студент здібний, то він має поглиблені знання.”

1. А ® В 2 А ® В; ØВ 3. А ® В, ØА

В ® С ---------------- ---------------

-------- ØА ØВ

А ® С

 

 

В якому з варіантів термін ”логіка” береться в значенні ”наука”?

Логіка як система знання.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.185.97 (0.075 с.)