Англійська політологічна школаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Англійська політологічна школа 

Представники ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- Основні ідеї і концепції ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Французька політологічна школа

 

Представники ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- Основні ідеї і концепції ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

œ
Німецька політологічна школа

 

Представники ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- Основні ідеї і концепції ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Висновки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні етапи в історії світової політичної думки
 2. Якими були уявлення Конфуція про походження держави, найкращу форму правління і спосіб управління державою?
 3. Які форми правління вважались правильними і які неправильними в епоху давнього світу?
 4. Розкрийте сутність ідеальної держави Платона
 5. Що розуміється під поняттям «політея»?
 6. Охарактеризуйте ставлення Платона і Арістотеля до демократії?
 7. œ
  Назвіть основні ідеї політичної думки епохи середньовіччя
 8. Виділіть характерні ознаки політичної думки давнього світу і європейського середньовіччя
 9. В чому полягає значення наукової творчості Н.Макіавеллі?
 10. Які якості політичного лідера виділяє Н.Макіавеллі і чому?
 11. В чому полягають правила політичного мистецтва на думку Н.Макіавеллі?
 12. У чому полягає зміст теорії суспільного договору?
 13. Хто з мислителів розробляв теорію поділу влад і в чому її сутність?
 14. Кому належить ідея народного суверенітету і в чому полягає її сенс?
 15. Охарактеризуйте основні положення теорії класичного лібералізму
 16. В чому суть теорії класичного консерватизму?
 17. Назвіть основні положення теорії соціалізму
 18. Охарактеризуйте вклад М.Вебера у становлення, розвиток політології як академічної науки
 19. Що таке політологічна школа і які національні політологічні школи ви знаєте?
 20. Які політологічні теорії, сформовані у новітній час складають фундамент сучасної політичної науки?
 21. Охарактеризуйте основні досягнення найбільш потужних національних політологічних шкіл 20 століття

 

ТЕМА 3. ПОЛІТИЧНА ВЛАДА

План

1. Природа і сутність політичної влади.

2. Сучасні теоретичні трактування політичної влади.

 

Рекомендовані джерела:

Основні: 1, 2, 3. 4, 5, 7.

Додаткові: 13, 14, 15, 18, 20.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

 

Міні-лексикон:

кратологія, влада, політична влада, ресурси влади, види влади, мерітократія, поділ влад, легітимність влади, легальність влади.

 

Природа і сутність політичної влади

 

«Фундаментальним поняттям в суспільних науках є влада у тому ж значенні, в якому енергія є фундаментальним

поняттям у фізиці».

Б.Рассел.

 

Природу влади модна зрозуміти лише як відносини між людьми, які передбачають відношення керівника і керованого, панування і підкорення.

 

       
   
œ
 
 

 

 


Приблизно 40 тис. років влада існування в додержавних формах у вигляді панування вождів, шаманів та інших лідерів первісних суспільств.

 

Французький політолог М. Дюверже виділив три історичні форми влади.

       
   
 
 

 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

œ
Класифікації форм суспільної влади:

 

За сферою існування (здійснення) За характером суспільних відносин За суб’єктами влади За джерелами підкорення об’єкта суб’єкту
економічна; ідеологічна; соціальна; духовно-інформаційна; силова; політична. додержавна; рабовласницька; феодальна; капіталістична; комуністична. індивідуальна; колективна; інституційна: державна; недержавна. примус; маніпуляція; переконання; авторитет та ін.

 

 

Формування публічної інституціоналізованої політичної влади (політогенез) відбувалось трьома шляхами: військовим, аристократичним, плутократичним.

 

Політична влада має свою структуру (система влади):

 

 

                 
   
œ
   
 
 
     

 

 


Поняття «Політична влада» пов’язано з поняттям «державна влада», але є ширшим за змістом. Політична влада не є завжди державною, але державна влада виступає однією з форм політичної влади, поряд з суспільно-політичною (партійною, владою еліт тощо).

Політична влада має свої ознаки і функції:

       
   
 

 

         
 
   
 
 
 
   
 
 
 
   
 
 
 

 

 


2.
œ
Сучасні теоретичні трактування політичної влади

Сьогодні в науковій літературі існує понад 300 визначень влади. Різні концепції політичної влади можна класифікувати наступним чином:

 

 


       
   
œ
 
 

 

 

œ
Таким чином, можна зробити висновок, що

 

 
 

 

 


Висновки

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання для самоконтролю

1. Визначте сутність понять «влада» і «владні відносини».

2. Які ви знаєте концепції влади?

3. Що слід розуміти під поняттям «суб’єкт влади»?

4. Чому суспільство не може обійтись без влади? Яке, на Ваш погляд, головне призначення влади у суспільстві?

5. Що таке ресурси влади? Визначить основні типи ресурсів влади.

6. Охарактеризуйте основні види влади. Покажіть як вони співвідносяться в сучасному суспільстві.

7. Визначить особливості політичної влади. Покажіть як вона співвідноситься з поняттям «державна влада».

8. Покажіть, за допомогою яких властивостей і як впливає на політику економічна влада.

9.
œ
Чи згодні ви з твердженням американського вченого Е.Тоффлера, що на зламі ХХ-ХХІ ст. знання та інформація стали найважливішими ресурсами влади? Аргументуйте свою відповідь.

10. Що слід розуміти під поняттям «легітимна влада»? Як воно співвідноситься з поняттям «легальна влада»?

11. Дайте характеристику типів влади.

12. Від яких факторів залежить ефективність влади?

13. Які, на вашу думку, існують проблеми політичної влади в сучасній Україні?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.015 с.)