Природа і сутність держави. Основні теорії її походженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Природа і сутність держави. Основні теорії її походженняœ
Центральним інститутом політичної системи суспільства є держава. В її діяльності концентрується основний зміст політики. Саме через неї, перш за все, здійснюється політична влада, управління суспільством. Висловлюючи волю народу, сучасна держава набула статусу політичного центру, з яким взаємодіють всі інші інститути політичної системи.

 

       
   
 
 

 


œ
Структура держави.

 

œ
Сучасна держава є цілісною. системою взаємопов’язаних, взаємозалежних установ. Відповідно до засадничого для сучасних демократій принципу поділу влади, в державі розрізняють інституції й установи законодавчого, виконавчого та судового урядування. Головним у колі цих інституцій і закладів державної влади є:

· глава держави;

· установа представницького законодавства – парламент;

· орган виконавчої влади – уряд;

· система органів судочинства;

· установи місцевого врядування.

Форми і функції держави

 
 

 

 
 

 

 


œ

 

 

Основні ознаки унітарної держави_________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основні ознаки федеративної держави______________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основні ознаки конфедерації_____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

       
   
œ
 
 

 

 

 
 

 

 


Абсолютна монархія відрізняється від парламентської________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основними ознаками парламентської республіки є ___________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Основними ознаками президентської республіки є___________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

œ
Кожний з республіканських різновидів державного правління має свої переваги, так само має і застереження. Отож, марно шукати, який з них є безперечно досконалим. Будь яка форма державного правління встановлюється у суспільстві відповідно до стану справ у ньому, до особливостей його політичного розвитку, традицій культури тощо.

 
 

 


 

       
   
œ
 
 

 


 

Підводячи підсумок слід відзначити, що за діючою Конституцією (ст.1).

œ
Україна проголошується демократичною, правовою, соціальною державою. Зрозуміло, що це положення віддзеркалює якісний стан, якого ми прагнемо досягнути в найближчі десятиліття ХХІ ст. в процесі суспільного розвитку.

 

 
 

 

 


Назва теорій та їх представники Основний зміст теорій
Теологічна (Ідеологи релігій Стародавнього Сходу, католицької церкви, ісламу) Пояснює походження держави Божою волею. Виводиться залежність держави від релігійних організацій (церкви).    
Патріархальна (Конфуцій, Аристотель)   Доводить, що держава – це результат розвитку сім’ї.    
Договірна (Г.Грацій, Т.Гоббс, Ж.Ж.Руссо) Держава – це результат договору між правителем і людьми. Появі держави передував «природні стан», коли люди мали «природні права» (Ж.Ж.Руссо), або коли йшла «війна всіх проти всіх» (Т.Гоббс).    
Психологічна (Л.Петражицький, Дж.Фрезер та ін.) Держава – організація, яка утворилась для керівництва суспільством з боку визначних осіб.    
Теорія насильства (Л.Гумплович, Є.Дюрінг) Походження держави пояснюється завоюванням одного народу іншим.    
Марксистська (класова) (К.Маркс, Ф.Енгельс) Держава виникає одночасно з поділом суспільства на класи. Суть держави – диктатура економічно пануючого класу.  

œ
2. Громадянське суспільство

 

Громадянське суспільство – це сукупність міжособистісних відносин, родинних, суспільних, економічних, культурних, релігійних та інших структур, які розвиваються в суспільстві поза межами і без втручання держави.

 

       
 
 
   

 

 


Громадянське суспільство і держава тісно взаємопов’язані. Без держави неможливе громадянське суспільство, без громадянського суспільства неможлива повноцінна правова держава. Вони є сторонами одного цілісного життя людини, нерозривними сферами сучасного цивілізованого суспільного буття. Громадянське суспільство потребує існування правової держави як своєї передумови. Разом із тим, тільки розвинуте стабільне громадянське суспільство уможливлює утворення правової держави, є основною стабільного демократичного політичного режиму й авторитетної, легітимної влади.

 


           
   
œ
   
 
 
 

 


Держава Зміст:сфера реалізації суспільних загальновизнаних інтересів соціальних груп, класів, етносів. Засоби реалізації: конституція, влада, примус, право. Основи держави: політичні інститути, органи законодавчої, виконавчої і судової влади, лідери, еліта.

Громадянське суспільство Зміст: сфера реалізації повсякденних інтересів індивідів. Засоби реалізації:переконання, правові і моральні норми, традицій, звичаї, мистецтво. Основи громадянського суспільства: вільний індивід з невід’ємними правами і неполітичні організації, за допомогою яких він їх реалізує.

 

 

Політичні сили: партії, рухи, «групи інтересів».

 

 

Висновки

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

œ    
Питання для самоконтролю

 1. Що ви розумієте під поняттям «держава»? Охарактеризуйте її основні функції.
 2. Чому і як виникла держава? Назвіть і визначте сутність основних теорій походження держави.
 3. Що слід розуміти під формою державного правління? Визначте основні форми державного правління.
 4. Дайте порівняльний аналіз основних форм республіканського правління.
 5. Що ви розумієте під формою державного устрою? Визначить основні форми державного устрою.
 6. Охарактеризуйте політичну систему США.
 7. Охарактеризуйте форму державного правління в сучасній Франції.
 8. Охарактеризуйте форму державного правління у Великобританії.
 9. Дайте характеристику форми державного правління сучасної України.
 10. Здійсніть порівняльний аналіз основних форм державного устрою.
 11. Дайте характеристику форми державного устрою сучасної України.
 12. Розкрийте сутність поняття «правова держава» і «соціальна держава».
 13. Що таке громадянське суспільство?
 14. Які, на Ваш погляд, особливості формування громадянського суспільства в сучасній Україні?

 

ТЕМА 7. ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ, ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ ОБ`ЄДНАННЯ ТА РУХИ

План лекції

1. Політичні партії і громадсько-політичні об’єднання як політичні інститути.

2. Поняття і типи партійних систем.

 

Рекомендовані джерела:

Основні: 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Додаткові: 15, 19, 22, 25, 28.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

 

Міні-лексикон:

політична партія, партологія, «кадрові» і «масові партії», партійна система, група інтересів, громадсько-політична організація, громадсько-політичний рух, парламентська партія.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.012 с.)