Основні тенденції сучасного світового політичного процесуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Основні тенденції сучасного світового політичного процесу 

Однією з головних особливостей міжнародної політики є те, що вона розвивається за умов відсутності єдиного центру влади і управління, що має своїм наслідком поширення в її сфері стихійних процесів і досить значну роль суб’єктивних факторів. Але незважаючи на це, як і будь-яке інше суспільне явище, міжнародна політика також розвивається на основі певних закономірностей.

 

Зміст цих закономірностей можна визначити наступним чином:

 • закономірність інтернаціоналізації суспільного життя відображає два взаємопов’язаних і єдиних за своєю спрямованістю процеси: з одного боку, це повторення, відтворення в різних країнах загальних рис в економіці, політиці, культурі, а з іншого – формування цілісної світової спільноті, єдиного у своїй багатоманітності всесвітнього цілого, що розвивається;
 • œ
  закономірність розвитку національних і державних утвореньвідбиває розвиток продуктивних сил у національно-державних кордонах, зростання національної самосвідомості, культури, відтворення специфічних рис життєдіяльності суспільства у своєрідних (національно-етнічних, природно географічних тощо) умовах існування

 

 
 

 


 1. Деідеологізація міжнародних відносин.
 2. Перехід від конфронтації до партнерства і співробітництва.
 3. Розосередження влади у світовій політиці.
 4. Демократизація і гуманізація світової політики.
 5. Розширення міжнародних відносин, їх глобалізація.

 

Ключовою тенденцією, яка характеризує процеси світового розвитку, є глобалізація.

       
 
Глобалізація –__________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
   

 


 • інформаційна революція;
 • інтернаціоналізація капіталу і загострення конкурентної боротьби на світових ринках;
 • дефіцит природних ресурсів – загострення боротьби за контроль над ними;
 • демографічний вибух;
 • посилення техногенного навантаження на природу і розповсюдження зброї масового знищення, що збільшує ризик загальної катастрофи.

œ
Всі тенденції світового політичного розвитку – це довготривалі процеси. Але вони не є незворотними, їх прояв обумовлений складним і мінливим комплексом внутрішньо-суспільних і міжнародних факторів, найважливішим із яких є інтереси учасників міжнародних відносин. Ці тенденції не лише переплітаються, але й нейтралізують одна одну.

 

Висновки

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
œ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Питання для самоконтролю

1. Що таке світовий політичний процес?

2. Дайте визначення та поясніть різницю між термінами «зовнішня політика» і «міжнародної політики».

3. Охарактеризуйте основні форми міжнародної політики.

4. Проаналізуйте базові принципи міжнародної політики.

5. З’ясуйте що є основним суб’єктом міжнародних відносин.

6. Поясніть загальні цілі зовнішньополітичної діяльності різних держава.

7. Які функції здійснює держава при реалізації завдань зовнішньої політики?

8. Назвіть та охарактеризуйте засоби міжнародної політики.

9. Що таке геополітика?

10. Дайте характеристику суб’єктів міжнародного політичного життя.

11. Визначте що таке міжнародні організації?

12. Поясніть структуру міжнародної організації.

13. Наведіть приклади основних міжнародних організацій.

14. Проаналізуйте цілі суб’єктів зовнішньополітичної діяльності.

15. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку сучасних міжнародних відносин.


 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ:

 

Основна література:

1. Політологія. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. За ред. проф. Кулагіна Ю.І. та проф. Полуріза В.І. – К.: „Альтерпрес”, 2002. – 612 с.

2. Політологія. Посібник для студентів вузів. За ред. Бабкіна В.Д., Бабкіної О.В., Горбатенко В.П. – К.: Видавничий центр „Академія”, 2006. – 568 с.

3. Соловьев А.И. Політологія. Политическая теория. Политические технологии. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 558 с.

4. Політологія. Хрестоматія. Автори – упорядники: проф. Кремень В.Г., проф. Кулагін Ю.І., доц. Латигіна Н.А., проф. Полуріз В.І. та ін. – К.: „Альтерпрес”, 2004. – 827 с.

5. Політологічний енциклопедичний словник. За ред. Ю.С. Шемшученка, В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – К., Ґенеза, 2004. – 398 с.

6. Політологія. Навчально-методичний комплекс. Автори: Кирилюк Ф.М., Конверський А.Е., Цвих В.Ф., Обушний М.І., Хилько М.І. та ін. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 697 с.

7. Кулагін Ю.І., Полурез В.І., Політологія. Практикум. – К.: КНТЕУ, 2010. – 232 с.

8. Алмонд Г. Громадянська культура. Політичні настановлення і демократії п’яти націй. – Політологія. Хрестоматія. – К.: „Альтерпрес”, 2004. – С. 485-503.

9. Аристотель. Політика. – Політологія. Хрестоматія. – К.: „Альтерпрес”, 2004. – С. 72-93.

10. Вебер М. Політика як покликання і професія. – Політологія. Хрестоматія. – К.: „Альтерпрес”, 2004. – С. 240-243.

11. Макиавелли Н. Государь. – М.: АСТ: ЛЮКС, 2005. – 461 с.

12. Платон. Государство. – М.: АСТ, 2005. – 491 с.

 

Додаткова література:

13. Герасіна Л.М., Журавський В.С., Зимогляд В.Я., Осипова Н.П. Політологія. – К.: Ін Юре, 2005. – 519 с.

14. Горлач М.І., Кремень В.Г. Політологія: наука про політику. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 840 с.

15. Дробінка І.Г., Кришталь Т.М., Підгорецький Ю.В. Політологія. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 290 с.

16. Кирилюк Ф.М. Історія зарубіжних політичних вчень нової доби. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 414 с.

17. Латигіна Н.А. Демократія: реалії versus утопії. – К.: КНТЕУ, 2008. – 400 с.

18. Погорілий Д.Є. Політологія. – К.: Інкос, 2008. – 232 с.

19. Політологія. Навч. словник-довідник / За ред. В.М. Піча – Львів: Новий світ, 2004.– 315 с.

20. Політологія / За ред.: О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – К.: Академія, 2006. – 568 с.

21. Політологічний словник / За ред. М.Ф. Головатого та Р.В. Антонюка. – К., 2005.

22. Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию. – М.: Аспект Пресс, 2002. – 320 с.

23. Рудич Ф. Політологія. – К.: Либідь, 2005. – 478 с.

24. Терлецька І.В. Сучасний історіографічний дискурс сталінізму як форми тоталітаризму. – К.: КНТЕУ, 2009. – 162 с.

25. Цюрупа М.В., Ясинська В.С. Основи сучасної політології. – К.: Кондор, 2009. – 354 с.

26. Шульга М.А. Соціально-політичне управління. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 248 с.

27. Шляхтун П.П. Політологія (теорія та історія політичної науки). – К.: Либідь, 2005. – 576 с.

28. Штанько В.І., Чорна Н.В., Авксентьєва Т.Г., Тіхонова Л.А. Політологія. – К.: Інкос. 2007. – 287 с.

Інтернет – ресурси:

29. Агенція суспільної інформації – www.asi.org.ua

30. Громадянське суспільство – www.civicua.org

31. Інститут громадянського суспільства – www.csi.org.ua

32. Мережа аналітичних центрів України – www.intellect.org.ua

33. Український незалежний центр політичних досліджень – www.ucipr.kiev.ua

 

Друковані видання, які вміщують статті з різних проблем політології: «Віче», «Вопросы философии», «Генеза», «Державність», «Кореспондент», «Мировая экономика и международные отношения», «Нова політика», «Общественные науки и современность», «Політика і час», «Політична думка», «Политические исследования», «Політичний менеджмент», «Социологические исследования», «Сучасність», «Філософська і соціологічна думка».

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.01 с.)