ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИПлан лекції

  1. Суспільно-політичні уявлення давнього світу і

Середньовіччя.

  1. Політична думка Нового часу.
  2. Сучасна політична думка. Основні політологічні школи.

 

Рекомендовані джерела:

Основні: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11, 12.

Додаткові: 16, 19, 21, 27, 28.

Інтернет-ресурси: 29, 30, 31, 32, 33.

 

Міні-лексикон:

політична думка, монархія, тиранія, аристократія, олігархія, демократія, охлократія, теорія суспільного договору, теорія поділу влад, лібералізм, соціалізм, консерватизм, політична наука, політологічна школа.

 

Суспільно-політичні уявлення давнього світу і Середньовіччя

 

Основні етапи Особливості розвитку та характерні риси Основні представники
Політичні вчення стародавнього Сходу 1. Поява перших політичних знань, пов’язаних із виникненням перших держав 2. Формулювання правил управління державою
œ    
Конфуцій,

Мо-цзи,

Лао-Цзи,

Заратустра

Політичні вчення Давньої Греції і Давнього Риму 1. Поява перших політичних категорій і дефініцій 2. Поділ і аналіз правильних і неправильних форм правління 3. Створення політичної юриспруденції Платон, Арістотель, Цицерон, Полібій
Політичні вчення європейського Середньовіччя та епохи Відродження 1. Розмежування філософії, етики і політичної науки (Ма- кіавеллі) 2. Формулювання правил завоювання і утримання влади Т.Аквінський, М.Падуанський, Н.Макіавеллі

 

Видатні політичні мислителі давнього світу і середньовіччя:

 

Конфуцій (Кунцзи).Давньокитайський мислитель.Головний твір «Лунь юй». Основні ідеї:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Платон. Давньогрецький мислитель. Основні твори «Держава», «Політик», «Закони». Основні ідеї:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Арістотель.Давньогрецький філософ, один з «отців політології». Основні твори «Політика», «Афінська політія».

Основні ідеї:_____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Нікколо Макіавеллі. Італійський політичний мислитель. Фундатор політичної теорії Нового часу. Головні праці «Державець», «Історія Флоренції». Основні ідеї:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

œ


В цілому політичній думці давнього світу і середньовіччя були притаманні такі риси та ідеї:

 

§ Ідеалізм; пошук ідеальної форми державного правлінні, образу ідеального правителя.

 

§ Акцентуація на правильних і неправильних формах державного правління. До правильних відносили монархію і аристократію, до неправильних – олігархію і демократію.

 

§ Формулювання правил політичного мистецтва: завоювання і утримання влади, управління державою.

 

§ Увага до правил і законів, які мають регулювати життя держави і суспільства.

 

§ Були сформовані перші категоріальні поняття і дефініції політологічного змісту – «політика» та ін.

 

Політична думка Нового часу

 

Основні етапи Особливості розвитку та характерні риси Основні представники
Політичні вчення Нового часу: друга половина 17 ст. - епоха Просвітництва ( 18 ст. – початок 19 ст.) 1.Зародження основних ідеологічних доктрин – лібералізму, соціалізму, консерватизму 2. Критика необмеженої монархії, визнання народу суб’єктом політики (Дж.Локк, Ж.Ж.Руссо) 3. Обґрунтування розподілу державної влади (Дж.Локк, Ш.-Л.Монтескьє) Т.Гоббс, Дж.Локк, Ш.-Л.Монтескьє, Ж-Ж.Руссо, Вольтер, Г.Гегель, І.Кант
Політичні вчення середини 19 ст. – початку 20 ст. 1.Завершення формування основних ідеологічних течій 2. Завершення оформлення політичних знань в академічну науку і навчальну дисципліну 3. Формування наукових шкіл – школи елітизму та ін. К.Маркс, Ф.Енгельс, М.Вебер, Г.Моска, В.Паретто, Р.Міхельс  

 

 

œ
Видатні мислителі Нового часу:

 

Томас Гоббс. Видатний англійський філософ. Основний твір «Левіафан». Основні ідеї:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Джон Локк. Видатний англійський філософ, засновник лібералізму та ідей Просвітництва. Основні праці – «Два трактати про правління». Основні ідеї:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Шарль Луї Монтеск’є. Видатний французький філософ, один із фундаторів французького Просвітництва. Основні твори «Про дух законів», «Перські листи».

Основні ідеї:

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Жан Жак Руссо.Французький мислитель-енциклопедист, письменник. Основні твори «Про суспільний договір, або Принципи державного (публічного права», «Міркування про походження і основи нерівності між людьми».

Основні ідеї:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

œ
Іммануіл Кант. Німецький філософ, один з фундаторів німецької політичної думки. Основні твори «Критика чистого розуму», «Критика практичного розуму», «До вічного миру».

Основні ідеї______________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Карл Маркс. Німецький мислитель, економіст, засновник марксизму. Основні твори «Капітал», у співавторстві з Ф.Енгельсом «Маніфест Комуністичної партії».

Основні ідеї:_____________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Макс Вебер. Німецький соціолог, філософ, економіст. Основні твори «Протестантська етика та дух капіталізму», «Господарство і суспільство».

Основні ідеї:_____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Політичну думку Нового часу можна охарактеризувати наступним чином:

 

o Відбулась раціоналізація політичних знань і формування їх в окрему галузь науки.

o Сформувались основні суспільно-політичні доктрини, такі як лібералізм, соціалізм, консерватизм.

o Серед основних політичних ідей Нового часу: договірна теорія походження держави; обґрунтування розподілу державної влади на три гілки; ідея народного суверенітету; ідея легітимності політичної влади.

o Було сформовано конституціоналізм як доктринальне поняття.

o Відбулось зародження наукових політологічних шкіл.

o Політологія остаточно стала академічною наукою і навчальною дисципліною.

 

œ
3. Сучасна політична думка. Основні політологічні школи

 

Політична думка новітнього часу характеризується великим діапазоном напрямків, наукових шкіл і політичних позицій, які в значній мірі по новому вирішують старі питання про те, що таке політика, влада, демократія, держава тощо. Еволюція сучасної зарубіжної політичної думки відображена в схемі:

 

Еволюція сучасної зарубіжної політичної думки

Кінець XIX - 40-і рр. XX ст.: теорія зацікавлених груп - А.Бентлі; теорія еліти - Г.Моска, В.Паретто; соціологічні теорії дер­жави і теорія демократії - М.Вебер; теорія олігархізації влади - Р.Міхельс; психологічна теорія влади - Г.Лассуел.
 
 

 

 


Головна увага приділяєть­ся дослідженню проблеми політичної влади і її соці­альних інституцій

 

Кінець 40-х рр. - друга по­ловина 70-х рр. XX ст.: нова теорія демократії - І.Шумпетер; плюралістична теорія демократії - Р. Даль; теорія партиципальної демократії - К. Макферсон, Дж. Вальф; теорія тоталітаризму – Х.Аренд, Ф.Хаєк, З.Бжезинський; концепція держа­ви добробуту, соціальної держави.
 
 

 


Активне розширення сфер політологічних досліджень - поворот до проблеми лібе­ралізації політичного життя, демократії, соціальної полі­тики держави

 

Середина 70-х рр. XX ст. – дотепер: футурологічна концепція єдиної світової держави; концепція постіндустріального суспіль­ства - Д.Белл, Р.Арон, Дж. Гелбрейт, З.Бжезинський; концепція інформаційного суспільства - О. Тоффлер, Дж. Нейсбіт, Е. Маруда.     Пошук нових парадигм розвитку політичної науки - обґрунтування адекват­них сучасному етапу роз­витку західного суспіль­ства теоретичних моделей і концепцій влади

 

Серед найбільш вагомих політологічних теорій 20 – початку 21 століття слід назвати: теорію політичної системи суспільства (Д.Істон, Г.Алмонд); теорію політичної культури (С.Верба, Г.Алмонд); теорію демократії; теорію тоталітаризму; сучасні теорії еліт; теорію модернізації (С.Ліпсет,Г.Алмонд); геополітичну концепцію (Ф.Ратцель, Р.Челлен); концепції постіндустріального, інформаційного суспільства; концепцію глобалізму (Д.Медоуз, А.Печчеі, Е.Ласло) та ін.

 

 

Саме в 20-му столітті сформувались національні політологічні школи: американська, англійська, німецька, французька, які стали найбільш потужними в світі.

 

œ
Американська політологічна школа

Представники ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- Основні ідеї і концепції ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.015 с.)