Зміст, структура та обсяг курсової роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміст, структура та обсяг курсової роботиРобота повинна мати чітку і логічну структуру з відповідними складовими елементами.

Структурні елементи курсової роботи:

· титульний аркуш;

· зміст;

· вступ;

· основна частина;

· висновки;

· список використаних джерел;

· додатки.

Зміст містить назву розділів та підрозділів, а також номери початкових сторінок розділів роботи (див. додаток). Зміст включає всі заголовки які є в роботі починаючи зі вступу та закінчуючи додатками.

У вступі розкривається роль і значення обраної теми дослідження, обґрунтовується актуальність теми і її важливість, вказується мета та завдання курсової роботи, розкривається ступінь вивчення даної проблеми в спеціальній науковій літературі та окреслюється інформаційна база дослідження курсової роботи.

Основна частина роботи передбачає глибоке і всебічне висвітлення головних проблем теми. Вона поділяється на 2-3 розділи. Перший з них присвячується дослідженню теоретико-методоло­гічних аспектів теми, а інші — питанням аналізу досліджуваної проблеми, обґрунтуванню пропозицій та висновків щодо їх вирішення. При цьому важливо показати, як висвітлюється дана проблема в економічній літературі, викласти різні погляди і детально проаналізувати їх. Доцільно всі розділи закінчувати стислими проміжними висновками за їх змістом, що полегшить потім формування загальних висновків.

Висновкимістятьстислий виклад підсумків дослідження. У них коротко наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження з точки зору відповідності меті курсової роботи та поставлених у вступі завдань, а також пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напрямку.

До списку використаних джерел слід включати лише ті джерела, які безпосередньо пов’язані з текстом курсової роботи, у т.ч. шляхом використання цитат, оглядів, посилань на використані дані, методики, моделі інших авторів чи порівняння з ними і т.ін.. У жодному випадку не слід створювати перелік джерел “для їх численності”, навіть якщо виконавці робіт ознайомились з певними джерелами, на які немає необхідності посилатися. Під час написання курсової роботи слід користуватися найновішими джерелами, які не втратили свою актуальність, чинними нормативно-правовими актами тощо.

Додаткивключають до структури курсової роботи за необхідності у допоміжному тематичному матеріалі, а також коли певний матеріал:

· потрібен для всебічного розкриття змісту, але його розміщення в основній частині курсової роботи може утруднити послідовне і логічне сприйняття тексту цієї частини;

· має певний обсяг чи специфічні способи відтворення, що не дозволяє розмістити його в основній частині;

У додатках можна розміщувати: таблиці допоміжних даних та ілюстрації допоміжного характеру; проміжні математичні докази, формули і розрахунки тощо.

Додатки повинні бути проаналізовані і описані в тексті.

Оформлення курсової роботи

Курсову роботу пишуть українською мовою. Текст роботи треба розміщувати з одного боку аркуша паперу, поля навколо тексту: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє - 2 см, нижнє - 2 см. Шрифт Times Roman, розміром 14 рt з полуторним міжрядковим інтервалом та абзацним відступом 1,25 см (зображення шрифту звичайне, вирівнювання за шириною рядка, заборона «рядків, що висять», автоматичне розставлення переносів за винятком слів великими літерами, ширина зони переносу 0,63 см).

Нумерація сторінок розпочинається з титульної сторінки, вона є першою, але номер на ній не ставиться, зміст є другою сторінкою. Номер сторінки починає проставлятись з вступу, який є третьою сторінкою. Нумерація сторінок має бути наскрізною, номер проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куту сторінки.

Обсяг курсової роботи — 25—30 сторінок стандартного формату. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ – 1-2 сторінки, основна частина – 22-26 сторінок, висновки – 2-3 сторінки.

Роботу комплектують так: титульна сторін­ка, зміст, вступ, розділи основної частини, висновки, список використаних джерел, додатки (у разі необхідності). Зразки титульного аркуша та змісту наведено в додатках).

Назви структурних частин пишуться посередині сторінки, виділяються жирним шрифтом та має всі прописні («великі») букви. Між назвою розділу та назвою підрозділу робиться відступ в два інтервали. Назви підрозділів виділяються жирним шрифтом та пишуться також посередині. Підпункти нумерують в межах кожного розділу.

У курсовій роботі потрібно використовувати таблиці та інші ілюстративні матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відображає її зміст. Таблиці в роботах розміщують одразу після абзацу тексту, де на них є перше посилання, або на наступній окремій сторінці (сторінках). Наприклад:

Таблиця 1.1.

Показники господарської діяльності підприємства [4, с. 24]

Показник Одиниця виміру Обсяг
I квартал II квартал
Кількість виробів шт.
Ціна одного виробу тис. грн.
Собівартість одного виробу тис. грн.

На всі таблиці в тексті мають бути посилання. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який розміщують через вільний рядок над таблицею. У цьому заголовку назву (тематичний заголовок) таблиць починають з великої літери.

Якщо таблиця переноситься на другу сторінку то над таблицею у правому кутку пишеться "Продовження табл.", а якщо таблиця займає більше сторінки то вона виноситься в додатки.

Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої букви пишеться «Рис.» і проставляється його номер. Наприклад: Рис. 1.1. — перший рисунок першого розділу. Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, з яких були запозичені цитати, цифрова інформація, що наводяться в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендується подавати в квадратних дужках, в яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад: [8, с. 12].

Курсова робота може бути написана від руки або надрукована.

У списку використаних джерел слід вказати: для підручників — прізвище та ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання; для статей — прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, його номер і рік видання, номери сторінок, на яких надрукована стаття.

У кінці роботи після списку використаних джерел потрібно поставити підпис, вказати дату виконання роботи.

Курсова робота має бути зброшурована і подана на перевірку керівникові в установлений термін. Керівник приймає рішення про допущення до захисту курсової роботи. Відповідальність за несвоєчасне виконання роботи та її якість несе студент. Курсова робота має бути написана українською мовою й правильно оформлена.

У додатки слід включати допоміжні матеріали /проміжні математичні розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації допоміжного характеру/. Кожний додаток починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово «Додаток». Якщо у курсовій роботі є два або більше додатків - їх послідовно нумерують арабськими цифрами(без знака «№»). Наприклад: Додаток 2. Посилання на додатки в тексті курсової роботи наводять у дужках.

 

Оцінювання і захист курсової роботи

Оцінювання курсової роботи

Критеріями оцінки є теоретичний рівень, новизна, практична значимість рекомендацій, уміння вести публічну дискусію, аргументовано захищати свою концепцію та висновки.

Критерії оцінки курсової роботи.

Якість виконаної роботи оцінюється за рядом показників:

- актуальність обраної теми;

- чітке формування мети і завдань роботи;

- структура і логіка побудови плану;

- якість і глибина наукового, теоретичного, методологічного та практичного аналізу заданої проблеми;

- наявність критичного огляду літературних джерел та наукової полеміки;

- системність і глибина аналізу регіональних проблем, а також наявність і переконливість узагальнень і висновків з аналізу;дотримання вимог до оформлення;

- наявність та інформаційна змістовність ілюстративних матеріалів до захисту;

- змістовність доповіді студента про основні результати курсової роботи;

- повнота, правильна та чітка відповідь на запитання;

- зауваження і пропозиції, що містять у відзиві наукового керівника.

Оцінку «відмінно» отримує студент, в якого оформлення роботи відповідає вимогам, робота має цільову спрямованість, маються висновки про позитивні моменти та недоліки. Студент пропонує вдосконалення щодо питань розглянутих у роботі. Студент володіє проблематикою обраної теми, відповідає на всі питання членів комісії.

Оцінку «добре» отримує студент за курсову роботу в якій виконані всі вимоги, але є недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропозиції. Робота оформлена згідно вимог. Студент не чітко відповідає на деякі питання членів комісії.

Оцінку «задовільно» отримує студент, в роботі якого наукові дослідження проведені на недостатньому рівні, висновки і пропозиції аргументовані недостатньо, робота оформлена з деякими порушеннями. Студент не чітко відповідає на питання членів комісії. Роботи, що не відповідають вимогам, повертаються на доопрацювання.

Захист курсової роботи

Захист курсової роботи — завершальний етап. Під час підготовки до захисту курсової роботи студентові необхідно ознайомитись з відгуком наукового керівника. Захист відбувається в присутності наукового керівника та всіх студентів групи. На захисті студент у виступі коротко викладає зміст виконаної курсової роботи, дає відповідь на запитання студентів і наукового керівника. За результатами захисту та з урахуванням якості вико­нання курсової роботи виставляється оцінка, яку записують до екзаменаційної відомості і залікової книжки студента.

ДОДАТКИ


Додаток 1

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.107.77 (0.01 с.)