КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖКИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДПС УКРАЇНИ

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора

з навчальної роботи

_________ С.П. Грінчак

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт

для підготовки молодших спеціалістів

за галуззю знань «Економіка та підприємництво»

спеціальностей 5.03050901 «Бухгалтерський облік»,

5.03050801 «Фінанси»

 

Ірпінь 2012

 

Методичні рекомендації складені на основі навчальних програми курсів, з яких передбачене виконання курсової роботи.

 

Автори О.В. Каук

Н.Є. Довбуш

 

 

Рецензент

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії обліково-економічних дисциплін, протокол №___ від «___» ________ 2012 р.

 

 

Голова циклової комісії О.В. Каук

 

Завідувач навчально-методичного

кабінету КФЕК О.О. Пустова


РЕЦЕНЗІЯ

На методичні рекомендації

До написання курсових робіт

 

Курсова робота є першим науковим дослідженням студентів. Написання курсових робіт дає можливість засвоїти як загальні питання курсу, так і перевірити рівень самостійного мислення студента, його вміння збирати й аналізувати матеріал, робити узагальнюючі висновки, тобто практично застосувати знання. Набуття дослідницьких навичок - важлива складова підготовки сучасних фахівців. Однак, її впровадження неможливе без надання студентам достатньої інформації щодо змістовного спрямування та вимог до відповідних робіт за оформленням.

Підготовлені методичні вказівки до написання курсових робіт виконані на належному методичному рівні та відповідають вимогам щодо підготовки та оформлення результатів науково-дослідної роботи. У них висвітлено зміст і методику виконання курсової роботи, завдання щодо її виконання, порядок опрацювання літературних джерел, економічної інформації, порядок оформлення та захисту курсової роботи, критерії оцінювання.

В цілому дані методичні рекомендації до написання курсових робіт, відповідають вимогам щодо даної категорії навчально-методичної літератури, заслуговують позитивної оцінки і можуть бути рекомендовані для запровадження в навчальний процес.

 

 

Рецензент


Вступ

Сучасні фахівці повинні орієнтуватися і вміти аналізувати економічні процеси і явища, економічні умови діяльності суб’єктів господарювання, розуміти механізм розширеного відтворення, методологію формування витрат і ціноутворення тощо, а також вміти самостійно вибирати напрями і способи раціонального використання наявних ресурсів та інвестицій, розробляти різноманітні проекти і сприяти їх реалізації в сучасних умовах господарювання. Тому особливу увагу необхідно приділяти правильній організації навчального процесу, розвитку навиків самостійного мислення, що можливе шляхом написання студентських дослідницьких, в тому числі, курсових робіт.

Метою виконання курсової роботи є поглиблення і закріплення студентами теоретичних знань, набуття вмінь аналізувати опрацьований матеріал, робити відповідні узагальнення та висновки. Написання курсової роботи дає студентові можливість навчитися самостійно і творчо використовувати наукову літературу, узагальнювати теоретичні положення, вникати в теоретичні дискусії, формулювати власні погляди стосовно невирішених теоретичних та практичних проблем науки та економічного життя суспільства, обґрунтовувати висновки і пропозиції, спрямовані на їх вирішення.

Під час написання курсової роботи студенти розвивають і набувають навички та вміння, які необхідні в майбутній практичній роботі та прикладних наукових дослідженнях.

Курсова робота є свідченням вміння студентів самостійно збирати, опрацьовувати інформацію стосовно обраної теми та приймати самостійні рішення з практичних питань в умовах формування ринкового середовища, сприяє закріпленню і поглибленню знань з циклу економічних дисциплін.

Процес виконання курсової роботи поділяється на кілька етапів:

1. Вибір теми та осмислення завдання дослідження.

2. Добір та вивчення літератури, збирання та обробка інформації.

3. Складання плану роботи.

4. Написання та оформлення курсової роботи.

5. Підготовка до захисту та захист курсової роботи.

Пропоновані методичні рекомендації висвітлюють зміст і методику виконання курсової роботи студентами, містять завдання щодо її виконання, визначають порядок опрацювання літературних джерел, економічної інформації, порядок оформлення курсової роботи, її захисту, критерії оцінювання, визначають окремі етапи виконання роботи.


Вибір теми дослідження

Робота студента з вибору теми має розпочатися з ознайомлення з тематикою курсових робіт.

Студенти мають право вибрати довільну тему або запропонувати тему, якої немає в тематиці, затвердженій на засіданні циклової комісії. Тема курсової роботи вважається затвердженою, якщо вона погоджена з викладачем — керівником курсової роботи. Отримавши тему, студент повинен проконсультуватися з науковим керівником щодо змісту роботи, плану і строків її виконання. При цьому формується попередній варіант змісту роботи за її розділами, в якому необхідно зазначити найважливіші питання, що підлягають висвітленню.

 

2. Складання плану курсової роботи

Складання плану курсової роботи є відповідальним етапом, оскільки від нього залежить якість роботи. План складають після добору і вивчення літературних джерел та складання бібліографії. У ній потрібно виділити головні літературні джерела (монографії, наукові статті), опрацювання яких є необхідним під час написання роботи. Важливо також опрацювати відповідні законодавчі та інші нормативні акти (закони України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України тощо). Особливу увагу слід надавати періодич­ним виданням (часописи «Економіка України», «Фінанси України», «Банківська справа», «Вчені записки», «Проблеми формування ринкової економіки України», «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал» та ін.). Важливо залучати до бібліографії монографічні роботи та підручники.

У роботі потрібно використовувати також статистичний матеріал, який публікується в спеціальних виданнях Держкомстату України, періодичних виданнях та на офіційних сайтах.

 

Оформлення курсової роботи

Курсову роботу пишуть українською мовою. Текст роботи треба розміщувати з одного боку аркуша паперу, поля навколо тексту: ліве – 3 см, праве – 1 см, верхнє - 2 см, нижнє - 2 см. Шрифт Times Roman, розміром 14 рt з полуторним міжрядковим інтервалом та абзацним відступом 1,25 см (зображення шрифту звичайне, вирівнювання за шириною рядка, заборона «рядків, що висять», автоматичне розставлення переносів за винятком слів великими літерами, ширина зони переносу 0,63 см).

Нумерація сторінок розпочинається з титульної сторінки, вона є першою, але номер на ній не ставиться, зміст є другою сторінкою. Номер сторінки починає проставлятись з вступу, який є третьою сторінкою. Нумерація сторінок має бути наскрізною, номер проставляють арабськими цифрами у правому верхньому куту сторінки.

Обсяг курсової роботи — 25—30 сторінок стандартного формату. Приблизний обсяг структурних складових тексту курсової роботи: вступ – 1-2 сторінки, основна частина – 22-26 сторінок, висновки – 2-3 сторінки.

Роботу комплектують так: титульна сторін­ка, зміст, вступ, розділи основної частини, висновки, список використаних джерел, додатки (у разі необхідності). Зразки титульного аркуша та змісту наведено в додатках).

Назви структурних частин пишуться посередині сторінки, виділяються жирним шрифтом та має всі прописні («великі») букви. Між назвою розділу та назвою підрозділу робиться відступ в два інтервали. Назви підрозділів виділяються жирним шрифтом та пишуться також посередині. Підпункти нумерують в межах кожного розділу.

У курсовій роботі потрібно використовувати таблиці та інші ілюстративні матеріали: схеми, діаграми, графіки тощо. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який відображає її зміст. Таблиці в роботах розміщують одразу після абзацу тексту, де на них є перше посилання, або на наступній окремій сторінці (сторінках). Наприклад:

Таблиця 1.1.

Показники господарської діяльності підприємства [4, с. 24]

Показник Одиниця виміру Обсяг
I квартал II квартал
Кількість виробів шт.
Ціна одного виробу тис. грн.
Собівартість одного виробу тис. грн.

На всі таблиці в тексті мають бути посилання. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який розміщують через вільний рядок над таблицею. У цьому заголовку назву (тематичний заголовок) таблиць починають з великої літери.

Якщо таблиця переноситься на другу сторінку то над таблицею у правому кутку пишеться "Продовження табл.", а якщо таблиця займає більше сторінки то вона виноситься в додатки.

Ілюстративний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо) оформляється таким чином: знизу під ілюстрацією з великої букви пишеться «Рис.» і проставляється його номер. Наприклад: Рис. 1.1. — перший рисунок першого розділу. Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.1) (перша формула другого розділу).

У тексті обов’язково мають бути посилання на джерела, з яких були запозичені цитати, цифрова інформація, що наводяться в курсовій роботі. Посилання на джерела рекомендується подавати в квадратних дужках, в яких проставляється порядковий номер джерела зі списку використаної літератури та відповідна сторінка. Наприклад: [8, с. 12].

Курсова робота може бути написана від руки або надрукована.

У списку використаних джерел слід вказати: для підручників — прізвище та ініціали автора (авторів), назву книги, місто, видавництво, рік видання; для статей — прізвище та ініціали автора (авторів), назву статті, назву журналу, його номер і рік видання, номери сторінок, на яких надрукована стаття.

У кінці роботи після списку використаних джерел потрібно поставити підпис, вказати дату виконання роботи.

Курсова робота має бути зброшурована і подана на перевірку керівникові в установлений термін. Керівник приймає рішення про допущення до захисту курсової роботи. Відповідальність за несвоєчасне виконання роботи та її якість несе студент. Курсова робота має бути написана українською мовою й правильно оформлена.

У додатки слід включати допоміжні матеріали /проміжні математичні розрахунки, таблиці допоміжних цифрових даних, ілюстрації допоміжного характеру/. Кожний додаток починають з нової сторінки. У правому верхньому куті пишуть слово «Додаток». Якщо у курсовій роботі є два або більше додатків - їх послідовно нумерують арабськими цифрами(без знака «№»). Наприклад: Додаток 2. Посилання на додатки в тексті курсової роботи наводять у дужках.

 

Оцінювання курсової роботи

Критеріями оцінки є теоретичний рівень, новизна, практична значимість рекомендацій, уміння вести публічну дискусію, аргументовано захищати свою концепцію та висновки.

Критерії оцінки курсової роботи.

Якість виконаної роботи оцінюється за рядом показників:

- актуальність обраної теми;

- чітке формування мети і завдань роботи;

- структура і логіка побудови плану;

- якість і глибина наукового, теоретичного, методологічного та практичного аналізу заданої проблеми;

- наявність критичного огляду літературних джерел та наукової полеміки;

- системність і глибина аналізу регіональних проблем, а також наявність і переконливість узагальнень і висновків з аналізу;дотримання вимог до оформлення;

- наявність та інформаційна змістовність ілюстративних матеріалів до захисту;

- змістовність доповіді студента про основні результати курсової роботи;

- повнота, правильна та чітка відповідь на запитання;

- зауваження і пропозиції, що містять у відзиві наукового керівника.

Оцінку «відмінно» отримує студент, в якого оформлення роботи відповідає вимогам, робота має цільову спрямованість, маються висновки про позитивні моменти та недоліки. Студент пропонує вдосконалення щодо питань розглянутих у роботі. Студент володіє проблематикою обраної теми, відповідає на всі питання членів комісії.

Оцінку «добре» отримує студент за курсову роботу в якій виконані всі вимоги, але є недоліки методичного характеру, недостатньо аргументовані висновки і пропозиції. Робота оформлена згідно вимог. Студент не чітко відповідає на деякі питання членів комісії.

Оцінку «задовільно» отримує студент, в роботі якого наукові дослідження проведені на недостатньому рівні, висновки і пропозиції аргументовані недостатньо, робота оформлена з деякими порушеннями. Студент не чітко відповідає на питання членів комісії. Роботи, що не відповідають вимогам, повертаються на доопрацювання.

Захист курсової роботи

Захист курсової роботи — завершальний етап. Під час підготовки до захисту курсової роботи студентові необхідно ознайомитись з відгуком наукового керівника. Захист відбувається в присутності наукового керівника та всіх студентів групи. На захисті студент у виступі коротко викладає зміст виконаної курсової роботи, дає відповідь на запитання студентів і наукового керівника. За результатами захисту та з урахуванням якості вико­нання курсової роботи виставляється оцінка, яку записують до екзаменаційної відомості і залікової книжки студента.

ДОДАТКИ


Додаток 1

 

КУРСОВА РОБОТА

з курсу «________________________________»

на тему _______________________________________

______________________________________________

______________________________________________

Робота виконана

студентом (кою) ___ курсу,

спеціальності _______________

____________________________

групи ______________________

____________________________

____________________________

 

Науковий керівник

_____________________________

_____________________________

 

Ірпінь 201__


Додаток 3

Реєстраційний №_______ ________________ ________________

(дата) (підпис)

 

 

ВІДГУК

на курсову роботу з курсу «___________________________»

на тему:_____________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________

студент_____ групи_____________

__________________________________________

__________________________________________

 

Роботу повернено на доопрацювання ______________ ______________

(дата) (підпис)

 

Роботу рекомендовано до захисту з оцінками:

 

за зміст:__________ за оформлення__________

(оцінка) (оцінка)

 

______________ ______________

(дата) (дата)

 

 

Результат захисту ____________ ____________ ________________

(оцінка) (дата) (підпис)

 

 

Додаток 4.

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Рекомендована література з курсу «Економіка підприємства»

 

Основна

1. Господарський Кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - №18-22.

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-IV [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.

3. Гринчуцький В.І., Карапетян Е.Т., Погріщук Б.В. Економіка підприємства. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.

4. Гриньов А. В. Організація та управління на підприємстві. — Харків: Вид. дім "ІНЖЕК", 2004. — 329 с.

5. Економіка виробничого підприємства: Навч. посібник / За ред. И. М. Петровича. — 2-гс вид., пер. та доп. — К., 2002.

6. Економіка підприємства: Навч. посібник / За ред. А. В. Шегди. — К.: Знання, 2005. —431 с.

7. Орлов О. О. Планування діяльності промислового підприємства: Підручник. — К.: Скарби, 2002. — 336 с.

8. Шваб Л. І Економіка підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. — 2-е вид. — К.: Каравела, 2005. — 568 с.

Додаткова

9. Бойчик I.М. Економiка пiдприємства: Навч. посiбник. - К.: Атiка , 2002. - 480 с.

10. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства: навч. Посібник. – друге видання, випр. і доп. – К.: «Каравела»; Львів: «Новий-2000 світ», 2001.

11. Бусыгин А.В. Предпринимательство. – М.: Дело, 1999. – 216с.

12. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних стуацій: Навч. посібник / С.Ф. покропивний, Г.О. Швиданенко, О.С. Федонін та ін.; за ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000

13. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 528с.

14. Кулiшов, В.В. Економiка пiдприємства: теорiя i практика: Навч. Посiбник. - К. : Нiка-Центр, 2002. - 216 с., ил.

15. Протопопова В.О., Полянський А.Н. Економіка підприємств: Навч.посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. – 220с.

16. Сiдун В.А., Пономарьова Ю.В. Економiка пiдприємства : Навч. посiбник - К. : Центр навчальної лiтератури , 2003. - 436 с.

 

КИЇВСЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.232.99 (0.011 с.)