Технологічна схема розподілу праціМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Технологічна схема розподілу праціТехнологічна схема розподілу праці є робочим документом технолога, на основі якої складають інструкційні карти. В ПЗ в табличній формі оформляють коротку схему розподілу праці, в якій подають одну повну організаційну операцію, а решту подають в короткому змісті, для малосерійного виробництва приводиться повна технологічна схема розподілу праці (форма технологічної схеми розподілу праці див. додаток).

Технологічну схему розподілу праці складено на виготовлення сукні .

Кількість робітників – 7 чол.

Витрата часу на пошиття – 357,5 хв.

В тому числі по мінімальній складності – 169,3 хв.

по ускладнюючих елементах – 188,2 хв.

Такт процесу – 51,07хв.

Таблиця 2.7 – Коротка схема розподілу праці

 

Номер операції Зміст операції Вид робіт Розряд Середньовагома витрата часу, хв. Розцінка, грн. Розрахункове число робочих,чол. Норма виробітку,шт.
організаційної неподільної
  Перевірити наявність всіх деталей крою Р 2,2      

 

 

Продовження таблиці 2.7

 

  Перевести крейдяні лінії на деталі другої половини виробу мінімальної складності з матеріалів з негладкою поверхнею Р 4,7      
  Перевести крейдяні лінії на деталі другої половини виробу мінімальної складності із матеріалів з гладкою поверхнею. І т.д. Р 4,43      
    Всього по мінімальній складності Р 16,87      
Перевести крейдяні лінії на деталі другої половини виробу ускладнюючих елементів з матеріалів з негладкою поверхнею Р 3,05      
  Перевести крейдяні лінії на деталі другої половини виробу ускладнюючих елементів з матеріалів з гладкою поверхнею Р 3,08      
  Прокласти нитки по наміченим конструктивним лініям – ускладнюючим елементам См 4,65      
  Зметати рельєфи: переду сукні переду ліфа сукні. І т.д. См См 1,53 0,37      
    Всього по ускладнюючим елементам Р 19,8      
    Всього по оргоперації 1 Р 36,67 5,99 0,98 10,98
  Обладнання – стіл запуску, ML-111 «Джукі», лінійка, булавки, голка
    І т. д .            
    Всього по виробу     357.5 21,7 7,00  
                         

 

Середньовагому розцінку визначають по формулі:

Рсерв. = Вр * tоп, (2.21)

де Вр - тарифна хвилина ставка вищого розряду, грн

tоп- витрата часу на виконання однієї оргоперації, хв.

Наприклад,

Рсерв.оп.1 = 0,148*74,54 = 11,03(грн.)

Розрахункову кількість робочих визначають по формулі:

Nр = tоп/τзаг, (2.22)

де tоп - витрата часу на виконання однієї оргоперації, хв

tзаг - такт процесу, хв.

Наприклад,

Nр.оп.1 = 74,54/76,67 = 0,97(чол.)

Норма виробітку показує, в якій кількості виробів робочий повинен виконати роботи по кожній оргоперації і визначається по формулі:

Н = Фзм/tоп, (2.23)

Де Фзм – фонд часу на одного робочого в зміну, 8 год (480 хв)

tоп - витрата часу на виконання однієї оргоперації, хв.

Наприклад,

Ноп.1 = 480/74,54 = 6,44(од.)

 

Аналіз комплектування організаційних операцій

Працездатність схеми розподілу праці залежить від степені завантаження технологічного процесу при комплектуванні операцій. Правильність завантаження перевіряють по коефіцієнту погодження:

Кпог = Nрозр/Nфакт - Твир/τзаг * Nрозр, (2.24)

де Твир- середньо вагома витрата часу на пошиття умовного виробу хв.

Nфакт — фактичне число робочих,чол.

Nрозр - розрахункове число робочих, чол.

Завантаження вважається правильним, якщо коефіцієнт погодження знаходиться в межах 0,98 - 1,02. В іншому випадку слід уточнити такт по формулі:

Τут= Твир/ Nрозр*Кпог, (2.25)

де Кпог - приймається за 1.

Необхідно пояснити, як буде працювати бригада при одержаному коефіцієнті.

Наприклад, Кп = 0,98.Значить технологічний процес недовантажений, але в межах норми.

Для виявлення відхилень часу операцій від такту, тобто ритмічності роботи будують діаграму погодження операцій по часу (при виготовленні одягу за індзамовленнями) або графік синхронності (при малосерійному або масовому виготовленні одягу) . Технологічний процес буде працювати ритмічно, якщо діаграма чи графік не має різних переходів від максимального завантажених операцій до мінімально завантажених. Конкретну характеристику побудованої діаграми чи графіка подають в графічній частині.

Аналіз технологічної схеми розподілу праці

 

Для аналізу технологічної схеми ; дораховують техніко - економічні показники на основі зведеної таблиці робочих по розрядах і видах робіт, яку складають по таблиці 2.8

Таблиця 2.8 – Зведена таблиця робочих по розрядах і видах робіт

 

  Роз ряд Число робочих по видах робіт Сума розрядів Тариф-ний коефіціент Сума тарифних коефіціентів
М СМ Р П Пр Всього по розрядах
Чоловік Питома вага
III - - - 0,96 - 1,96 5,88 1,20 2,35
IV 1,01 1,03 - 1,01 - 3,05 43,6 12,2 1,33 4,05
V - - 0,99   - 1,99 28,4 9,95 1,50 2,98
Всього 1,01 1,03 1,99 2,97 - 7,00 ∑тр 28,03 - ∑тк 9,38

 

Число робочих по спеціальності визначають по короткій схемі розподілу праці, вибираючи дані величини по гр8 (таблиця 2.8)

Питома вага робочих по розрядах і видах робіт розраховується діленням розрахункового числа робочих конкретного розряду (виду робіт)на розрахункове число робочих в процесі і множенням одержаної величини на 100.

Суму розрядів кожному розряду визначають множенням даного розряду на розрахункове число робочих цього розряду, тобто: гр.9 = гр.1*гр.7

Тарифні коефіцієнти по розрядам беруть із довідкових матеріалів. Сума тарифних коефіцієнтів ( гр.11 = гр.7*гр.10).

Середній тарифний розряд розраховують по формулі:

Трсер = сума ТР/Nроз. . (2.26)

Середній тарифний коефіцієнт визначають по формулі:

Тксер = сума ТК/Nроз. (2.27)

Розраховуємо продуктивність праці одного робочого в зміну за формулою:

Ппр = М/Nфакт., од (2.28)

Після зведеної таблиці робочих по розрядах і видах робіт складають зведену таблицю обладнання (таблиця 2.9)

 

Таблиця 2.9 – Зведена таблиця обладнання

 

Клас машини чи марка преса, праски Найменування робочого місця Кількість обладнання, од Кількість робочих місць
Основне Запасне Всього

 

В гр.1 проставляють клас машини чи марку преса (праски) і завод виготовлювач. Допускається обладнання, винесене з основного технологічного процесу, в зведену таблицю не включати, а якщо включати, то в примітці вказати, скільки робочих додатково будуть ними користуватися.

В гр.2 проставляють найменування робочого місця (машинне, спецмашинне). Тут вказують і робочі місця для використання ручних робіт. Кількість основного обладнання підраховують по короткій схемі розподілу праці по фактичній кількості робочих, які виконують оргоперації з використанням даної одиниці обладнання. Кількість запасного обладнання (гр.4) береться в розмірі 10% від кількості основного обладнання. Підсумкову кількість обладнання (гр.6) підраховують сумою величин по гр.3,4. В дану суму не включають ручні робочі місця, так як на них обладнання не встановлюють. Кількість робочих місць (гр.6) визначають сумою величини по гр.З,4.

 

Зведення техніко - економічних показників технологічного процесу.

 

Таблиця 2.10 Зведення техніко-економічних показників

технологічного процесу

 

Показник Одиниця вимірювання Величина показників
Затрата часу на пошиття умовного виробу середньо вагомої трудомісткості в тому числі хв. 357,5
год. 5,96
Число робочих чол.
Потужність од. 9,4
Такт процесу хв. 51,07
Коефіцієнт механізованих робіт   0,34
Коефіцієнт погодження   0,99
Середній тарифний розряд   4,3
Середній тарифний коефіцієнт   1,38
Розцінка за умовний виріб середньо вагомої трудомісткості грн. 21,7
Продуктивність одного робочого в зміну шт. 1,34

 

Заходи по забезпеченню якості послуг і обслуговування в ательє.

В цьому розділі повинні бути відображені основні принципи системи управління якістю побутового обслуговування населення по виготовленню і ремонту одягу в ательє ,заходи, намічені для забезпечення якісного обслуговування замовників.

 

Заходи по техніці безпеки і протипожежній техніці та забезпечення промислової екології

Тут слід привернути увагу на розв'язання конкретних задач по подальшому полегшенню і оздобленню умов праці в ательє. Необхідно вказати види інструктажів, їх призначення, відповідальних осіб. Перечислити заходи по техніці безпеки в цехах і на робочих місцях по видах робіт та забезпечення промислової екології.

 

ДОДАТОК А


Форма Н -9.03

Зразок для малосерійного виробництва одягу
Калинівський технологічний технікум

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.01 с.)