Б.1 Книги. Однотомні видання 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Б.1 Книги. Однотомні видання 

Василенко М. В. Теорія коливань: навч. посібник / М. В. Василенко. – К.: Вища школа, 1992. – 430 с.

 

Голов С. Ф. Управлінський облік: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / С. Ф. Голов. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

 

Друри К. Введение в управленческий и производственный учет / К. Друри; пер. с англ.; под ред. С. А. Табалиной. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 560 с.

 

Воробйов Є. М. Економічна теорія: посібник для вищої школи / Є. М. Воробйов, А. А. Гриценко, В. М. Лісовицький; під заг. ред. Є. М. Во-робйова. – 2-ге вид. – К.; Х.: Вища школа, 2001. – 704 с.

 

Семенов В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психо-логия / В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики клетки, Акад. проблем сохранения жизни. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64, [3] с.

 

Мюссе Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / Люсьен Мюссе; перевод с фр. А. Тополева; [примеч. А. Ю. Карчинского]. – СПб.: Евразия, 2001. – 344 с. – Перевод изд.: Les invasions: le second assaut contre l’Europe Chretienne / Lucien Musset. – Paris, 1965. – (в пер.).

 

Механізація переробної галузі агропромислового комплексу: [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К.: Вища освіта, 2006. – 478 [1] с. – (ПТО: Професійно-технічна освіта).

 

Психология менеджмента / [П. К. Власов и др.]; под ред. Г. С. Ни-кифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. центр, 2007. – 510 с.

 

Формування здорового способу життя молоді: навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб, для сім’ї, дітей та молоді / Т. В. Бондар [та ін.]. – К.: Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. – (Серія “Формування здорового способу життя молоді”).

 

Економічний аналіз: навч. посібник / М. А. Бомох [та ін.]; за ред. акад. НАНУ М. Г. Чумаченка. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – 556 с.

Воскресіння мертвих: українська барокова драма: антологія / [упо-рядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К.: Грамота, 2007. – 638, [1] с.

 

Проблеми типологічної та квантитативної лексикології: зб. наук. праць / [наук. ред. В. Каліущенко та ін.]. – Чернівці: Рута, 2007. – 310 с.

 

Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. По-тебні, Ін-т укр. мови; [за ред. О. А. Дітель]. – 8-е вид., стереотип. – К.: Наукова думка, 2000. – 235 с.

 

“Контроль і управління в складних системах КУСС–2005”, міжна-родна наук.-техн. конф. (2005; Вінниця). VIII міжнародна науково-технічна конференція “Контроль і управління в складних системах КУСС–2005”, 24–27 жовт. 2005 р.: матеріали / М-во освіти і науки України [та ін.]. – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 2005. – 240 с.

 

Ризикологія в економіці та підприємництві: зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Держ. податк. адмін. України [та ін.]. – К.: КНЕУ; Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. – (Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 27–28 берез. 2001 р.).

 

Фельтхем Р. Настольная книга дипломата = Diplomatic handbook / Р. Фельтхем; пер. с англ. В. Е. Улаховича. – Минск: Новое знание, 2002. – 304 с.

 

Б.1.1 Законодавчі матеріали

Б.1.1.1 Запис за заголовком

 

Україна. Конституція (1996). Конституція України: офіц. текст. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 

Україна. Закони. Про підтвердження відповідності: закон: [прий-нято Верх. Радою 17 трав. 2001 р.: за станом на 1 груд. 2002 р.]. – Львів: Леонорм, 2003. – 12 с.

 

Б.1.1.2 Запис за назвою

 

Конституція України. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

 

Кримінально-процесуальний кодекс України: офіц. вид.: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – К.: Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).

 

Сімейний кодекс України: [прийнято Верховною Радою 10 січ. 2002 р.]: офіц. текст: за станом на 16 трав. 2002 р. – К.: ЕксОб, 2002. – 140 с.

Б.1.2 Правила та нормативні документи

 

Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислю-вальних машин: ДНАОП 0.00-1.31–99: затв. М-вом праці та соціальної по-літики 10.02.99: чинний від 01.09.99. – К., 2001. – 30 с.

 

Енергозбереження. Методика оцінювання енергетичного стану систем енергопостачання промислових підприємств для їх паспортизації: Р 50-081–2000: затв. Держстандартом України 12.09.99: чинний від 2000.07.01. – К.: Держ-стандарт України, 2000. – 46 с.

 

Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв, по-судин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій: СОУ-НЕЕ 39.501:2007: офіц. вид. – К.: ГРІФРЕ, 2007. – 74 с. – (Нормативний документ Мінпалив-енерго України. Інструкція).

 

Б.1.3 Стандарти

 

ДСТУ 4163–2003. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – На заміну ГОСТ 6.38–90; чинний від 2003–09–01. – К.: Держспоживстандарт України, 2003. – 22 с. – (Державна уніфікована система документації).

 

ГОСТ 2.106–96. Текстовые документы. – Взамен ГОСТ 2.106–68, ГОСТ 2.108–68, ГОСТ 2.112–70; введ. в Украине 1999–01–01. – Минск: Межгос. совет по стандартизации, метрологии и сертификации; К.: Гос-стандарт Украины, 1998. – 49 с. – (Единая система конструкторской доку-ментации).

 

ДСТУ ISO 545:2005. Масштаби (ISO 5455:1979, IDT). – Чинний від 2006–07–01. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 2 с. – (Крес-леники технічні).

 

Національна стандартизація: [збірник]: ДСТУ 1.0:2003, ДСТУ 1.2:2001, ДСТУ 1.2:2003, ДСТУ 1.5:2003, ДСТУ 1.7:2001, ДСТУ 1.13:2001, ДСТУ ISO/IES Guide 59:2000. – К.: Дерспоживстандарт України, 2003. – 200 с.

 

Б.1.4 Патентні документи

 

Б.1.4.1 Запис за заголовком

 

Пат. 65014 Україна, МПК С 10М 115/00, С 10М 137/00. Мастильна композиція / В. І. Кириченко, Л. М. Кириченко, В. П. Свідерський; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. – № 2003043786; заявл. 24.04.2003; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. – 3 с.: іл.

Декл. патент 39814А Україна, 6D 04В 23/00, 27/08. Основов’язальна машина / С. В. Смутко, Г. Б. Параска, М. Ф. Семенюк; заявник і патенто-власник Технологічний ун-т Поділля. – № 99063137; заявл. 08.06.99; опубл. 15.04.2001, Бюл. № 5. – 5 с.: іл.

 

А. с. 1693117 СССР, МКИ3 С 23 С 8/24. Установка ионного азоти-рования / В. Г. Каплун, В. Д. Леськив, И. М. Пастух (СССР). – № 4643464/02; заявл. 30.01.89; опубл. 23.11.91, Бюл. № 43. – 4 с.: ил.

 

Б.1.4.2 Запис за назвою

 

Мастильна композиція: пат. 65014 Україна: МПК С 10М 115/00, С 10М 137/00 / В. І. Кириченко, Л. М. Кириченко, В. П. Свідерський; заявник і патентовласник Хмельницький нац. ун-т. – № 2003043786; заявл. 24.04.2003; опубл. 15.09.2006, Бюл. № 9. – 3 с.: іл.

 

Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов: а. с. 1007970 СССР: МКИ3 В 25 J 15/00 / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12. – 2 с.: ил.

 

Б.1.5 Каталоги

 

Трубопровідна арматура для води, пари, повітря: каталог / Данфосс ТОВ. – К., 2002. – 88 с.

 

Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с.

 

Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / И. П. Гор-ницкая, Л. П. Ткачук. – Донецк: Лебедь, 2005. – 228 с.

Б.2 Багатотомні видання

 

Б.2.1 Запис документа в цілому

 

Карабан В. І. Переклад англійської наукової і технічної літератури: у 2 ч. / В. І. Карабан. – Вінниця: Нова книга, 2001.

Ч.1: Граматичні труднощі. – 270 с.

Ч.2: Лексичні термінологічні та жанрово-стилістичні труднощі. – 304 с.

 

Каталог нормативних документів 2008: у 2 т. / Держ. комітет України з питань техн. регул. та спож. політики; [укл. В. Гаврикова]. – К.: ДП “УкрНДНЦ”, 2008.

Т.1. – 2008. – 399 с.

Т.2. – 2008. – 574 с.

Межгосударственные стандарты: каталог 2007: в 6 т. / [сост. И. В. Ко-валева, В. А. Павлюкова; под. общ. ред. В. Л. Иванова]. – Львов: Леонорм, 2007. – 6 т. – (Серия “Нормативная база предприятия”).

 

Б.2.2 Запис окремого тому

 

Кучерук І. М. Загальний курс фізики: навч. посібник: у 3 т. / І. М. Ку-черук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик; за ред. І. М. Кучерука. – К.: Техніка, 1999.

Т. 3: Оптика. Квантова фізика. – 1999. – 520 с.

або

Кучерук І. М. Загальний курс фізики: навч. посібник. У 3 т. Т. 3. Оптика. Квантова фізика / І. М. Кучерук [та ін.]. – К.: Техніка, 1999. – 520 с.

або

Кучерук І. М. Оптика. Квантова фізика / І. М. Кучерук, І. Т. Гор-бачук, П. П. Луцик; за ред. І. М. Кучерука. – К.: Техніка, 1999. – 520 с. – (Загальний курс фізики: в 3 т. / І. М. Кучерук [та ін.]; т. 3).

 

Б.3 Депоновані наукові роботи

 

Меліков А. З. Огляд аналітичних методів розрахунку і оптимізації мультиресурсних систем обслуговування / А. З. Меліков, С. М. Костянтинів; Наук.-вир. корпорація “Київ. ін-т автоматики”. – К., 1996. – 44 с. – Деп. в ДНТБ України 11.11.96, № 2210.

 

Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Ива-нов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.2002, № 145432.

Б.4 Неопубліковані документи

 

Б.4.1 Звіти про науково-дослідні роботи

 

Теорія нейромережних і нечітких моделей та методологія створення інтелектуальних систем діагностування комп’ютерних пристроїв: звіт про НДР (заключний): 1Б–2005 / Хмельницький нац. ун-т; кер. В. М. Локазюк; викон.: О. В. Поморова [та ін.]. – Хмельницький, 2007. – 366 с. – Бібліогр.: с. 343–366. – № ДР 0105U000725. – Інв. № 0208U000823.

 

Діагностика ризику діяльності підприємтсва: звіт про НДР (заключ-ний): 21–2007 / Хмельницький нац. ун-т; кер. В. В. Лук’янова. – Хмель-ницький, 2007. – 109 с. – Викон.: Ю.В. Шутяк, О. В. Шеремета. – Бібліогр.: с. 85–91. – № ДР 0107U007882. – Інв. № 0208U00829.

 

Б.4.2 Дисертації

 

Чорненький В. І. Засоби текстового діагностування цифрових прист-роїв на базі штучних нейронних мереж: дис. … канд. техн. наук: 05.13.05: захищена 25.03.2003: затв. 22.06.2003 / Чорненький Василь Іванович. – К., 2003. – 199 с. – Бібліогр.: с. 191–198. – 0482U006296.

 

Петров П. П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. … док-тора фіз.-мат. наук: 01.03.02: захищена 19.06.2005: затв. 18.09.2005 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с. – Бібліогр.: с. 268–275. – 0578U007287.

 

Новосад І. Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій ро-бочих органів гнучких гвинтових конвеєрів: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.02.08 / І. Я. Новосад; Терноп. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Т., 2007. – 20 с.

 

Б.5 Електронні ресурси

 

Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс]: навч. посіб. для студ. мед. вузів / Б. Р. Богомольний, В. В. Коно-ненко, П. М. Чуєв. – Електрон. текст, граф. дан. (700 Мб). – Одесса: Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика). – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; Windows 98, Windows 2000; МS Word 97, Word 2000. – Назва з контейнера.

 

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс]: за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. ста-тистики України; відпов. ред. О. Г. Осауленко. – К.: Інфодиск, 2004. – 1 елект-рон. опт. диск (CD-ROM). – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266; 32 Mb RAM; Windows 95, Windows 98; МS Word 97. – Назва з титул. екрану.

 

Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі [Електронний ресурс]: електронні ресурси в науці, культурі та освіті: [підсумки 10-ї Між-нар. конф. “Крим–2003”] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов [та ін.] // Біб-ліотечний вісник. – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу:

http://www.unbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm

(дата звернення: 10.06.2005).

 

Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей [Электронный ресурс] / Л. Г. Логинова // Образование: исследовано в мире: междунар. науч.-пед. Интернет-журн. – 2000. – № 15. – С. 263–272. – Дата обновления: 21.10.2003. URL:

http://www.oim.ru/reader.asp/nomer15/366 (дата обращения: 22.03.2007).

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; просмотров: 157; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.229.117.191 (0.039 с.)