Для підготовки молодших спеціалістівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Для підготовки молодших спеціалістів 

галузь знань 0516 «Текстильна та легка промисловість»

напрям підготовки 6.051602 «Технологія виробів легкої промисловості»

спеціальність 5.05160201 «Швейне виробництво»

відділення технологічне

 

Калинівка, 2014р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУВАННЮ для студентів спеціальності 5.05160201 «Швейне виробництво»

РОЗРОБНИКИ МЕТОДИЧНИХ ВКАЗІВОК: викладач-методист,вищої категорії Понюк Г.Б.

викладач першої категорії Яценко О.Т.

викладач вищої категорії Фєфєлова Т.П.

викладач першої категорії Кулібаба О.С.

викладач другої категорії Максимчук М.М.

 

Обговорено на засіданні циклової комісії спецдисциплін

спеціальностей 502020702«Перукарське мистецтво та декоративна косметика»;

та 5.05160201 «Швейне виробництво»;

Протокол №___ від “_______” _____________2014 року

Голова циклової комісії ___________________(Крушельницька Л.І.)

 

 

Схвалено методичною радою

Протокол №________ від ______________2014 року

Голова методичної ради ____________________( Кулібаба О.С.)

 


 

ВСТУП

Пошив одягу сьогодні – одна з найбільш висококонкурентних галузей промисловості, що швидко розвивається. Нові тканини, технології, фасони і підхід до моди дають нові можливості. Якість товарів на споживацькому ринку може бути різною, але в будь-якому випадку вона визначається рівнем технології їх виготовлення та проектування. В повній мірі це відноситься до одягу, особливо якщо врахувати рівень вимог сучасного споживача, який значно зріс останнім часом.

Для швейних підприємств сфери послуг, які постійно працюють з індивідуальними споживачами, завжди актуальна проблема точного проектування конструкцій виробів будь якої асортиментної групи на замовника з любими особливостями фігури. Підприємства служби побуту зобов’язані задовольнити попит населення по досить великому колу побутових послуг, в тому числі по пошиву та ремонту одягу.

Враховуючи специфіку швейних підприємств дипломне проектування має бути максимально наближеним до реальних умов роботи на підприємстві. Дипломне проектування має базуватися на глибокому аналізі виробничої діяльності провідних підприємств по пошиву одягу, віддзеркалювати їх досвід, а також досвід новаторів та раціоналізаторів виробництва.

До використання літературного і дослідного матеріалу , що відноситься до спеціальних питань, дипломник повинен відноситися критично, певною мірою аналізуючи матеріал що використовується. Вибір тих чи інших проектних рішень може вважатися доцільним лише в тому випадку, коли розрахунками підтвердилася їх економічна доцільність.

Дипломний проект – це останній етап в підготовці спеціаліста, який надає студенту можливість найбільш повно показати знання, які отримані в вузі, вміння застосовувати їх для вирішення конкретних завдань. Проект дає можливість судити про ступінь підготовки випускників до самостійної роботи на виробництві. Увесь зміст дипломного проекту має бути підпорядкований вирішенню головних задач: забезпечення зросту продуктивності праці, покращення якості швейних виробів, максимальній механізації та автоматизації виробничих процесів, вдосконаленню організації виробництва, застосуванню сучасного обладнання, а також зниженню собівартості робіт по пошиву та ремонту одягу. Прийняті рішення мають бути направлені на підвищення ефективності виробництва, рівня його автоматизації та механізації.

Дипломне проектування ведеться під загальним керівництвом керівника проекту та консультантів по окремим розділам проекту. Рішення всіх питань по проекту мають прийматися студентом при відповідних консультаціях. Кожен студент має проявити максимум самостійності у вирішенні всіх питань проектування: керівник дипломного проекту чи консультант не має підміняти його у пошуках рішення. Їхня мета – направити роботу студента так, щоб всі питання проектування були вирішені у відповідності до сучасних вимог до дипломного проектування в тісному зв’язку з виробництвом. За прийняті в проекті рішення, оформлення креслень, розробку технологічних процесів, економічні розрахунки і зміст пояснювальної записки несе відповідальність студент, він і захищає їх перед Державною екзаменаційною комісією.

 

 

Зміст та оформлення дипломного проекту

Дипломний проект - самостійна, творча робота, яка носить технологічно-конструкторський характер, відображає рівень теоретичних знань і практичних навичок випускника, його здатність до професійної діяльності як фахівця.

Основними завданнями дипломного проектування є: :

- закріплення та поглиблення теоретичних знань та набуття вмінь самостійного вирішення конкретних проектних завдань із забезпечення функціонування технічних і технологічних систем на підприємствах будь-яких форм власності;

- набуття умінь щодо формулювання інженерних задач та вибору методів їх вирішення і реалізації в конкретних сучасних виробничих умовах;

- набуття умінь самостійного техніко-економічного аналізу та обґрунтування інженерних розробок і проектних рішень;

- розвиток навичок самостійної роботи і оволодіння методикою дослідження, пов’язаних з темою проекту;

Дипломний проект повинен бути виконаний українською мовою і складається з пояснювальної записки (ПЗ) та графічної частини (ГЧ). ПЗ має бути написана чітко від руки чорнилом, тушшю або кульковою ручкою чорного кольору, чи надрукована на одному боці аркуша формату А4. Для дипломного проекту об'єм ПЗ повинен становити 60-80 сторінок рукописного тексту або 40-50 сторінок машинописного тексту. Посилання на літературу проставляється арабськими цифрами в квадратних дужках. Першою сторінкою являється титульний лист. Другою сторінкою являється завдання на дипломний проект, яке дипломник отримує до переддипломної практики. Слідуюча сторінка – зміст з посторінковим вказанням розділів пояснювальної записки. В кінці записки перераховується використана в проекті література.

ГЧ виконується на 2-3 аркушах креслярського паперу формату А1. Зміст тексту записки за необхідності розділяють на розділи і підрозділи, підрозділи поділяють на пункти, пункти на підпункти.

Розділи повинні мати порядкові номери, позначенні арабськими цифрами і записані з абзацу. Підрозділи повинні мати нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і підрозділу, роз'єднаних крапкою. У кінці номера підрозділу крапку не ставлять. Розділи, як і підрозділи, можуть складатися з одного або декількох пунктів.

Розділи, підрозділи повинні мати заголовки, які виконують шрифтом великими літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи. Перенесення слів у заголовках не допускається. Якщо заголовки складаються з двох речень, їх роз'єднують крапкою.

Структурні елементи "ЗМІСТ", "ВСТУП", "ДОДАТКИ" , "ЛІТЕРАТУРА", "ВИСНОВКИ" не нумеруються.

Відстань між заголовком і текстом при виконанні записки машинописним способом повинна бути не менш ніж три інтервали, при виконанні рукописним текстом - 15мм. Відстань між заголовками розділу і підрозділу — два інтервали, при виконанні рукописним способом —8мм. Кожний розділ записки рекомендується починати з нової сторінки. Формули і рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, посередині рядка. Вище і нижче кожної формули або рівняння повинно бути залишено не менше одного вільного рядка.

Формули і рівняння в ПЗ нумерують арабськими цифрами в межах розділу і вказують на рівні формули в круглих дужках у крайньому правому положенні на рядку. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою, наприклад, формула (3.1) - перша формула третього розділу.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формул, якщо вони не пояснені раніше в тексті, повинні бути наведенні безпосередньо під формулою. Пояснення символів слід дати-з нового рядка в тій послідовності, у якій символи приведені у формулі.

Ілюстрації (креслення, рисунки, графіки, схеми, діаграми, моделі ...) слід розміщувати безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. На всі ілюстрації мають бути посилання в тексті. Ілюстрації схематичного характеру позначаються словом "Рисунок ..." малюнки позначають словом "Малюнок..." і нумеруються арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. Слово "Рисунок..." , найменування розміщують під ілюстрацією з абзацу)

Таблиці слід розташовувати безпосередньо після тексту, у якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці. На всі таблиці мають бути посилання в тексті записки. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою. Таблиця може мати назву, яку пишуть шрифтом малими літерами, крім першої великої і розміщують над таблицею. Слово "Таблиця..."вказують один раз зліва над першою частиною таблиці. Над наступними частинами : "Продовження таблиці" - із зазначенням номера таблиці.

Таблиці зліва, справа і знизу, як правило, не обмежують лініями.

Заголовки граф записують паралельно рядкам таблиці, хоча допускається і перпендикулярне розташування заголовків граф.

Висота рядків таблиці повинна бути неменше за 8 мм.

Графу "Номер по порядку" не допускається включати в таблицю. За відсутністю окремих даних у таблиці слід ставити тире.

 

Складання списку використаних джерел (літератури)

Всі джерела нумерують наскрізно арабськими цифрами в алфавітному порядку. Джерело, на яке посилаються в тексті позначають тим порядковим номером, яким воно записано в списку використаної літератури. Про кожен документ подаються такі відомості: прізвище та ініціали автора, повна і точна назва книжки, яка не береться в лапки, назва міста видання книжки (К, Х, М, Л); назва видавництва, (без лапок), рік видання, кількість сторінок. Кожна група відомостей відокремлюється одна від одної знаком крапка і тире (. - )Документи, які мають більше трьох авторів, описують за назвою. При цьому за косою рискою, яку проставляють після останнього слова назви, наводять ініціали і прізвища авторів. Приклади оформлення та запису різних видів джерел наведені в додатку.

 

Графічну частину виконують на креслярському аркуші графічно.

 

Зразки титульного аркушу, завдання на дипломний проект та зміст дипломного проекту подані нижче в додатку.


ЗМІСТ

ВСТУП........................................................................................................................................

1. КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА....................................................................................

1.1 Вибір моделі для розробки конструкції......................................................................

1.2. Вихідні дані, необхідні для розробки креслення конструкції

виробу-пропозиції....................................................................................................................

1.3. Розробка креслення конструкції виробу.....................................................................

2. ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА .........................................................................................

2.1 Характеристика технологічного процесу....................................................................

2.2 Характеристика об’єкту для проектування технологічного процесу..

2.3 Характеристика матеріалів..............................................................................................

2.4. Характеристика методів обробки і обладнання.........................................................

2.4.1 Ступінь готовності виробу до примірки....................................................................

2.4.2 Рекомендовані методи обробки виробу...................................................................

2.4.3 Технологічна характеристика рекомендованого обладнання і

засобів малої механізації.......................................................................................................

2.5 Технологічна послідовність обробки виробу............................................................

2.5.1 Аналіз витрат часу по видах робіт

Розрахунок коефіцієнту механізації....................................................................................

2.6 Розрахунок технологічного процесу..........................................................................

2.6.1 Попередній розрахунок процесу...............................................................................

2.6.2 Розрахунок умов погодження організаційних операцій.......................................

2.6.3 Технологічна схема розподілу праці.........................................................................

2.6.4 Аналіз комплектування організаційних операцій...................................................

2.6.5 Аналіз технологічної схеми розподілу праці..........................................................

2.6.6 Зведення техніко-економічних показників...............................................................

2.7 Заходи по забезпеченню якості послуг обслуговування .......................................

2.8 Заходи по техніці безпеки і протипожежній техніці та

забезпечення промислової екології.....................................................................................

3. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА.................................................................................................

3.1 Розрахунок об’єму виробництва і реалізації послуг.................................................

(Розрахунок обсягу виготовленої продукції)..............................................................

3.2 Розрахунок чисельності робітників і фонду оплати праці.......................................

3.2.1. Складання балансу робочого часу............................................................................

3.2.2 Розрахунок спискової та явочної чисельності персоналу....................................

3.2.3 Розрахунок фонду оплати праці робітників.............................................................

3.3 Розрахунок показників собівартості, прибутку та рентабельності........................

3.3.1 Розрахунок статей планової калькуляції..................................................................

3.3.2 Розрахунок прибутку виробу (послуг)......................................................................

3.3.3 Розрахунок рентабельності продукції.......................................................................

3.4 Зведення техніко-економічних показників проекту..................................................

ВИСНОВКИ...............................................................................................................................

ЛІТЕРАТУРА.............................................................................................................................


ВСТУП

У вступі дається характеристика швейної галузі, її розвиток на даний період і перспективи розвитку.

1. КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНАПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.015 с.)