МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО – ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МОГИЛІВ- ПОДІЛЬСЬКИЙ ТЕХНОЛОГО – ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛЕДЖВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 

Українська мова

(за професійним спрямуванням)

Робочий зошит для практичних занять

 

Студента _____ курсу, групи______________

_________________________________________________

Прізвище, ім’я по батькові

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. Практична робота №1.Літературна мова. Мовна норма. Культура мови.

Культура мовлення під час дискусії. Специфіка мовлення

фахівця (відповідно до напряму підготовки)……………………………………………….........4

2. Практична робота №2. Формування навичок і прийомів мислення. Види, форми,

прийоми розумової діяльності. Основні закони риторики…...............................................9

3. Практична робота №3. Поняття етики ділового спілкування,

її предмет та завдання……………………………………………………………………….……13

4. Практична робота №4. Структура ділового спілкування. Техніка

ділового спілкування. Мовленнєвий етикет……………………………………………..……17

5. Практична робота №5. Правила спілкування фахівця при

проведенні зустрічей, переговорів, прийомів та по телефону……………………………...21

6. Практична робота №6. Спеціальна термінологія і

професіоналізми (відповідно до напряму підготовки)……………………………….……....24

7. Практична робота №7.Точність і доречність мовлення. Складні

випадки слововживання. Пароніми та омоніми. Вибір синонімів…………………….……27

8. Практична робота №8.Орфографічні та орфоепічні норми

сучасної української літературної мови. Словники……………………………………..…..31

9. Практична робота №9. Морфологічні норми сучасної

української літературної мови, варіанти норм…………………………………………….…..35

10. Практична робота №10. Синтаксичні норми сучасної літературної

мови у професійному спілкуванні…………………………………………………………….41

11. Практична робота №11. Загальні вимоги до складання документів. Текст

документа. Основні реквізити. Види документів………………………..…………………...44

12. Практична робота №12. Укладання документів особового складу...................................48

13. Практична робота №13.Текстове оформлення довідково-інформаційних документів……53

14. Практична робота №14.Укладання фахових документів відповідно до

напряму підготовки…………………………………………………………………………….....61

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА №1 (2 ГОД.)

 

Тема: Літературна мова. Мовна норма. Культура мови. Культура мовлення під час дискусії.

Мета: Знатизміст понять «літературна мова», «мовна норма», функції мови;

орієнтуватися в основних процесах розвитку сучасної літера­турної мови,

основні умови ефективного мовленнєвого спілкування, композицію

публічного виступу; правильно сприймати фахову інформацію, володіти

різними видами усного професійного спілкування.

Література:

1. Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.9-32.

2. Михайлюк В.О. Українська мова професійного спрямування.-К.: ВД «Професіонал», 2005.-с.15-30.

3. Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.:Центр навчальної літератури,2006.-с.19-45,134-136.

4. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення .- К.: Арій., 2007.-с.5-15.

Загальні відомості та методичні рекомендації

Зауважимо,літературна мова- це впорядкована форма національної мови, що має певні норми, розвинену систему стилів, усну і писемну форму, багатий лексичний фонд.

Українська літературна мова як вища форма національної мови характеризується наявністю усталених норм, які є обов’язковими для всіх її носіїв. Унормованість - одна з головних ознак української літературної мови.

Норми літературної мови – це сукупність загальновизнаних мовних засобів, що вважаються правильними і зразковими на певному історичному етапі. Мовні норми характеризуються:

Ø системністю (наявні на всіх рівнях мовної системи);

Ø історичною зумовленістю (виникають у процесі історичного розвитку мови);

Ø соціальною зумовленістю (виникають у зв’язку з потребами суспільства);

Ø стабільністю (не можуть часто змінюватися).

Із поняттям «мовна норма» пов’язане поняття «культура мови».

Зверніть увагу, у визначенні функцій мови єдності немає. У працях з мовознавства спостерігаємо єдність у таких функціях: інформаційна, комунікативна, емотивна, когнітивна.

Запам’ятайте, культура мови– це прагнення знайти найкращу форму для висловлювання думок, яке ґрунтується на бездоганному знанні мовних норм. За словником лінгвістичних термінів, культура мови - це ступінь відповід­ності нормам вимови, слововживання та ін., установ­леним для певної мови; здатність наслідувати кращі зразки у своєму індивідуальному мовленні.

Якщо норма існує на рівні «правильно-неправильно», то культура мови - на рівні «краще, точніше, доречніше». Опанування норм сприяє підвищенню культури мови, а висока культура мови є свідченням культури думки, загальної культури людини.

Отже, досконале володіння мовою, її нормами в процесі мовленнєвої діяльності людини й визначає її культуру мовлення.

Наступне поняття «дискусія». Це форма колективного обговорення, мета якої виявити істину через зіставлення різних поглядів, правильне розв'язання проблеми. Під час такого обговорення виявляються різні позиції, а емоційно-інтелектуальний поштовх пробуджує бажання активно мислити .

Організація дискусії має три основні етапи: підготовчий, основний, заключний.

Запам’ятайте, щоб дотриматись культури спілкування під час дискусії:

1. Послідовно користуйтесь українською літературною мовою.

2. Виявляйте дружнє ставлення до людей, не чекайте, коли вони виявлять до вас свої симпатії.

3. Вживайте слова, які підкреслюють шанобливе ставлення до людей.

4. Не намагайтесь переговорити всіх.

5. Будьте тактовні і спочатку подумайте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказати, а потім вже говоріть.

6. Пристосуйте свій голос до тієї обстановки, де відбувається спілкування.

7. Пам’ятайте, що початок спілкування має привернути увагу слухачів.

8. Ваші всебічні знання та інтереси є ґрунтовною основою спілкування.

9. Подбайте про логічну впорядкованість думки.

Що означає знати мову професії?

Вільно володіти лексикою свого фаху, нею послуговуватися. Пам’ятати, що мовні знання один з головних елементів професійної підготовки. Оскільки мова виражає думку, то правильному професійному спілкуванню людина вчиться все своє життя.

Спеціалісти різних галузей зобов’язані користуватися українською літературною мовою, уникаючи вживання суржику, просторічної та діалектичної лексики, цілком неприпустима використання нецензурних слів.

Постійно дбати про подальше поглиблення фахової майстерності та мовної вправності. Слід пам’ятати, що знання мови професії підвищує ефективність праці, допомагає краще зорієнтуватися в ситуації на виробництві та в безпосередніх ділових контактах.

Практичні завдання

Продовжіть речення.

Відповідно до статті 10 Конституції України українсь­ка мова є _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Державна мова - це __________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Інформаційна функція мови полягає в тому, що__________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Літературна мова реалізується в ________________________________________________

______________________________________________________________________________

Розрізняють такі типи норм: __________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Офіційно-діловий стиль — це _________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Заповніть таблицю « Офіційно - діловий стиль».

Назва стилю Ділові папери, характерні для цього стилю Сфера спілку­вання Форма реалізації стилю Мовні особливос­ті стилю Висновки
               

Зробіть правильний вибір слів, що характеризують, яким має бути мовлення сучасного фахівця. Від вибору вищенаведених ознак мовлення буде залежати, як ви знаєте норми літературної мови і чи вмієте дотримуватися їх.

Мовлення має бути:

правильним вірним

змістовим змістовним

професійним професіональним

діловитим діловим

виразним виразним

писемним письмовим

богатим багатим

устним усним

Відредагуйте подані речення.

Для капітального ремонту нам підійде любий матеріал.

______________________________________________________________________________

Ми діяли згідно законів України.

______________________________________________________________________________

Я згодився на її предложення.

______________________________________________________________________________

 

Його усунули з цієї посади.

______________________________________________________________________________

Зустрінемося через пару днів.

______________________________________________________________________________

Прочитайте слова, поставте правильно наголоси, звірте зі «Словником наголосів». Запам'ятайте ці слова.

Випадок, новий, фаховий, середина, тексто­вий, беремо, виразний,

 

вісімдесят, контрактовий, ринковий, феномен, порядковий.

 

Перепишіть, поставте, де потрібно, розділові знаки. Слова, розділені вертикальною лінією, запишіть разом, ок­ремо, через дефіс; поясніть правопис виділених слів.

Кожен має право будь/якими не/заборон…ними законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і проти/правних посягань.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансу­ванням відповідних соціально/економічних, медико/санітарних і оздоровчо/профілактичних програм (із Конс­титуції України).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Складіть міні-висловлювання, використавши один з видів публічного мовлення:

Ø соціально-політичне (політична доповідь, промова, політичний огляд, ділова доповідь, промова);

Ø академічне (наукова доповідь, лекція, наукове повідомлення, огляд, виступ у науковій дискусії);

Ø судове (звинувачувальна та захисна промова);

Ø урочисте (ювілейна, вітальна промова, виступ на прийомі);

Ø церковно-богословське (проповідь).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дотримуючись культури мовлення, продовжіть речення за поданим початком

Не можу погодитися______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дозвольте заперечити, моя думка з цього питання дещо інша___________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Теза про те, що___________________________________________________________________

____________________________________________________________________, недостатньо аргументована.

Аргументи недостатньо переконливі, тому що________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Припустимо, що__________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

На жаль, ви мене не зрозуміли______________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Візьміть участь в обговоренні питання, чи кожна професія потребує знань з мови?

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення державної мови.

2. Що означає поняття «літературна мова»?

3. Чим відрізняється поняття «національна мова» й «літе­ратурна мова»?

4. Що регламентують орфоепічні норми? Наведіть при­клади.

5. Назвіть дві форми сучасної української літературної мови. Чому обидві

форми однаково важливі для суспільства?

6. Назвіть основні стилі сучасної української літератур­ної мови.

7. Наведіть приклади готових словесних формул, що вживаються у текстах

офіційно-ділового стилю.

8. Які вимоги до мовця під час дискусії?

9. Чому в суперечці співрозмовники яскравіше розкриваються як особистості?

10. У чому, на ваш погляд , виявляється тактовне ставлення опонентів один до одного?

 

Висновок______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.239.91 (0.013 с.)