Макаров П.К. Інформація керівника виробничо-польової практики.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Макаров П.К. Інформація керівника виробничо-польової практики. 

ВИСТУПИЛИ:

Кривоніс Б.М. Запропонував поділити студентів на підгру­пи, визначити кожному завдання й години роботи на ділянці.

Литвин С.Ф. Зазначив, що треба підготувати рослини, реактиви до початку практики.

 

УХВАЛИЛИ:

1. Усім студентам взяти участь у виробничо-польовій практиці.

Доручити керівникові практики скласти графік робіт.

3. Поділити студентів на групи й визначити час роботи на ділянці.

ІІ. СЛУХАЛИ:

 

Голова зборів (підпис) Л.Д. Мойсеєнко

Секретар (підпис) В.О. Доценко

 

Запитання для самоконтролю

1. Які ви знаєте довідково-інформаційні документи?

2. В чому полягає етикет ділового листування?

3. Що таке звіт? Які бувають звіти?

4. Що необхідно вказувати у звіті?

5. З яких основних частин складається протокол?

6. На які види поділяються протоколи за обсягом фіксованих у них відомостей?

7. На які розділи поділяється текст протоколу?

Висновок_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 14 (2 ГОД.)

Тема: Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки.

Документи фаху, структура їх тексту, правила оформлення.

Мета:Засвоїти основні документи свого фаху, структуру їх тексту, правила

оформлення; навчитися складати тексти документів свого фаху,

бездоганно застосовувати орфографічні та пунктуаційні норми

літературної мови.

Завдання:

1. Опрацюйте основні відомості про акт, з’ясуйте особливості його укладання. Заповніть акт відбору проб зерна.

2. Ознайомтесь з договором, його реквізитами. Заповніть договір складського зберігання зерна.

3. Зробіть висновки.

Література:

1. Зубков М., Сучасне українська ділова мова. - Х.: Торсінг, 2002.-с.77-81,.

2. Мозговий В.І.Українська мова у професійному спрямуванні.-К.:Центр навчальної літератури, 2006.- с.491-496.

3. Шевчук С.В. Українське ділове мовлення .- К.: Арій., 2007.-с.379-390434-435.

 

Загальні відомості та методичні рекомендації

 

Акт

Запам’ятайте, фінансово-облікова документація відзначається високим рівнем стандартизації та є документами сурової звітності, на підставі якого порушують адміністративно-судову чи кримінальну, судову справу. Вона має різновиди: акт, відомість, гарантійний лист, заява-зобов’язання, заявка, квитанція, накладна та ін. Ми розглядаємо акт.

Це офіційний документ правової чинності, що констатує ( підтверджує ) певні факти , події, пов’язані з учинками конкретних приватних або службових осіб, діяльністю підприємств чи їх структурних підрозділів.

Для об’єктивного відображення (фіксування) певних фактів акт укладається колегіально кількома службовими особами, спеціально уповноваженими для цього керівництвом або перевіряючим органом. Як правило, це документація постійно діючих експертних комісій, діяльність яких затверджується відповідним наказом .

Характерна особливість тексту акта полягає в тому, що він містить висновки з фіксованих фактів і пропозиції. Акти поділяються на законодавчі та адміністративні. Законодавчі містять рішення щодо чинних законів, указів, постанов чи їх розділів або пунктів.

Адміністративні укладають після попередніх ухвал, коли відбувається :

1. Приймання- передавання матеріальних цінностей, засобів виробництва тощо.

2. Приймання до експлуатації після побудови чи ремонту об’єктів будівель, споруд, машин, механізмів і т. ін.

3. Проведення випробовувань нової техніки чи обладнання.

4. Розукомплектування, ліквідація, знищення застарілих, непридатних чи зіпсованих матеріальних цінностей.

5. Планове або позапланове обстеження, перевірка, інвентаризація та експертна оцінка матеріальних цінностей – ревізія.

6. Нещасний випадок( травма, аварія, стихійне лихо, ДТП).

7. Зміна керівництва.

Зверніть увагу! Набувши юридичної сили після затвердження вищою інстанцією або відповідальним керівництвом закладу, установи, акт є документом суворої звітності, на підставі якого порушують адміністративну судову чи кримінальну справу.

Текст акта поділяється на вступну та констатуючу частини й містить такі відомості:

1. Автор документа – підпорядкування міністерству(якщо є), повна назва установи, закладу, відомства(ліворуч, якщо є п.2, в іншому разі – посередині).

2. Затвердження – посада, підпис, розшифрування підпису, дата (праворуч).

3. Дата заактування факту чи події (якщо комісія працювала кілька днів, то вказують останній день роботи).

4. Місце укладання(праворуч).

5. Назва документа( посередині з великої літери) та номер.

6. Заголовок («про...»)

Констатуюча частина

7. Текст:

- підстава (наказ, розпорядження, його номер, посада керівника, назва установи, відомства, дата);

- якщо акт укладено комісією , то замість слова «присутні» пишуть «голова комісії» з обов’язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів, починаючи з голови, а далі за абеткою, нумерують арабськими цифрами (якщо були присутні свідки, то перелічують і їх);

- виклад мети й завдання акта, характер проведеної роботи, перелік установлених фактів та висновків.

8. Кількість примірників акта й місце їх зберігання.

9. Додатки до акта ( кількість примірників і сторінок).

10. Підписи голови, членів комісії, присутніх (у разі потреби) та розшифрування підписів.

Якщо висновки й пропозиції в акті викладаються в розпорядчій формі із зазначенням терміну виконання приписаних дій, то документ подають керівникові, який має підписатися, підтвердивши цим, що зі змістом акта, він ознайомлений.

Особа, яка не згодна зі змістом акта, повинна підписати його із зазначенням про свою незгоду. Окрему думку члена комісії треба оформляти на окремому аркуші і додавати до акта.

Кількість примірників акта, які мають рівнозначну юридичну силу, визначається нормативними документами або практичними потребами.

Уклавши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, про яких ішлося в акті.

Продовжіть речення.

Акт – це…

Його укладають у разі…

Акт – це документ постійних…

Текст акта має дві частини:…

Акт підписують…

Акти набувають юридичної чинності лише…

 

Поняття про договір

 

Договір – це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами і організацією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів.

Договір постачання — це договір, за яким організація-постачальник зобов'язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується оплатити продукцію за встанов­леними цінами.

Договір підряду — це договір, за яким підприємець-підрядник зобов'язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику.

Договір про матеріальну відповідальність — це договір, за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відпо­відальність за прийняті матеріальні цінності й зобов'язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов'язується ство­рити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

Договір про спільну діяльність — це договір, що укла­дається між двома й більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підприємств. Укладаючи цей договір, сторони визначають розмір і харак­тер внесків: грошові, майнові, трудова участь.

Договори щодо створення нових форм господарюван­ня — це договори, які спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків, орендних підпри­ємств. Для створення асоціацій необхідно укласти установ­чий договір.

Установчий договір — це договір, що закріплює взаємні права та обов'язки всіх учасників створення асоціації.

Звичайно ж, назвати всі договори з господарської діяль­ності неможливо, оскільки їх багато: це і договір про одер­жання позики, договори про посередницькі послуги, дого­вори оренди, договір на здійснення кредитно-розрахунко­вого обслуговування тощо.

Крім договорів з господарської діяльності, виділяють ще трудові договори. Трудовий договір — це угода між особою, що наймається на роботу, та керівником установи, організації або уповно­важеним ним органом. За цим договором працівник зобов'я­зується виконувати певну роботу, а керівник — виплачувати йому заробітну плату та забезпечувати належні умови праці.

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

1. Назву документа;

2. Зазначення місця укладання й дати;

3. Вступну частину (точні й повні назви сторін, їх пред­ставників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють);

4. Зміст договору;

5. Термін виконання договору;

6. Кількісні та якісні показники продукції;

7. Зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми;

8. Порядок виконання роботи;

9. Порядок розрахунків між сторонами;

10. Додаткові умови до договору;

11. Вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконаннядоговору;

12. Порядок і місце розв'язання суперечок;

13. Загальний термін дії договору;

14. Юридичні адреси сторін, що укладають договір;

15. Власноручні підписи сторін;

16. Печатки установи або обох сторін, які укладають договір.

Увага ! Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.

Продовжіть речення.

Договір – це…

Він може бути укладений…

Договір про матеріальну відповідальність…

Заповніть договір складського зберігання зерна.

 

АКТ

відбору проб зерна

 

«___»___________ 20____ року _______________________

(місце складання акта)

Комісією у складі: __________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

(найменування підприємства, посада, П.І.Б.)

відповідно до _______________________________ проведений відбір

(назва нормативного документа)

проб від партії_______________________________________________________,

(назва культури, маса партії)

яка надійшла від _________________________________________________

(найменування підприємства відправника)

_________________________________________________________________________ у вагоні (судні, автомашині) № __________ за накладною № _________

з __________________________ від «____» ___________20____року №______,

(документ щодо якості)

виданим ___________________________________________________________

(найменування підприємства, організації)

Загальна маса відібраної проби __________ (кг), відібрані проби масою по ___________ (кг),

упаковані_______________________, опечатані___________________

(вид пакування) (чиєю печаткою та марковані етикеткою). Проби, відібрані для перевірки показників якості зерна на відповідність вимогам нормативних документів, договору при вирішенні спірних питань

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________,

(зазначити, яких)

направляються: ________________________________________________________________

Проба відібрана:

____________ __________________ ________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

___________ __________________ _______________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

____________ __________________ _______________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

__________ __________________ _______________________

(посада) (підпис) (П.І.Б.)

 

Договір

складського зберігання зерна

 

м. _____________ N _________ ___ _____________ 20_ р.

__________________________________________________в особі

(найменування юридичної особи) (далі - зерновий склад) __________________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі____________________________________________________

(статут, положення, номер свідоцтва про державну реєстрацію)

 

____________________________________________________________________,

з однієї сторони, та___________________________________________________

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи)

(далі - поклажодавець),

в особі _____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі _____________________________________________________

(статут, положення, номер свідоцтва про державну)

___________________________________________________________________

(реєстрацію - для юридичної особи; серія, номер паспорта) ____________________________________________________________________,

(ким і коли виданий - для фізичної особи)

з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене.

 

Предмет договору

1. Поклажодавець зобов'язується передати зерно ________________________

____________________________________________________________________

(найменування сільськогосподарської культури)

за заліковою вагою ___________________________________________________

(цифрами та словами)

на зерновий склад, який зобов'язується прийняти таке зерно для зберігання на визначених цим договором умовах і в установлений строк повернути його поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, у стані, передбаченому цим договором та законодавством.

 

Вимоги до якості зерна

2. Поклажодавець або зерновий склад має право при відвантаженні зерна вимагати проведення перевірки його якості. Витрати, пов'язані з проведенням зазначеної перевірки, компенсує заінтересована сторона.

3. Зерновий склад видає посвідчення про відповідність якості зерна державним стандартам.

4. У разі виникнення спорів щодо якості зерна поклажодавець має право провести незалежну перевірку його якості.

5. У разі невідповідності якості показників зерна вимогам державних стандартів зерновий склад за письмовою згодою поклажодавця та за його рахунок доводить зерно до необхідної кондиції.

Права та обов'язки сторін

6. Зерновий склад зобов'язаний:

1) прийняти від поклажодавця зерно фактичної якості, але не вище обмежувальних кондицій, забезпечити його належне зберігання у повному обсязі та здійснити відпуск поклажодавцеві;

2) прийняти зерно за заліковою вагою та провести перевірку його якості;

3) повідомити поклажодавця про умови зберігання зерна;

4) надати додаткові послуги у разі одержання від поклажодавця письмового замовлення на такі послуги; видати складські документи на зерно не пізніше наступного робочого дня після прийняття його на зберігання.

У разі видачі простого або подвійного складського свідоцтва зерновий склад здійснює страхування зерна від ризиків випадкової загибелі, знищення, нестачі, пошкодження та втрат;

6) зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі;

7) продати зерно в установленому законодавством порядку на письмову вимогу володільця заставного свідоцтва у разі, коли зазначений у ньому строк погашення кредиту закінчився;

8) у разі виявлення пошкодження зерна повідомити поклажодавця протягом одного дня;

9) забезпечити доступ поклажодавця до зерна для проведення огляду протягом строку його зберігання;

10) повернути зерно за першою вимогою поклажодавця у разі, коли передбачений договором строк зберігання не закінчився.

7. Зерновий склад має право:

1) змінити вартість наданих послуг у визначених пунктом 15 цього договору випадках;

2) вимагати від поклажодавця забрати зерно до ____________ 20__ р. у разі закінчення строку його зберігання;

3) вимагати від поклажодавця відшкодування витрат, пов'язаних з достроковим припиненням зобов'язань, відповідно до законодавства.

8. Поклажодавець зобов'язаний:

1) забезпечити доставку зерна за власний рахунок;

2) своєчасно розрахуватися за надані послуги з приймання, зберігання, відвантаження, а також додаткові послуги;

3) витребувати зерно після закінчення строку його зберігання;

4) відшкодувати зерновому складу витрати, пов'язані з достроковим припиненням зобов'язань, відповідно до законодавства.

9. Поклажодавець має право:

1) запитувати інформацію про умови зберігання і якість зерна;

2) переоформити право власності на зерно відповідно до законодавства;

3) замовляти додаткові послуги;

4) проводити огляд зерна протягом строку його зберігання;

5) встановити строк зберігання зерна з урахуванням умов цього

договору і мети своєї діяльності.

 

Взаєморозрахунки сторін

10. Розрахунки за надані послуги проводяться в грошовій формі з урахуванням податку на додану вартість.

11. Розмір плати (тариф) за надання послуг встановлюється за домовленістю сторін, якщо інше не передбачено законодавством.

 

Вид послуги Найменування сільськогосподарської культури Розмір плати (тариф) за надані послуги, гривень за тонну  
Приймання, за тонну фізичної ваги    
Зберігання, за тонну на місяць    
Відвантаження, за тонну    
Додаткові послуги    

 

12. Граничний розмір плати (тарифу) за зберігання зерна, придбаного за кошти державного бюджету, встановлюється відповідно до законодавства.

13. Поклажодавець сплачує вартість послуг із зберігання зерна

за ________________ в строк до ___ _________________________ 20__ року.

(період) (дата внесення плати за зберігання)

14. Відвантаження зерна поклажодавцеві здійснюється після відшкодування витрат зернового складу у повному обсязі.

15. У разі зміни тарифів на енергетичні, матеріальні та інші ресурси зерновий склад залишає за собою право змінювати вартість послуг. При цьому зерновий склад зобов'язаний попередити поклажодавця про зміну тарифів не пізніше ніж за ___ днів і подати обґрунтування змін у витратах.

Зміна вартості послуг із зберігання зерна, придбаного за кошти державного бюджету, здійснюється відповідно до законодавства.

 

Право на розпорядження зерном

16. Зерновий склад __________________ розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця

(має право, не має права) .

17. У разі коли зерновий склад має право розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця, застосовуються правила про позику, відповідно до яких зерновий склад сплачує поклажодавцю за користування зерном _____ відсотків за кожний місяць з урахуванням ринкових цін. Строк повернення права розпоряджатися зерном (його частиною) поклажодавця встановлюється до ___ _________ 20__ року.

 

Відповідальність сторін

18. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього договору сторони несуть відповідальність згідно із законодавством.

19. У разі невиконання підпункту 2 пункту 8 розділу "Права та обов'язки сторін" та пункту 13 розділу "Взаєморозрахунки сторін" цього договору поклажодавець за кожний день прострочення платежу виплачує зерновому складу пеню в розмірі ____ відсотків його суми.

Сплата пені не звільняє сторони від виконання договірних зобов'язань.

20. Зерновий склад, що видав зерно володільцеві складського свідоцтва без заставного

свідоцтва та не вніс суму заборгованості за ним, несе відповідальність перед володільцем заставного свідоцтва за внесення всієї суми заборгованості згідно із свідоцтвом.

21. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов'язань, якщо воно виникло внаслідок дії обставин непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій, природного або екологічного характеру).

 

Строк зберігання

22. Строк зберігання зерна становить _______________________.

23. Зберігання зерна понад строк, встановлений цим договором, можливе тільки за взаємною

домовленістю сторін шляхом укладення додаткової угоди.

24. Зерновий склад зобов'язаний письмово не пізніше ніж за сім днів до закінчення строку зберігання зерна попередити поклажодавця і визначити строк його витребування.

25. У разі коли поклажодавець у запропонований цим договором строк не витребував зерно, зерновий склад має право продати його на конкурентних засадах за ринковою ціною.

Кошти, одержані від продажу зерна, передаються поклажодавцю, крім сум, що належать зерновому складу.

26. Зерновий склад зобов'язаний зберігати зерно, придбане за кошти державного бюджету, до пред'явлення поклажодавцем вимоги про його повернення.

 

Інші умови

27. Договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань у повному обсязі.

28. Умови, не передбачені цим договором, регламентуються законодавством.

29. Договір може містити інші умови, що не суперечать законодавству.

30. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної сторони.

31. Зміни до договору вносяться лише за згодою сторін.

32. Дія договору припиняється згідно із законодавством.

33. Усі додатки до цього договору є його невід'ємною складовою.

 

Місцезнаходження та реквізити

 

Зерновий склад Поклажодавець

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

_______________________________ _______________________________

______________________________ ______________________________ ______________________________

(підпис) (ініціали та прізвище) (підпис) (ініціали та прізвище)

МП МП

 

Запитання для самоконтролю

1. Які документи належать до обліково-фінансових?

2. Що таке акт? Вкажіть його реквізити.

3. В яких випадках складають акт?

4. Вкажіть та охарактеризуйте вид актів.

5. Дайте визначення поняттю «договір». Вкажіть особливості його укладання.

6. Які види договорів ви будете використовувати у своїй професійній діяльності?

 

Висновок

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.95.208 (0.012 с.)