Київський національний університетМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київський національний університетКиївський національний університет

Імені Тараса Шевченка

 

Інститут міжнародних відносин

Кафедра світового господарства і

Міжнародних економічних відносин

К.е.н. Заблоцька Р.О.

 

МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

6.03.02.01 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 

Затверджено

На засіданні кафедри

Протокол № 17

від „21” травня 2009 р.

Завідувач

Кафедри СГ і МЕВ

________________

Шнирков О.І

Київ-2009

Робоча навчальна програма з дисципліни «Міжнародні економічні відносини»

 

 

Укладач: д.е.н., доц.. Заблоцька Ріта Олександрівна

 

 

Лектор: д.е.н., доц.. Заблоцька Ріта Олександрівна

 

 

Викладач: д.е.н., доц..Заблоцька Ріта Олександрівна

Ас. Стаканов Роман Дмитрович

 

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

« » жовтня 2009 р.

__________________________

Підпис голови НМК інституту

Нормативна дисципліна “Міжнародні економічні відносини” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «магістр» та «спеціаліст» зі спеціальності 6.03.02.01 – міжнародні економічні відносини.

Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних економічних відносин: нормативна дисципліна “Міжнародні економічні відносини” є професійно-орієнтованою дисципліною освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” з напряму підготовкі - 0304 «міжнародні відносини», спеціальності - міжнародні економічні відносини. Дисципліна вивчається студентами на ІІІ курсі в 5 та 6 семестрів. Загальний обсяг 216 години, з низ в 5 семестрі: лекцій – 20 год., практичних – 16 год., самостійна робота студента - 72 год., підсумковий контроль – іспит. У 6 семестрі: лекцій – 40 год., практичних – 28 год., самостійна робота студента – 40 год., підсумковий контроль – іспит.

Мета та завдання дисципліни- підготовка фахівців, здатних виконувати висококваліфіковану аналітичну, організаційну та викладацьку роботу в галузі міжнародних економічних відносин та міжнародного бізнесу.

Основні цілі та завдання дисципліни:

· Сформувати цілісну систему знань щодо основних теоретичних проблем світового господарства та міжнародних економічних відносин;

· Розкрити зміст сучасних наукових поглядів на характер розвитку світового господарства і міжнародних економічних відносин, як системи відносин між державами та групами держав, провідними економічними організаціями, які діють на світовій арені, основні тенденції та проблеми, які їм притаманні;

· Розкрити закономірності та головні тенденції світового розвитку, концептуальні основи, на яких базується позиція України з міжнародних економічних проблем, глобальні економічні проблеми сучасності;

· Навчити студентів економічно правильно оцінювати та прогнозувати конкретні ситуації на ринках світової економіки з метою захисту державних інтересів та підвищення міжнародного авторитету України; активно відстоювати економічні інтереси української держави;

· Привити студентам практичні навики збирати, узагальнювати та аналізувати міжнародну економічну інформацію і давати оцінку міжнародним подіям у внутрішньо економічному житті зарубіжних країн та їх зовнішньоекономічної політики;

Інформаційні джерела.Базові підручники, навчальні посібники, статистичні довідники (основна література), підручники, хрестоматії, монографії, наукові статті, словники, науково-методичні розробки, інтернет джерела (додаткова література).

Контроль знань.Контроль здійснюється за кредитно-модульною системою організації навчального процесу (КМСОНП) в кожному семестрі, зокрема: в п’ятому семестрі перший змістовий модуль складає теми 1-3, другий –теми 4-7. У шостому семестрі третій змістовий модуль складає теми – 8-12, четвертий – 13-17.

Дана система оцінювання знань студентів розроблена з метою сприяння формування системних та систематичних знань, ритмічної самостійної роботи студентів впродовж семестру, підвищення об’єктивності оцінювання знань та адаптації до вимог, визначених ECTS.

Оцінювання знань студентів повинно сприяти реалізації низки завдань, зокрема:

- підвищення мотивації студентів до системного навчання впродовж семестру та навчального року, переорієнтація їх цілей з отримання позитивної оцінки на формування системних, стійких знань, умінь та навичок;

- відповідність переліку, форм, та змісту контрольних заходів вимогам КМСОНП;

- відкритість контролю, яка базується на ознайомленні студентів на початку вивчення дисципліни переліком, формами та змістом контрольних завдань, критеріями та порядком їх оцінювання;

- подолання елементів суб’єктивізму при оцінюванні знань, що забезпечується виконанням індивідуальних завдань із застосуванням модульної системи оцінювання, іспиту;

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей студентів, розвитку їх творчого мислення, та підвищення ефективності навчального процесу.

Оцінювання знань студентів здійснюється шляхом виконання індивідуальних завдань, які включають поточний (модульний ЗМ1, ЗМ2) та семестровий (СК) контроль.

Результати кожної форми контролю оцінюються, як правило, за 100 - бальноюшкалою і мають такі складові:

 

Параметри Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Змістовий модуль 2 (ЗМ2) Іспит [1] Разом (підсумкова оцінка (СК))
Оцінка в балах 0 - 30 0 - 30 0 - 40 0 - 100

 

· поточний контроль (ЗМ1,ЗМ2):

- контрольна робота – 20 балів;

- усна відповідь - до 6балів (до 3балів на кожному семінарському занятті);

- виконання домашніх індивідуальних завдань – до 4 балів

Підсумкова оцінка з дисципліни в балах (шкала Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка) переводиться у чотирибальну (національну) шкалу та оцінку за шкалою ECTS.

 

Шкала оцінювання

 

Оцінка за шкалою Університету Оцінка за національною шкалою
90 – 100 Відмінно
75 – 89 Добре
60 – 74 Задовільно
1 – 59 Незадовільно
     

 

Якщо студент отримав підсумкову оцінку з дисципліни від 1 до 59 балів йому виставляється за національною шкалою оцінка „незадовільно” і у студента виникає академічна заборгованість. Таким студентам, а також студентам, недопущеним до іспиту, або таким, що не з’явилися на іспит, дозволяється у місячний термін після завершення сесії ліквідувати академічну заборгованість за заявою, поданою заступнику директору Інституту з навчальної роботи, відповідно до графіку ліквідації академзаборгованості. Якщо студент отримав більше двох незадовільних оцінок з дисципліни, він підлягає відрахуванню з університету за академічну неуспішність.

Якщо впродовж семестру студент не з’являвся на заняття (незалежно від причин), або не має модульних оцінок, у відповідних графах екзаменаційної відомості виставляються нулі „0”, а у графі іспиту відмітка про не допуск. У цьому випадку підсумкова оцінка з дисципліни також дорівнює нулю.

 


ЗАЛІКОВІ БАЛИ

Практичні заняття - 30 балів

Контрольні роботи - 140 балів

Самостійна робота - 20 балів

РАЗОМ 200 балів

 

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

Тема 1.. Міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації світогосподарських зв’язків.

Лекція 1. Міжнародні економічні відносини в умовах глобалізації світогосподарських зв‘язків

1. Сутність та форми сучасних міжнародних відносин.

2. Міжнародний поділ праці та його форми.

3. Глобалізація світогосподарських звязків: сутність та форми прояву.

 

Змістовний модуль І. Класична та неокласична теорії міжнародної торгівлі

 

Тема 2. Теорія міжнародної торгівлі: від меркантилістів до Давіда Рікардо. Концепція абсолютних та порівняльних переваг.

 

Лекція 2. Теорія міжнародної торгівлі: від меркантилістів до Д. Рікардо. Концепція абсолютних та порівняльних переваг.

1. Меркантилізм як предтеча класичної теорії міжнародної торгівлі. Модель Д. Г ‘юма.

2. Теорія абсолютних переваг А.Сміта.

3. Нація в умовах автаркії.

4. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо.

Семінар 1. Класична теорія міжнародної торгівлі

План

1. Погляди меркантилістівна міжнародну торгівлю.

2.Адам Сміт:концепція абсолютної переваги.

3. Давід Рікардо: концепція порівняльної переваги.

Завдання для самостійної роботи - 10 год.

1. Глобалізація світогосподарських звязків: сутність та форми прояву.

2. Модель Д. Г ‘юма.

3. Міжнародна торгівля в умовах виробництва множини товарів.

4. Користуючись статичною інформацією, назвіть галузі, в яких Україна має абсолютні та порівняльні переваги.

5. Користуючись статичною інформацією, визначить їх питому вагу в українському експорті та поясніть отримані результати.

 

Тема 3. Неокласична теорія міжнародної торгівлі.

 

Лекція 3- 4. Неокласична теорія міжнародної торгівлі

1. Концептуальні засади неокласичної теорії міжнародної торгівлі.

2. Виробничий та споживчий ефект в неокласичній теорії міжнародної торгівлі.

3. Необхідні умови для розвитку міжнародної торгівлі в неокласичній теорії.

4. Крива взаємного попиту та умови міжнародної торгівлі.

 

Семінар 2. Особливості аналізу міжнародної торгівлі в неокласичній теорії.

План

1. Концептуальні засади неокласичної моделі міжнародної торгівлі.

2.Необхідні умови для розвитку міжнародної торгівлі в неокласичній моделі.

З. Крива взаємного попиту.Умови міжнародної торгівлі.

Завдання для самостійної роботи – 10 год.

Умови міжнародної торгівлі.

4. На прикладі конкретній країні проаналізуйте в динаміці її умови міжнародної

торгівлі за останні п’ять років.

Фактором виробництва.

1. Факторомісткість товару та факторонасиченість країни факторами

виробництва.

2. Теорема Гекшера-Оліна.

3. Теорема вирівнювання цін на фактори виробництва Гекшера-Оліна-

Самюєльсона.

4. Теорема впливу міжнародної торгівлі на доходи власників

виробництва (теорема Столпера-Самюєльсона).

5. Теорема впливу змін пропозиції факторів виробництва на

міжнародну торгівлю (теорема Рибчинського.)

6. Емпірична перевірки теорії співвідношення факторів виробництва.

 

Семінар 3.Теорія співвідношення факторів виробництва (модель

Гекшера-Оліна).

План

1. Факторомісткість товару та факторонасиченість країни факторами

виробництва. Теорема Гекшера -Оліна.

2. Теорема про вирівнювання цін факторів виробництва.

3. Теорма Столпера-Самуєльсона.

4. Експорторосщирююче та імпорторозширююче зростання.

Теорема Рибчинського

5. Парадокс Леонтієва.

 

Завдання для самостійної роботи -10 год.

1. На основі теореми Гекшера-Оліна визначте спеціалізацію конкретних країн

у світовій торгівлі.

2. Охарактеризуйте влив міжнародної торгівлі на доходи власників факторів

виробництво через призму теорії Столпера-Самуєльсона.

3. На основі теореми Рибчинського проаналізуйте феномен «деіндустріалізації»

економіки.

4. Приведіть аргументи на користь парадоксу Леонтієва.

5. Як ви гадаєте, чи варто відмовитись від теорії Гекшера -Оліна та шукати

інші пояснення структури міжнародної торгівлі, чи потрібно знайти переконливіші

способи перевірки основних положень цієї теорії?

 

Виробництва

План

1.Специфічні та мобільні фактори виробництва.

2. Внутрішня рівновага в теорії специфічних факторів виробництва.

3. Економічна рівновага в умовах міжнародної торгівлі.

 

Завдання для самостійної роботи – 10 год.

1. Продемонструйте графічно закон спадної віддачі праці за допомогою сукупного продукту праці та граничної продуктивністю праці.

2. Охарактеризуйте взаємозв’язок між ціною на товари, заробітною платою та розподілом трудових ресурсів між секторами економіки в теорії специфічних факторів виробництва

3. Наведіть конкретні приклади міжнародної торгівлі на основі специфічних факторів виробництва

4. Використовуючи модель зі специфічними факторами виробництва, поясніть, як ставитимуться до вільної торгівлі та протекціонізму окремі категорії власників факторів виробництва в конкретних галузях економіки.

 

 

План

1. Гіпотеза імітаційного лага М. Познера.

2. Теорія "перехресного попиту" С.Ліндера.

3. Терія життєвого циклу товара Вернона.

 

Завдання для самостійної роботи – 4 год.

1. На прикладі конкретних товарів визначите на якому етапі життєвого циклу вони зараз перебувають.

2. Яким чином фірми виробники товарів можуть продовжити або скоротити кожний етап життєвого циклу товару? Який етап найбільш вигідний для експорту товарів? Чому?

3. На базі статистичних даних структури зовнішньої торгівлі промислово-розвинутих країн продемонструйте теорію перехресного попиту С.Ліндера.

 

План

1. Теорія економії на масштабі Кемпа.

2. Теорія монополістичної конкуренції Кругмана.

3. Внутрішньогалузева торгівля і модель внутрішньогалузевої торгівлі.

 

Завдання для самостійної роботи - 8 год.

1. Поясніть, як ведуть себе на ринку виробники в умовах монополістичної конкуренції.

2. Охарактеризуйте ринки, структура яких близька до монополістичної конкуренції.

3. Реферат: Щорічний звіт СОТ щодо тенденцій розвитку міжнародної торгівлі товарами і послугами.

 

План

1. Теоретичні парадигми аналізу міжнародного інвестування.

2. Причини міжнародного іноземного інвестування.

3. Економічні ефекти прямих іноземних інвестицій.

4. Модель трансфертного ціноутворення

Завдання для самостійної роботи -4 год.

1. На конкретному прикладі продемонструйте основні причини імпорту та експорту прямих іноземних інвестицій.

2. На прикладі економік країн, що розвиваються продемонструйте позитивний вплив ПІІ.

План

1. Динаміка та риси міжнародного руху робочої сили після ІІ світової війни.

2. Характеристика основних світових центрів міграції робочої сили.

3. Тенденції розвитку українського ринку праці.

Завдання для самостійної роботи -2 год.

1.Характерні риси та етапи лібералізації міграції робочої сили в країнах Європейського Союзу.

2.Проаналізуйте вплив міграції робочої сили на стан платіжного балансу України.

 

 

План

1. Структура та основні елементи світової валютної системи.

2. Сутність та структура платіжного балансу.

3. Теорії валютного курсу. Режим валютних курсів і паритетів.

 

Завдання для самостійної роботи – 4 год.

1.Реальний та номінальний валютний курс. Закон єдиної ціни.

2.Проаналізуйте стан платіжного балансу України..

План

1. Основні категорії міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями.

2. Теорія технічного прогресу Дж. Гікса

3. Механізм міжнародного трансферу технологій.

Завдання для самостійної роботи - 2год.

1. Фактори ціноутворення на технологічні знання.

2. На прикладі конкретної країни продемонструйте вплив технічного прогресу на її зовнішню торгівлю.

 

План

1. Тенденції та динаміка міжнародної торгівлі ліцензіями.

2. Механізм міжнародного обміну ліцензіями.

3. Україна на світовому ринку науково-технічних знань.

Завдання для самостійної роботи -4 год.

1. Роль БНК на світовому ринку ліцензій.

2. Кооперація у сфері міжнародних науково-технічні програми.

 

ЛІТЕРАТУРА

 

а) Основна

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения.-М.: Юристъ. 2002, 368 с.

2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. -К.: Основи, 2000.

3. Герчикова Н.И. Международное коммерческое депо. - М., 1996 .

4. Рокоча В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відномини. У 2 кн. -К.: Вікар, 2003, 368.

5. Філіпенко А.С., Будкін В. С., Рогач О. І.Світова економіка: Підручник для студ. екон. спец. ВНЗ / С.В. Головко (голов.ред.). — К. : Либідь, 2007. — 638с.

6. Френклін Р.Рут, Антон Філіпенко. Міжнародна торгівля та інвестиції. К.: Основи, 1998, 743 с..

7. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: Ученик Учебник для вузов. — 6-изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007

8. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. - М.:Междунар. Отношения, 2001.

9. Кузнєцова Н.В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: контроль за рухом капіталу в сучасному світі. – К., 2008.

10. Международные валютно-кредитныеи финансовыеотношения.Под ред.КрасавинойЛ.Н. 3-е изд., перераб. и доп. -М.:Финансы и статистика, 2005. — 576 с.

11. Международные валютно-кредитные отношения Учебник. Международые валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник / Гусаков Н. П., Стренина М. А., Белова И. Н., Гусакова Н. П., ред. ИНФРА-М, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, 2006 г. 314 с.

12. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності. – за ред. Філіпенка А.С. – К., 2004. – 304 С.

13. Шнирков О.Шнрков О.І., Заблоцька Р.О. Конспект лекцій з курсу «Міжнародні економічні відносини». ІМВ, 2008.

14. Шреплер Х.А. Международные организации: Справочник. –М.: Международные отношения,1999, 456 с.

15. Кругман Пол Р., Обстфельд Морис.Международная экономика: Учебник / В. Кузин (пер.с англ.), О. Лисочкина (пер.с англ.). — 5. междунар. изд. — СПб. : Питер, 2003. — 831с

16. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Либідь, 2005. — 720с

17. Міжнародні фінанси. Підручник. – за ред. Рогача О.І. – К., 2003.

18. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю. А., Балдин Л. В. Международные экономические отношения: Учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец.— 5.изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 605с.

19. Ступницький О.І. Міжнародна міграція робочої сили та механізми її регулювання: Підручник. – К., 2008.

20. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини. Теорія. – К., 2008.

21. Філіпенко А.С. Міжнародні торговельні зв’язки України: генезис і структура: навч. посіб. – К.: Знання України, 2008. – 223 с.

22. Шреплер X.А. Международные экономические организации. Справочник. – М.: Международные отношения, 1999.

23. Dunning J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy / J. H. Dunning. – Reading, MA.: Addison –Wesley, 1993. – 687 p.

24. World Bank. Global Economic Prospects 2005: Trade, Regionalism and Development. – Wash., 2005.

25.

б) Додаткова

1. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. - К.: КНЕУ, 2001.

2. Белькевич Н.Н. Международные экономические отношения: Учебное пособие / Белорусский ин-т правоведения. — Минск : НО ООО "БИП-С", 2004. — 240с.

3. Заблоцька Р.О /. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами / Р. О. Заблоцька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 368 с.

4. Школа І. М. Та ін. . Міжнародні економічні відносини: підручник для студ. вищих навч. закл. / Чернівецький торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту. — Вид. 2., переробл. і доп. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. — 544с.

5. Макагон Ю. В., Орєхова Т. В., Гохберг Ю. О., Бударіна Н. О., Власова Т. В. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: збірник задач, тестів та ділових ситуацій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Макогон (ред.). — Донецьк : Альфа-пресс, 2005. — 208с.

6. Спиридонов И. А.Мировая экономика: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям / Московский гос. открытый ун-т. — М. : ИНФРА-М, 2002. — 256с.

7. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти / Інститут стратегічних оцінок. — К. : Либідь, 2006. — 310с.

8. Хасбулатов Р. И., Атаман В. А., Бужигаева Т. Е., Голебиовски Я., Захарова Е. В. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для студ., обуч. по спец. "Мировая экономика" / Р.И. Хасбулатов (ред.). — М. : Гардарики, 2006. — 671с.

9. Рогач 0.1., Шнирков 0.1. Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки.-К., 1998.

10. Яблукова Р.З. Международные экономические отношения: В вопросах и ответах:Учеб. пособие. — М. : Проспект, 2004. — 288с.

11. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

12. Международные зкономические отношения. Под ред. Е.Ф. Жукова -М.,1999, 485с.

13. Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник.: - М.: ИНФРА - М., 1998.

14. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Підручник. – К., 2008.

15. Стиглиц Джозеф Ю., Чарлтон Эндрю. Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать развитию. – М.: Изд-во «Весь Мир», 2007.

16. Сіденко В.Р. Україна в процесах міжнародної інтеграції. – Х.: Форт, 2003. – 280 с.

17. Пирожков С., Малинская Е., Хомра А. Внешняя трудовая миграция в Украине: социально-экономический аспект. – К., 2003. – 134 С.

18. Огляд трудової міграції в Україні, Молдавії та Бєларусі. – К., 2006.

д) Періодичні видання

1. Мировая экономика и международные отношения

2. Бюллетень иностранной коммерческой информации

3. Актуальні проблеми міжнародних відносин.

4. Економіка України.

5. Економічний часопис.

6. Зовнішня торгівля.

7. Journal of International Economics

8. Global Economy Journal

9. American Economic Review

10. Economist

11. Review of International Economics

12. International Journal of Business and Economics

13. World Bank Policy Research Working Paper

14. IMF Working Papers

15. WTO Discussion Paper

16. WTO Working Papers

17. NBER Working Paper

18. OECD Information Technology Outlook

19. OECD Working Papers

20. International Financial Statistics

 

г) Інтернет-джерела:

1. World Trade Report 2008:Trade in Globalizing World. – United Nations, N. Y.; Geneva, 2008. – 204 p. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.wto.org.

2. WTO, International Trade Statistics, 2007: [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.wto.org.

3. World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. – United Nations, N.Y.; Geneva, 2007. – 294 p. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unctad.org.

4. World Investment Report, 2008. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unctad.org.

5. World Development Indicators Database: [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.worldbank.org.

6. The Economist: [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.economist.com.

7. The Heritage Foundation [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.heritage.org/index.

8. The McKinsey Quarterly. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.mckinseyquarterly.com.

9. http://www.eu.org

10. OECD STAN Database and OECD Productivity Database, 2006. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oecd.org/dataoecd.

11. UNCTAD [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unctad.org.

12.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

1. Форми міжнародних економічних відносини

2. Міжнародний поділ праці

3. Сутність та форми прояву глобалізації світогосподарських зв’язків

4. Транснаціоналізація сучасних МЕВ

5. Теорія абсолютних переваг Адама Сміта.

6. Крива трансформації виробничих можливостей.

7. Крива байдужості

8. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо

9. Необхідні умови для розвитку міжнародної торгівлі в неокласичній теорії

10. Виробничий та споживчий ефекти

11. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі

12. Модель Хекшера-Оліна

13. Теорема Рибчинського

14. Парадокс Леонтьєва

15. Теорія специфічних факторів виробництва

16. Гіпотеза імітаційного лагу М.Позера

17. Модель життєвого циклу товару

18. Концепція “Перехресного попиту”

19. Теорія Кемпа

20. Внутрішньогалузева теорія міжнародної торгівлі

21. Тенденції розвитку світової торгівлі.

22. Географічна та товарна структура світової торгівлі

23. Розвиток світового ринку послуг

24. Теорії прямих закордонних інвестицій

25. Еклектична парадигма Дайнінга

26. Форми вивозу капіталу

27. Підприємства з іноземними інвестиціями

28. Економічні ефекти прямих закордонних інвестиції

29. Модель трансфертного ціноутворення

30. Іноземні інвестиції в економіку України

31. Причини та наслідки міжнародної міграції робочої сили

32. Форми міграції робочої сили

33. Основні центри міграції робочої сили

34. Основні типи міжнародних валютних систем

35. Елементи міжнародної валютної системи

36. Режим валютних курсів і паритетів

37. Міжнародні валютні ринки

38. Платіжний баланс і валютний курс

39. Основні види міжнародних кредитів

40. Сутність, ціль та типи інтеграційних процесів

41. Теорія митного союзу

42. Етапи розвитку західноєвропейської інтеграції

43. Інтеграційні процеси в Північній Америці (НАФТА)

44. Теорії впливу технічного прогресу на міжнародну торгівлю

45. Механізм міжнародної передачі технологій

46. Міжнародна ліцензійна торгівля

47. Ліцензійні платежі

48. Сутність інфраструктури МЕВ

49. Вплив НТП на розвиток інфраструктури МЕВ

50. Сучасні інтернет-технології

51. Сутність глобальних проблем МЕВ

52. Проблеми зовнішньої заборгованості в сучасних МЕВ

53. Забезпечення світового виробничого процесу природними ресурсами

 


[1] Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для допуску до іспиту обов’язково пишуть комплексну семестрову контрольну роботу, яка включає увесь пройдений матеріал і оцінюється у 59 балів

Київський національний університет

Імені Тараса Шевченка

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.016 с.)