Лекція 20. Форми, масштаби і структура міжнародних науково-технічних зв’язківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 20. Форми, масштаби і структура міжнародних науково-технічних зв’язків1.Особливості міжнародної торгівлі науково-технічними знаннями на сучасному етапі.

2.Форми і платежі у міжнародній ліцензійній торгівлі.

3.Україна на світовому ринку науково-технічних знань.

 

Семінар 14 Міжнародна ліцензійна торгівля в сучасних МЕВ.

План

1. Тенденції та динаміка міжнародної торгівлі ліцензіями.

2. Механізм міжнародного обміну ліцензіями.

3. Україна на світовому ринку науково-технічних знань.

Завдання для самостійної роботи -4 год.

1. Роль БНК на світовому ринку ліцензій.

2. Кооперація у сфері міжнародних науково-технічні програми.

 

Тема 17. Інтеграційні процеси та їх вплив на міжнародні економічні відносини.

Лекція 21-22. Інтеграційні процеси та їх вплив на міжнародні економічні відносини

1. Основні концепції регіональної економічної інтеграції.

2. Передумови, цілі та типи інтеграційних процесів.

3. Ефекти міжнародної економічної інтеграції. Теорія митного союзу Я. Вайнера.

4. Особливості розвитку регіонального інтеграційного процесу у глобалізованому світі.

 

Семінар 15. Теоретичні засади аналізу інтеграційних процесів сучасності.

1. Основні теоретичні засади аналізу міжнародної економічної інтеграції

2. Типи міжнародних економічних регіональних об’єднань.

3. Теорія митного союзу Я. Вайнера.

Завдання для самостійної роботи - 2 год.

1. Проаналізуйте взаємозалежність між рівнем економічного розвитку країн та ефективністю інтеграційних процесів.

2. Охарактеризуйте діалектику розвитку глобалізації та регіоналізації світового господарства.

Семінар 16. Особливості розвитку інтеграційних процесів в сучасних МЕВ.

1. Еволюція західноєвропейської інтеграції.

2. Особливості інтеграційних процесів в країнах Північної Америки (НАФТА).

3. Тенденції та характерні риси інтеграційних процесів в країнах, що розвиваються.

Завдання для самостійної роботи т- 2 год.

1. Охарактеризуйте особливості розвитку інтеграційних процесів в країнах Південної Америки і Африки.

2.Проаналізуйте перспективи і реалії вступу України до існуючих інтеграційних угрупувань.

Тема 18. Виробнича та інформаційна інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин.

Лекція 23-24. Виробнича та інформаційна інфраструктура сучасних міжнародних економічних відносин .

1. Роль інфраструктури у формуванні цілісної системи сучасних МЕВ.

2. Сучасні інформаційні системи.

3. Міжнародний транспорт то його роль в МЕВ.

4. Сучасні телекомунікаційні системи світового господарства.

Семінар 17. Розвиток інфраструктури сучасних МЕВ .

1. Проблеми і тенденції функціонування міжнародної транспортної системи.

2. Міжнародна телекомунікаційна система світового господарства.

3. Розвиток ринку транспортних послуг а

 

Завдання дня самостійної роботи - 2 год.

Проаналізуйте роль міжнародних організації в галузі транспорту, зв'язку та інформації.

 

Тема 19. Загальні проблеми міжнародних економічних відносин

 

Лекція 25. Загальні проблеми міжнародних економічних відносин - 4 год.

1. Особливості глобальних економічних проблем сучасних МЕВ.

2. Проблема зовнішньої заборгованості в системі МЕВ.

3. Проблема економічного розвитку країн, що розвиваються.

 

Семінар 18. Шляхи вирішення глобальних економічних проблем .

1. Класифікація глобальних проблем МЕВ.

2. Проблема заборгованості країн, що розвиваються.

3. Проблема забезпеченості світового господарства природними ресурсами.

 

Завдання дня самостійної роботи – 4 год.

1.Шляхи реструктуризації зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються.

2. Економічний аспект вирішення екологічних проблем

 

ЛІТЕРАТУРА

 

а) Основна

1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения.-М.: Юристъ. 2002, 368 с.

2. Бураковський І. Теорія міжнародної торгівлі. -К.: Основи, 2000.

3. Герчикова Н.И. Международное коммерческое депо. - М., 1996 .

4. Рокоча В.В. Міжнародна економіка та міжнародні економічні відномини. У 2 кн. -К.: Вікар, 2003, 368.

5. Філіпенко А.С., Будкін В. С., Рогач О. І.Світова економіка: Підручник для студ. екон. спец. ВНЗ / С.В. Головко (голов.ред.). — К. : Либідь, 2007. — 638с.

6. Френклін Р.Рут, Антон Філіпенко. Міжнародна торгівля та інвестиції. К.: Основи, 1998, 743 с..

7. Рыбалкин В.Е. Международные экономические отношения: Ученик Учебник для вузов. — 6-изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007

8. Киреев А.П. Международная экономика. В 2-х ч. - М.:Междунар. Отношения, 2001.

9. Кузнєцова Н.В. Міжнародні валютно-кредитні та фінансові відносини: контроль за рухом капіталу в сучасному світі. – К., 2008.

10. Международные валютно-кредитныеи финансовыеотношения.Под ред.КрасавинойЛ.Н. 3-е изд., перераб. и доп. -М.:Финансы и статистика, 2005. — 576 с.

11. Международные валютно-кредитные отношения Учебник. Международые валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник / Гусаков Н. П., Стренина М. А., Белова И. Н., Гусакова Н. П., ред. ИНФРА-М, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ, 2006 г. 314 с.

12. Міжнародні інтеграційні процеси сучасності. – за ред. Філіпенка А.С. – К., 2004. – 304 С.

13. Шнирков О.Шнрков О.І., Заблоцька Р.О. Конспект лекцій з курсу «Міжнародні економічні відносини». ІМВ, 2008.

14. Шреплер Х.А. Международные организации: Справочник. –М.: Международные отношения,1999, 456 с.

15. Кругман Пол Р., Обстфельд Морис.Международная экономика: Учебник / В. Кузин (пер.с англ.), О. Лисочкина (пер.с англ.). — 5. междунар. изд. — СПб. : Питер, 2003. — 831с

16. Рогач О.І. Міжнародні інвестиції: теорія та практика бізнесу транснаціональних корпорацій: Підруч. для студ. екон. спец. вищ. навч. закл.. — К. : Либідь, 2005. — 720с

17. Міжнародні фінанси. Підручник. – за ред. Рогача О.І. – К., 2003.

18. Рыбалкин В.Е., Щербанин Ю. А., Балдин Л. В. Международные экономические отношения: Учебник для студ. вузов, обучающихся по экон. спец.— 5.изд., перераб. и доп. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. — 605с.

19. Ступницький О.І. Міжнародна міграція робочої сили та механізми її регулювання: Підручник. – К., 2008.

20. Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини. Теорія. – К., 2008.

21. Філіпенко А.С. Міжнародні торговельні зв’язки України: генезис і структура: навч. посіб. – К.: Знання України, 2008. – 223 с.

22. Шреплер X.А. Международные экономические организации. Справочник. – М.: Международные отношения, 1999.

23. Dunning J.H. Multinational Enterprises and the Global Economy / J. H. Dunning. – Reading, MA.: Addison –Wesley, 1993. – 687 p.

24. World Bank. Global Economic Prospects 2005: Trade, Regionalism and Development. – Wash., 2005.

25.

б) Додаткова

1. Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації. - К.: КНЕУ, 2001.

2. Белькевич Н.Н. Международные экономические отношения: Учебное пособие / Белорусский ин-т правоведения. — Минск : НО ООО "БИП-С", 2004. — 240с.

3. Заблоцька Р.О /. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами / Р. О. Заблоцька. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2008. – 368 с.

4. Школа І. М. Та ін. . Міжнародні економічні відносини: підручник для студ. вищих навч. закл. / Чернівецький торговельно-економічний ін-т Київського національного торговельно-економічного ун-ту. — Вид. 2., переробл. і доп. — Чернівці : Книги-ХХІ, 2007. — 544с.

5. Макагон Ю. В., Орєхова Т. В., Гохберг Ю. О., Бударіна Н. О., Власова Т. В. Світове господарство і міжнародні економічні відносини: збірник задач, тестів та ділових ситуацій: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Макогон (ред.). — Донецьк : Альфа-пресс, 2005. — 208с.

6. Спиридонов И. А.Мировая экономика: Учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по экон. спец. и направлениям / Московский гос. открытый ун-т. — М. : ИНФРА-М, 2002. — 256с.

7. Гальчинський А.С. Глобальні трансформації: концептуальні альтернативи: Методологічні аспекти / Інститут стратегічних оцінок. — К. : Либідь, 2006. — 310с.

8. Хасбулатов Р. И., Атаман В. А., Бужигаева Т. Е., Голебиовски Я., Захарова Е. В. Мировая экономика и международные экономические отношения: Учебник для студ., обуч. по спец. "Мировая экономика" / Р.И. Хасбулатов (ред.). — М. : Гардарики, 2006. — 671с.

9. Рогач 0.1., Шнирков 0.1. Країни, що розвиваються, і транснаціоналізація світової економіки.-К., 1998.

10. Яблукова Р.З. Международные экономические отношения: В вопросах и ответах:Учеб. пособие. — М. : Проспект, 2004. — 288с.

11. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть / А.С. Філіпенко, В.С. Будкін, А.С. Гальчинський та ін. – К.: Либідь, 2002. – 470 с.

12. Международные зкономические отношения. Под ред. Е.Ф. Жукова -М.,1999, 485с.

13. Фомичев В.И. Международная торговля. Учебник.: - М.: ИНФРА - М., 1998.

14. Шевчук В.О. Міжнародна економіка: теорія і практика. – Підручник. – К., 2008.

15. Стиглиц Джозеф Ю., Чарлтон Эндрю. Справедливая торговля для всех. Как торговля может содействовать развитию. – М.: Изд-во «Весь Мир», 2007.

16. Сіденко В.Р. Україна в процесах міжнародної інтеграції. – Х.: Форт, 2003. – 280 с.

17. Пирожков С., Малинская Е., Хомра А. Внешняя трудовая миграция в Украине: социально-экономический аспект. – К., 2003. – 134 С.

18. Огляд трудової міграції в Україні, Молдавії та Бєларусі. – К., 2006.

д) Періодичні видання

1. Мировая экономика и международные отношения

2. Бюллетень иностранной коммерческой информации

3. Актуальні проблеми міжнародних відносин.

4. Економіка України.

5. Економічний часопис.

6. Зовнішня торгівля.

7. Journal of International Economics

8. Global Economy Journal

9. American Economic Review

10. Economist

11. Review of International Economics

12. International Journal of Business and Economics

13. World Bank Policy Research Working Paper

14. IMF Working Papers

15. WTO Discussion Paper

16. WTO Working Papers

17. NBER Working Paper

18. OECD Information Technology Outlook

19. OECD Working Papers

20. International Financial Statistics

 

г) Інтернет-джерела:

1. World Trade Report 2008:Trade in Globalizing World. – United Nations, N. Y.; Geneva, 2008. – 204 p. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.wto.org.

2. WTO, International Trade Statistics, 2007: [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.wto.org.

3. World Investment Report 2007: Transnational Corporations, Extractive Industries and Development. – United Nations, N.Y.; Geneva, 2007. – 294 p. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unctad.org.

4. World Investment Report, 2008. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unctad.org.

5. World Development Indicators Database: [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.worldbank.org.

6. The Economist: [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.economist.com.

7. The Heritage Foundation [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.heritage.org/index.

8. The McKinsey Quarterly. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.mckinseyquarterly.com.

9. http://www.eu.org

10. OECD STAN Database and OECD Productivity Database, 2006. [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.oecd.org/dataoecd.

11. UNCTAD [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.unctad.org.

12.

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ

1. Форми міжнародних економічних відносини

2. Міжнародний поділ праці

3. Сутність та форми прояву глобалізації світогосподарських зв’язків

4. Транснаціоналізація сучасних МЕВ

5. Теорія абсолютних переваг Адама Сміта.

6. Крива трансформації виробничих можливостей.

7. Крива байдужості

8. Теорія порівняльних переваг Д.Рікардо

9. Необхідні умови для розвитку міжнародної торгівлі в неокласичній теорії

10. Виробничий та споживчий ефекти

11. Інструменти аналізу міжнародної торгівлі

12. Модель Хекшера-Оліна

13. Теорема Рибчинського

14. Парадокс Леонтьєва

15. Теорія специфічних факторів виробництва

16. Гіпотеза імітаційного лагу М.Позера

17. Модель життєвого циклу товару

18. Концепція “Перехресного попиту”

19. Теорія Кемпа

20. Внутрішньогалузева теорія міжнародної торгівлі

21. Тенденції розвитку світової торгівлі.

22. Географічна та товарна структура світової торгівлі

23. Розвиток світового ринку послуг

24. Теорії прямих закордонних інвестицій

25. Еклектична парадигма Дайнінга

26. Форми вивозу капіталу

27. Підприємства з іноземними інвестиціями

28. Економічні ефекти прямих закордонних інвестиції

29. Модель трансфертного ціноутворення

30. Іноземні інвестиції в економіку України

31. Причини та наслідки міжнародної міграції робочої сили

32. Форми міграції робочої сили

33. Основні центри міграції робочої сили

34. Основні типи міжнародних валютних систем

35. Елементи міжнародної валютної системи

36. Режим валютних курсів і паритетів

37. Міжнародні валютні ринки

38. Платіжний баланс і валютний курс

39. Основні види міжнародних кредитів

40. Сутність, ціль та типи інтеграційних процесів

41. Теорія митного союзу

42. Етапи розвитку західноєвропейської інтеграції

43. Інтеграційні процеси в Північній Америці (НАФТА)

44. Теорії впливу технічного прогресу на міжнародну торгівлю

45. Механізм міжнародної передачі технологій

46. Міжнародна ліцензійна торгівля

47. Ліцензійні платежі

48. Сутність інфраструктури МЕВ

49. Вплив НТП на розвиток інфраструктури МЕВ

50. Сучасні інтернет-технології

51. Сутність глобальних проблем МЕВ

52. Проблеми зовнішньої заборгованості в сучасних МЕВ

53. Забезпечення світового виробничого процесу природними ресурсами

 


[1] Студенти, які набрали сумарно меншу кількість балів ніж критично-розрахунковий мінімум – 20 балів для допуску до іспиту обов’язково пишуть комплексну семестрову контрольну роботу, яка включає увесь пройдений матеріал і оцінюється у 59 балівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.011 с.)