Які форми захисту законних прав цих осіб можливо застосувати?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які форми захисту законних прав цих осіб можливо застосувати? 

Задача №2.

Поліванов звернувся до районного суду із заявою про усиновлення дитини – хлопчика чотирьох років, який залишився без батьків внаслідок їх загибелі.

Суддя відмовив йому в прийнятті заяви, пояснивши, що немає закону, згідно якого суд зобов’язаний розглядати справи про усиновлення дітей. Він пояснив заявнику, що той має право звернутися із заявою до голови місцевої державної адміністрації.

Чи законно суддя відмовив у прийнятті заяви про усиновлення? Відповідь обґрунтуйте з врахуванням ознак цивільного судочинства (видів судочинства)?

Задача №3.

Громадяни Розова і Тимченко проживали в Російській Федерації. В червні 2000р. вони уклали між собою договір позики, за яким Розова дала в борг Тимченко 200 тис. Руб. строком на один рік. Протягом цього ж року Розова та Тимченко переїхали на постій­не місце проживання до м. Тернополя.

В грудні 2001 р. Розова пред’явила позов до районного суду м. Тернопіль про повернення боргу, оскільки Тимченко його вчас­но не повернула.

Районний суд розглянув справу та застосував норми цивільно­го кодексу Російської Федерації, а також при розгляді справи керувався нормами цивільного процесуального кодексу Російсь­кої Федерації, оскільки спірні правовідносини між сторонами виникли на території даної держави.

Чи правильно вчинив суд? Як норми цивільного процесуально­го права застосовуються в просторі та в часі? Керуйтесь ст.ст. 2, 8 ЦПК України та Законом України «Про міжнародне приватне право».

Задача №4.

Наумов, який ніде не працював і немав певного місця прожи­вання, свавільно оселився в двокімнатній квартирі, що належить Мовчану на праві приватної власності.

Який порядок захисту порушеного права Мовчана?

Задача№5.

У господарському суді розглядалась справа за позовом підприєм­ства «Торчин» до підприємства «Галактика» про стягнення збитків, завданих невиконанням умов договору поставки продукції. Пред­ставник підприємства «Галактика» до суду не з'явився. Суд розгля­нув справу у його відсутності та ухвалив рішення, застосувавши норми Цивільного процесуального кодексу, які надають право суду в разі неявки в судове засідання відповідача, що був повідомлений про час і місце судового засідання, постановити рішення за його відсутності.

Чи правильно господарський суд застосував норми Цивільного процесуального кодексу? Яка сфера дії норм цивільного процесу­ального права?

Задача№6.

Брати Васильєви в 1958 р. отримали у спадщину будинок в рівних частинах. В 2000р. між ними виник спір зприводу користування підсоб­ними приміщеннями. Один з братів звернувся до суду з усною позовною заявою, по­славшись на те, що він не вміє грамотно скласти позовну заяву.

Спір виник з факту спадкування будинку в 1958р., коли діяв цивільно-процесуальний кодекс, яким дозволялось звертатися до суду зпозовною заявою в усній формі.

Як повинен вчинити суд, яке роз'яснення він дасть позивачу?

Завдання №7.

Вирішіть наступну правову ситуацію:

 

Який вид провадження буде порушено судом при розгляді на­ступних справ:

1)У споріміж Ляпіним та Свіденко про розподіп»будівлі;

2) За заявою про встановлення факту перебування Ломоносова
на тяжких роботах;

3) У спорі між подружжям Іванових з приводу розірвання шлюбу;

4)За заявою про встановлення факту родинних відносин між
Шевченко та Симоненко;

5) У спорі між Коваленко та державним виконавцем зприводу
неправомірних дій державного виконавця при виконанні рішення
у цивільній справі;

6) У спорі між Хохловим та Агентством з авторських прав з
приводу стягнення сум гонорару;

7) У спорі між Кашкіною та Пеньківським про визнання дого­
вору купівлі-продажу недійсним;

8) За заявою Іванова про видачу судового наказу про стягнення
боргу з Семенова за договором позики;

9) За заявою про визнання громадянина Бичкова недієздатним;

10) У спорі між колишнім подружжям Соколових про визнан­
ня Соколова таким, що втратив право користування жилим при­
міщенням.

 

Задача № 8.

Суд розглянув спір між подружжям Тищенко про розподіл су­місного майна. Але сторони вирішили оскаржити рішення як не­законне.

Які стадії провадження можуть виникнути по справі в даному випадку?

 

Тема 2. Принципи цивільного процесуального права.

1. Поняття, значення та система принципів цивільного процесуального права.

2. Загально правові принципи цивільного процесуального права.

3. Міжгалузеві принципи цивільного процесуального права.

4. Принципи окремих інститутів цивільного процесуального права.

 

ЛІТЕРАТУРА:

1. Авдюков М.Г. Принцип законности в гражданском судопроизводстве. М., 1970.

2. Гражданский процесс Украины: Учебник / Под ред. Червоного Ю.С., К.: Истина». – 2006. – С.6.

3. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Підручник. – К.: Ін Юре. – 2005. – С.20.

4. Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М.. 1997.

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради. - №30. – Ст. 41;

2. Цивільний процесуальний кодекс України: Закон України від 18 березня 2004 року // Відомості Верховної Ради України. - № 40,/40-42/. – 2004. – ст. 492;

3. Про судоустрій та статус суддів: Закон України від 7 липня 2010 року // Відомості Верховної Ради України. - № 41, / № 41-42; № 43; № 44-45. – 2010. – ст. 529.

4. Кримінально-процесуальний кодекс.

 

ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ:

1. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму ВСУ № 9 від 1 листопада 1996 р. // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

2. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при розгляді справ у суді першої інстанції: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 2 // Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

3. Про застосування норм цивільного процесуального законодавства, що регулюють провадження у справі до судового розгляду: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 12 червня 2009 р. № 5// Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: www.zakon.rada.gov.ua;

 

 

ПРАВОВІ СИТУАЦІЇ ТА ЗАДАЧІ ЗА ТЕМОЮ:

Задача 1.

Джуріч з Олешою тривалий час перебували у шлюбі, від якого народилась дитина. Згодом Джуріч залишив сім'ю і відмовився від утримання дитини. Олеша пред'явила позов про стягнення з нього аліментів. Джуріч не володів українською мовою, відшука­ти перекладача не вдалося, тому Олеша, частково володіючи угорсь­кою мовою, на пропозицію суду погодилася бути перекладачем, проти чого не заперечував і Джуріч. Суд розглянув справу і позов задовольнив.

Джуріч подав апеляційну скаргу, посилаючись на те, що Оле­ша неправильно перекладала, тому він не міг зрозуміти зміст про­цесуальних дій, які виконувалися в судовому засіданні.

Які принципи цивільного процесуального права порушені? Яким має бути рішення суду апеляційної інстанції?

 

Задача 2.

Ковні пред'явив позов до Чеховського про відшкодування шко­ди, завданої внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, і просив викликати в судове засідання в якості свідка Сухова, який про­живав в м. Тернополі, який був свідком автопригоди.

Суддя доручив суду за місцем проживання свідка допитати його і надіслати протокол судового засідання.

Чи відповідають дії суду принципу безпосередності?

Задача 3.

Розглядаючи справу, суддя районного суду доручив члену апе­ляційного суду, який раніше працював у цьому ж районному суді, закінчити її розгляд, оскільки він захворів.

Чи порушені в даному випадку принципи цивільного процесу­ального права?

Задача 4.

В суді розглядалась цивільна справа про розподіл сумісного майна між колишнім подружжям.

Позивач Харченко в судовому засіданні заявив клопотання про відкладення справи для укладення договору з юридичною кон­сультацією на предмет надання йому правової допомоги.

Відповідачка заперечила проти відкладення справи, пояснив­ши, що в неї немає коштів для того, щоб мати в процесі адвоката як представника. Якщо ж у позивача буде представник, а в неї ні, то це порушить принцип рівноправності сторін.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання позивача, мотивую­чи відмову тим, що відкладення розгляду справи порушить прин­цип рівноправності сторін у цивільному процесі і процес буде не­справедливим щодо відповідачки.

Висловіть свою думку щодо правової позиції сторін і дії прин­ципів рівності учасників перед законом і процесуальної рівноп­равності.

Представник автобази заперечив проти задоволення клопотан­ня, думаючи, що його задоволення тільки перешкодить правиль­ному розгляду справи, оскільки всі працівники автобази спілку­ються українською мовою.

Суд видалився для обговорення клопотання.

Яку ухвалу винесли б ви, будучи суддями даногоскладу суду, керуючись принципами цивільного процесуального права?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.179.111 (0.011 с.)