ТОП 10:

Тема: Хімія вітамінів і гормонівМета:Вивчити і поглибити знання про будову та біологічну роль вітамінів і гормонів

 

I Теоретичні питання теми:

1. Загальна характеристика вітамінів.

2. Поняття авітаміноз, гіповітаміноз, гіпервітаміноз.

3. Класифікація вітамінів.

4. Водорозчинні вітаміни ( В1, В2, В5, В6, С) , їх біологічна роль.

5. Жиророзчинні вітаміни ( А, D, К, Е), їх біологічна роль.

6. Гормони. Гіпофункція та гіперфункція залоз внутрішньої секреції.

7. Гормони щитовидної залози.

8. Гормони наднирників.

9. Гормони підшлункової залози.

10. Гормони гіпофізу.

 

II. Висновок заняття

III. Контрольна робота

 

Література:

1. Ф.Ф.Боєчко. Біологічна хімія. К.: Вища школа, 2-ге видання, 1995.-С.240-322.

 

 

Лабораторне заняття № 37

Тема: Хімія ферменів

Мета: Закріпити знання про будову та біологічну роль ферменів

 

I Теоретичні питання теми:

1. Загальна характеристика ферментів.

2. Ферменти - біологічні каталізатори.

3. Хімічна природа ферментів.

4. Властивості ферментів:

- Температурний оптимум дії ферментів;

- Вплив реакції середовища на активність ферментів;

- Специфічність дії ферментів;

- Активатори і інгібітори ферментів.

5.Класифікація ферментів( оксидоредуктази, трансферази, гідролази, ліази, ізомерази, лігази).Навести приклади.

 

II. Висновок заняття

III. Контрольна робота

 

Література:

1. Ф.Ф.Боєчко. Біологічна хімія. К.: Вища школа, 2-ге видання, 1995.-С.169-207.

 

Лабораторне заняття № 38

Тема: Хімічні властивості глюкози і фруктози

Мета:Вивчити окисно – відновні властивості моноцукридів

 

I Теоретичні питання теми:

1. Що називається цукридами? Навести приклади.

2. Класифікація цукридів. Навести приклади.

3. Будова глюкози. Таутомерія глюкози.

4. Будова фруктози. Таутомерія фруктози.

5. Хімічні властивості глюкози і фруктози ( реакція з Сu(ОН)2, реакція з фуксинсірчистою кислотою, окиснення купрум(II)гідроксидом, окиснення реактивом Фелінга, окиснення аміачним розчином аргентум(I) оксидом - “ реакція срібного дзеркала”).

6. Біологічна роль глюкози і фруктози.

II. Методика виконання хімічного експерименту, що сприяє закріпленню знань про хімічні властивості глюкози і фруктози.

А) Взаємодія моноцукридів з Сu(ОН)2

У дві пробірки наливаємо по 1 мл 5%-го розчину сульфату міді і по 1 мл 10 %-го розчину натрій гідроксиду. Після цього до одержаного осаду купрум (II) гідроксиду в одну пробірку добавляємо 1 мл розчину глюкози, а в другу –

1 мл розчину фруктози .Спостерігаємо, як осад купрум (II) гідроксиду в обох пробірках розчиняється.

Б) Відношення глюкози до фуксинсірчистої кислоти

У 2 пробірки вносять по 1 мл розчину фуксинсірчистої кислоти. Потім в одну з пробірок добавляють 1 мл 10 % -го розчину глюкози, а в іншу – 1 мл 10 %-го розчину формальдегіду. Через деякий час у пробірці з формальдегідом з”являється фіолетово-рожеве забарвлення, а реакційна суміш з глюкозою залишається безбарвною, що свідчить про відсутність реакції між глюкозою і фуксинсірчистою кислотою.

В)Окиснення моноцукридів Сu(ОН)2

У пробірці змішують 3 мл 2 % -го розчину глюкози і 1,5 мл 10 %-го розчину натрій гідроксиду. Потім до суміші глюкози і лугу краплями добавляють 5 %-й розчин сульфату міді до утворення невеликої кількості осаду купрум(II) гідроксиду, який не розчиняється при перемішуванні суміші. Після цього верхню частину реакційної суміші нагрівають у полум”і до початку кипіння , а нижню частину не нагрівають, залишають для контролю. Спостерігають, як у верхній частині реакційної суміші з”являється спочатку жовтий осад купрум(I) гідроксиду, який швидко перетворюється в червоний осад купрум(I) оксиду. Нижня частина реакційної суміші, яку не нагрівали, залишилася синьою. Отже, глюкоза має відновні властивості, що підтверджує наявність в її молекулі альдегідної групи.

Г) Окиснення моноцукридів реактивом Фелінга

У 2 пробірки наливаємо по 2 мл реактиву Фелінга .Потім в одну пробірку добавляють 2 мл розчину глюкози, а в іншу- 2 мл розчину фруктози. Реакційні суміші в обох пробірках перемішують, а потім нагрівають верхні частини рідин у полум”ї до початку кипіння. Спостерігають за утворенням жовтого осаду купрум(I)гідроксиду, який переходить у червоний осад купрум(I) оксиду у верхніх частинах рідин обох пробірок. Нижні частини рідин, які не нагрівали ,залишаються синіми. Отже, розчини глюкози і лужні розчини фруктози мають відновні властивості.

Д) Окиснення моноцукридів аміачним розчином аргентум(I) оксидом

У 2 пробірки наливають 2 мл розчину нітрату срібла і краплями добавляють 5 %-й розчин аміаку. Потім до одержаного аміакату гідроксиду срібла в одну пробірку добавляють 2 мл розчину глюкози, а в іншу- 2 мл розчину фруктози. Обидві пробірки з реакційними сумішами нагрівають протягом 10 хв. На гарячій водяній бані. В обох пробірках на стінках виділяється металічне срібло у вигляді дзеркала. Під час нагрівання на водяній бані реакційні суміші не можна струшувати, оскільки в такому випадку металічне срібло виділиться у вигляді темного осаду. Отже, розчини глюкози і лужні розчини фруктози мають відновні властивості і відновлюють срібло з його осаду.

 

III. Висновок заняття

IV. Контрольна робота

 

Література:

1. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986.

2. А.В.Домбровський, В.М.Найдан. Органічна хімія. –К.: Вища школа, 1992.

 

 

Лабораторне заняття № 39

Тема: Будова і хімічні властивості моноцукридів

Мета:Поглибити і закріпити знання про будову та хімічні властивості моноцукридів

 

I Теоретичні питання теми:

1. Класифікація моноцукридів.

2. Ізомерія моноцукридів:

а)міжкласова;

б)оптична (стереоізомерія);

в)таутомерія

3. .Будова глюкози, фруктози, рибози, дезоксирибози. Проекційні формули Фішера та перспективні формули Хеуорса.

4. Пояснити поняття антиподи, хіральні (дзеркальні) ізомери, діастероізомери, епімери, α,β-аномери.

5. Мутаротація глюкози.

6. Хімічні властивості глюкози, характерні для карбонільної форми.

7. Хімічні властивості глюкози, характерні для циклічної форми.

8. Хімічні властивості фруктози.

9. Хімічні властивості рибози, дезоксирибози.

10. Біологічна роль моноцукридів.

II. Висновок заняття.

III. Контрольна робота.

 

Література:

1. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986.

2. А.В.Домбровський, В.М.Найдан. Органічна хімія. –К.: Вища школа, 1992.

 

Лабораторне заняття № 40

Тема: Хімічні властивості цукрози і мальтози

Мета:Закріпити знання про хімічні властивості цукрози та мальтози

I Теоретичні питання теми:

1. Що називається дицукридами? Навести приклади.

2. Будова цукрози.

3. Гідроліз цукрози.

4. Будова мальтози.

5. Гідроліз і окиснення мальтози.

6. Біологічне значення цукрози і мальтози.

II. Методика виконання хімічного експерименту, що сприяє закріпленню знань про хімічні властивості цукрози і мальтози.

А)Взаємодія цукрози і мальтози з Сu(ОН)2 у лужному середовищі

У 2 пробірки наливаємо: в першу - 1 мл розчину цукрози, в другу- 1 мл розчину мальтози. Після цього в кожну пробірку спочатку добавляємо по 1 мл розчину натрій гідроксиду, а потім розчин купрум (II) сульфату. Спостерігають, утворення осаду купрум (II) гідроксиду. При перемішуванні реакційної суміші осад розчиняється. При цьому розчини цукрози, мальтози набувають голубого забарвлення внаслідок утворення комплексних сахаратів.

Б) Взаємодія цукрози і мальтози з реактивом Фелінга

У 2 пробірки наливаємо: у першу – 1 мл розчину мальтози, в другу-1 мл розчину цукрози. Потім у кожну пробірку добавляють по 2 мл реактиву Фелінга і верхні частини одержаних реакційних сумішей нагрівають у полум”ї до початку кипіння. Нижні частини розчинів не нагрівають і залишають для порівняння. Спостерігають, як у пробірці, яка містять розчини мальтози утворюється червоний осад купрум(I) оксиду, а реакційна суміш, яка містить розчин цукрози, свого кольору а процесі нагрівання не змінює. Отже, на відміну від цукрози розчини мальтози і лактози мають відновні властивості.

В) Якісні реакції на цукрозу

У 2 пробірки наливаємо по 2 мл розчину цукрози і по 2 мл розчину гідроксиду натрію. Потім до суміші цукрози і лугу в одній пробірці добавляють кілька крапель розчину сульфату кобальту, а в іншій – кілька крапель розчину сульфату нікелю. Спостерігають у пробірці з сіллю кобальту за фіолетовим забарвленням, а в пробірці із сіллю нікелю – за зеленим забарвленням внаслідок утворення розчинних у воді комплексних цукридів кобальту і нікелю.

Г)Гідроліз цукрози

У колбу на 50 мл наливають 15 – 20 мл розчину цукрози і 6 мл 10 %-го розчину сульфатної кислоти. До одержаної суміші добавляють кип”ятільні камінці. Реакційну суміш нагрівають на електроплитці протягом 10 хв., а потім охолоджують .

Далі у пробірку наливають 1 мл розчину, який містить продукти гідролізу цукрози, і до нього при перемішуванні добавляють невеликими порціями натрій гідрокарбонат (порошок). Обережно!!! Рідина спінюється через виділення СО2. Після нейтралізації(коли перестане виділятися СО2) до розчину в пробірці добавляють 1 мл реактиву Фелінга і одержану реакційну суміш нагрівають. Спостерігають за випадання червоного осаду. Отже, продукти, які утворюються в процесі гідролізу цукрози, мають відновні властивості.

 

III. Висновок заняття.

IV. Контрольна робота.

 

Література:

1. Ф.Ф.Боєчко, В.М.Найдан, В.М.Захарик, Н.М.Захарченко. Органічна хімія. К.: Вища школа, 1986. – С. 277 – 280.

2. А.В.Домбровський, В.М.Найдан. Органічна хімія. –К.: Вища школа, 1992.- С. 294- 299.

 

Лабораторне заняття № 41Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.208.66 (0.008 с.)