Задачі 1-4. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 131-133. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задачі 1-4. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 131-133.Тема 12. Ринок капіталу і землі

План лекційного заняття № 15:

Капітал як фактор виробництва.

Попит та пропозиція капіталу. Вибір у часі.

Аналіз інвести­ційних рішень.

Ринок землі.

План семінарського заняття № 12:

Запитання

1. Як норма відсотка впливає на рівень інвестування в економіку?

2. В чому різниця між бухгалтерським та економічним підходами до оцінки грошей у динаміці?

3. Який механізм формування ренти?

4. Як визначається ціна землі?

 

Завдання

1. Поясніть суть капіталу, його значення.

2. Охарактеризуйте поняття “вибір у часі”.

3. Дайте визначення показників теперішньої та майбутньої вартості.

4. Дайте визначення ренти.

Індивідуальна робота під керівництвом викладача

Поняття вибору у часі. Споживання та інвестиції. Уподобання у часі. Більша привабливість споживання теперішніх благ. Побудова бюджетного обмеження для випадку вибору обсягів споживання між теперіш­німи та майбутніми періодами. Оптимальний вибір.

Поняття дисконтованої величини. Показники теперішньої та майбутньої вартос­ті у прийнятті інвестиційних рішень.

Рівновага на ринку капіталу. Формування процентної ставки як рівноважної ціни капіталу.

Тести 1-6. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 110.


Самостійна робота

Капітал як ресурс трива­лого використання: форми капіталу. Рух капіталу та капітальні фо­нди.

Особливості землі як фактору виробництва. Особливості формування пропозиції землі та попиту на землю. Фактори впливу на попит на землю. Рента. Ціна землі як капіталізована рента.

Розглянути ширше питання лекції, семінарського та індивідуального занять в наступних джерелах:

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 207–217.

2. Гамільтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 146–153.

3. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 159–165.

4. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб. пособие для экономич. специальностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1997. – С. 117–124.

5. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 156–166.

6. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 470–473, 484–513.

7. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1998. – С. 542–578.


Задачі 1-4. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 133-134.

 

Контрольна робота по третьому модулю (частина семінарського заняття № 12)

Методи оцінювання та розподіл балів за рейтинговою системою

Форми та засоби поточного, рубіжного і підсумкового контролю

Об’єктами контролю є діяльність студентів на семінарських заняттях, а також результати виконання студентами індивідуальних та самостійних робіт:

- вивчення окремих тем (питань);

- виконання тестів;

- розв'язування задач;

- написання контрольних робіт.

До контрольних заходів входять поточний, рубіжний та підсумковий контроль.

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських занять і має на меті перевірку рівня засвоєння студентами навчального матеріалу дисципліни.

Під час семінарських занять застосовуються такі засоби контролю як: усне опитування з питань поставлених у плані семінарських занять, вирішення тестів та розв'язування задач з індивідуальної і самостійної роботи.

Модульний контроль передбачає виконання контрольних робіт по кожному модулю.

Підсумковий контроль здійснюється у вигляді письмового іспиту.

 

Оцінювання результатів поточного, модульного і підсумкового контролю

Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів здійснюється такими засобами: усне опитування, опитування за допомогою тестів, розв'язування задач, перевірка контрольних та екзаменаційних робіт.

На семінарських заняттях оцінювання навчальної діяльності студентів спирається на такі критерії:

- три бали виставляється студенту, який безпомилково викладає навчальний матеріал, показує глибоке розуміння суті поставлених питань;

- два бали виставляється студенту, який поверхово, неповно викладає суть навчального матеріалу;

- один бал виставляється студенту, який допускає помилки при відповідях на поставлені питання;

- нуль балів виставляється студенту, який не знає суті поставлених питань, при викладенні навчального матеріалу, допускає грубі помилки.

Оцінювання знань студентів при застосуванні тестів здійснюється, виходячи із співвідношення між кількістю правильних відповідей і всією кількістю тестових завдань.

При перевірці модульних контрольних робіт (які складаються з трьох завдань: задачі, тесту і теоретичного питання) застосовується 5-бальна система оцінок. Кожна задача і теоретичне питання оцінюється в два бали, тест – один бал.

Завдання семестрового екзамену розроблені відповідно програми курсу “Мікроекономіка”, охоплюють навчальний матеріал з даної навчальної дисципліни за семестр і складаються з 30 білетів. Складність завдань кожного білету розрахована на студента з середнім рівнем знань.

Семестровий екзамен проводиться у письмовійформі.

Кожний білет містить два теоретичних завдання, дві задачі та чотири тести. Максимальна оцінка відповідей на всі питання, що сформульовані в білеті, становить 40 балів. Для оцінювання завдань застосовується бальна система оцінок, яка ґрунтується на таких критеріях: кожне теоретичне питання – 8 балів, тест – 2 бали, задача – 8 балів.

Перед виконанням роботи студент повинен ґрунтовно ознайомитись з рекомендованою обов'язковою та додатковою літературою, довідниками, словниками, періодичною пресою. Для більш широкого і глибокого висвітлення питань необхідно пов'язати їх з сучасністю, з сучасною економічною думкою. У випадку неоднозначного трактування тієї чи іншої економічної категорії, закону чи явища студент повинен висвітлити сутність кожної течії, думки, концепції та виразити своє аргументоване ставлення до однієї з них.

Розподіл балів при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни

„Мікроекономіка”

Модулі Модуль 1 = 20 балів 1 модуль М1 = 20 балів Модуль 2 = 20 балів 2 модуль М2 = 20 балів
Змістові модулі ЗМ 1 ЗМ 2 Кон-трольна робота ЗМ 3 ЗМ 4 Кон-трольна робота
Кількість балів за ЗМ
Кількість балів за видами роботи Лекції Семінари Само-ст. ро-бота Лекції Семінари Само-ст. ро-бота Лекції Семінари Само-ст. ро-бота Лекції Семі-нари Само-ст. ро-бота
Активність на лекціях                
Активність на семінарах                
Виконання самостійної роботи                

 

Модулі Модуль 3 = 20 балів 3 модуль М3=20 балів Письмовий екзамен Е = 40 балів Формування сумарної оцінки (М1+М2+М3+Е) Сума балів = 100
Змістові модулі ЗМ 5 ЗМ 6 Кон-трольна робота
Кількість балів за ЗМ
Кількість балів за видами роботи Лек-ції Семінари Само-ст. ро-бота Лек-ції Семі-нари Само-ст. ро-бота
Активність на лекціях        
Активність на семінарах        
Виконання самостійної роботи        

6. Контрольні питання дисципліни

Перелік питань, що виносяться на модульну контрольну роботу

По першому модулю

1. Що вивчає мікроекономіка?

2. Яка історія виникнення та еволюції мікроекономіки?

3. Які основні функції та проблеми мікроекономіки?

4. В чому відмінність між позитивною та нормативною мікроекономікою?

5. Назвіть основні фактори виробництва та їх властивості.

6. Охарактеризуйте об’єкти та суб’єкти мікроекономіки.

7. Дайте характеристику кругообігу товарів і грошей.

8. Охарактеризуйте основні методи дослідження в мікроекономіці.

9. Які Ви знаєте види економічних благ?

10. Який принцип дії закону спадної граничної корисності?

11. Які Ви знаєте винятки із першого закону Госсена?

12. Охарактеризуйте поняття “потреби” та її види.

13. Поясніть значення поняття “корисність”.

14. Охарактеризуйте пряму, непряму та повну корисність.

15. Дайте визначення функції корисності.

16. Покажіть динаміку сукупної та граничної корисності.

17. Охарактеризуйте рівновагу споживача й еквімаржинальний принцип.

18. Які основні умови визначення та особливості споживацького вибору?

19. У чому суть поняття “гранична норма заміщення”?

20. Як зміниться положення бюджетної лінії під впливом зміни ціни блага або доходу споживача?

21. Охарактеризуйте криву байдужості та її основні властивості.

22. Наведіть приклади кривих байдужості особливого типу.

23. Дайте характеристику бюджетної лінії.

24. Дайте характеристику внутрішньої та кутової рівноваги споживача.

25. Крива “дохід – споживання”, її суть та порядок побудови.

26. Нахил кривої “дохід – споживання” як свідчення відношення до благ.

27. Крива Енгеля. Закон Енгеля.

28. Порядок побудови та аналіз кривої “ціна – споживання”.

29. Розкрийте зміст ефекту доходу та ефекту заміщення.

30.Поясніть, у чому полягає суть парадоксу Гіффена. Наведіть приклади.

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.201.68.86 (0.02 с.)