Перелік питань, що виносяться на модульну контрольну роботу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Перелік питань, що виносяться на модульну контрольну роботуПо другому модулю

1. Які фактори впливають на попит?

2. У чому полягає різниця між зміною попиту та зміною обсягу попиту?

3. Що означає функція пропозиції, як вона зображається графічно?

4. Які фактори впливають на пропозицію?

5. В чому різниця між змінами пропозиції та обсягу пропозиції?

6. Які фактори впливають на еластичність попиту за ціною?

7. Дайте визначення індивідуального та ринкового попиту.

8. Охарактеризуйте поняття індивідуальної та ринкової пропозиції.

9. Поясніть ефект взаємодії попиту та пропозиції.

10. Дайте визначення еластичності попиту за ціною.

11. Поняття та порядок розрахунку коефіцієнтів еластичності попиту за доходами.

12. Перехресна еластичність попиту, поняття та порядок розрахунку.

13. Дайте визначення еластичності пропозиції.

14. Суть та завдання підприємства.

15. Виробнича функція та її властивості.

16. Які показники показують вплив зміни обсягів використання одного з факторів виробництва на результат виробництва?

17. У чому полягає різниця між бухгалтерськими та економічними, явними і неявними витратами, бухгалтерським та економічним прибутками?

18. Охарактеризуйте виробництво як систему.

19. Охарактеризуйте умови, в яких функціонують підприємства.


20. Дайте визначення сукупних, середніх і граничних витрат та аналогічних показників виручки.

21. В чому суть частинної варіації факторів виробництва?

22. Який економічний зміст граничної норми технологічного заміщення факторів виробництва?

23. В чому суть виробничої сітки, ізокванти та карти ізоквант?

24. У чому полягає суть ефекту масштабу виробництва?

25. Завдяки впливу яких факторів досягається зростаюча чи спадна віддача від масштабу виробництва?

26. Дайте визначення постійних витрат, перечисліть їх види.

27. Охарактеризуйте змінні витрати, наведіть приклади.

28. Дайте визначення середніх постійних, середніх змінних і середніх сукупних витрат, охарактеризуйте їх спільні риси та відмінності.

29. Ізокоста та її властивості.

30. Розкрийте поняття рівноваги виробника, поясніть, як вона досягається.

 

Перелік питань, що виносяться на модульну контрольну роботу

По третьому модулю

1. Охарактеризуйте умови ринку досконалої конкуренції.

2. У чому полягають відмінності між ринковим попитом та попитом для конкурентного виробника?

3. За якої умови досягається максимум прибутку підприємства?

4. Чому іноді підприємство продовжує свою діяльність навіть, якщо вона є збитковою?

5. Як досягається рівновага фірми в довгостроковому періоді?


6. Обґрунтуйте методику побудови моделі поведінки споживача за сукупним аналізом.

7. Охарактеризуйте метод граничного аналізу при побудові моделі поведінки споживача.

8. Проаналізуйте ефективність конкурентного ринку.

9. Охарактеризуйте умови ринку чистої монополії.

10. Які ви знаєте бар’єри для вступу в галузь в умовах чистої монополії?

11. Якими методами може досягатися монополізація ринку? Які форми монополістичних об’єднань ви знаєте?

12. Які наслідки діяльності монополіста для суспільства та національної економіки?

13. Поясніть модель вибору монополістом співвідношення ціни та обсягів продаж, що максимізують його прибуток.

14. Охарактеризуйте ефективність монополістичного ринку.

15. Охарактеризуйте ознаки олігополістичного ринку.

16. Які варіанти ціноутворення олігополіста ви знаєте?

17. Які наслідки діяльності олігополій для суспільства та національної економіки?

18. Дайте характеристику ринку монополістичної конкуренції.

19. Охарактеризуйте довготермінову рівновагу в умовах монополістичної конкуренції.

20. Охарактеризуйте ефективність монополістичної конкуренції.

21. Охарактеризуйте суть та поняття похідного попиту.

22. Який вплив недосконалої конкуренції на похідний попит?

23. Які основні характеристики конкурентного ринку праці? Назвіть фактори, що змінюють попит на ресурс праці.

24. Який механізм дії індивідуальної пропозиції робочої сили?

25. Дайте визначення показників: “граничний продукт у грошовому вираженні” (MRP) та “граничні витрати на ресурс” (MRC).

26. Сформулюйте правило мінімізації витрат ресурсів.

27. Охарактеризуйте вплив профспілок на пропозицію праці.

28. Який механізм формування ренти? Як визначається ціна землі?

29. Поясніть суть капіталу, його значення. Як норма відсотка впливає на рівень інвестування в економіку?

30. Дайте визначення показників теперішньої та майбутньої вартості. В чому різниця між бухгалтерським та економічним підходами до оцінки грошей у динаміці?

7. Екзаменаційні питання з мікроекономіки

 

1. Мікроекономіка в системі економічних наук.

2. Мікросистема та її основні характеристики.

3. Методологія мікроекономіки: теорії та моделі.

4. Поняття потреби, види потреб, їх ієрархія.

5. Економічні блага, їх класифікація.

6. Поняття корисності, її особливості.

7. Функція корисності, сукупна та гранична корисність.

8. Система переваг споживача та її основні елементи.

9. Криві байдужості, карта кривих байдужості.

10. Властивості кривих байдужості.

11. Криві байдужості особливого типу.

12. Гранична норма заміщенння благ: суть і методика обчислення.

13. Бюджетні обмеження.

14. Вплив змін доходу та цін на положення лінії бюджетного обмеження.

15. Рівновага споживача.

16. Кутова і внутрішня рівновага споживача.

17. Графічний аналіз і побудова лінії “дохід – споживання”.

18. Поняття “нормальних” і “низькоякісних” товарів. Нахил лінії “дохід – споживання” як свідчення ставлення споживача до благ.

19. Криві “ціна - споживання” та виведення кривих попиту.

20. Крива Енгеля. Закон Енгеля-Швабе.

21. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена.

22. Криві ринкового попиту.

23. Цінова еластичність попиту.

24. Перехресна еластичність попиту.

25. Еластичність попиту за доходом.

26. Ринкова пропозиція, закон пропозиції.

27. Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

28. Виробництво, фактори виробництва.

29. Підприємство, як суб’єкт ринку та виробничо-ринкова система.

30. Параметри підприємства як мікроекономічної моделі.

31. Поняття і властивості виробничої функції.

32. Ізокванта, карта ізоквант.

33. Ізокоста, поняття та властивості.

34. Рівновага виробника.

35. Частинна варіація факторів виробництва.

36. Пропорційна варіація факторів виробництва.

37. Витрати виробництва, їх основні види.

38. Основні ознаки досконалої конкуренції.

39. Ринок досконалої конкуренції в короткостроковому періоді. Сукупний аналіз.

40. Ринок досконалої конкуренції в короткостроковому періоді. Граничний аналіз.

41. Ринкова поведінка підприємства в довгостроковому періоді

42. Ефективність ринку досконалої конкуренції.

43. Характеристика монопольного ринку.

44. Визначення цін та обсягів виробництва на монополістичному ринку.

45. Ефективність монопольного ринку.

46. Умови та ознаки монополістичної конкуренції.

47. Основні ознаки олігополії.

48. Моделювання поведінки олігополістів за їх реакцією на ринкові зміни.

49. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми при монополістичній конкуренції.

50. Ефективність олігополії.

51. Ефективність монополістичної конкуренції

52. Похідний попит: суть, значення, показники.

53. Зміни попиту на ресурси. Оптимальне співвідношення ресурсів.

54. Ринок праці та його основні характеристики.

55. Ринкова пропозиція праці на досконало-конкурентному ринку.

56. Ринок праці з недосконалою конкуренцією.

57. Ринок капіталу. Капітал як фактор виробництва.

58. Поняття вибору в часі. Споживання та інвестиції.

59. Поняття дисконтованої величини. Аналіз інвестиційних рішень.

60. Ринок землі.

Рекомендована література

Основна

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроеко-номіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 248 с.:іл.

2. Задоя А. О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – 176 с.: іл.

3. Карагодова О. О., Черваньов Д. М. Мікроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1997. – 208 с.: іл.

4. Лісовий А. В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни „Мікроекономіка”. – К: Дія,, 2007. – 136 с.

5. Лисовицкий В. Н. Микроэкономика. Учеб. пособие для экономич. специ-альностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1997 – 160 с.

6. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг.ред. А. П. На-ливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – 208 с.

7. Ястремський О. І., Гриценко О. Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1998. – 714 с.: табл., граф., рис.

Додаткова

1. Вісник податкової служби України.

2. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа. 1999. Т. 1. – 349 с.

3. Гальперин В. М., Игнатьев С. М., Моргунов В. И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В. М. Гальперина. СПб.: Экономическая школа. 1999. Т. 2. – 498 с.

4. Гамілтон, Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. /Пер. з англ. А. Олійник та Р. Скільський. – К.: Основи, 1996. – 223 с.

5. Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Основы экономики: Учеб. пособие. – К.: Вища шк. – Знання, 1998. – 478 с.: ил.

6. Основи економічної теорії / С. В. Мочерний, С. А. Єрохін, Л. О. Кані-щенко та ін. За ред. С. В. Мочерного. – К.: ВЦ “Академія”, 1997. – 464 с.

7. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г. Н. Климко, В. П. Нестеренко, Л. О. Каніщенко та ін.; За ред. Г. Н. Климка, В. П. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк. – Знання, 1997. – 743 с.: іл.

8. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. /Пер. з англ. А. Олійник та Р. Скільський. – К.: Основи, 1996. – 646 с.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 130; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.012 с.)