Структура навчальної дисципліни «Мікроекономіка» 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Структура навчальної дисципліни «Мікроекономіка»Галузь знань: 0305 “Економіка і підприємництво”

напрям підготовки: 6.030508 «Фінанси і кредит»

6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030504 «Економіка підприємства»

№ тем Назви тем Кількість годин
Всього Лек-ції Семі-нарські заняття Індиві-дуальні заняття Самос-тійна робота
Модуль 1 = 1,66 ЗК
ЗМ 1. Теорія граничної корисності
Т.1 Предмет і метод мікроекономіки
Т.2 Теорія граничної корисності і поведінка споживача
ЗМ 2. Аналіз поведінки споживача
Т.3 Ординалістська теорія поведінки споживача
Т.4 Аналіз поведінки споживача
Контрольна робота по 1 модулю - - -
Всього по 1 модулю
Модуль 2 = 1,66 ЗК
ЗМ 3. Попит, пропозиція, їх взаємодія
Т.5 Попит, пропозиція, їх взаємодія
ЗМ 4. Теорія підприємства: виробництво і витрати
Т.6 Мікроекономічна модель підприємства
Т.7 Витрати і результати виробництва
Контрольна робота по 2 модулю - - -
Всього по 2 модулю
Модуль 3 = 1,66 ЗК
ЗМ 5. Теорія ринкових структур: ринок продукту
Т.8 Ринок досконалої конкуренції
Т.9 Монопольний ринок
Т.10 Олігополія та монополістична конкуренція
ЗМ 6. Ринки факторів виробництва
Т.11 Загальна характеристика ринків факторів виробництва. Ринок праці.
Т.12 Ринок капіталу і землі
Контрольна робота по 3 модулю - - -
Всього по 3 модулю
Разом годин з курсу
                 

 


Структура навчальної дисципліни «Мікроекономіка»

Галузь знань: 0305 “Економіка і підприємництво”

напрям підготовки: 6.030509 «Фінанси і кредит»

6.030503 «Міжнародна економіка»

6.030504 «Економіка підприємства»

№ тем Назви тем Кількість годин
Всього Лек-ції Семі-нарські заняття Індиві-дуальні заняття Самос-тійна робота
ЗМ 1. Теорія граничної корисності
Т.1 Предмет і метод мікроекономіки - -
Т.2 Теорія граничної корисності і поведінка споживача -
ЗМ 2. Аналіз поведінки споживача
Т.3 Ординалістська теорія поведінки споживача -
Т.4 Аналіз поведінки споживача - -
ЗМ 3. Попит, пропозиція, їх взаємодія
Т.5 Попит, пропозиція, їх взаємодія -
ЗМ 4. Теорія підприємства: виробництво і витрати
Т.6 Мікроекономічна модель підприємства - - -
Т.7 Витрати і результати виробництва - -
ЗМ 5. Теорія ринкових структур: ринок продукту
Т.8 Ринок досконалої конкуренції -
Т.9 Монопольний ринок - -
Т.10 Олігополія та монополістична конкуренція - -
ЗМ 6. Ринки факторів виробництва
Т.11 Загальна характеристика ринків факторів виробництва. Ринок праці. -
Т.12 Ринок капіталу і землі - -
Контрольна робота - - -
Разом годин з курсу
                 

Структура навчальної дисципліни «Мікроекономіка»


За напрямом підготовки: 0305 “Економіка і підприємництво”

Спеціальності: 6.030508 ”Фінанси підприємств”

Групи ФБ-410к, ФБД 41к

 

№ тем Назви тем Кількість годин
Всього Лек-ції Семі-нарські заняття Індиві-дуальні заняття Самос-тійна робота
Модуль 1
ЗМ 1. Теорія граничної корисності
Т.1 Предмет і метод мікроекономіки - -
Т.2 Теорія граничної корисності і поведінка споживача -
ЗМ 2. Аналіз поведінки споживача
Т.3 Ординалістська теорія поведінки споживача - -
Т.4 Аналіз поведінки споживача -
ЗМ 3. Попит, пропозиція, їх взаємодія
Т.5 Попит, пропозиція, їх взаємодія -
ЗМ 4. Теорія підприємства: виробництво і витрати
Т.6 Мікроекономічна модель підприємства - - -
Т.7 Витрати і результати виробництва - -
ЗМ 5. Теорія ринкових структур: ринок продукту
Т.8 Ринок досконалої конкуренції - - - -
Т.9 Монопольний ринок - -
Т.10 Олігополія та монополістична конкуренція -
ЗМ 6. Ринки факторів виробництва
Т.11 Загальна характеристика ринків факторів виробництва. Ринок праці. - - -
Т.12 Ринок капіталу і землі - -
Контрольна робота по 1 модулю - - -
Разом годин з курсу
                 

 

 

Структура навчальної дисципліни «Мікроекономіка»

За напрямом підготовки: 0305 “Економіка і підприємництво”

Спеціальності: 6.050309 ”Облік і аудит ” ОБ-34 к

№ тем Назви тем Кількість годин
Всього Лек-ції Семі-нарські заняття Індиві-дуальні заняття Самос-тійна робота
Модуль 1 = 1,75 ЗК
ЗМ 1. Теорія граничної корисності
Т.1 Предмет і метод мікроекономіки
Т.2 Теорія граничної корисності і поведінка споживача
ЗМ 2. Аналіз поведінки споживача
Т.3 Ординалістська теорія поведінки споживача
Т.4 Аналіз поведінки споживача
ЗМ 3. Попит, пропозиція, їх взаємодія
Т.5 Попит, пропозиція, їх взаємодія
Контрольна робота по 1 модулю - - - - -
Всього по 1 модулю
Модуль 2 = 1,75 ЗК
ЗМ 4. Теорія підприємства: виробництво і витрати
Т.6 Мікроекономічна модель підприємства
Т.7 Витрати і результати виробництва
ЗМ 5. Теорія ринкових структур: ринок продукту
Т.8 Ринок досконалої конкуренції
Т.9 Монопольний ринок
Т.10 Олігополія та монополістична конкуренція
ЗМ 6. Ринки факторів виробництва
Т.11 Загальна характеристика ринків факторів виробництва. Ринок праці.
Т.12 Ринок капіталу і землі
Контрольна робота по 2 модулю - - - - -
Всього по 2 модулю
Разом годин з курсу
                 

 


4. Зміст навчальної дисципліни за змістовими модулями:

МОДУЛЬ 1

Змістовий модуль № 1

Тема 1. Предмет і метод мікроекономіки

План лекційного заняття №1:

Мікроекономіка як складова частина теоретичної економіки.

Предмет, концептуальні основи та методологія мікроекономіки.

Мета, завдання і зміст дисципліни.

План семінарського заняття №1:

Запитання

1. Що вивчає мікроекономіка?

2. Чому обмеженість ресурсів примушує людину робити вибір?

3. Яка історія виникнення та еволюції мікроекономіки?

4. Які основні проблеми мікроекономіки?

5. Які функції мікроекономіки?

6. В чому відмінність між позитивною та нормативною мікроекономікою?

7. Які основні фактори виробництва?

8. Які Ви знаєте властивості факторів виробництва?

 

Завдання

1. Назвіть спільні риси і відмінності мікро- та макроекономіки.

2. Охарактеризуйте об’єкти та суб’єкти мікроекономіки.

3. Дайте характеристику кругообігу товарів і грошей.

4. Охарактеризуйте методи індукції та дедукції.

5. Поясніть суть методів абстрагування та припущення “при інших рівних умовах”.

6. Охарактеризуйте функціональний аналіз та рівноважний підхід.

7. Розкрийте суть методів статики і динаміки, граничний аналіз.

8. Дайте характеристику економічних моделей та економічних змінних.

 

Індивідуальна робота під керівництвом викладача

Предмет курсу. Суб'єкти та об'єкти економічних відносин на мікрорівні. Індивід. Домогосподарство. Ділова одиниця (фірма). Держава.

Методологія мікроекономічного аналізу. Мікроекономічні моделі. Нормативна і позитивна мікроекономіка.

Тести 1-7. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 93-94.

Самостійна робота

Проблема обмеженості ресурсів і необхідності вибору. Альтернативність цілей використання обмежених ресурсів і раціональність поведінки суб'єктів ринкових відносин. Макро- та мікроекономіка як найважливіші складові сучасної теоретичної економіки, як методологічна, термінологічна, інструментальна база конкретних економічних дисциплін. Блочно-змістовна схема дисципліни. Взаємозв'язок з іншими дисциплінами.

Розглянути ширше питання лекції, семінарського та індивідуального занять в наступних джерелах:

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 8–19.

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – Т. 1. – С. 13–38.

3. Гамільтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 11–14.

4. Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основы экономики: Учеб. пособие. – К.: Вища шк., Знання, 1998. – С. 8–23.

5. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 9–21.

6. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 3–6.

7. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб. пособие для экономич. специально-стей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1997. – С. 7–10.

8. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 6–12.

9. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін. / За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., Знання, 1997. – С. 198–205, 259–286.

10. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 20–32.

11. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1999. – С. 5–49.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 88; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.223.3.251 (0.015 с.)