Задачі 1-2. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 128-129. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задачі 1-2. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 128-129. 

Тема 10. Олігополія та монополістична конкуренція

План лекційного заняття № 13:

Основні ознаки олігополії та монополістичної конкуренції.

Моделювання поведінки олігополістів за їх реакцією на ринкові зміни.

Короткострокова та довгострокова рівновага фірми при монополістичній конкуренції.

Ефективність олігополії та монополістичної конкуренції.

План семінарського заняття № 10:

Запитання

1. Які ви знаєте бар’єри для вступу в галузь в умовах олігополії?

2. Як утворюються олігополії?

3. Які варіанти ціноутворення олігополіста ви знаєте?

4. У чому полягають відмінності між чистою монополією та олігополією?

5. Які ви знаєте варіанти поведінки олігополістичних фірм при зміні ціни на продукцію однієї з них?

6. Як визначається ціна та обсяги реалізації при “лідерстві в цінах”?

7. Які наслідки діяльності олігополій для суспільства та національної економіки?

8. Які ви знаєте реальні та удавані відмінності при диференціації товарів?

9. Яка частка ринку належить фірмам при монополістичній конкуренції?

10. Якою буде еластичність попиту на продукцію фірми в умовах монополістичної конкуренції?

11. Які особливості кривої попиту для ринку монополістичної конкуренції?

12. Яку кількість продукції потрібно виробляти підприємцю при монополіс-тичній конкуренції для максимізації прибутку?


 

Завдання

1. Охарактеризуйте ознаки олігополістичного ринку.

2. Поясніть метод ціноутворення, зумовлене таємним зговором.

3. Охарактеризуйте ціноутворення за принципом “витрати плюс”.

4. Дайте характеристику ринку монополістичної конкуренції.

5. Охарактеризуйте довготермінову рівновагу в умовах монополістичної конкуренції.

6. Назвіть і поясніть суть методів нецінової конкуренції.

7. Охарактеризуйте ефективність монополістичної конкуренції.

Індивідуальна робота під керівництвом викладача

Особливості організації олігополістичного ринку. Цінові війни і схильність до змови. Таємні змови, мовчазні згоди і легальні угоди. Картелі. Нецінова конку­ренція.

Суспільна оцінка олігополістичного ринку. Ефективність олігополії у порівнянні з іншими ринковими структурами.

Ринкова поведінка монополістичного конкурента. Еластич­ність попиту. Визначення оптимального обсягу виторгу та цінова політика. Умова досягнення і підтримання беззбитковості в довго­строковому періоді.

Нецінова конкуренція. Сутність та передумови розвитку нецінової конкуренції. Поглиблення диференціації продукту: позитивні наслідки та загрози. Вплив рекламної діяльності на обсяг виторгу і витрат. Суспільна ціна монополістичної конкуренції.


Тести 1-8. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 107-108.

Самостійна робота

Загальна взаємозалежність олігополістів. Однорідність або диференційованість продукту. Високі бар'єри для вступу до галузі.

Теоретичні моделі олігополії.Ринкові лідери та ау­тсайдери. Моделювання поведінки олігополістів за функція­ми їх реакції на ринкові зміни.

Ознаки монополістичної конкуренції. Умови вступу до галузі. Спосіб дій монополістичного конкурента.

Розглянути ширше питання лекції, семінарського та індивідуального занять в наступних джерелах:

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 162–190.

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – Т. 2. – С. 166–304.

3. Гамільтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 121–129.

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 117–142.

5. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 139–143.

6. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб. пособие для экономич. специаль-ностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1997. – С. 94–104.

7. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 118–135.

8. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 385–422.

9. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1998. – С. 487–506.

Задачі 1-3. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 129-130.

Змістовий модуль № 5

Тема 11. Загальна характеристика ринків факторів виробництва.

Ринок праці

План лекційного заняття № 14:

Похідний попит в умовах досконалої конкуренції.

Похідний попит за недосконалої конкуренції

Зміни попиту на ресурси. Оптимальне співвідношення ресурсів

Попит та пропозиція праці на досконало конкурентному рин­ку ресурсів.

Ринок праці з недосконалою конкуренцією.

План семінарського заняття № 11:

Запитання

1. Який вплив недосконалої конкуренції на похідний попит?

2. Які фактори, що змінюють попит на ресурс?

3. Від яких факторів залежить цінова еластичність попиту на ресурси?

4. При яких умовах прибуток набуває максимального значення?

5. Які основні характеристики конкурентного ринку праці?

6. Як працівник робить вибір між доходом від праці і власне працею?

7. Який механізм дії індивідуальної пропозиції робочої сили?

Завдання

1. Охарактеризуйте суть та поняття похідного попиту.

2. Проаналізуйте ситуацію, коли виробник купує ресурси та продає продукт на конкурентному ринку.

3. Дайте визначення показників: “граничний продукт у грошовому вираженні” (MRP) та “граничні витрати на ресурси” (MRC).

4. Сформулюйте правило мінімізації витрат ресурсів.

5. Охарактеризуйтепропозицію та попит на працю для окремої фірми на конкурентному ринку.

6. Охарактеризуйте вибір працівника між дозвіллям або працею.

7. Дайте визначення монопсонії.

8. Охарактеризуйте вплив профспілок на пропозицію праці.

Індивідуальна робота під керівництвом викладача

Похідний попит та принцип оплати факторів. Порівняння граничного доходу та граничних витрат товаровиробника при спо­живанні одного фактора виробництва. Вартісний граничний про­дукт та ціна фактора.

Попит на працю за умови досконало конкурентного ринку ресурсів. Праця як фактор виробництва, її мобільність. Характерис­тика досконало конкурентного ринку праці. Граничний виграш ви­робника від найму праці. Обгрунтування рішення про найм. Фор­мування індивідуального, галузевого та ринкового попиту на пра­цю.

Обгрунтування вибору робітника щодо праці і відпочинку: інструментарій ординалістської теорії корисно­сті. Ринкова пропозиція послуг праці. Рівновага на ринку праці.

Попит монополії на працю та монопольна рівновага. Монопсонічний та олігопсонічний ринки, їх особливості.

Тести 1-7. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 108-109.

Самостійна робота

Взаємозв'язок ринків продукту та факторів виробництва. Попит на продукт та попит на фактори виробни­цтва. Споживання факторів виробництва: цілі та обмеження.

Індивідуальний та галузевий попит на фактори виробництва. Цінова еластичність попи­ту на ресурс виробництва.

Контроль профспілок над пропозицією робочої сили, рівнем заробітної плати та продуктивністю праці. Двостороння (двобічна) монополія та визначення реального рівня заробітної плати.

Розглянути ширше питання лекції, семінарського та індивідуального занять в наступних джерелах:

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 191–207.

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – Т. 2. – С. 305–309, 349–375.

3. Гамільтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 138–145.

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 143–159.

5. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 145, 146.

6. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб. пособие для экономич. специаль-ностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1997. – С. 105–117.

7. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 136–155.

8. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 456–468, 476-483.

9. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1998. – С. 579–673.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 116; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.01 с.)