Індивідуальна робота під керівництвом викладача 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Індивідуальна робота під керівництвом викладачаЗбільшення випуску за рахунок пропорційного нарощування обсягів ресурсів. Постійна (стала), спадна та зростаюча віддача від масштабу. При­чини позитивного та негативного ефекту від масштабу. Еластич­ність масштабу та взаємозв'язок з еластичністю випуску.

Витрати виробництва. Еко­номічні та бухгалтерські витрати. Поняття альтернативних витрат. Постійні та змінні витрати. Типовий характер зміни витрат за коро­ткостроковий період. Закон зростаючих граничних витрат (зни­ження дохідності).

Вибір комбінації виробничих факторів за критеріями мінімізації витрат чи максимізації випуску. Ізокоста. Рівновага виробника: графічна, алгебраїчна, економічна інтерпре­тація.

Тести 1-11. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самос-тійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 101-103.

Самостійна робота

Виробнича фун­кція з одним змінним фактором. Правило спадної віддачі (продук­тивності) змінного фактору виробництва. Еластичність випуску.

Виробнича фу­нкція з двома змінними факторами. Ізокванта. Взаємозамінність факторів виробництва. Гранична норма технічного заміщення. Еластичність заміщення.

Розглянути ширше питання лекції, семінарського та індивідуального занять в наступних джерелах:

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 72–110.

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – Т. 1. – С. 266–348.

3. Гамільтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 58–76.

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 62–88.

5. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 81–98.

6. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб. пособие для экономич. специаль-ностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1997 – С. 63–78.

7. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг.ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 60–85.

8. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 159–228.

9. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1998. – С. 187–226.

Задачі 1-5. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 124-125.

Контрольна робота по другому модулю (частина семінарського заняття № 8)

МОДУЛЬ 3

Змістовий модуль № 5

Тема 8. Ринок досконалої конкуренції

План лекційного заняття № 11:

Модель ринку досконалої конкуренції та її характеристики.

Ринкова поведінка підприємства в короткостроковому пе­ріоді.

Ринок досконалої конкуренції в довгостроковому періоді.

Ефективність ринку досконалої конкуренції.

 

План семінарського заняття № 9:

Запитання

1. У чому полягають відмінності між ринковим попитом та попитом для конкурентного виробника?

2. За якої умови досягається максимум прибутку підприємства?

3. Чому іноді підприємство продовжує свою діяльність навіть, якщо вона є збитковою?

4. Як змінюється ринкова ціни під впливом ринкової пропозиції?

5. Як досягається рівновага фірми в довгостроковому періоді?

6. Які недоліки має ринок досконалої конкуренції?

 

Завдання

1. Охарактеризуйте умови ринку досконалої конкуренції.

2. Дайте визначення показників сукупної, середньої та граничної виручки.

3. Покажіть залежність показників сукупної, середньої та граничної виручки від обсягів виробництва продукції.

4. Обґрунтуйте методику побудови моделі поведінки споживача за сукупним аналізом.

5. Покажіть графічно вибір виробником варіантів поведінки на основі порівняння сукупних витрат і сукупної виручки.

6. Охарактеризуйте метод граничного аналізу при побудові моделі поведінки споживача.

7. Наведіть графічне порівняння граничної виручки, граничних та середніх витрат.

8. Проаналізуйте ефективність конкурентного ринку.

Індивідуальна робота під керівництвом викладача

Пропозиція фірми і галузі в короткостроковому періоді. Рівновага фірми та га­лузі.

Рухомість ринкового попиту й пропозиції. Пропозиція фірми в дов­гостроковому періоді. Тривала рівновага підприємства, галузі, рин­ку та механізм її підтримки.

Тести 1-7. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 104-105.

Самостійна робота

Ознаки й умови досконалої конкуренції. Ринковий попит на продукцію фірми за умов досконалої конкуренції.

Визначення оптимальних обсягів випуску: сукупний та граничний аналіз. По­ведінка підприємства за умов зміни ринкової ситуації.

Розглянути ширше питання лекції, семінарського та індивідуального занять в наступних джерелах:

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 111–138.

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – Т. 2. – С. 29–73.

3. Гамільтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 77–88.

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 89–104.

5. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 94–105.

6. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 229–295.

7. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1998. – С. 238–271.

Задачі 1-5. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 126-127.

Тема 9. Монопольний ринок

План лекційного заняття № 12:

Модель "чистої монополії" та її характеристики.

Монопольний ринок у короткостроковому та довгостроко­вому періодах.

Особливості функціонування реальних монополізованих рин­ків.

 

План семінарського заняття № 10:

Запитання

1. У чому полягають відмінності між чистою конкуренцією та чистою монополією?

2. Які ви знаєте бар’єри для вступу в галузь в умовах чистої монополії?

3. Якими методами може досягатися монополізація ринку?

4. Які форми монополістичних об’єднань ви знаєте?

5. У яких ситуаціях монополіст отримує виграш (збільшення сукупної виручки) від збільшення обсягів продажу продукції, а в яких програш (зменшення сукупної виручки)?

6. Які наслідки діяльності монополіста для суспільства та національної економіки?

 

Завдання

1. Охарактеризуйте умови ринку чистої монополії.

2. Поясніть модель вибору монополістом співвідношення ціни та обсягів продаж, що максимізують його прибуток.

3. Наведіть приклади помилкових уявлень про політику монополіста.

4. Охарактеризуйте ефективність монополістичного ринку.

Індивідуальна робота під керівництвом викладача

Крива попиту монополіста. Вибір монополістом ці­ни й обсягу виробництва. Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту. Пропозиція монополіста та особливості її фо­рмування. Визначення монопольної ціни. Цінова диференціація та дискримінація. Рівновага фірми-монополіста в довгостроковому періоді. Досягнення та утримання ринкової влади.

Аналіз поведінки реальних монополій. Потреба державного регулювання монополії, антимонопольна політика.

Тести 1-9. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 105-107.

Самостійна робота

Ознаки "чистої монополії". Економічні, адміністративні та правові бар'єри вступу до монопольного ринку.

Монополія і монопольна влада. Монополі­стичний спосіб дій.

Економічні наслідки монополізації галузі. Порівняльна оцінка конкурентного та моно­польного ринків.

Розглянути ширше питання лекції, семінарського та індивідуального занять в наступних джерелах:

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 139–161.

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – Т.2. – С. 74–163.

3. Гамільтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 97–106.

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 104–116.

5. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 105–138.

6. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб. пособие для экономич. специаль-ностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1997. – С. 89–94.

7. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 106–117.

8. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 299–336.

9. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1998. – С. 460–486.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 132; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.209.138 (0.006 с.)