Задачі 1-4. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 117.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Задачі 1-4. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 117.Контрольна робота по першому модулю (частина семінарського заняття № 4)

МОДУЛЬ 2

Змістовий модуль № 3

Тема 5. Попит, пропозиція, їх взаємодія

План лекційних занять № 6, 7:

Попит і закон попиту.

Пропозиція і закон пропозиції.

Взаємодія попиту і пропозиції. Ринкова рівновага.

Еластичність попиту і пропозиції.

План семінарського заняття № 5:

Запитання

1. Які фактори впливають на попит?

2. У чому полягає різниця між зміною попиту та зміною обсягу попиту?

3. Що означає функція пропозиції, як вона зображається графічно?

4. Які фактори впливають на пропозицію?

5. В чому різниця між змінами пропозиції та обсягу пропозиції?

6. Які фактори впливають на еластичність попиту за ціною?

 

Завдання

1. Дайте визначення індивідуального та ринкового попиту.

2. Охарактеризуйте криві індивідуального та ринкового попиту.

3. Дайте визначення функції попиту.

4. Охарактеризуйте поняття індивідуальної та ринкової пропозиції.

5. Поясніть ефект взаємодії попиту та пропозиції.

6. Дайте визначення еластичності попиту за ціною.

7. Поняття та порядок розрахунку коефіцієнтів еластичності попиту за доходами.

8. Перехресна еластичність попиту, поняття та порядок розрахунку.

9. Дайте визначення еластичності пропозиції.

Індивідуальна робота під керівництвом викладача

Поняття ринкової рівноваги. Визначення рівноважної ціни та рівноважної кількості товару. Вплив змін попиту й пропозиції на стан рівнова­ги, рівноважну ціну та рівноважну кількість товару на ринку. Ста­лість і динамічність ринкової рівноваги. Поняття про надлишок споживача і надлишок виробника.

Концепція еластичності взаємозв'язаних показників. Еластичність попиту за чинниками впливу: за власною ціною блага, за ціною взаємодоповнюючого або взаємозамінюваного блага (перехресна еластичність), за дохо­дом. Взаємозв'язок між ціною та валовим виторгом за різної елас­тичності. Еластичність пропозиції за власною ціною блага та за цінами факторів виробництва.

Тести 1-8. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 99-100.

Самостійна робота

Ринковий попит як сума індивідуаль­ного попиту всіх споживачів певного товару. Функція попиту. За­кон попиту та його пояснення базовими положеннями теорії пове­дінки споживача. Аналіз зміни попиту загалом та величини (обся­гу) попиту.

Функція пропозиції. Закон пропозиції. Аналіз змін пропозиції загалом та величини (обсягу) пропозиції. Фактори впливу на пропозицію.

Розглянути ширше питання лекції, семінарського та індивідуального занять в наступних джерелах:

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 20–46.

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2 х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1999. – Т. 1. – С. 39–100.

3. Гамільтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 15–27.

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 46–58.

5. Лисовицкий В.Н. Микроэкономика: Учеб. пособие для экономич. специаль-ностей вузов. – К.: ИМСО МО Украины, НВФ “Студцентр”, 1997. – С. 48–56.

6. Наливайко А. П., Євдокимова Н. М., Задорожна Н. В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А. П. Наливайка.– К.: КНЕУ, 1999. – С. 40–52, 86–93.

7. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 33–65.

8. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1998. – С. 50–91.

Задачі 1-7. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 118-120.

Змістовий модуль № 4

Тема 6. Мікроекономічна модель підприємства

План лекційного заняття № 8:

Виробництво, фактори виробництва.

Підприємство як суб'єкт ринку та виробничо-ринкова сис­тема.

Параметри підприємства як мікроекономічної моделі.

План семінарського заняття № 6:

Запитання

1. Які фактори виробництва (ресурси) споживаються у процесі виробництва?

2. Яким чином можна вирішити конфлікт між обмеженими ресурсами і безмежними потребами?

3. Які суть та завдання підприємства?

4. Які Ви знаєте властивості виробничої функції?

5. Які показники показують вплив зміни обсягів використання одного з факторів виробництва на результат виробництва?

6. У чому полягає різниця між бухгалтерськими та економічними витратами?

7. В чому різниця між явними і неявними витратами?

 

Завдання

1. Охарактеризуйте виробництво як систему.

2. Дайте визначення виробничої функції.

3. Охарактеризуйте умови, в яких функціонують підприємства.

4. Поясніть різницю між довгостроковим та короткостроковим періодами.

5. Дайте визначення сукупних, середніх і граничних витрат та аналогічних показників виручки.

6. Поясніть різницю між бухгалтерським та економічним прибутками.

Індивідуальна робота під керівництвом викладача

По­няття і параметри виробничої функції. Сукупний, середній та гра­ничний продукт. Витрати виробництва. Сукупні, середні та грани­чні витрати. Поняття загального (сукупного, валового), середнього та граничного виторгу. Прибуток як кінцевий результат діяльності підприємства.

Тести 1-3. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 101.

Самостійна робота

Спрощена схема ринково-виробничої системи. Мотивація поведінки підприємства. Основні види вибору підприємства: що виробляти, як виробляти, для кого виробляти. Фактор часу і періоди у функці­онуванні підприємства. Поняття оптимального та рівноважного станів підприємства.

Розглянути ширше питання лекції, семінарського та індивідуального занять в наступних джерелах:

1. Базилевич В., Лук’янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мікроекономіка: Опорний конспект лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 66–71, 74–77.

2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микроэкономика: В 2-х т. / Общая редакция В.М. Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, – 1999. – Т. 1. – С. 245–271.

3. Гамільтон Джонатан. Методичний посібник до “Мікроекономіки” Роберта С. Піндайка та Деніела Л. Рубінфелда. – К.: Основи, 1996. – С. 58–65.

4. Задоя А.О. Мікроекономіка: Курс лекцій. – К.: Т-во “Знання”, 2000. – С. 59–62.

5. Карагодова О.О., Черваньов Д.М. Мікроекономіка. – К.: Четверта хвиля, 1997. – С. 64,73–82.

6. Наливайко А.П., Євдокимова Н.М., Задорожна Н.В. Мікроекономіка: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За заг. ред. А.П. Наливайка. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 53–59.

7. Піндайк Роберт С., Рубінфелд Деніел Л. Мікроекономіка. – К.: Основи, 1996. – С. 159–178.

8. Ястремський О.І., Гриценко О.Г. Основи мікроекономіки. – К.: Товариство “Знання”, 1998. – С. 210–217.

Задачі 1-5. Лісовий А.В. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни ”Мікроекономіка”. – К.: Дія, 2007. - С. 121-123.

Тема 7. Витрати і результати виробництва

 

План лекційного заняття № 9, 10:

Частинна варіація факторів виробництва.

Ізоквантна варіація факторів виробництва.

Пропорційна варіація факторів виробництва.

Витрати виробництва

Оптимум виробника.

План семінарських занять № 7-8:

Запитання

1. В чому суть частинної варіації факторів виробництва?

2. Який економічний зміст граничної норми технологічного заміщення факторів виробництва?

3. Чому гранична норма технологічного заміщення капіталу працею зростає при просуванні вниз уздовж ізокванти?

4. В чому суть виробничої сітки?

5. У чому полягає суть ефекту масштабу виробництва?

6. Завдяки впливу яких факторів досягається зростаюча чи спадна віддача від масштабу виробництва?

Завдання

1. Охарактеризуйте залежність показників сукупного, середнього та граничного продуктів від змінного фактора на прикладі їх графіків.

2. Поясніть суть ізокванти та карти ізоквант.

3. Дайте визначення постійних витрат, перечисліть їх види.

4. Охарактеризуйте змінні витрати, наведіть приклади.

5. Дайте визначення середніх постійних, середніх змінних і середніх сукупних витрат, охарактеризуйте їх спільні риси та відмінності.

6. Проаналізуйте криві витрат виробництва, зробіть висновки.

7. Охарактеризуйте правило найменших витрат.

8. Дайте визначення ізокости.

9. Охарактеризуйте властивості ізокости.

10. Розкрийте поняття рівноваги виробника, поясніть, як вона досягається.

11. Дайте визначення траєкторії зростання.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.36.32 (0.011 с.)