Теми курсових робіт з адміністративного права та процесу 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теми курсових робіт з адміністративного права та процесу 
 


1. Державне управління на сучасному етапі розвитку суспільства (в умовах адміністративної реформи)

2. Державне управління як різновид публічної влади.

3. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави.

4. Адміністративне управління як юридична наука і учбова дисципліна.

5. Адміністративно-правові норми і відносини.

6. Конституційно-правові та адміністративно правові норми (порівняльний аналіз).

7. Особливості адміністративно-правових відносин, що виникають при застосуванні нормативних актів у діяльності ОВС.

8. Суб'єкти адміністративно-правового регулювання в сфері виконавчої влади.

9. Місце і роль Президента України в умовах здійснення влади за принципом її поділу на законодавчу, виконавчу і судову.

10. Органи місцевого самоврядування як суб'єкти адміністративного права.

11. Адміністративно-правовий статус Кабінету Міністрів України відповідно до Концепції адміністративної реформи в Україні.

12. Корупція в системі державної служби: поняття, принципи виникнення, правові засоби боротьби з нею.

13. Державна служба як різновид професійної діяльності в сфері виконавчої влади.

14. Форми діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

15. Правові акти органів виконавчої влади.

16. Методи діяльності органів виконавчої влади.

17. Адміністративно-правові режими.

18. Поняття та підстави адміністративної відповідальності.

19. Адміністративні правопорушення, що підвідомчі ОВС.

20. Сутність адміністративного процесу.

21. Адміністративна юстиція.

22. Органи (посадові особи) уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

23. Провадження в справах про адміністративні правопорушення.

24. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

25. Провадження в справах про звернення громадян.

26. Сутність забезпечення законності і дисципліни у сфері виконавчої влади.

27. Контроль і нагляд у сфері виконавчої влади.

28. Сутність управління у сфері економіки.

29. Адміністративно-правове регулювання освітою та наукою.

30. Адміністративно-правове регулювання в сфері охорони здоров'я.

31. Адміністративно-правове регулювання внутрішніми справами і обороною.

32. Адміністративно-правове регулювання юстицією.

33. Адміністративно-правове управління службою безпеки та зовнішньоекономічними зв'язками.

34. Адміністративне право в зарубіжних країнах як правова галузь і наука.

35. Публічна адміністрація і публічна служба в зарубіжних країнах.

36. Адміністративне право Франції.

37. Адміністративне право Німеччини.

38. Виконавча влада України і адміністративне право.

39. Адміністративно-процесуальне право України.

40. Наука адміністративного права: предмет, методологія, основні категорії.

41. Контрольно-наглядова служба в Україні.

42. Виконавча служба в Україні та виконавче провадження: основні положення.

43. Адміністративна реформа в Україні.

44. Теорія управління як наука.

45. Адміністративне право та державне управління.

46. Застосування норм адміністративного права.

47. Адміністративно-правовий статус місцевих органів виконавчої влади.

48. Конституційно-правові та адміністративно-правові норми (порівняльний аналіз).

49. Учасники адміністративно-правових відносин.

50. Особливості державної служби в Україні в сучасних умовах.

51. Адміністративно-правовий статус державних службовців.

52. Органи місцевого самоврядування в системі державного управління України.

53. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень органами міліції.

54. Учасники провадження в справах про адміністративні правопорушення.

55. Об’єднання громадян як учасники адміністративно-правових відносин.

56. Адміністративна деліктологія.

57. Адміністративний процес в Україні.

58. Систематизація адміністративного права України.

59. Корупція в системі державної служби: поняття, причини виникнення, правові засоби боротьби з нею.

60. Проходження державної служби: поняття, основні стадії, адміністративно-правове регулювання.

61. Адміністративно-правовий статус іноземних громадян.

62. Адміністративно-правові акти органів виконавчої влади.

63. Правове положення армії в державі.

64. Управління закордонними справами (організаційно-правові форми).

65. Державне управління на сучасному етапі розвитку суспільства.

66. Наука поліцейського права як першооснова адміністративного права: джерела, етапи розвитку, її головні представники у Західній Європі та Україні.

67. Наука адміністративного права у Франції в XІX сторіччі.

68. Основні етапи розвитку науки адміністративного права в СРСР (1917-1991 роки).

69. Наука адміністративного права у Франції у другій половині XX сторіччя.

70. Наука адміністративного права в Англії (сучасні тенденції).

71. Наука адміністративного права в США.

72. Державна служба Німеччини.

73. Українські адміністративісти: праці, концепції, світогляди.

74. Міжнародне адміністративне право.

75. Підстави, порядок і юридичне значення звільнення від адміністративної відповідальності.

76. Адміністративна відповідальність неповнолітніх за законодавством України.

77. Актуальні проблеми науки адміністративного права України.

78. Участь прокурора в провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

79. Адміністративно-правові і цивільно-правові відносини (порівняльний аналіз).

80. Право громадян на відшкодування збитків, завданих незаконними діями посадових осіб державних органів.

81. Історія адміністративного права України: основні етапи становлення.

82. Локк і Монтеск’є про виконавчу владу.

83. Організаційно-правові форми соціального захисту людини і громадянина в Україні.

84. Правове регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади

85. Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об'єкти інтелектуальної власності

86. Особливості правового режиму оподаткування суб'єктів спеціальних економічних зон в Україні

87. Взаємодія територіальних органів внутрішніх справ із місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у профілактиці адміністративних правопорушень

88. Адміністративно-правовий режим надзвичайного стану

89. Організаційно-правовий механізм підготовки та прийняття управлінських рішень в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ

90. Адміністративно-наглядова діяльність міліції в Україні

91. Робота з персоналом в органах прокуратури України: організаційно-правові питання

92. Фінансово-правові засади соціальних гарантій військовослужбовців в Україні

93. Взаємодія органів внутрішніх справ з державною податковою службою у здійсненні правоохоронної діяльності

94. Правове регулювання міграції та реєстрації фізичних осіб в Україні (адміністративно-правовий аспект)

95. Адміністративно-правові засади встановлення і застосування адміністративного арешту, виправних та громадських робіт

96. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів юридичної служби органів внутрішніх справ України

97. Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності щодо підприємництва

98. Адміністративно-правове забезпечення права громадян на освіту

99. Правовий статус Рахункової палати України

100. Проблеми правового регулювання державного боргу України

101. Правове регулювання податкового обліку в Україні

102. Адміністративна відповідальність юридичних осіб: процесуально-правовий аспект

103. Органи внутрішніх справ в організаційно-правовому механізмі реалізації виконавчої влади в Україні

104. Адміністративна відповідальність юридичних осіб за правопорушення в сфері обігу наркотичних засобів

105. Внутрівідомчий контроль як засіб забезпечення дисципліни і законності в органах внутрішніх справ

106. Адміністративно-правові відносини в діяльності органів прокуратури: загальнотеоретичні аспекти.

107. Адміністративно-правове регулювання і забезпечення дотримання правил благоустрою населених пунктів в Україні

108. Неповнолітній як суб`єкт адміністративної відповідальності

109. Співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: теоретичні та практичні питання.

110. Громадський контроль за діяльністю міліції

111. Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері погашення податкового боргу.

112. Правова природа адміністративного огляду, що здійснюється працівниками міліції

113. Організаційно-правові аспекти інформаційної культури в управлінській діяльності

114. Правові основи валютного контролю.

115. Правові основи податкових систем України та Німеччини. Порівняльно-правовий аналіз.

116. Організаційно-правові засади взаємодії Державної податкової служби з населенням

117. Адміністративно-правова охорона тваринного світу та роль міліції у її здійснені

118. Провадження із звернень громадян в органах внутрішніх справ: теоретичний та практичний аспекти

119. Адміністративно-правове регулювання екологічної діяльності

120. Захист прав потерпілого в провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

121. Регулювання зовнішньої міграції адміністративно-примусовими методами

122. Податкова перевірка як організаційно-правова форма реалізації податкового контролю.

123. Експертиза в митній справі: організаційно-правовий аспект

124. Деліктологія порушень митних правил

125. Організаційно-правові засади діяльності суб’єктів виконавчого провадження

126. Правове становище сільськогосподарських інспекцій

127. Адміністративна діяльність митних органів у сфері реалізації митної політики держави

128. Місце адміністративної відповідальності в системі заходів адміністративного примусу

129. Державний конртроль за нотаріальною діяльністю в Україні

130. Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти

131. Принципи організації та функціонування державної служби в Україні

132. Діяльність адміністративної служби міліції по припиненню правопорушень (організаційно-правовий аспект)

133. Способи забезпечення виконання податкового обов’язку

134. Оскарження рішень органів виконавчої влади в адміністративному порядку

135. Делегування повноважень місцевими органами влади: організаційно-правовий аспект.

136. Акти Кабінету Міністрів України: теоретичні засади видання та реалізації.

137. Адміністративно-правова охорона комунальної власності

138. Організаційно-правові засади захисту інформаційних ресурсів України.

139. Організаційно-правові аспекти застосування підрозділів Збройних сил України в миротворчих операціях

140. Адміністративно-правовий статус посадової особи податкової міліції (організаційно-правові аспекти)

141. Організаційно-правові засади діяльності державної виконавчої служби в Україні

142. Правовий механізм реалізації та захисту прав і законних інтересів суб'єктів податкових правовідносин.

143. Адміністративний договір як засіб управлінської діяльності

144. Адміністративно-юрисдикційна діяльність дільничного інспектора міліції

145. Державне регулювання зовнішньої торгівлі в Україні (організаційно-правовий аспект).

146. Організаційно-правові засади державного управління в галузі електроенергетики в Україні

147. Організаційно-правові засади взаємодії кримінально-виконавчих установ з державними органами та недержавними організаціями

148. Організаційно-правові засади провадження посередницької діяльності митного брокера та митного перевізника в Україні

149. Адміністративно-правові засади діяльності персоналу міліції громадської безпеки

150. Діяльність центрів зв’язків з громадськістю органів внутрішніх справ України щодо зміцнення правопорядку та профілактики правопорушень: організаційно-правові питання.

151. Правове регулювання фінансування житлового будівництва в Україні

152. Фінансово-правове регулювання фондового ринку України

153. Адміністративно-правова протидія проституції.

154. Адміністративна відповідальність посадових осіб у сфері державного управління

155. Організаційно-правові засади охорони прав на сорти рослин в Україні

156. Протидія незаконній міграції населення країн Азії в Європу через територію України (організаційно-правовий аспект)

157. Кодифікація адміністративно-деліктного законодавства України

158. Адміністративно-правові гарантії реалізації прав і свобод громадян.

159. Управлінські відносини в системі органів виконавчої влади та їх правове регулювання.

160. Організаційно - правові основи надання послуг в галузі митної справи

161. Адміністративне судочинство: становлення та здійснення

162. Правовий статус та законодавчі засади контрольних повноважень органів державної контрольно-ревізійної служби в Україні

163. Організаційно-правові засади управління видавничою справою в Україні

164. Адміністративна відповідальність неповнолітніх, батьків або осіб, які їх замінюють

165. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина

166. Організаційно-правові засади контролю в митній службі України.

167. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про державну таємницю.

168. Державний контроль на ринку цінних паперів України

169. Прокурор як суб’єкт адміністративного процесу

170. Організаційно-правові засади діяльності підрозділів по роботі з персоналом ОВС

171. Забезпечення законності в діяльності митних органів

172. Організаційно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів внутрішніх справ України

173. Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти

174. Адміністративо-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг

175. Організаційно-правове забезпечення управління державним майном в Україні

176. Організаційно-правове забезпечення вдосконалення наукової організації праці слідчих органів внутрішніх справ України

177. Організація управління культурою в Україні (адміністративно-правовий аспект).

178. Адміністративно-правові засади формування кадрів органів виконавчої влади.

179. Особливості відповідальності посадових осіб системи МВС України (адміністративно-правовий аспект)

180. Організаційно-правові засади податкового планування з використанням зон зі спеціальним режимом оподаткування

181. Законність у контексті профілактики правопорушень в службовій діяльності міліції України.

182. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на вільний вибір місця проживання

183. Контрольно-наглядова діяльність міліції громадської безпеки

184. Організаційно-правові засади військової освіти в Україні (адміністративно-правовий аспект)

185. Провадження у справах про порушення митних правил.

186. Співвідношення принципів консолідації та індивідуалізації при виконанні податкового обов’язку

187. Організаційно-правові засади діяльності установ виконання покарань

188. Організаційно-правові засади укомплектування керівного складу суднових екіпажів в Україні

189. Правовий статус адміністративного суду в Україні: адміністративно-правовий аспект

190. Управління співробітництвом ОВС України з правоохоронними органами країн СНД: організаційно-правові засади

191. Адміністративний процес у парадигмі права

192. Проблеми правового регулювання грошового обігу в Україні

193. Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування

194. Правові засади організації та здійснення митного контролю в Україні: теоретичні та практичні проблеми.

195. Адміністративно-правові заходи протидії правопорушенням, вчиненим неповнолітніми, у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

196. Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних транспортних засобів правил керування

197. Організаційно-правові засади охоронної діяльності Державної служби охорони при МВС України

198. Адміністративно-правове забезпечення діяльності місцевих загальних судів України

199. Державний контроль у сфері ліцензійної діяльності.

200. Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про рекламу

201. Адміністративно-правовий статус торговців цінними паперами

202. Адміністративно-правовий статус державних інспекцій в Україні

203. Військова служба в Україні: вступ, просування, припинення.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 244; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 172.70.38.214 (0.074 с.)