Ковалів М.В., Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Ковалів М.В., Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р.Ковалів М.В., Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р.

Адміністративне право та адміністративний процес: методичні матеріали для студентів / М.В. Ковалів, Я.П. Павлович-Сенета, Ю.Р. Лозинський. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 70 с.

 

 

ББК 67.9

УДК 342.9

 

 

© Ковалів М.В., Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р.2012

© Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012

І. Програма навчальної дисципліни

 

Анотація

 

З набуттям незалежності в Україні почалися демократичні перетворення, спрямовані на формування громадянського суспільства, розбудову правової держави, в якій, згідно з Конституцією, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість та інші права і свободи визнаються найвищою соціальною цінністю. Це, у свою чергу, визначає зміст і спрямованість діяльності держави та всіх її органів щодо забезпечення цих досягнень світової цивілізації як один із головних обов’язків.

Для реалізації основних прав і свобод людини та громадянина недостатньо проголосити їх на конституційному і законодавчому рівнях, необхідно реально забезпечити, тобто за допомогою соціальних, матеріальних, право регулюючих та правоохоронних заходів гарантувати їх реальне існування. Значне місце тут займає їхнє адміністративно-правове забезпечення, яке найяскравіше виявляється у відносинах з органами виконавчої влади.

Великого значення, у зв΄язку із вищевикладеним, для майбутніх юристів набуває вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес». Ця навчальна дисципліна, по-перше належить до фундаментальних навчальних дисциплін у програмі вищої юридичної освіти; по-друге, охоплює правове регулювання суспільних відносин, що виникають в сфері дії органів виконавчої влади (а в окремих випадках і інших органів державної влади та місцевого самоврядування) з приводу максимально повної реалізації прав і законних інтересів громадян у процесі державного управління.

У навчальній дисципліні «Адміністративне право та адміністративний процес» містяться основні положення з державного управління та адміністративного права, співвідношення останніх, а також характеристика суб’єктів адміністративного права в Україні, адміністративної відповідальності, адміністративного процесу та адміністративних проваджень, законності і дисципліни в управлінні, розглянуто організаційно-правове регулювання в різних сферах управлінської системи, тощо.

Навчальна дисципліна «Адміністративне право та процес» дає змогу студентам засвоїти складний комплекс теоретичних положень та значний масив нормативно-правових актів, що містять норми адміністративного права та процесу і регламентують правовий статус органів державного управління, а також широке коло суспільних відносин управлінського та неуправлінського характеру учасниками яких вони є.

Об`єктом вивчення дисципліни є суспільні відносини, що складаються у сфері державного управління, а також відносини не управлінського характеру за участю органів публічної влади.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є управлінські та неуправлінські відносини, що складаються з приводу виконання органами публічної, насамперед державної влади та місцевого самоврядування, своїх виконавчо-розпорядчих функцій.

Метою вивчення курсу є: формування у студентів знань про поняття принципи, форми і методи державного управління, систему органів виконавчої влади, основи управління у різних галузях суспільного життя, а також про порядок розгляду і вирішення органами публічної влади та судовими органами індивідуально-конкретних справ у сфері державного управління.

Завданням навчальної дисципліни є:

- формування понятійного апарату з адміністративного права та адміністративного процесу, набуття знань про суб’єктів та об’єкти даних галузей;

- набуття необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес» студент повинен знати:

на понятійному рівні: основні теоретичні положення, принципи, категорії, інститути адміністративного права та адміністративного процесу; поняття державного управління, форми та методи його здійснення, засоби забезпечення законності і дисципліни в управлінні; поняття, структуру адміністративного процесу; поняття та види адміністративної відповідальності;

на фундаментальному рівні: поняття, ознаки, особливості, сутність виконавчо-розпорядчої діяльності органів державного управління; організацію і адміністративно-правове регулювання управління господарською, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами; сутність та зміст адміністративно-процесуальних проваджень;

на практично-творчому рівні: вимоги, які ставляться до юриста перспективи реалізації положень Концепції адміністративної реформи в Україні, а також орієнтуватись в чинному адміністративному та адміністративно-процесуальному законодавстві.

Студент повинен вміти:

на репродуктивному рівні: реалізувати вимоги держави що ставляться до юриста високої професійної культури;

на евристичному (алгоритмічному) рівні: формувати власну точку зору з юриспруденції; правильно тлумачити норми адміністративного права та процесу і застосовувати їх до конкретних життєвих обставин.

на творчому рівні: використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності.

Методика вивчення курсу «Адміністративне право та адміністративний процес» базується на єдності проблемних лекцій, практичних і семінарських занять, які передбачають розв’язування типових завдань і задач; практичному ознайомленні із правовими актами управління та документами, що використовуються у різних видах адміністративних проваджень; отриманні навичок науково-дослідницької роботи на групових та індивідуальних консультаціях, а також при написанні курсових робіт; складанні модулів, іспитів; виконанні індивідуальних завдань; самостійній роботі над курсом.

Міжпредметні зв’язки. Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес»: основи теорії держави і права, історія держави і права, конституційне право, державне будівництво і місцеве самоврядування, кримінальне право, муніципальне право, організація судових та правоохоронних органів, основи економічної теорії. Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дисципліну «Адміністративне право та адміністративний процес»: фінансове право, митне право, податкове право, екологічне право, комерційне право; право соціального забезпечення, тощо.

 


ТЕМА № 2. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави.

Поняття і зміст адміністративного права. Місце адміністративного права у галузевій класифікації правової системи. Предмет та метод адміністративного права. Система адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншими правовими галузями.

Джерела адміністративного права.

Адміністративне право як юридична наука і навчальна дисципліна. Перспективи розвитку за Концепцією реформи адміністративного права.

 

Ключові поняття: Адміністрація. Управління. Виконавчо-розпорядча діяльність. Управлінські відносини. Виконавча влада. Публічна влада. Місцеве самоврядування. Адміністративні послуги. Система галузі права.

 

ІV. БІБЛІОГРАФІЯ

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Авер'янов В., Лукянець Д,, Педько Ю. Кодекс адміністративного судочинства України: необхідність і шляхи усунення концептуально-понятійних вад // Право України. – 2006. - № 3. – С. 7.

2. Авер'янов В. Нова доктрина українського адміністративного права: концептуальні позиції // Право України. – 2006. - № 5. – С. 11.

3. Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії // Право України. – 2003. - № 5. – С. 13.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА.

1. Адміністративне право України, За заг. ред. О.М. Бандурки: Підручник. – Х., 2004. – 480 с.

2. Аракелян М., Узун Н. Забезпечення конституційного права громадян на захист прав і свобод судом // Право України. – 2006. - № 3. – С. 19.

3. Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. Курс лекцій. Изд. 2. – М., 2004. – 584 с.

4. Баб’як А.В. Адміністративно-процесуальні строки: Автореф. дис.. … канд. юрид. Наук. – К., 2005.

5. Березенко В.М. Адміністративніі суди України: Навч. Посібник. – К.: Алеута, КНТ, 2006.

6. Берлач А. Сіліна А. Управління у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Україні: правові та організаційні засади // Право України. – 2006. - № 8. – С. 16.

7. Білозьоров Є. Юридична відповідальність як передумова правомірної поведінки особи: теоретичні аспекти // Право України. – 2006. - № 1. – С. 50.

8. Бурлака О.С. Види державних атестацій та їх особливості // Юридична Україна. – К.: Юрінком Інтер. – 2006. – № 3 (39). – С. 34–41.

9. Бурлака О.С. Місце атестаційних проваджень у структурі адміністративного процесу // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2006. – Вип. 33. – С. 223–230.

10. Бурлака О.С. Стадії атестаційних проваджень // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 11. – С. 120–124.

11. Гладун З. Адміністративно-правові питання державного контролю у сфері охорони здоровя // Право України. – 2005. - № 5. – С. 25.

12. Голосніченко І.П. Попередження корисливих проступків засобами адміністративного права. ­ К.:Вища школа, 1991. ­ С.82-89.

13. Гончарук С. Т. Адміністра­тивна відповідальність за законодавством України: Навч. посібник. — К., 1995.

14. Гуржій Т. Предмет адміністративного делікту // Право України. – 2006. - № 7. – С. 25.

15. Гуржій Т. Права і свободи громадян у юрисдикційних провадженнях: адміністративно-процесуальні гарантії // Право України. – 2006. - № 11. – С. 17.

16. Дей М. Реалізація трудових прав працівниками-мігрантами в Україні: деякі проблеми // Право України. - № 8. – С. 48.

17. Додин Е.В. Актуальные проблемы теории и практики административной ответственности// Советское государство и право. - 1989. - № 11. - С.149-150.

18. Іншин М. Сучасний стан та напрями удосконалення службово-трудовихвідносин у сфері державної служби // Право України.- 2006 - № 6. – С. 85.

19. Кілічава Т.М. Цивільне процесуальне право: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2007. - 289 с.

20. Кіторов М. Системність принципів провадження у справах про адміністративні правопорушення // Право України. – 2006. - № 5. – С. 17.

21. Коваленко Є.Г. Кримінальний процес України: Навч. посібник. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

22. Коваль Л.В., Герасименко Е.П. Проблеми правотворчості у сфері адміністративних правопорушень// Право України. - 1992. - № 3. - С.20-22.

23. Коломоєць Т., Федоров І. Принципи кодифікації адміністративно-деліктного законодавства України// Право України. – 2006. - № 6. – С. 14.

24. Колпаков В. К. Адміністративно-де­ліктний правовий феномен: Монографія. — К.: Юрінком Інтер, 2004.

25.

26. Конопльов В. Специфіка прийняття управлінських рішень у адміністративній діяльності ОВС // Право України. - № 7. – С. 27..

27. Костицький В. Демократична, соціальна, правова// Голос України. - 1996. - 20 серпня.

28. Кравчук В. Поняття статутного капіталу юридичної особи // Право України. – 2006. - № 12. – С. 48.

29. Кротюк В., Берназюк Я. Деякі питання, пов’язані із законодавчим регулюванням створення та діяльності банківських об’єднань // Право України. – 2006. - № 2. – С. 43.

30. Кудря В. Види проваджень за зверненнями громадян до органів виконавчої влади та адміністративні (управлінські) послуги // Право України. – 2006. - № 3. – С. 12.

31. Лихачов С.В.Ліцензування як вид дозвільного провадження // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей Донецького інституту внутрішніх справ при Донецькому державному університеті. – 2000. – № 3. – С. 236-246.

32. Лихачов С.В.Дозвільна система в Україні: сутність та співвідношення з дозвільною політикою // Вісник Національного університету внутрішніх справ. – 2001. – Вип. 14. – С. 76-80.

33. Літошенко О. С. Адміністративна відповідальність в системі юридичної відповідальності: Автореф. дис.... канд. юрид. наук. — К., 2005.

34. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія. – К., 2001, - 220с.

35. Лук'янець Д. М. Про вину юридичних осіб у сфері адміністра­тивної відповідальності // Право України. — 1999. — № 11.

36. Луць В.В. Строки у цивільних правовідносинах: Конспекти лекцій з спецкурсу. Львів: Львів. держ. унів-т, 1992.

37. Ляш А.О. Докази і доказування у кримінальному судочинстві: Навч. посіб. / А.М. Ляш, С.М. Стахівський; За наук. редакцією Ю.М. Грошевого. _ К.: Ун-т «Україна», 2006.

38. Мартиненко Б. Права і свободи громадян у юрисдикційних провадженнях: адміністративно-процесуальні гарантії // Право України. – 2006. - № 11. – С. 17.

39. Матіос А. Зміст та сутність адміністративної відповідальності// Право України. – 2006. - № 2. – С. 9.

40. Мельник І. Реформування служби міліції та особливості застосування нею адміністративного примусу // Право України. – 2005. - № 2. – С. 14.

41. Микитюк М. Запобіжні заходи дорожньо-патрульної служби: основні аспекти проблеми // Право України. – 2006. – № 2. – С. 12.

42. Нагорний Є. Удосконалення законодавства України про громадянство – запорука захисту прав людини // Право України. – 2006. - № 10. – С. 33.

43. Посібник для органів місцевого самоврядування щодо застосування Кодексу адміністративного судочинства України // В.В. Кравченко, О.Ю. Ярчук, Е.Ф. Демський. – К., 2006.

44. Приймаченко Д. Використання адміністративних договорів у діяльності митних органів // Право України. – 2006. - № 8. – С. 20.

45. Пухтецька А. Європейські принципи адміністративного права: поняття і система // Право України. – 2006. - №10. – С. 15.

46. Рабінович П.М. Час у праві (темпоральні властивості діяльності як об’єкт правового регулювання) // Вісник академії правових наук. – 1999. - № 3. – С. 3-33.

47. Селіванов А. Публічна влада і громадянин в умовах застосування судової адміністративної юрисдикції (проблеми теорії і практики) // Право України. – 2006. - № 9. – С. 28.

48. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. - К.: Ін Юре, 2000. - С. 54.

49. Сидоренко М. Чи можливо поставити остаточну крапку в підході до вирішення проблеми адміністративного процесуального права? // Право України. – 2006. - № 7. – С. 20.

50. Степаненко В. Нормативно-правове забезпечення боротьби із нелегальною міграцією в Україні // Право України. - № 7. – С. 55.

51. Степашко В. Реалізація екологічних прав громадян в Україні // Право України. – 2005. - № 9. – С. 28.

52. Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії та прак­тики // Право України. — 1999. — № 9.

53. Стефанюк В. «Щодо запровадження адміністративної юстиції в Україні» // Право України. – 1993. - № 9. – С.33-34.

54. Стефанюк В. Адміністративно-процесуальний кодекс України. Яким йому бути? // Право України. –1999.– №12. – С. 15.

55. ХавронюкМ.І. Дисциплінарні правопорушення і дисциплінарна відповідальність: Навчальний посібник. – К., 2003. – 240 с.

56. Цікало В. Корпоративне товариство: поняття, ознаки, організаційно-правові форми // Право України. – 2006. - № 6. – С. 48.

57. Чорнооченко С.І. Цивільний процес України: Навч. посіб. – К.: Центр навч. літ-ри, 2004.

58. Штогун С. Правові питання організації адміністративного судочинства // Право України. – 2006. - № 4. – С. 19.

59. Шупеня М., Бачук Б., Ботезат О. Здійсненя контролю за законністю виконавчого провадження // Право України. – 2005. - № 8. – С. 8.

60. Шупеня М., Бачук Б., Ботезат О. Реформування органів державної виконавчої служби // Право України. – 2005. - № 5. – С. 36.

61. Шупеня М., Кузь О., Бачук Б. Шляхи удосконалення діяльності державної виконавчої служби // Право України. – 2005. - № 5. – С. 36.

V. Завдання для семінарських занять

МОДУЛЬ 1

 

МОДУЛЬ № 2

 

ТЕМА № 12. Методи державного управління.

 

1. Методи державного управління.

2. Метод переконання в державному управлінні, його суть і значення.

3. Примус у здійсненні державного управління.

4. Метод заохочення у здійсненні державного управління.

 

Ключові поняття: Державне управління. Форми державного управління. Правові акти управління. Норма права. Застосування норм права. Адміністративний договір. Методи державного управління. Переконання. Заохочення. Адміністративний примус.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Правотворча управлінська діяльність.

2. Правозастосовча управлінська діяльність.

3. Перерахувати методи державного управління.

4. У чому полягають особливості методів управлінської діяльності?

5. Якими шляхами реалізуються методи управлінської діяльності?

6. Які елементи містить у собі переконання?

7. Які засоби переконання найчастіше використовують органи держави?

8. Перерахувати засоби переконання.

9. Дати характеристику заходам адміністративного припинення.

10. Які заходи відносяться до адміністративно-запобіжних?

11. Перерахувати особливості адміністративного примусу.

 

МОДУЛЬ № 3.

 

МОДУЛЬ № 4

 

VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Вступні зауваження. Частина курсу «Адміністративне право та адміністративний процес» виноситься на самостійне вивчення. Мета самостійної роботи: активізувати засвоєння знань, розвинути вміння студентів самостійно мислити та успішно застосовувати теоретичні знання на практиці.

Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні навчально-методичної літератури, вивченні окремих питань, які виносяться на самостійне засвоєння.

Форми навчальних завдань - складання конспекту. Конспект виконується в окремому зошиті і перевіряється на семінарських заняттях. В зошиті необхідно акуратно, без скорочення слів виконати всі навчальні завдання.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентами навчального матеріалу в позааудиторний час без участі викладача. Обсяг і зміст самостійної роботи визначається робочою програмою та робочим планом в межах встановленого обсягу годин із навчальної дисципліни, методичними вказівками викладача.

Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів: конспектами лекцій викладача, підручниками, навчальними та методичними посібниками, монографічною літературою і періодикою, а також засобами самоконтролю.

Навчальний матеріал, передбачений навчальним планом для засвоєння студентом в процесі самостійної роботи, виноситься на підсумковий контроль поряд з навчальними матеріалом, який опрацьовувався при проведенні навчальних занять.

Викладач проводить діагностику якості самостійної роботи студента на індивідуальних заняттях. Вони проводяться в позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою.

Самостійна робота студента проводиться за такими напрямами:

1. Підготовка до практичних (семінарських) занять:

- вивчення лекційного матеріалу;

- вивчення теми за підручниками і посібниками;

- опрацювання рекомендованої монографічної літератури та періодики, передбаченої списком літератури;

- опрацювання завдань до практичних занять;

- підготовка конспектів;

- складання глосарію. Важливим засобом оволодіння категоріями та поняттями з теорії систем і управління є глосарій. Усі поняття і категорії заносяться до глосарію регулярно в рамках окремих тем курсу. Терміни і поняття, які потрібно засвоїти і занести до глосарію, наведені до кожного практичного (семінарського) заняття. Основне призначення глосарію полягає у тому, щоб користуватись ним при розгляді питань практичного заняття, в процесі самостійної роботи над курсом;

- написання індивідуальних навчально-дослідних завдань.

2. Опрацювання програмних питань, що не розглядаються на навчальних заняттях.

3. Підготовка до модулів.

Підготовка до іспиту.

Модуль 1

Модуль № 2

Модуль № 3.

Модуль 4.

МОДУЛЬ 1

МОДУЛЬ 2

МОДУЛЬ № 3.

Тема 22. Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ.

Теми рефератів, доповідей.

1. Поняття та види адміністративної юрисдикції.

2. Підсудність адміністративних справ.

3. Предметна підсудність адміністративних справ.

4. Територіальна підсудність адміністративних справ.

5. Виключна підсудність адміністративних справ.

 

Тема 23. Суб’єкти та учасники адміністративного процесу.

Теми рефератів, доповідей.

1. Суб’єкти адміністративного процесу.

2. Адміністративно-процесуальний статус позивача.

3. Адміністративно-процесуальний статус відповідача.

2. Треті особи в адміністративному судочинстві.

 

Тема 24. Процесуальні строки і судові витрати.

Теми рефератів, доповідей.

1. Поняття процесуальних строків та їх значення в адміністративному процесі.

2. Перебіг процесуальних строків.

3. Види процесуальних строків та їх характеристика.

 

Тема 25. Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі.

Теми рефератів, доповідей.

1. Поняття адміністративного процесуального доказування.

2. Джерела доказів в адміністративному процесі.

3. Дослідження та оцінка доказів в адміністративному процесі.

4. Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень.

 

 

МОДУЛЬ 4.

Лозинський Юрій Романович

кандидат юридичних наук

Ковалів М.В., Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р.

Адміністративне право та адміністративний процес: методичні матеріали для студентів / М.В. Ковалів, Я.П. Павлович-Сенета, Ю.Р. Лозинський. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. – 70 с.

 

 

ББК 67.9

УДК 342.9

 

 

© Ковалів М.В., Павлович-Сенета Я.П., Лозинський Ю.Р.2012

© Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012

І. Програма навчальної дисципліни

 

Анотація

 

З набуттям незалежності в Україні почалися демократичні перетворення, спрямовані на формування громадянського суспільства, розбудову правової держави, в якій, згідно з Конституцією, людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість та інші права і свободи визнаються найвищою соціальною цінністю. Це, у свою чергу, визначає зміст і спрямованість діяльності держави та всіх її органів щодо забезпечення цих досягнень світової цивілізації як один із головних обов’язків.

Для реалізації основних прав і свобод людини та громадянина недостатньо проголосити їх на конституційному і законодавчому рівнях, необхідно реально забезпечити, тобто за допомогою соціальних, матеріальних, право регулюючих та правоохоронних заходів гарантувати їх реальне існування. Значне місце тут займає їхнє адміністративно-правове забезпечення, яке найяскравіше виявляється у відносинах з органами виконавчої влади.

Великого значення, у зв΄язку із вищевикладеним, для майбутніх юристів набуває вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес». Ця навчальна дисципліна, по-перше належить до фундаментальних навчальних дисциплін у програмі вищої юридичної освіти; по-друге, охоплює правове регулювання суспільних відносин, що виникають в сфері дії органів виконавчої влади (а в окремих випадках і інших органів державної влади та місцевого самоврядування) з приводу максимально повної реалізації прав і законних інтересів громадян у процесі державного управління.

У навчальній дисципліні «Адміністративне право та адміністративний процес» містяться основні положення з державного управління та адміністративного права, співвідношення останніх, а також характеристика суб’єктів адміністративного права в Україні, адміністративної відповідальності, адміністративного процесу та адміністративних проваджень, законності і дисципліни в управлінні, розглянуто організаційно-правове регулювання в різних сферах управлінської системи, тощо.

Навчальна дисципліна «Адміністративне право та процес» дає змогу студентам засвоїти складний комплекс теоретичних положень та значний масив нормативно-правових актів, що містять норми адміністративного права та процесу і регламентують правовий статус органів державного управління, а також широке коло суспільних відносин управлінського та неуправлінського характеру учасниками яких вони є.

Об`єктом вивчення дисципліни є суспільні відносини, що складаються у сфері державного управління, а також відносини не управлінського характеру за участю органів публічної влади.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є управлінські та неуправлінські відносини, що складаються з приводу виконання органами публічної, насамперед державної влади та місцевого самоврядування, своїх виконавчо-розпорядчих функцій.

Метою вивчення курсу є: формування у студентів знань про поняття принципи, форми і методи державного управління, систему органів виконавчої влади, основи управління у різних галузях суспільного життя, а також про порядок розгляду і вирішення органами публічної влади та судовими органами індивідуально-конкретних справ у сфері державного управління.

Завданням навчальної дисципліни є:

- формування понятійного апарату з адміністративного права та адміністративного процесу, набуття знань про суб’єктів та об’єкти даних галузей;

- набуття необхідних навичок щодо застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань.

В результаті вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес» студент повинен знати:

на понятійному рівні: основні теоретичні положення, принципи, категорії, інститути адміністративного права та адміністративного процесу; поняття державного управління, форми та методи його здійснення, засоби забезпечення законності і дисципліни в управлінні; поняття, структуру адміністративного процесу; поняття та види адміністративної відповідальності;

на фундаментальному рівні: поняття, ознаки, особливості, сутність виконавчо-розпорядчої діяльності органів державного управління; організацію і адміністративно-правове регулювання управління господарською, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами; сутність та зміст адміністративно-процесуальних проваджень;

на практично-творчому рівні: вимоги, які ставляться до юриста перспективи реалізації положень Концепції адміністративної реформи в Україні, а також орієнтуватись в чинному адміністративному та адміністративно-процесуальному законодавстві.

Студент повинен вміти:

на репродуктивному рівні: реалізувати вимоги держави що ставляться до юриста високої професійної культури;

на евристичному (алгоритмічному) рівні: формувати власну точку зору з юриспруденції; правильно тлумачити норми адміністративного права та процесу і застосовувати їх до конкретних життєвих обставин.

на творчому рівні: використовувати свої внутрішні якості у підвищенні ефективності професійної діяльності.

Методика вивчення курсу «Адміністративне право та адміністративний процес» базується на єдності проблемних лекцій, практичних і семінарських занять, які передбачають розв’язування типових завдань і задач; практичному ознайомленні із правовими актами управління та документами, що використовуються у різних видах адміністративних проваджень; отриманні навичок науково-дослідницької роботи на групових та індивідуальних консультаціях, а також при написанні курсових робіт; складанні модулів, іспитів; виконанні індивідуальних завдань; самостійній роботі над курсом.

Міжпредметні зв’язки. Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення дисципліни «Адміністративне право та адміністративний процес»: основи теорії держави і права, історія держави і права, конституційне право, державне будівництво і місцеве самоврядування, кримінальне право, муніципальне право, організація судових та правоохоронних органів, основи економічної теорії. Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дисципліну «Адміністративне право та адміністративний процес»: фінансове право, митне право, податкове право, екологічне право, комерційне право; право соціального забезпечення, тощо.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 135; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.67 (0.122 с.)