Тема 34. Виконавче провадження. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 34. Виконавче провадження.1. Поняття та суб’єкти виконавчого провадження.

2. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове виконання рішень.

3. Відкриття виконавчого провадження.

4. Порядок та умови здійснення виконавчого провадження.

5. Звернення стягнення на майно боржника.

6. Виконання рішень у немайнових спорах.

7. Відповідальність за невиконання судових рішень.

Тема 35. Провадження в адміністративному суді першої інстанції.

1. Звернення до адміністративного суду та відкриття провадження в адміністративній справі.

2. Відкриття провадження в адміністративній справі.

3. Судовий розгляд справи.

4. Судові рішення, їх зміст та порядок ухвалення.

5. Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ.

 

Тема 36. Апеляційне та касаційне провадження.

1. Поняття та ознаки апеляції в адміністративному судочинстві

2. Порядок та строки апеляційного провадження.

3. Процедура апеляційного оскарження.

4. Поняття та ознаки касації в адміністративному судочинстві. Касаційна скарга.

5. Порядок та строки касаційного провадження.

6. Процедура касаційного оскарження

 

 

VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання

Вступні зауваження. Відповідно до навчальних планів передбачено виконання студентами індивідуального навчально-дослідного завдання. Метою цього є поглиблення, узагальнення і закріплення студентами теоретичних і практичних знань, оволодіння методологією дослідження, розвиток творчої ініціативи.

При виконанні роботи студент повинен виявити вміння самостійно використовувати потрібні методи в дослідження конкретних правових явищ і процесів, працювати зі спеціальною літературою, робити правильні узагальнення та давати конкретні пропозиції за результатами досліджень, оформляти роботу відповідно до існуючих стандартів.

За об’єкт дослідження може бути прийнято органи публічної влади, підприємства, установи, респонденти тощо.

Завдання на індивідуальне навчально-дослідне завдання видається і приймається викладачем згідно з темою, оформляється у вигляді тексту із застосуванням комп'ютера. Виконану роботу варто здати та захистити до закінчення семестру.

Вимоги до написання реферату

 

Реферат (від латинського refero – доповідаю) – короткий письмовий виклад основних положень вчення або змісту друкованих джерел, доповідь на певну тему.

Вибір теми реферату. Студент може самостійно обрати будь-яку тему з рекомендованої кафедрою тематики реферативних робіт. За умови, коли студент вчасно не обрав тему або затрудняється у виборі, тему може запропонувати викладач.

Підбір літератури. Студент використовує рекомендовану викладачем літературу, а також самостійно здійснює пошук необхідних наукових праць. Для цього потрібно ознайомитись із каталогами наукових бібліотек, новими надходженнями до них, виділити дослідження тих авторів, які працюють над науковими проблемами, пов’язаними із темою обраної реферативної роботи. Необхідно обов’язково ознайомитись з журнальними публікаціями останніх кількох років. Фактичні і статистичні матеріли містяться у республіканських і регіональних статистичних щорічниках і довідниках. Не допускається підготовка реферату виключно за матеріалами навчальних підручників і посібників.

Орієнтовна структура реферату:

- титульна сторінка (з вказуванням назви вузу, теми реферату, виконавця, перевіряючого, міста, року);

- план;

- вступ – зазначається тема, її актуальність, мета і завдання роботи;

- основна частина – логічний виклад опрацьованого матеріалу на основі аналізу та узагальнення, виділення основних положень. Це досягається шляхом використання фактичних і статистичних даних, побудови таблиць, схем і графіків. Рекомендуємо скласти розширений (деталізований) план роботи. Позитивним є тезисний виклад змісту, розкриття дискусійних питань з даної проблематики. Необхідно також зберігати ідеологічну нейтральність аналізу;

- статистичні матеріали, схеми, малюнки;

- висновки – узагальнення у концентрованій формі підсумків дослідження теми, виклад точки зору автора реферату;

- список використаної літератури.

Обсяг реферату до 10 сторінок шрифтом 14 кегель через один міжрядковий інтервал.

МОДУЛЬ 1

Тема 1. Державне управління і виконавча влада в Україні.

Теми рефератів, доповідей:

1. Співвідношення державного управління з виконавчою владою.

2. Принципи державного управління.

 

Тема 2. Адміністративне право в як галузь права і як наука.

Теми рефератів, доповідей:

1. Поняття, предмет та метод адміністративного права.

2. Взаємовідношення адміністративного права з іншими галузями права.

3. Адміністративне право як наука і як навчальна дисципліна.

 

Тема 3. Адміністративно-правові норми.

Теми рефератів, доповідей:

1. Адміністративно-правові норми: поняття, види та структура.

2. Реалізація адміністративно-правових норм.

3. Застосування адміністративних норм.

 

Тема 4. Адміністративно-правові відносини.

Теми рефератів, доповідей:

1. Адміністративно-правові відносини: поняття, особливості та види.

2. Учасники адміністративно-правових відносин: поняття та правовий статус.

3. Адміністративно-правовий статус фізичних осіб.

 

Тема 5. Президент України як глава держави.

Теми рефератів, доповідей:

1. Повноваження Президента України у сфері виконавчоївлади.

2. Установчі повноваження Президента України.

3. Дорадчі органи Президента україни.

4. Рада національної безпеки та оборони України.

 

Тема 6. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування на Україні.

Теми рефератів, доповідей:

1. Адміністративно-правовий статус органів виконавчої влади.

2. Компетенція та взаємодія органів виконавчої влади держави.

3. Взаємозв’язки в системі органів виконавчої влади держави.

4. Повноваження виконавчої влади делеговані органам місцевого самоврядування.

 

Тема 7. Державна служба та державні службовці.

Теми рефератів, доповідей:

1. Державна служба в Україні.

2. Державні службовці та посадові особи.

3. Порядок проходження державної служби.

4. Відповідальність державних службовців.

 

Тема 8. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.

Теми рефератів, доповідей:

1. Адміністративно-правовий статус об’єднань громадян.

2. Політичні партії в Україні.

3. Адміністративно-правовий статус громадських організацій.

4. Адміністративно-правовий статус релігійних організацій

 

Тема 9. Адміністративно-правовий статус громадян.

Теми рефератів, доповідей:

1. Адміністративно правовий статус громадян.

2. Адміністративно правовий статус іноземців.

3. Адміністративно правовий статус осіб без громадянства

4. Адміністративно правовий біженців.

 

Тема 10. Умови та порядок міграції в Україну іноземців та осіб без громадянства.

 

Теми рефератів, доповідей:

1. Міграція в Україну іноземців та осіб без громадянства.

2. Дозвіл на імміграцію та видача посвідки на постійне проживання.

3. Основні права, свободи та обов’язки іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні.

4. Порядок оформлення документів іноземцям на право перебування в Україні.

5. Видворення іноземців та осіб без громадянства з України.

 

Тема 11. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ та організацій.

Теми рефератів, доповідей:

1. Адміністративно-правовий статус підприємств, установ, організацій.

2. Суб’єкти управління підприємством, установою, організацією.

3. Підпорядкованість, підзвітність, єдиноначальність керівника підприємства.

 

МОДУЛЬ 2

Тема 12. Методи державного управління.

Теми рефератів, доповідей.

1. Методи державного управління.

2. Переконання в державному управлінні, його суть і значення.

3. Примус у здійсненні державного управління.

4. Заохочення у здійсненні державного управління.

 

Тема 13. Форми державного управління.

Теми рефератів, доповідей.

1. Форми державного управління.

2. Правові акти управління: поняття, ознаки, види.

3. Адміністративний договір, його особливості.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 153; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.72 (0.013 с.)