Тема № 1. Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема № 1. Сутність державного управління та його співвідношення з державною виконавчою владою.1. Поняття державного управління, його суть і характерні риси.

2. Державне управління і виконавча влада

3. Основні принципи державного управління.

4. Функції державного управління.

 

Ключові поняття: Управління. Соціальне управління. Державне управління. Біологічне управління. Технічне управління. Виконавчо-розпорядча діяльність. Виконавча влада. Система. Централізація. Децентралізація. Колегіальність. Єдиноначальництво.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Які бувають види управління?

2. Як співвідносяться соціальне та державне управління?

3. У чому полягають відмінності між державною та соціальною владою?

4. Як співвідносяться державне управління та виконавча влада?

5. Чи можливе функціонування виконавчої влади поза державним управлінням?

6. Чи тотожні поняття орган виконавчої влади і орган державного управління?

7. На які групи поділяють принципи державного управління?

8. В чому сутність принципу єдиноначальності в державному управлінні?

9. Перерахуйте функції державного управління.

10. Яке місце займає виконавча влада в системі державної влади?

11. В яких формах здійснюється державне управління?

 

ТЕМА № 2. Поняття адміністративного права та його місце у правовій системі держави.

1. Поняття адміністративного права та його предмет.

2. Взаємовідношення адміністративного права з іншими галузями права.

3. Система і джерела адміністративного права.

4. Адміністративне право як наука і як навчальна дисципліна.

 

Ключові поняття: Адміністрація. Управління. Виконавчо-розпорядча діяльність. Управлінські відносини. Виконавча влада. Публічна влада. Місцеве самоврядування. Адміністративні послуги. Система галузі права.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Чим визначаються межі адміністративно-правового регулювання?

2. Дати визначення адміністративного законодавства.

3. Співставити поняття адміністративного права з предметом адміністративно-правового регулювання.

4. Визначити взаємодію адміністративного та трудового права.

5. Як співвідносяться адміністративне і кримінальне право?

6. Щодо яких галузей права адміністративне право є провідною галуззю?

7. Які адміністративно-правові інститути становлять Загальну частину адміністративного права?

8. Дати визначення поняття адміністративно-правового інституту.

9. Чи необхідність виділяти Спеціальну частину в адміністративному праві?

10. Здійснити аналіз структури адміністративного права як науки.

11. З’ясувати межі, що окреслюють адміністративне право як навчальну дисципліну.

12. Від чого залежить об’єм навчальної дисципліни адміністративного права?

 

ТЕМА № 3. Адміністративно-правові норми.

1. Поняття адміністративно-правової норми.

2. Структура адміністративно-правової норми.

3. Класифікація адміністративно-правових норм.

 

Ключові поняття: Норма права. Адміністративно-правова норма. Гіпотеза. Диспозиція. Санкція. Реалізація адміністративно-правової норми. Виконання. Використання. Додержання. Застосування.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. З яких структурних елементів складається адміністративно-правова норма?

2. Якими шляхами реалізуються адміністративно-правова норми?

3. Як класифікуються адміністративно-правові норми?

4. Які вимоги ставляться до застосування норм адміністративного права?

5. Що є предметом регулювання адміністративно-правової норми?

 

ТЕМА № 4. Адміністративно-правові відносини.

1. Поняття адміністративно-правових відносин.

2. Види адміністративно-правових відносин та їх особливості.

3. Суб’єкти адміністративно-правових відносин

4. Учасники адміністративно-правових відносин: поняття та правовий статус.

 

Ключові поняття: Відносини. Державне управління. Влада. Адміністративно-правові відносини. Суб’єкти. Органи публічної влади. Громадяни. Адміністративна правоздатність. Адміністративна дієздатність. Адміністративна деліктоздатність.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. В чому полягають особливості адміністративно-правових відносин?

2. Які є елементи адміністративно-правових відносин?

3. Перерахувати підстави виникнення адміністративно-правових відносин.

4. Перерахувати учасників адміністративно-правових відносин.

5. Якими правами наділені і які обов’язки несуть учасники адміністративно-правових відносин?

6. Чи рівноправними є учасники адміністративно-правових відносин?

 

ТЕМА № 5. Адміністративно-правовий статус Президента України.

1. Повноваження Президента України у сфері виконавчої влади відповідно до Конституції України.

2. Організація діяльності Президента України.

3. Адміністрація Президента України

4. Рада національної безпеки та оборони.

 

Ключові поняття: Глава держави. Президент. Адміністративно-правовий статус. Гілки влади. Повноваження. Виконавча влада. Установчі повноваження. Дорадчі органи.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Який розділ Конституції України закріплює повноваження Президента України?

2. Чи є Президент України главою виконавчої влади?

3. Якими повноваженнями наділений Президент України як глава держави?

4. В чому полягають взаємовідносини Президента України з виконавчою гілкою влади?

5. В чому полягають взаємовідносини Президента України із законодавчою гілкою влади?

6. В чому полягають взаємовідносини Президента України з судовою гілкою влади?

7. Охарактеризувати кадрову політику Президента України.

8. Перерахувати головні служби у складі Адміністрації Президента України.

9. Якими нормативно-правовими актами керується Адміністрація у своїй діяльності?

10. Як Адміністрація Президента України взаємодіє з іншими органами державної влади?

11. Перерахувати головні завдання РНБО України.

12. Якими правами наділено РНБО України?

13. Якими нормативно-правовими актами керується РНБО у своїй діяльності?

14. Як РНБО України взаємодіє з іншими органами державної влади?

 

ТЕМА № 6. Органи виконавчої влади України та органи місцевого самоврядування як суб’єкти адміністративного права.

1. Взаємозв’язки в системі органів виконавчої влади держави.

2. Компетенція та взаємодія органів виконавчої влади держави.

3. Місцеве самоврядування в Україні.

 

Ключові поняття: Влада. Управління. Система. Виконавча влада. Повноваження. Делеговані повноваження. Місцеве самоврядування. Правові акти управління.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Дати визначення органу виконавчої влади держави.

2. Охарактеризувати виконавчо-розпорядчу діяльність.

3. Як класифікуються органи державної виконавчої влади?

4. Дати визначення Центральному органові виконавчої влади зі спеціальним статусом.

5. Перерахувати місцеві органи виконавчої влади.

6. У чому полягають особливості органів виконавчої влади держави?

7. Перерахувати органи місцевого самоврядування в Україні.

8. У чому полягає правова та організаційна автономія органів місцевого самоврядування?

9. Які повноваження надані органам місцевого самоврядування?

 

ТЕМА № 7. Державна служба та державні службовці як суб’єкти адміністративного права.

1. Державна служба в Україні.

2. Державні службовці та посадові особи.

3. Види державних службовців.

4. Порядок проходження державної служби.

 

Ключові поняття: Служба. Публічна служба. Державна служба. Службовець. Посада. Посадова особа. Ранги державних службовців. Класи державних службовців. Відповідальність державного службовця. Компетенція. Припинення державної служби.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Порівняти кар’єрний і посадовий напрями розвитку державної служби.

2. Нормами яких галузей права врегульований інститут державної служби в Україні?

3. Перерахувати принципи державної служби.

4. Що таке посада?

5. Хто такий державний службовець?

6. Чи всі посадові особи є державними службовцями?

7. Що таке корупція?

8. Які обмеження для державних службовців, на вашу думку, є найбільш суттєвими? Чому?

9. На які види поділяються державні службовці?

10. Хто відноситься до категорії представників адміністративної влади?

11. Що таке категорія посади?

12. Скільки рангів державних службовців передбачено Законом України «Про державну службу»?

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 225; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.72 (0.02 с.)