ТЕМА № 23. Адміністративно-процесуальні норми та відносини. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 23. Адміністративно-процесуальні норми та відносини.1. Поняття, ознаки та основні риси норм адміністративного процесуального права.

2. Джерела адміністративно-процесуального права.

3. Поняття та основні риси адміністративних процесуальних правовідносин.

4. Суб’єкти адміністративних процесуальних відносин та їх адміністративна процесуальна право- та дієздатність.

5. Поняття та класифікація юридичних фактів, що зумовлюють виникнення, зміну чи припинення адміністративно-процесуальних правовідносин.

 

Ключові поняття: Право. Система права. Норма права. Адміністративно-процесуальна норма. Джерело права. Правовідносини. Адміністративно-процесуальні правовідносини. Структура. Суб'єкти правовідносин. Правоздатність. Дієздатність. Об'єкт правовідносин. Зміст правовідносин. Юридичний факт.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Яка структура притаманна нормам адміністративно-процесуального права?

2. Чи всім нормам притаманна наявність всіх структурних частин?

3. За якими критеріями класифікуються адміністративно-процесуальні норми?

4. Охарактеризувати Конституцію України як джерело адміністративно-процесуального права.

5. Чи виступають міжнародні договори джерелом адміністративно-процесуального права?

6. Чи можуть бути джерелом адміністративно-процесуального права Постанови Пленуму Верховного Суду України?

7. Проблема співвідношення матеріальних та процесуальних адміністративних правовідносин.

8. Структура адміністративних процесуальних відносин.

9. Що виступає об’єктом адміністративних процесуальних відносин?

10. Які специфічні ознаки притаманні об’єкту адміністративних процесуальних відносин?

11. Що собою являє зміст адміністративних процесуальних відносин?

12. Яка різниця між юридичним фактом дії і події?

 

 

ТЕМА № 24. Адміністративна юрисдикція та підсудність адміністративних справ.

 

1. Адміністративна юрисдикція.

2. Підвідомчість адміністративних справ.

3. Поняття підсудності адміністративних справ

3.1. Предметна підсудність адміністративних справ

3.2. Територіальна підсудність адміністративних справ

3.3. Інстанційна підсудність адміністративних справ

3.4. Підсудність за зв’язком вимог.

4. Наслідки порушення правил підсудності

 

Ключові поняття: Адміністративний процес. Адміністративне судочинство. Юрисдикція. Адміністративний суд. Підвідомчість. Підсудність. Публічно-правовий спір. Судова інстанція. Зв'язок вимог.

Питання для повторення та обговорення:

1. Розкрити зміст адміністративно-регулятивної, адміністративно-судочинної та адміністративно-деліктної юрисдикції.

2. Характерні риси адміністративної юрисдикції.

3. Назвати публічно-правові спори, що підвідомчі адміністративному суду.

4. Охарактеризувати територіальну підсудність

5. Охарактеризувати інстанцій ну підсудність

6. Які наслідки недотримання підсудності?

 

ТЕМА № 25. Суб’єкти та учасники адміністративного процесу.

1. Поняття і класифікація суб’єктів адміністративного процесуального права.

2. Види осіб, які беруть участь в адміністративному процесі.

3. Правоздатність і дієздатність суб’єктів адміністративного процесуального права.

 

Ключові поняття: Суб'єкт права. Правоздатність. Дієздатність. Адміністративний суд. Позивач. Відповідач. Треті особи. Представник. Неповнолітній. Спеціаліст. Експерт. Особа, що притягується до адміністративної відповідальності. Потерпілий. Прокурор. Свідок. Перекладач.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Що таке правоздатність фізичної особи?

2. Які особи відносяться до учасників адміністративного процесу?

3. З якого моменту набувається повна дієздатність фізичних осіб?

4. Хто відноситься до осіб, які розглядають і вирішують адміністративні справи?

5. Хто відноситься до осіб, обстоюють в адміністративному процесі особисті права та законні інтереси у провадженнях у сфері управління, в провадженнях з адміністративного судочинства та в адміністративно-деліктних провадженнях?

6. Хто відноситься до осіб, які представляють та захищають інтереси інших осіб?

7. Хто відноситься до осіб, які сприяють адміністративним провадженням?

 

ТЕМА № 26. Процесуальні строки та судові витрати.

1. Поняття процесуальних строків та їх значення в адміністративному процесі.

2. Перебіг процесуальних строків.

3. Види процесуальних строків та їх характеристика.

 

Ключові поняття: Строк. Процесуальний строк. Перебіг строку. Обчислення строку.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Види строків

2. Охарактеризувати процесуальні строки,які встановлені законом.

3. Охарактеризувати процесуальні строки, які встановлюються судом та іншими органами владних повноважень.

4. Як обчислюються процесуальні строки?

5. Назвати випадки зупинення перебігу процесуальних строків.

6. Які встановлюються строки звернення за захистом порушених прав.

7. Які встановлюються строки розгляду адміністративної справи?

8. Охарактеризувати строки виконання постанов у адміністративних справах?

 

ТЕМА № 27. Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі.

1. Поняття адміністративного процесуального доказування.

2. Джерела доказів в адміністративному процесі.

3. Дослідження та оцінка доказів в адміністративному процесі.

4. Класифікація доказів. Заходи забезпечення доказів та адміністративних проваджень.

 

Ключові поняття: Доказ. Доказування. Презумпція правомірності дій. Джерело доказу. Письмовий доказ. Речовий доказ. Факти. Визнані факти. Дослідження доказу. Забезпеченя доказу. Оцінка доказу.

Питання для повторення та обговорення:

1. Що собою являє доказування в адміністративному процесі?

2. Дати визначення меж доказування.

3. Скільки відомо способів закріплення предмета доказування? Охарактеризувати кожен з них.

4. Дати визначення письмових доказів.

5. Які відомі особливості допиту неповнолітніх?

6. В яких випадках докази можуть не братися судом до уваги?

7. Дати визначення поняття «загальновідомі обставини».

8. Що собою являють преюдиційні факти?

9. Що собою являють визнані факти?

10. Які існують види доказів за джерелами відомостей?

11. Що собою являє забезпечення доказів та адміністративних проваджень?

12. Які відомості повинні бути зазначені в заяві про забезпечення доказів?

13. Що є підставою забезпечення доказів?

 

 

МОДУЛЬ № 4

 

ТЕМА № 28. Провадження в справах про адміністративні делікти.

1. Основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування.

3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення постанови по справі.

4. Оскарження і опротестування постанов по справах про адміністративне правопорушення та перегляд справ.

 

Ключові поняття: Провадження. Адміністративне правопорушення. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення. Докази. Протокол про адміністративне правопорушення. Доставлення правопорушника. Адміністративне затримання. Особистий огляд. Огляд речей. Відсторонення водіїв. Потерпілий. Представник. Свідок. Експерт. Перекладач. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Питання для повторення та обговорення:

1. Що може виступати джерелом доказів в провадження про адміністративні проступки?

2. Які існують стадії провадження в справах про адміністративні проступки?

3. Які існують адміністративно-процесуальні заходи примусу?

4. Назвати обставини, що виключають провадження у справі.

5. Які існують способи вияснення фактичних обставин справи?

6. Що собою являє протокол і які дані в ньому мають бути зафіксовані?

7. В яких випадках виноситься постанова про закриття справи?

8. Які відомості повинна містити постанова по справі про адміністративне правопорушення?

9. Як розпочинається розгляд справи?

10. Що може бути процесуальними підставами перегляду справи?

11. Які рішення може прийняти орган (посадова особа), що розглядає скаргу, протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення?

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 297; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.220.44.148 (0.016 с.)