VIII. Перелік питань для підготовки до іспиту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

VIII. Перелік питань для підготовки до іспиту1. Управління. Управлінська система. Види управління.

2. Соціальне управління. Ознаки, функції, види, стадії.

3. Державне управління. Елементи, риси, форми.

4. Соціально-політичні та організаційні принципи державного управління.

5. Влада. Соціальна влада. Шляхи реалізації влади.

6. Виконавча влада. Ознаки, функції, види суб’єктів виконавчої влади.

7. Адміністративне право як галузь права. Предмет адміністративного права.

8. Адміністративно-правове регулювання. Зміст, засоби, особливості, методи.

9. Адміністративна нормотворчість та адміністративне розпорядництво.

10. Зв’язок адміністративного права з іншими галузями права.

11. Система адміністративного права.

12. Адміністративно-правові інститути. Поняття, види.

13. Матеріальні та процесуальні адміністративно-правові норми.

14. Джерела адміністративного права, їх класифікація та систематизація.

15. Адміністративне право як наука та навчальна дисципліна. Предмет та функції науки адміністративного права.

16. Адміністративно-правові норми. Предмет регулювання, особливості, мета, цілі.

17. Структура та функції адміністративно-правових норм.

18. Класифікація адміністративно-правових норм.

19. Способи реалізації адміністративно-правових норм. Вимоги застосування адміністративно-правових норм.

20. Адміністративно-правові відносини, їх особливості.

21. Адміністративна правоздатність та адміністративна дієздатність.

22. Елементи адміністративно-правових відносин.

23. Класифікація адміністративно-правових відносин.

24. Адміністративно-правовий статус Президента України.

25. Кадрова політика Президента України.

26. Повноваження Президента України в сфері виконавчої влади.

27. Взаємодія Президента України з законодавчою гілкою влади.

28. Взаємодія Президента України з судовою гілкою влади.

29. РНБО. Склад, завдання, система органів у сфері безпеки.

30. Взаємодія Президента України з органами місцевого самоврядування.

31. Секретаріат Президента України. Завдання, права, склад.

32. Представники Президента України, їх повноваження.

33. Суб’єкти адміністративного права. Поняття, види.

34. Адміністративна правосуб’єктність.

35. Органи виконавчої влади. Основні риси. Компетенція.

36. Класифікація органів виконавчої влади.

37. Взаємодія органів виконавчої влади. Види організаційних зв’язків та їх характеристика.

38. Кабінет Міністрів України. Склад, завдання.

39. Центральні органи виконавчої влади. Види, функції, нормативна база.

40. Державні комітети як центральні органи виконавчої влади. Поняття, завдання, класифікація.

41. Місцеві органи виконавчої влади. Адміністративно-правовий статус та види.

42. Місцеве самоврядування. Загальна характеристика, особливості адміністративно-правового статусу, система органів, повноваження та нормативна база.

43. Державна служба в Україні. Поняття, напрями розвитку.

44. Завдання Головного управління Державної служби України при Президентові України.

45. Посада. Посадові особи та державні службовці. Поняття, порівняльна характеристика.

46. Державні службовці. Права, обов’язки, вимоги.

47. Обмеження державних службовців.

48. Корупція. Поняття, ознаки корупційних діянь. Хабарництво. Нормативна база.

49. Дисциплінарна відповідальність державних службовців. Загальна характеристика, види.

50. Порядок проходження державної служби. Особливості.

51. Припинення державної служби. Підстави, вимоги, особливості. Відставка державного службовця.

52. Об’єднання громадян. Поняття, види, відмінність від державних утворень. Нормативна база.

53. Особливості та вимоги до фізичних осіб – засновників та членів громадських організацій та політичних партій.

54. Принципи діяльності об’єднань громадян. Види об’єднань громадян відповідно до Конституції України.

55. Класифікація об’єднань громадян.

56. Реєстрація об’єднань громадян. Види, особливості, вимоги, терміни, документи. Органи, що здійснюють легалізацію.

57. Права, обов’язки та заборони для об’єднань громадян.

58. Стягнення, що застосовуються до об’єднань громадян. Заборона діяльності об’єднань громадян.

59. Припинення діяльності об’єднань громадян. Ліквідація.

60. Контроль та нагляд за діяльністю об’єднань громадян. Види контролю, органи.

61. Релігійні організації. Поняття, нормативна база, особливості заснування та діяльності.

62. Органи самоорганізації громадян. Завдання, види.

63. Політичні партії. Членство. установчі документи. Символіка.

64. Політичні партії. Порядок легалізації. Права та гарантії опозиційної діяльності політичних партій.

65. Контроль за діяльністю політичних партій. Примусові заходи, що застосовуються до політичних партій, органи, які вправі застосовувати такі заходи. Підстави Анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії.

66. Професійні спілки. Поняття, підстави вступу, завдання, статус. Статут профспілки.

67. Громадянство. Принципи. Документи, що підтверджують громадянство.

68. Підстави набуття громадянства.

69. Обмеження правоздатності. Обставини обмеження. Адміністративна дієздатність. Види.

70. Права та обов’язки громадян. Види. Юридичні факти в адміністративно-правових відносинах.

71. Іноземці. Права, обмеження. Нормативна база.

72. Імміграція. Іммігрант. Дозвіл на імміграцію. Квота імміграції. Дозвіл на імміграцію поза квотою.

73. Посвідка на проживання іноземців. Порушення іноземцями встановленого порядку перебування. Видворення за межі України.

74. Біженці. Права, особливості адміністративно-правового статусу (у порівнянні з іноземцями). Нормативна база. Система органів в цій галузі.

75. Юридичні особи публічного права. Юридичні особи приватного права. Підприємства та установи. Поняття, особливості, нормативна база.

76. Класифікація підприємств та установ.

77. Малі, середні, великі підприємства. Унітарне, корпоративне, комунальне та казенне підприємство. Комунальне унітарне підприємство.

78. Адміністрація підприємства. Підпорядкованість керівника підприємства. Єдиноначальність. Компетенція керівника підприємства.

79. Адміністративно-правовий статус підприємств та установ. Основні засоби впливу держави на підприємства.

80. Поняття ліцензування, патентування і квотування, сертифікації та стандартизації у підприємницькій діяльності.

81. Поняття форм державного управління.

82. Переконання як форма державного управління. Види переконання.

83. Заохочення як форма державного управління. Заходи заохочення. Заохочення в ОВС.

84. Примус як форма державного управління. Види. Адміністративний примус.

85. Види заходів адміністративного примусу.

86. Акти управління. Ознаки, юридичне значення.

87. Нормативні, індивідуальні та змішані акти управління.

88. Класифікація юридичних актів управління.

89. Вимоги до юридичних актів управління.

90. Порядок прийняття акта управління. Стадії.

91. Дефектні акти. Види, характеристика.

92. Чотири юридичних стани у чинності актів управління. Підстави припинення дії актів. Підстави скасування актів управління.

93. Адміністративний договір. Ознаки, види.

94. Законність. Суть, принципи, гарантії.

95. Дисципліна. Види дисципліни. Відмінність законності від дисципліни.

96. Система засобів забезпечення законності, завдання забезпечення законності.

97. Адміністративна юстиція. Система органів, принципи судочинства. Гарантії та чинники доступності правосуддя.

98. Вищий адміністративний суд. Президія. Пленум.

99. Контроль та нагляд. Порівняльна характеристика.

100. Контрольна діяльність. Стадії здійснення. Форми проведення контролю.

101. Контроль. Принципи контролю, класифікація.

102. Відомчий, міжвідомчий та надвідомчий контроль. Їх особливості.

103. Парламентський контроль. Органи, що здійснюють парламентський контроль.

104. Президентський контроль.

105. Контроль, що здійснюється Кабінетом Міністрів України.

106. Контроль з боку центральних органів виконавчої влади. Види контролю.

107. Контроль з боку місцевих органів виконавчої влади.

108. Контроль з боку органів місцевого самоврядування. Громадський контроль.

109. Нагляд. Загальний та спеціальний адміністративний нагляд міліції.

110. Нагляд прокуратури. Форми реагування прокурора.

111. Адміністративно-правові режими. Поняття, елементи. Змістовна та формальна сторона спеціальних адміністративно-правових режимів.

112. Класифікація адміністративно-правових режимів. Надзвичайні режими. Різновиди надзвичайних режимів.

113. Правовий режим надзвичайного стану. Мета введення, види, терміни.

114. Правовий режим надзвичайного стану. Правова база, порядок введення, характеристика відповідного Указу Президента, заходи на період надзвичайного стану.

115. Режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Підстави оголошення.

116. Режим зони надзвичайної екологічної ситуації. Порядок оголошення, нормативна база, характеристика відповідного Указу Президента.

117. Правовий режим воєнного стану, порядок та мета введення. Правова база.

118. Правовий режим воєнного стану, характеристика відповідного Указу Президента, заходи на період воєнного стану.

119. Режим державної таємниці. Види режиму таємності. Правова база.

120. Ознаки державної таємниці. Охорона державної таємниці.

121. Режим державного кордону. Охорона державного кордону України. Елементи режиму охорони кордону. Правова база.

122. Митний режим. Цілі та види. Правова база.

123. Адміністративний нагляд міліції як засіб забезпечення законності у державному управлінні.

124. Види контролю (президентський, урядовий, судовий, громадський) та їх характеристика.

125. Види способів забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

126. Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень (загальне положення).

127. Виконання постанови про застосування адміністративного арешту.

128. Виконання постанови про застосування виправних робіт.

129. Виконання постанови про накладення штрафу, який стягується на місці вчинення адміністративного правопорушення.

130. Винесення попередження на місці вчинення правопорушення.

131. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків.

132. Відокремлення адміністративного процесу від інших видів юридичної процесуальної діяльності.

133. Відповідальність неповнолітніх, посадових осіб та осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів.

134. Відстрочка, припинення і давність виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

135. Гарантії законності притягнення до адміністративної відповідальності.

136. Дати правовий аналіз складу таких адміністративних правопорушень, як: дрібне хуліганство та розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п’яному вигляді.

137. Державні органи управління в сфері економіки.

138. З яких ланок складається система органів управління у галузі промисловості?

139. Загальна характеристика державного управління соціально-культурною сферою.

140. Загальна характеристика управління адміністративно-політичною сферою.

141. Загальна характеристика: управління промисловістю та капітальним будівництвом.

142. Загальні засади адміністративної реформи.

143. Загальні положення провадження про звернення громадян.

144. Заходи забезпечення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

145. Звернення до виконання і порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

146. Зміст протоколу про адміністративне правопорушення.

147. Компетенція Верховної ради України з питань оборони.

148. Контроль за виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення.

149. Місце та принципи провадження в справах про адміністративні правопорушення.

150. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності правопорушення.

151. Нагляд прокуратури як засіб забезпечення законності у державному управлінні.

152. Назвіть основні нормативні акти, що регулюють правове становище та завдання залізничного, повітряного, морського, річкового, автомобільного транспорту.

153. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

154. Наслідки невиконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

155. Наслідки ухилення особи від відбування виправних робіт, застосованих за вчинення дрібного хуліганства.

156. Обов’язки адміністрації підприємства, установи та організації за місцем відбування порушником виправних робіт.

157. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність (крайня необхідність, необхідна оборона, неосудність).

158. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення.

159. Обставини, що пом’якшують і обтяжують адміністративну відповідальність.

160. Обчислення строку відбування виправних робіт.

161. Органи (посадові особи), правомочні здійснювати адміністративне затримання.

162. Органи (посадові особи), уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення (основні положення; підвідомчість справ про адміністративні правопорушення).

163. Органи управління культурою (система, завдання).

164. Оскарження і опротестування постанови по справі про адміністративне правопорушення.

165. Основні положення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення. Загальна характеристика.

166. Основні положення Закону України "Про альтернативну (невійськову) службу".

167. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративні правопорушення.

168. Підстави та порядок скорочення строку позбавлення спеціального права.

169. Повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування в сфері управління економікою.

170. Повноваження органів виконавчої влади у сфері адміністративно-політичного будівництва.

171. Повноваження органів виконавчої влади у сфері соціально-культурного будівництва.

172. Поняття адміністративного процесу, його зміст та загальні риси.

173. Поняття і структура сфери економіки.

174. Поняття національної безпеки.

175. Поняття провадження в справах про адміністративні правопорушення.

176. Поняття санітарного нагляду, його завдання.

177. Поняття та стадії адміністративних правопорушень.

178. Поняття та характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок.

179. Поняття, мета та види адміністративних стягнень.

180. Поняття, ознаки та склад адміністративного правопорушення.

181. Поняття, підстави та принципи адміністративної відповідальності.

182. Порядок виконання постанови про винесення попередження.

183. Порядок виконання постанови про накладення штрафу.

184. Порядок відбування адміністративного арешту.

185. Порядок і строк виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

186. Порядок і строки відшкодування майнової шкоди.

187. Порядок провадження по виконанню постанови про винесення попередження.

188. Порядок розгляду заяв (клопотань) та їх характеристика.

189. Порядок розгляду звернень громадян та їх характеристика.

190. Порядок розгляду пропозицій, заяв, скарг і організації особистого прийому громадян в органах внутрішніх справ.

191. Правова основа та завдання органів управління в сфері юстиції?

192. Правова основа та завдання Служби безпеки України.

193. Правова основа, система та завдання органів управління освітою.

194. Примусове виконання постанови про накладення штрафу.

195. Принципи адміністративного процесу.

196. Принципи і гарантії забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

197. Припинення виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

198. Проаналізуйте заходи забезпечення провадження в справах, підвідомчих ОВС (поняття та їх зміст): а) поставлення правопорушника. б) адміністративне затримання. в) особистий огляд речей. г) вилучення речей і документів. д) відсторонення водіїв від керування транспортними засобами та огляд на стан сп’яніння.

199. Провадження в справах про адміністративні правопорушення в галузі управління органами зв'язку.

200. Провадження по виконанню постанов про накладення адміністративних стягнень та їх характеристика.

201. Провадження по виконанню постанови в частині відшкодування майнової шкоди.

202. Провадження по виконанню постанови про винесення попередження.

203. Провадження по виконанню постанови про конфіскацію предмета (грошей).

204. Провадження по виконанню постанови про накладення штрафу.

205. Провадження по виконанню постанови про позбавлення спеціального права.

206. Провадження про виконання постанови про оплатне вилучення предмета.

207. Розгляд справи про адміністративне правопорушення.

208. Система та організаційна структура СБУ.

209. Специфіка адміністративно-процесуальних відносин.

210. Специфіка адміністративно-процесуальних норм.

211. Стадії провадження в справах про адміністративні правопорушення.

212. Строки виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

213. Строки і порядок виконання постанови про накладення штрафу.

214. Суб’єкти адміністративного процесу.

215. Сутність забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

216. Суть та юридична характеристика адміністративних правопорушень, що посягають на громадську безпеку.

217. Характеристика правопорушень за застосуванням заходів примусу і заохочення у державному управлінні (дисциплінарне провадження у справах про адміністративні правопорушення; провадження у справах по заохоченню).

218. Що розуміється під "рішеннями" та "діями (бездіяльністю)" органів, посадових осіб, які можуть бути оскаржені громадянами.

219. Юридичний аналіз об’єкта, об’єктивної сторони, суб’єкта, суб’єктивної сторони адміністративного правопорушення.

220. Яка система управління морським транспортом?

221. Яка система управління повітряним транспортом?

222. Які висуваються вимоги щодо оформлення звернень громадян?

223. Які органи управління здійснюють керівництво в системі залізничного транспорту?

224. Які питання діяльності містить в собі управління у сфері юстиції.

 

ЗМІСТ

 

І. Програма навчальної дисципліни....................................................3  
ІІ. Зміст навчальної дисципліни..........................................................5  
ІІІ. Критерії оцінювання навчальної роботи студентів.....................18  
ІV. Бібліографія.....................................................................................20  
V. Завдання для практичних та семінарських занять.......................27  
VІ. Завдання для самостійної роботи..................................................44  
VІІ. Індивідуальне науково-дослідне завдання..................................50  
VІІІ. Перелік питань для підготовки до іспиту...................................62  

 

Навчально-методичне видання

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 144; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.240.72 (0.068 с.)