ТОП 10:

Педагогічно погляди французьких філософів К. Гельвеція і Д.ДідроОдним з французьких філософів-просвітителів був Клод Гельвецій (1715-1771) народився в Парижі в сім'ї придворного доктора. Закінчив єзуїтський коледж. У 1758р. написав книгу «Про розум», яка була направлена проти феодального порядку, релігійної ідеології. Король і Папа засудили книгу до спалювання. Гельвецій врятував своє життя ціною публічного зречення від своєї роботи. Проте він залишився вірним своїм ідеям, які виклав ґрунтовніше в книзі «Про людину, її розумові здібності та її виховання», яка була опублікована після його смерті.

Гельвецій продовжує Дж. Локка, коли погоджується з критикою теорії «вроджених ідей» Декарта. Гельвецій стверджує, що все в людині можна звести до відчуттів. Звідси він робить вивід, що всі люди від народження мають рівні розумові здібності, рівні можливості до самовдосконалення.

У поглядах Гельвеція можна виділити чотири основні ідеї:

1. Природжена рівність всіх людей.

2. Особливий інтерес як рушійна сила індивідуального розвитку і вирішальна основа в діяльності дітей.

3. Виховання як спрямовуюча сила в розвитку інтересів.

4. Політична система як визначальна основа виховання.

Виходячи з того, що перебудова суспільства можлива тільки через виховання, Гельвецій пристрасно захищає суспільне виховання і освіту.

Серед основних переваг шкільного виховання Гельвецій називає:

1. Сприятливі для здоров’я засоби того місця, де молодь може отримати своє виховання (мається на увазі, що при суспільному вихованні будинок, де виховується і навчається дитина, будуватися за містом і може добре провітрюватися, у відмінності від рідних домівок, які часто мають не здоровий клімат).

2. Тверда дисципліна.

3. Змагання, які використовуються коли порівнюють себе з іншими людьми.

4. Освіченість вихователів.

5. Твердість (домашнє виховання рідко буває мужнім і таким, яке розвиває сміливість).

Гельвецій стверджував, що мета виховання повинна полягати в тому, щоб розкрити серце дитини для гуманності, а розум – для правди, щоб виховувати патріотів, в свідомості яких ідея особистого добра тісно пов’язана з ідей добра для всіх людей. Моральне виховання, на думку Гельвеція, можна здійснювати за допомогою «Катехізису моралі» (подібно до релігійного катехізису), за допомогою якого дитина пізнає про справедливість, істину, користь. У роботах Гельвеція велике місце відводитися розумовому вихованню, правильно поставленій освіті. Виходячи з того, що здорова людина є, за всіх інших умов, щасливіший, ніж людина хвора, Гельвецій велику увагу приділяв фізичному вихованню, яке повинне одночасно укріплювати і тіло і дух.

Критикуючи феодальне суспільство, Гельвецій висловлювався про виховання жінки. Жінки і чоловіки, на його думку, відрізняються своєю реорганізацією, проте це не означає, що ця відмінність повинна бути причиною відсталості жінок в тому суспільному положенні, яке вони займають. Змінити положення жінок може правильне і добре організоване виховання.

Дені Дідро (1713-1784) представник французького просвітництва, випускник єзуїтського коледжу в Парижі. Стоячи на позиціях сенсуалізму, Дідро вважав джерелом знань відчуття. Проте, на відміну від Гельвеція, він не зводив до них пізнання, підкреслюючи, що інший його ступенем є переробка відчуттів розумом. Він вважав, що «думки правлять миром», і зв'язував прогрес суспільства з виданням мудрих законів і розповсюдженням освіти. Натхненник і редактор «Енциклопедії наук, мистецтв і ремесел», він велику увагу приділяв питанням виховання і освіти. Свої думки із цього приводу виклав в основному в двох працях : «Систематичне спрощення книги Гельвеція «Про людину» (1774) і «План університету або школи публічного викладання всіх наук для російського уряду» (1775). У першій книзі Дідро, визначає, що за допомогою виховання можна досягти багато чого, критикує Гельвеція за недооцінку того впливу, який має фізична організація людини, її анатомо-фізіологічні особливості на всю її розумову діяльність.

На думку Дідро, значення виховання полягає не в тому, щоб створити середньо організовану дитину, яку хочуть бачити близькі, а в тому, щоб змусити дитину постійно займатися тим, на що вона здатна: ерудицією, якщо вона наділена пам'яттю; геометрією, якщо вона легко комбінує числа і простори; поезією, якщо вона має пристрасть і розуміння. Закликом Дідро – враховувати природні особливості дитини, розвивати її індивідуальність.

Дідро відстоював принцип загальної безкоштовної початкової освіти, також він спроектував державну систему народної освіти.

Дідро розподілив предмети основного циклу середньої школи таким чином: 1-й клас – математика; 2-й клас – механіка; 3-й клас – астрономія; 4-й клас – природознавство; 5-й клас – хімія, астрономія; 6-й клас – логіка, критика, граматика; 7-й клас – рідна мова; 8-й клас – стародавні мови, антична література.

Окрім цього, передбачалися ще три цикли в післяобідній час: 1) філософія, мораль, природна релігія, історія і хронологія, географія, основи економічної науки; 2) малювання, елементи архітектури; 3) музика, танці, фехтування, плавання, їзда верхи.

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає принцип природовідповідності виховання Я.А. Коменського та Ж.-Ж. Руссо?

2. В чому сутність класно-урочної системи Я.А. Коменського?

3. Чому метою виховання Дж. Локк вважав підготовку джентльмена?

4. У чому суть ідеї вільного виховання Ж.-Ж. Руссо?

5. Чому К. Гельвецій та Д. Дідро вважають просвітителями?

Резюме

1. Світогляд Коменського був суперечливим, по релігійним поглядам він – протестант. У питаннях теорії пізнання, які спостерігаються у ряді його робіт, він проявляє значні матеріалістичні позиції. У гносеологічному відношенні Коменський – сенсуаліст. Він стверджував, що мир пізнається, подібно Аристотеля і Ф. Бекона, Коменський заперечував можливість думки, знання, ідеї. Він стверджував, що розум є тільки «Tabula rasa», або «чиста дошка», де ще нічого не написано, проте на якій може бути написано все.

2. Коменський розробив періодизацію і систему шкільної освіти. Життя дитини він розділив на чотири вікових періоди по 6 років в кожному: дитинство – від народження до 6-ти років це материнська школа; отроцтво – від 6-ти до 12-ти років це школа рідної мови; юність – від 12-ти до 18-ти років – латинська школа або гімназія; змужнілість – від 18-ти до 24-х років – академія чи університет.

3. У системі Я. Коменського достатньо чітко простежується принцип демократизму суспільного навчання хлопчиків і дівчаток (школа рідної мови), бідних і багатих, в самій організації процесу навчання. Класно-урочна система передбачає: не змінний состав учнів одного віку; проведення занять в точно визначений час по розкладу; одночасну роботу вчителя зі всім класом по одному предмету; виділення в навчальному процесі чвертей, обґрунтування уроку, як основної форми навчання.

4. У „Великій дидактиці” та „Законах добре організованої школи” Я.А. Коменського закладені ідеї виховання особистості, виховання людяності в людині. В основі вчення про виховання особистості лежить ідея виховуючого навчання і природовідповідності. Говорячи про виховання людяності в людині, Коменський виділяє чотири основних доброчесності: мудрість, поміркованість, мужність і справедливість.

Основним у шкільному вихованні дітей педагог вважав дисципліну. Відносно вчителя Коменський говорив, що він це сонце яке обігріває своїм світлом усю націю.

5. Метою виховання по Джону Локку є підготовка „джентльмена”, який уміє створювати здоровий дух у здоровому тілі та уміє поводити себе у товаристві. Головним у вихованні джентльмена він вважав зміцнення його здоров’я, також він вважав, що все що дає особисту користь є моральним. Великого значення придавав дисциплінованості характеру.

6. Гельвецій вважав, що мета виховання має полягати в тому, щоб розкрити серце дитини до гуманності, а розум для правди, що виховувати потрібно патріотів. Великого значення Гельвецій придавав розумовому вихованню, правильно поставленій освіті, виступав за освіту для жінок.

Значення виховання Дені Дідро бачив в тім, щоб примусити дитину постійно займатися тим, до, чого вона здатна. Він висловлював принцип загального безкоштовного початкового навчання, для чого спроектував державну систему народної освіти.

 

 


Розділ 1.4. Західноєвропейська педагогіка кінця XVIII-XIX століть

Зміст

1. Теорія елементарного виховання і методики початкової освіти Й. Песталоцці.

2. Дидактичні погляди Ф. Дістервега.

3. Теорія навчання і виховання Й. Гербарта.

4. Формування особистості по Р. Оуену.

Ключові слова: психологізація навчання, педагогічний такт, натуралістичний, емпіричний, історичний інтерес, асоціація, просвітництво.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 23.22.240.119