ТОП 10:

Методичні рекомендації щодо роботи з курсом„Історія педагогіки”


Шановні студенти! Ви приступаєте до вивчення надзвичайної науки – науки, яка вивчає ретроспективне становлення й розвиток освітніх та виховних систем від стародавніх часів до наших днів. Усе наше життя тісно пов’язано з процесом виховання. Історія педагогіки допомагає освоювати сучасну науку освіти та виховання, визначає джерело світового педагогічного процесу, веде к духовним скарбницям, які зберегло людство.

Дистанційний курс історії педагогіки займає одне з провідних місць у професійній підготовці майбутнього вчителя. Він передбачає знайомство із історією виникнення та розвитку виховання, школи, педагогічних поглядів, теорій і систем у ході еволюції людського суспільства у різні історичні періоди – від найдавніших цивілізацій до сьогодення. Історія педагогіки є частиною загальної духовної культури людства і повинна розглядатися у контексті діалогічної взаємодії культур.

Занурення в знання розвитку виховання і освіти формує загальну світоглядну і педагогічну культуру людини. Звернення до історії школи і педагогічних учень дозволяє повніше з'ясувати хід і результати взаємодії суспільства і педагогіки. В процесі вивчення курсу «Історія педагогіки» виникають систематичні уявлення про те, які педагогічні відповіді на виклики часу, як виховання і навчання закріплюють культурні цінності, формуються переконання, що педагогічна наука є помітним (хоча і не єдиним) двигуном культурної і суспільної еволюції.

Історія педагогіки ставить за мету формування у студентів історико-педагогічного мислення як важливого компонента загальної та професійної культури вчителя, здатності бачити педагогічні факти й явища у їх розвитку, розуміти глибинні закономірності навчання, виховання і формування особистості. Засвоєння педагогічного досвіду людства дає можливість прогнозувати перспективи подальшого розвитку педагогічної науки і практики, розробки нових освітніх систем, педагогічних інновацій тощо.

Історія педагогіки має великий духовний, виховний потенціал. На прикладі подвижників педагогічної праці минулого майбутні вчителі засвоюють найкращі зразки чесного служіння професійному обов’язку, любові та поваги до особистості дитини, високій вимогливості до свого морального вигляду, прагнення до постійного самовдосконалення.

Провідною ідеєю курсу є необхідність спрямувати увесь історико-педагогічний досвід людства, його прогресивний, гуманітарний зміст на розробку всеохоплюючої програми духовно-культурного відродження українського народу, в тому числі національної системи освіти і виховання підростаючих поколінь.

Таким чином, курс “Історія педагогіки” покликаний закласти основи власної педагогічної майстерності та дати поштовх до педагогічної творчості особистості.


Як працювати з курсом?

Шановні студенти, виконання цих правил допоможе Вам успішно впоратися з навчальним матеріалом. Наш досвід свідчить, що така форма роботи допоможе ефективно організувати Вам самостійне навчання без викладача. Матеріалу курсу в цілому достатньо для виконання усіх завдань навчання, але рекомендуємо використовувати додаткову літературу (см. список літератури).

Якщо Ви будете виконувати всі наші рекомендації, ми гарантуємо Вам успіх.

Курс побудований за модульним принципом та складається з двох модулів. У кожному модулі є практичні роботи та тест, які Ви повинні виконати у терміни, визначені графіком навчального процесу.

Модуль 1. „Історія школи та педагогіки за рубежем” розкриває світоглядні засади педагогічних поглядів античних мислителів, а також історичні передумови формування педагогіки як науки в епоху Середньовіччя, Відродження, Реформації та європейського Просвітництва.

У другому модулі „Історія школи і педагогіки слов’янських народів до 1917 р.; Історія вітчизняної школи і педагогіки з 1917 р. по теперішній час. розкриваються духовні коріння слов’янської етнопедагогіки, особливості культури і освіти у Київській Русі. Історія педагогічної думки України розглянута у контексті родинної педагогіки, демократичних статутів братських шкіл, освітньо-виховних ідеалів козацтва та діяльності Кирило-Мефодіївського братства. У модулі 2 розглянуто становлення системи народної освіти і розвиток педагогічної думки у радянський період (20-80 роки ХХ століття), педагогіка колективного виховання особистості (А.Макаренко), філософсько-педагогічна теорія взаємозв’язку національного і загальнолюдського у формуванні гуманних цінностей особистості (В.Сухомлинський).

При вивченні дистанційного курсу ви повинні ознайомитись з теоретичним матеріалом двох модулів. По завершенню кожного модуля вам потрібно виконати контрольні тестові завдання. Для того, щоб скласти іспит ви повинні виконати всі практичні завдання курсу і контрольні тестові завдання. По закінченні курсу передбачено екзамен у формі комп’ютерного тесту.

У процесі навчання вам будуть надаватися консультації у режимі online, а також за допомогою листування електронною поштою. Під час навчання Ви маєте змогу отримати консультації у викладача.

Ключові слова курсу: духовна культура, історія педагогіки, предмет історії педагогіки, методи, джерела історії педагогіки, етнопедагогіка, соціокультурний розвиток, теорії виникнення виховання, концепції походження виховання, природовідповідність виховання, елементарні школи, граматичні школи, класно-урочна система навчання, “пансофія”, “майстерня гуманності, “золоте правило дидактики”, концепція народності у громадському вихованні, трудова школа, гуманізація навчально-виховного процесу, закони розвитку колективу, система перспективних ліній, свідома дисципліна, виробнича праця, педагогічна майстерність, виховання у родині.Стислий зміст модулів дисципліни

Дистанційний курс “Історія педагогіки”

Модуль 1. Тема: „Історія школи та педагогіки за рубежем”

Розділ 1.1. Виникнення освіти і виховання в світовій цивілізації.

Розділ 1.2. Школа і педагогіка епох Середньовіччя та Відродження.

Розділ 1.3. Західноєвропейська педагогіка епохи нового часу.

Розділ 1.4. Західноєвропейська педагогіка кінця XVIII-XIX століть.

Практичне заняття 1. Навчально-виховні ідеї в історії зарубіжної педагогіки.

Тестування. Тест 1.

Модуль 2. Тема: „Історія школи і педагогіки слов’янських народів до 1917 р.; Історія вітчизняної школи і педагогіки з 1917 р. по теперішній час”

Розділ 2.1. Школа і педагогіка Київської Русі (IX-XIV століть).

Розділ 2.2.Українська педагогіка епохи Відродження (XVII-XVIII століть).

Розділ 2.3. Школа і педагогіка України і Російської імперії (друга половина XVIII століття).

Розділ 2.4. Педагогічна думка другої половини XIX століття.

Практичне заняття 1. Вітчизняна педагогіка XIX – XX століття.

Тестування. Тест 2.

Глосарій (бібліографічний словник).

Література.

 

 


Модуль 1.

ІСТОРІЯ ШКОЛИ І ПЕДАГОГІКИ ЗА РУБЕЖЕМ

Розділ 1.1. Виникнення освіти і виховання в світовій цивілізації

Зміст

Предмет і принципи історії педагогіки.

Підходи світової науки до виникнення виховання. Виховання в первісному суспільстві.

Виникнення перших шкіл в світовій цивілізації.

Виховання в Стародавній Греції.

Древньогрецькі філософи про формування особистості (Сократ, Платон, Аристотель, Демокрит).

Школа і педагогіка Стародавнього Риму.

Ключові слова: історія педагогіки; предмет історії педагогіки; принципи історії педагогіки (об’єктивності, історизму, логічного взаємозв’язку); біологічний, релігійний, соціологічний та культурологічний підходи до виникнення виховання; піктограми, папіруси, манускрипти; школи писців і жерців, рамсеум, ієрогліфи, агели, криптії, ефебія, калокагатія; гінекей, школи граматистів, кефаристів; гімнасія, академія, школи риторів.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам.Обратная связь - 54.242.250.208