ТОП 10:

Кодекс ст.20. Завдання та обов’язки суб’єктів господарюванняДо завдань і обов'язків суб'єктів господарювання у сфері ЦЗ відносяться:

1. Забезпечення виконання заходів ЦЗ на об'єкті/суб'єкті господарювання

2. Забезпечення залежно від законодавства своїх працівників засобами колекти­вного і індивідуального захисту

3. Розміщення інформації про заходи безпеки і відповідна дія населення у разі виникнення аварії

4. Організація і здійснення під час виникнення НС евакуаційних заходів для працівників і майна об'єкту господарювання

5. Створення об'єктових формувань ЦЗ відповідно до справжнього Кодексу і інших законодавчих актів, необхідних для функціонування матеріально-технічної бази і забезпечення готовності таких формувань по їх призначенню

6. Створення диспетчерських служб відповідно до цього Кодексу і інших зако­нів, необхідних для забезпечення безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

7. Проведення оцінки ризиків виникнення НС на об'єктах/суб'єктах господарювання, здійснення заходів по недопущенню перевищення прийнятих рівнів таких ризиків

8. Здійснення навчання працівників з питань ЦЗ, у тому числі правилам техногенної і пожежної безпеки

9. Декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

10. Розробка планів локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підви­щеної небезпеки

11. Проведення об'єктових тренувань і поліпшень з питань ЦЗ

12. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання відповідно до вимог статті 133 цього Кодексу

13. Здійснення за гроші хазяїна заходів ЦЗ по зменшенню рівня ризику виникнення НС

14. Забезпечення без перешкод доступу керівних осіб органів державного спостереження, працівників аварійних служб, з якими укладено угоди про аварійно- рятувальне обслуговування об'єктів господарювання, для проведення спостережень, відповідність протиаварійних заходів планам локалізації і ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки і потенційно небезпечних об'єктах, сил цивільного захисту - для проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт у разі виникнення НС

15. Забезпечення по виконанню вимог законодавства по створенню, збереженню, використанню і реконструкції захисних споруджень ЦЗ

16. Здійснення обліку захисних споруджень ЦЗ, які перебувають на балансі

17. Підтримка протиепідемічного, протиепізоотичного і протифітотичного режиму

18. Створення і використання матеріальних резервів для попередження і ліквідації наслідків НС

19. Розробка заходів по забезпеченню пожежної безпеки, впровадженню досягнень науки і техніки, позитивного досвіду з цього питання

20. Розробці і затвердженню інструкцій і видання наказів з питань пожежної безпеки, здійснення постійного контролю за виконанням

21. Забезпечення виконання вимог законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки, а також виконання вимог, постанов і розпоряджень центрального органу виконавчої влади, який здійснює державний нагляд в сферах техногенної і пожежної безпеки

22. Підтримка в справному стані засобів цивільного і протипожежного захисту, недопущення їх використання не за призначенням

23. Здійснення заходів автоматизованих засобів виявлення і гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої автоматики

24. Своєчасне інформування відповідних органів і підрозділів ЦЗ про несправність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на відповідній території

25. Виконання інших завдань і заходів у сфері ЦЗ, передбачених Кодексом і іншими законодавчим и актами

Додаток 5

Термінологічний словник

ОСНОВНІ ЗАСТОСОВАНІ СКОРОЧЕННЯ:

АІУС- автоматизована інформаційно-управляюча система

АРР - аварійно-рятувальні роботи

АХНР - аварійна хімічно-небезпечна речовина

ВР - вибухові речовини

ЗС - Збройні сили

ШСЗ - штучний супутник Землі

ЛА - літальний апарат

НАТО - Північноатлантичний союз

НРБ - норми радіаційної безпеки

ОР - отруйні речовини

НХР - небезпечна хімічна речовина

ПРС - пошуково-рятувальна служба

РР - радіоактивні речовини

СНІП- будівельні норми і правила

ФП - фізичні поля

ХЗ - хімічна зброя

НС - надзвичайна ситуація

 

А

АБРАЗІЯ, процес руйнування хвилями і прибоєм берегів морів, озер і водоймищ. Виникає при крутості вихідного укосу прибережної частини дна більш 0,01; спостерігається також по берегам усіх водойм і водотоків від хвиль, що піднімаються пропливаючими мимо моторними судами.

АВАРІЙНО ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА ІНГАЛЯЦІЙНОЇ ДІЇ, аварійно хімічно небезпечна речовина, при викиді (розливі) якої може відбутися масова поразка людей інгаляційним шляхом.

АВАРІЙНО ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА (АХНР), небезпечна хімічна речовина, яка застосовується в промисловості і сільському господарстві, при аварійному викиді (розливі) якої може відбутися зараження навколишнього середовища у вражаючих живий організм концентраціях (токсодозах).

АВАРІЙНА ОБСТАНОВКА, сукупність факторів і умов, що склалися в результаті аварії, що відбулася, на стаціонарному об'єкті, на транспорті чи в населеному пункті.

АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ НА ЯДЕРНІЙ УСТАНОВЦІ, стан ядерної установки, що характеризується порушенням меж безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію.

АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ, 1) сполучення умов і обставин, що створюють аварійну обстановку, положення; 2) інцидент утрати процесу керування джерелом іонізуючого випромінювання, що міг привести, але не привів до незапланованош опромінення людей чи радіоактивному забрудненню навколишнього середовища.

АВАРІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, середовище, утворене дією руйнівних сил (факторів) на об'єкти в зоні НС.

АВАРІЙНИЙ ВИБУХ, вибух, що відбувся в результаті порушення технології виробництва, помилок обслуговуючого персоналу або помилок, допущених при проектуванні.

АВАРІЙНИЙ ВИКИД, ненавмисний викид забруднюючих речовин у навколишнє середовище (воду, грунт, атмосферу) у результаті аварій на технічних системах, очисних спорудженнях тощо.

АВАРІЙНИЙ ЗАХИСТ, комплекс (підсистема) спеціальних пристроїв, призначених для своєчасного реагування на відхилення від установлених параметрів роботи системи потенційно небезпечних об'єктів і швидкого (як правило, в автоматичному режимі) усунення чи недопущення причин і передумов виникнення НС.

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ, дії по порятунку людей, матеріальних і культурних цінностей, захисту природного середовища в зоні . НС, локалізації НС чи доведенню, до мінімально можливого, рівня впливу характерних для них небезпечних факторів. Характеризуються наявністю факторів, що загрожують життю і здоров'ю людей, які проводять роботи і вимагають спеціальної підготовки, екіпірування й оснащення.

АВАРІЯ МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) ОБ'ЄКТА, небезпечна техногенна подія на морському (річковому) об'єкті, що представляє загрозу життю і здоров'ю людей або приводить до ушкодження корпуса морського (річкового) об'єкта чи його устаткування, до втрати мореплавності або до ушкодження морським (річковим) об'єктом берегового спорудження і забрудненню навколишнього природного середовища, для ліквідації чи локалізації якої потрібна допомога пошуково-рятувальних і інших спеціальних сил і засобів.

АВАРІЯ НА АЕС, порушення встановленого (штатного) режиму роботи ядерної установки, при якому відбувся вихід радіоактивних матеріалів і/чи іонізуючого випромінювання у кількостях, що призводять до значного опромінення персоналу, населення і радіаційному забрудненню навколишнього середовища.

АВАРІЯ НА МАГІСТРАЛЬНОМУ ТРУБОПРОВОДІ, аварія на трасі трубопроводу, пов'язана з викидом і виливом під тиском небезпечних хімічних чи пожежовибухонебезпечних речовин, що приводить до виникнення НС. У залежності від виду продукту, що транспортується, виділяють аварії на газопроводах, нафтопроводах і продуктопроводах.

АВАРІЯ НА ПІДЗЕМНОМУ СПОРУДЖЕННІ, небезпечна подія на підземній шахті, гірському виробленні, підземному складі чи сховищі, у транспортному тунелі чи рекреаційній печері, пов'язана з раптовим повним чи частковим руйнуванням споруджень, що створює загрозу життю і здоров'ю людей, які знаходяться в них, і/або приводить до матеріального збитку.

АВАРІЯ, руйнування споруджень і/або технічних пристроїв, неконтрольований вибух і/або викид небезпечних речовин. Велика аварія (як правило, з людськими жертвами) є катастрофою.                                                                      

АВІАЦІЙНА КАТАСТРОФА, небезпечна подія на повітряному судні, у польоті чи процесі евакуації, яка призвела до загибелі чи пропажі без звістки людей, заподіяння потерпілим тілесних ушкоджень, руйнування чи пошкодження судна і розміщених на ньому матеріальних цінностей.

АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, використання, інформаційних каналів зв'язку для одержання аерофотознимків чи супутникової відеоінформації з різних географічних регіонів про виникнення й еволюцію небезпечних метеорологічних явищ і процесів.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА, сукупність взаємозалежних систем і засобів зв'язку, оповіщення й автоматизація керування, що забезпечують автоматизоване виконання задач, покладених на систему, і є складовою частиною місцевої підсистеми автоматизованої інформаційно-керуючої системи.

АЕРОФОТОЗНІМАННЯ, (аерофотографування, повітряне фотографування), фотографування місцевості й окремих об'єктів з літальних апаратів.

АКУСТИЧНА ПОРАЗКА, така, що уражає об'єкти енергією акустичних випромінювань, які призводять до втрати здатності об'єктів до заданого функціонування (виконанню поставлених задач).

АКЦІЯ ТЕРОРИЗМУ (карне законодавство), здійснення вибуху, підпалу чи інших дій, що створюють загрозу загибелі людей, заподіяння значного майнового збитку, або настання інших суспільно-небезпечних наслідків, якщо ці дії зроблені з метою порушення суспільної безпеки, лякання населення або створення впливу на прийняття рішень органами влади, а також загрозу здійснення зазначених дій у тих же цілях.

АЛЬФА-ВИПРОМІНЮВАННЯ, вид іонізуючого випромінювання - потік позитивно заряджених часток (а-часток), що виникають при радіоактивному розпаді і ядерних реакціях. Проникаюча здатність А.-в. невелика (затримується паперовим аркушем). Небезпечне влучення джерел А.-в. до організму з їжею чи повітрям через ушкодження шкіри.

АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕКИ, процедура виявлення потенційних подій, яка тягне за собою реалізацію небезпеки; аналіз механізмів подібних подій, імовірності їхнього виникнення; визначення вразливості територій і ступеня ризику для суспільства.

АНАЛІЗ РИЗИКУ, процес визначення загроз безпеки системи й окремих її компонентів, визначення їх характеристик і потенційного збитку, а також розробка мір захисту.

АНТРОПОГЕННА АВАРІЯ, небезпечна подія на об'єктах економіки із загрозою для життя і здоров'я людей, прямо чи побічно викликана недоліками (помилками) у діяльності людини.

АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ, забруднення, що виникає в результаті діяльності людей, у тому числі їх прямого чи непрямого впливу на інтенсивність природного забруднення.

 

Б

БАНК ДАНИХ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, інформаційно- довідкова система, що містить накопичену постійно поповнювану і підтримувану в робочому стані сукупність зведень про можливі НС або ті, що відбуваються.

БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ, стан захищеності населення, об'єктів економіки і навколишнього природного середовища від небезпек у НС. Розрізняють безпеку за видами (промислова, радіаційна, хімічна, сейсмічна, пожежна, біологічна, екологічна), за об'єктами (населення, об'єкт економіки і навколишнє природне середовище) і основним джерелам НС.

БЕЗПЕКА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ (УСТАТКУВАННЯ), властивість виробничого процесу (устаткування) зберігати відповідність вимогам безпеки праці при виконанні заданих функцій в умовах, установлених нормативно - технічною документацією.

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ, стан процесу дорожнього руху, що відбиває ступінь захищеності його учасників і суспільства від дорожньо- транспортних випадків і їх наслідків.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 1) сприятливий, нормальний стан навколишнього середовища життя людини - умов праці і навчання, харчування і відпочинку, при яких знижена можливість виникнення небезпечних факторів, що загрожують його здоров'ю, життю, майну, законним інтересам; 2) навчальна дисципліна, що дає знання, навички й уміння забезпечення власної безпеки і виживання в несприятливих чи загрозливих умовах.

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ, стан захищеності інформації від випадкового чи навмисного доступу людей, що не мають на це права, її одержання, розкриття, модифікація чи руйнування.

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ, стан захищеності людини як індивідуума і члена суспільства, його права на життя і здоров'я.

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, стан захищеності навколишнього середовища від шкідливих антропогенних і природних впливів.

БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ, стан захищеності життя і здоров'я людей, їх майна і середовища від небезпек у НС.

БЕЗПЕКА ПРАЦІ, стан умов праці, при якому виключений вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІЇ, забезпечення безпечного і стійкого розвитку території, життя і здоров'я населення, що проживає на ній в умовах можливих зовнішніх і внутрішніх загроз. Досягається комплексом правових, організаційних, технологічних, інженерно-технічних і інших мір у залежності від можливих конкретних загроз.

БЕЗПЕКА, стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Безпека є найважливішою потребою людини поряд з його потребою в їжі, воді, одязі, житлі, інформації. Ця загальнонаукова категорія виступає інтегральною формою вираження життєздатності і життєстійкості різних об'єктів конкретного світу у внутрішній і зовнішній політиці, обороні, економіці, екології, соціальній "політиці, здоров'ї народу, інформатиці, технології й ін.

БЕЗПЕЧНИЙ РІВЕНЬ ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, гігієнічні нормативи припустимого вмісту хімічних речовин в об'єктах навколишнього середовища.

БЕТА-ВИПРОМІНЮВАННЯ, електронне чи позитронне корпускулярне іонізуюче випромінювання з безупинним енергетичним спектром, що випускається при ядерних перетвореннях. Відомо близько 1500 бета - радіоактивних ізотопів. Велика кількість їх утвориться при ядерному вибуху і під час роботи ядерних реакторів. При зовнішньому опромінюванні організму Б.-в. уражає лише поверхневі тканини, при влученні ізотопів усередину може виникнути променева хвороба.

БІОЛОГО-СОЦІАЛЬНА НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ, стан, при якому в результаті виникнення джерела біологічно-соціальної НС на визначеній території порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, існування сільськогосподарських тварин і проростання рослин, виникає загроза житло і здоров'ю людей, широкого поширення інфекційних хвороб, втрат сільськогосподарських тварин і рослин.

БІОЛОГІЧНА АВАРІЯ, аварія, що супроводжується поширенням небезпечних біологічних речовин у кількості, що створює загрозу житло і здоров'ю людей, тварин і рослин, що наносять збиток навколишньому природному середовищу.

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, стан захищеності людей, сільськогосподарських тварин і рослин, природного середовища від небезпек, викликаних джерелом біологічно-соціальною НС.

БІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ, привнесення в екосистему і розмноження в ній далеких для неї видів організмів. Забруднення мікроорганізмами називають також бактеріологічним чи мікробіологічної.

БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ, комплекс мір, що дозволяють обмежити біологічне враження.

В

ВЕТЕРИНАРНА ЛАБОРАТОРІЯ, установа в системі державної ветеринарної служби, що займається встановленням лабораторного діагнозу хвороб тварин, виявленням хворих сільськогосподарських тварин, причин їхньої загибелі, шляхів виникнення і поширення інфекційних хвороб, визначенням якості і нешкідливості продуктів і сировини тваринного походження, кормів і води.

ВЕТЕРИНАРНА ОБСТАНОВКА, фактори та умови, що характеризують ветеринарний стан у смузі дій об'єднання (з'єднання, частини); складова частина тилової обстановки. В.о. включає: епізоотичний стан території; ветеринарно-санітарний стан об'єктів продовольчої служби і військової торгівлі; наявність поранених і хворих тварин; стан сил і засобів ветеринарної служби; можливість використання місцевих ресурсів для ветеринарного забезпечення і його особливості. Зведення про В.о. одержують від ветеринарної розвідки й інших джерел.

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ НАГЛЯД, система контролю виконанням ветеринарно-санітарних правил і проведенням протиепізоотичних заходів, спрямованих на захист сільськогосподарських тварин від інфекційних хвороб і попередження зараження людей від них.

ВЗРИВОБЕЗПЕКА, стан виробничого процесу, при якому виключається можливість вибуху, чи у випадку його виникнення запобігається вплив на людей викликаних ним небезпечних і шкідливих факторів і забезпечується , збереження матеріальних цінностей.

ВИБУХ, швидкоплинний процес фізичних і хімічних перетворень речовин, що супроводжується звільненням значної кількості енергії в обмеженому обсязі, у результаті якого в навколишнім просторі утворюється і поширюється ударна хвиля.

ВИБУХОВА ХВИЛЯ, область стиснутої продуктами вибуху середовища, що поширюється від місця вибуху з надзвуковою швидкістю. На зовнішній межі цієї області, що представляє собою фронт ударної хвилі, середовище стрибком переходить у стан руху з більш високими тиском, щільністю і температурою. На визначеній відстані В.х. перетворюється в звукову (чи пружну хвилю у твердому середовищі), що поширюється з характерної для даного середовища швидкістю звуку. Найважливішими характеристиками В.х. є максимальний надлишковий тиск і тривалість його дії у фронті, питомий імпульс фази стиску і розрядження.

ВИДИ ВПЛИВУ НА ЛЮДИНУ В НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ, механічні травми (переломи, рани, вивихи, синдром тривалого натиснення); радіаційний вплив (зовнішнє опромінення, інкорпорація радіонуклідів); термічний вплив (опіки і відмороження); психологічна травма; вплив токсичних речовин (хімічні отруєння, хімічні опіки); вплив електричного струму.

ВИКИД БІОЛОГІЧНО ПРИПУСТИМИЙ, обсяг (кількість), що надійшов за одиницю часу в атмосферне повітря, водойми, грунт забруднюючих речовин і інших шкідливих впливів на природне середовище, перевищення яких веде до несприятливих наслідків як для середовища, так і для її мешканців.

ВИКИД НЕБЕЗПЕЧНОЇ ХІМІЧНОЇ РЕЧОВИНИ, вихід за короткий проміжок часу з технологічних установок, ємностей для збереження чи транспортування НХР в кількості, здатному викликати хімічну аварію.

ВИКИД, короткочасне (разове) за визначений час надходження в навколишнє середовище будь-яких забруднюючих речовин чи надлишкового тепла з газами, що відходять.

ВИМІРНИК ДОЗИ, дозиметр, прилад для виміру сумарної дози іонізуючого випромінювання, отриманої людиною за час перебування на радіоактивно зараженій місцевості. Розрізняють військові й індивідуальні.

ВІДНОВЛЕННЯ КЕРУВАННЯ В НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ, заходи щодо коректування планів дій, відновленню зв'язку й організації взаємодії сил і засобів, що беруть участь у ліквідації НС.

ВІДНОВЛЕННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, комплекс заходів, спрямованих на одержання природних ресурсів у колишній кількості. Досягається за допомогою штучних мір після повного чи часткового виснаження цих ресурсів.

ВІДНОВЛЕННЯ ТЕРИТОРІЇ ПІСЛЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, планомірно проведені відповідними територіальними органами виконавчої влади відбудовні, ремонтно-відбудовчих і будівельних робіт, а також робіт з відбудови систем життєзабезпечення населення і соціально-реабілітаційні заходи на території, де була ліквідована НС.

ВІДТВОРЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, комплекс економічних, екологічних, технологічних, організаційних й ін. заходів щодо підтримки середовища життєдіяльності людини, тваринного і рослинного світу в межах, сприятливих для існування людини і його соціально-економічного розвитку.

ВІДХОДИ, залишки сировини, матеріалів, некондиційні і побічні продукти, використана готова продукція, яка втратила свої первісні споживчі якості, розташовані у визначених місцях за визначеними правилами, з наступним використанням, переробкою, ліквідацією, похованням; у залежності від джерела утворення розрізняють відходи споживання і відходи виробництва. Крім того, виділяються відходи небезпечні - відходи технологічної діяльності, що прийшли в непридатність хімічні продукти й ін., що наносять шкоду людині і екосистемам, а також відходи токсичні - відходи, що містять речовини, що при контакті з організмом людини (у побуті чи на виробництві) можуть викликати відхилення в стані здоров'я, що проявляється як у процесі контакту з відходами, так і в подальшому.

ВІЙСЬКОВА НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ, обстановка на визначеній території, акваторії, що склалася в результаті впливу засобів збройної боротьби сторін, при якій порушуються нормальні умови життєдіяльності людей, виникає загроза їхнього життя і здоров'я, наноситься збиток майну і навколишньому природному середовищу.

ВІЙСЬКОВИЙ КОНФЛІКТ, форма вирішення міждержавних чи внутрішньодержавних протиріч із двостороннім використанням військового насильства. Поняття "В.к." охоплює усі види збройного протиборства в соціально-політичних цілях, включаючи світові, регіональні, локальні війни і збройні конфлікти. У сучасному міжнародному праві терміни "В.к." і "війна" вживаються як синоніми.

 ВОДООХОРОННА ЗОНА, територія, що примикає до акваторії рік, озер, водойм й ін. поверхневих водяних об'єктів, на якій установлюється спеціальний режим господарської й інших видів діяльності з метою запобігання забрудненню, засміченню, засоленню і виснаженню водяних об'єктів, а також збереження середовища життя об'єктів тваринного і рослинного світу.

ВОДООЧИЩЕННЯ, технічне доведення якості води, що надходить у водогінну мережу, до встановлених нормативами показників.

ВОДОСКИД, гідротехнічне спорудження для пропуску води, що скидається з верхнього б'єфа щоб уникнути його переповнення.

І ВТОРИННА ХМАРА, хмара зараженого повітря, що утворюється в результаті випару розливу АХНР з підстилаючої поверхні.

ВТОРИННІ ВРАЖАЮЧІ ФАКТОРИ, явища і процеси, що виникають як наслідок дії основних (пфвиннтс) вражаючих факторів впливу на шодей, об'єкти і середовище при застосуванні супротивником ядерної, хімічної, біологічної й ін. зброї, а також при виникненні природних НС, аварій і катастроф. ДО В.в.ф. відноситься радіоактивне, хімічне, біологічне (бактеріологічне) зараження місцевості, зброї і військової техніки, запасів матеріальних засобів, продовольства і вододжерел, а також геофізичні зрушення, що викликають кліматичні, сейсмічні й інші аномалії. Найбільш небезпечні і довгостроково діючі В.в.ф. можуть виникнути в результаті руйнування АЕС, гребель гідроелектростанцій, великих об'єктів хімічної, газової, паливної й ін. видів промисловості.

ВУЗОЛ ЗВ'ЯЗКУ, організаційно-технічне об'єднання сил і засобів зв'язку, розгорнутих на пункті керування, які забезпечують обмін інформацією в інтересах органа керування.

ВУЛКАН, геологічне утворення, що виникає над каналами і тріщинами в земній корі, по яких на земну поверхню викидаються лава, попіл, гарячі гази, пари води й уламки гірських порід.

ВУЛКАНІЧНЕ ВИВЕРЖЕННЯ, Період активної діяльності вулкана, коли він викидає на земну поверхню розпечені чи гарячі тверді, рідкі і газоподібні вулканічні продукти і виливає лаву.

ВУЛКАНІЧНИЙ ЗЕМЛЕТРУС, слабке коливання земної поверхні, викликаний тремтінням стінок магмо провідних каналів при русі магми в процесі підготовки чи в момент вулканічного виверження.

Г

ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ (випромінювання), фотонне (електромагнітне) іонізуюче випромінювання, що випускається при ядерних перетвореннях чи анігіляції часток.

ГЕОЕКОЛОГІЯ, практичний розділ екології, що займається вивченням регіональних і глобальних змін компонентів природного середовища, обумовлених техногенним впливом; у конкретній практиці об'єктом вивчення геоекології є екосистеми чи їх складові частини: грунт, поверхневі і підземні води, приземна атмосфера і гірські породи.

ГЕОЛОГІЧНЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ЯВИЩЕ, подія геологічного походження чи результат діяльності геологічних процесів, що виникають у земній корі під дією різних природних чи геодинамічних факторів чи їхніх сполучень, що роблять чи можуть зробити вражаючі впливи на людей, сільськогосподарських тварин і рослини, об'єкти економіки і навколишнє природне середовище.

ГЕОПАТОГЕННА ЗОНА, зона, в якій тривале перебування приводить до розладу здоров'я і загибелі людей.

ГЕОФІЗИЧНЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ЯВИЩЕ, подія геофізичного походження чи результат процесів у літосфері, гідросфері, атмосфері Землі, що виникають під дією різних геофізичних факторів чи їхніх сполучень, що роблять чи можуть зробити вражаючі впливи на населення, сільськогосподарських тварин і рослини, об'єкти економіки і навколишнє природне середовище.

ГЕРБІЦИДИ, хімічні речовини, які застосовуються для знищення рослинності. Можуть бути вибіркової і суцільної дії. Застосовуються у вигляді емульсій, розчинів і порошків для знищення бур'янів, а у військових цілях, у т.ч. і в суміші з дефоліантами, - для знищення посівів, листя на деревах і т.п. Деякі Г. впливають і на живі організми.

ГІГІЄНА КАТАСТРОФ, науковий напрямок і область практичної діяльності, що вивчають санітарно-гігієнічні наслідки НС та розробляють принципи й організацію санітарно-гігієнічного забезпечення при їх ліквідації.

ГІГІЄНІЧНИЙ ДІАГНОЗ У НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ, висновок про санітарно-гігієнічний стан зони НС, що є підставою для організації і проведення заходів щодо збереження здоров'я і працездатності населення й учасників аварійно-рятувальних робіт при ліквідації НС.

ГІДРАВЛІЧНО НЕБЕЗПЕЧНИЙ ОБ'ЄКТ, об'єкт при руйнуванні якого відбувається утворення хвилі прориву і зони катастрофічного затоплення території, у якій відбувається загибель людей, сільськогосподарських тварин і рослин, ушкоджуються чи знищуються матеріальні цінності, а також наноситься збиток-навколишньому природному середовищу.

ГІДРОДИНАМІЧНА АВАРІЯ, аварія на гідротехнічній споруді, пов'язана з поширенням води з великою швидкістю і виникненням загрози техногенної НС.

ГІДРОДИНАМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ ОБ'ЄКТИ, об'єкти, при руйнуваннях яких можливе утворення хвилі прориву і затоплення великих територій (греблі, дамби, зрівняльні резервуари й ін.).

ГІДРОЛОГІЧНА СТАНЦІЯ, установа, задачами якої є вивчення гідрологічного режиму на території її діяльності й оперативне обслуговування народного господарства.

ГІДРОЛОГІЧНЕ НЕБЕЗПЕЧНЕ ЯВИЩЕ, подія гідрологічного походження чи результат гідрологічних процесів, що виникають під дією різних природних гідродинамічних факторів чи їх сполучень, що роблять вражаючий вплив на людей, сільськогосподарські тварини і рослини, об'єкти економіки і навколишнє середовище (повені, селі, цунамі й ін.).

ГІДРОЛОГІЧНИЙ ПОСТ, пункт на водяному об'єкті, обладнаний пристроями і приладами для проведення систематичних гідрологічних спостережень.

ГІДРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ, науково обґрунтоване прогнозування очікуваного гідрологічного режиму.

ГІДРОЛОГІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, систематичні спостереження над гідрологічними елементами, найчастіше їх вимір.

 ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА СЛУЖБА, система функціонально об'єднаних фізичних осіб, а також юридичних осіб, у т.ч. органів виконавчої влади, що здійснюють діяльність в області гідрометеорології і суміжних з нею областях (метеорології, кліматології, агрометеорології, гідрології, океанології, геліогеофізики), моніторинг навколишнього природного середовища, його забруднення, у т.ч. іоносфери і навколоземного космічного простору, представлення інформації про стан навколишнього природного середовища, його забруднення, про небезпечні природні явища.

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, комплекс заходів проведених з метою всебічної оцінки елементів погоди, своєчасного виявлення небезпечних метеорологічних і гідрологічних процесів, оцінки їхнього можливого впливу на дії підрозділів і проведення заходів щодо захисту населення і ліквідації НС.

ГІДРОТЕХНІЧНІ СПОРУДЖЕННЯ, греблі, будинки гідроелектростанцій, водоскидні, водоспускні і водовипускні спорудження, тунелі, канали, насосні станції, судноплавні шлюзи, суднопідйомники; спорудження, призначені для захисту від повеней і руйнування берегів водойм, берегів і дна рукавів рік; спорудження (дамби), що огороджують сховища рідких відходів промислових і сільськогосподарських організацій; пристрої від розмивів на каналах, а також ін. спорудження, призначені для використання водяних ресурсів і запобігання шкідливого впливу вод і рідких відходів.

ГЛОБАЛЬНА (НАЦІОНАЛЬНА) НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ, НС, дія якої може спричинити чи спричинила людські жертви, збиток здоров'ю людей і навколишньому природному середовищу, матеріальні втрати і порушення умов життєдіяльності людей на такій території, що ліквідація її наслідків вимагає погоджених зусиль світового співтовариства.

ГЛОБАЛЬНА БЕЗПЕКА, захищеність системи міжнародних відносин і екологічної ситуації від загроз, здатних дестабілізувати обстановку у світі, викликати кризу загальнопланетного масштабу.

ГРАД, атмосферні опади у вигляді часточок щільного льоду діаметром від 5 мм до 15 см, звичайно разом зі зливами при грозі.

ГРІНПІС, міжнародна громадська організація захисників навколишнього середовища в Західній Європі й Америці; заснована в 1971 р. у Канаді, має відділення в 25 країнах. Бореться проти ядерних випробувань і радіаційної загрози, проти забруднення навколишнього середовища промисловими відходами, виступає в захист тваринного світу, морів й ін.

ГРОЗА, атмосферне явище, пов'язане з розвитком могутніх кучево- дощових хмар, що супроводжується багаторазовими електричними розрядами між хмарами і земною поверхнею, звуковими явищами, сильними опадами, нерідко з градом.

ГУМАНІТАРНА КАТАСТРОФА, подія з трагічними наслідками для життєдіяльності й існування населення у визначеному районі, регіоні, країні.

Д

ДЕЗАКТИВАЦІЯ, видалення чи зниження рівня радіоактивного забруднення з будь-якої поверхні чи з будь-якого середовища.

ДЕЗИНСЕКЦІЯ, процес знищення шкідливих комах, сільськогосподарських шкідників, здійснюваний фізичними, хімічними і біологічними методами.

ДЕЗИНФІКУЮЧІ РЕЧОВИНИ, хімічні речовини, що мають у невеликих концентраціях широкий спектр бактерицидної дії. Застосовуються для дезінфекції речового майна, приміщень, техніки й ін. Основні групи Д.р.: такі, що згортають білок. (Феноли і їхні похідні, спирти, солі важких металів й ін..) набрякання і розчинення білка (лугу, четвертинні амонієві підстави й ін.); окислювачі (галоїди, перекиси й ін.), а також альдегіди, силікати й ін.

ДЕЗИНФЕКЦІЯ, процес знищення чи видалення збудників інфекційних хвороб людини і тварин у зовнішньому середовищі фізичними, хімічними і біологічними методами.

ДЕМЕРКУРИЗАЦІЯ, видалення ртуті і п з'єднань фізико-хімічними або механічними способами з метою виключення отруєння людей і тварин.

ДЕРАТИЗАЦІЯ, профілактичні і винищувальні заходи щодо знищення гризунів з метою запобігання розносу інфекційних захворювань чи економічного збитку від них.

ДЕТОКСИКАЦІЯ, руйнування в зовнішньому середовищі токсинів, що представляють собою з'єднання бактеріального, рослинного і тваринного походження.

ДЖЕРЕЛО БІОЛОГО-СОЦІАЛЬНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, особливо небезпечна чи широко розповсюджена інфекційна хвороба людей, сільськогосподарських тварин і рослин, у результаті якої на визначеній території відбулася чи може виникнути біологічно-соціальна НС.

ДЖЕРЕЛО ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ, обмежена в просторі область, до якої можуть бути віднесені всі характеристики визначеного впливу на навколишнє середовище. Джерелом впливу може бути: точка викиду забруднюючої речовини; господарський чи природний об'єкт, щй виробляє забруднюючу речовину; регіон, звідки надходить забруднююча речовина (при далекому і трансграничному переносі).

ДЖЕРЕЛО ЗАБРУДНЕННЯ, 1) точка викиду речовини (труба і ін.); 2) господарський чи природний об'єкт, що виробляє забруднюючу речовину; 3) регіон, звідки надходять забруднюючі речовини (при далекому і трансграничному переносі); 4) позарегіональний фон забруднень, накопичених у середовищі (наприклад, у повітряному - СО , у водяному - його кислотність і т.п.).

ДЖЕРЕЛО ЗБУДНИКА ІНФЕКЦІЙНОЇ ХВОРОБИ, організм зараженої людини чи тварини, у якому йде природний процес збереження, розмноження і виділення в зовнішнє середовище збудника інфекційної хвороби.

ДЖЕРЕЛО НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, небезпечне природне явище, аварія чи небезпечна техногенна подія, широко розповсюджена інфекційна хвороба людей, сільськогосподарських тварин і рослин, а також застосування сучасних засобів поразки, у результаті чого виникла чи може виникнути НС.

ДЖЕРЕЛО ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ, природний чи виробничий об'єкт, речовина, технічний пристрій і ін., специфічна діяльність чи особливі властивості яких потенційно містять підвищену небезпеку заподіяння шкоди життю і здоров'ю населення, сільськогосподарських тварин і рослин, природному і матеріальному середовищу.

ДЖЕРЕЛО ПРИРОДНОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, 1) небезпечне природне явище чи процес, у результаті якого на визначеній території чи акваторії виникла чи може виникнути НС; 2) землетрус, вулканічне виверження, зсув, обвал, сель, карстове осідання в лісових грунтах, ерозія, переробка берегів, цунамі, лавини, повені, підтоплення, затор, шториовни нагін води, сильний вітер, смерч, курна буря, суховій, сильні опади, посуха, заморозки, туман, гроза, природна пожежа.

ДЖЕРЕЛО ТЕХНОГЕННОЇ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ, небезпечна техногенна подія, у результаті якої на об'єкті, визначеній території чи акваторії відбулася техногенна НС. До небезпечних техногенних подій відносять аварії на промислових об'єктах чи на транспорті, пожежі, вибухи чи вивільнення різних видів енергії.

ДИВЕРСІЯ, дії спеціально підготовлених підрозділів (груп) чи окремих людей у тилу супротивника по руйнуванню комунікацій, вузлів і ліній зв'язку, виведення з ладу військових, промислових і ін. об'єктів, порушенню керування військами, знищенню живої сили і військової техніки, впливу на морально - психологічний стан військ і населення супротивника.

ДОЗА ЗАПОБІГАЮЧА, прогнозована доза внаслідок радіаційної аварії, що може бути відвернена захисними заходами.

ДОЗА ІОНІЗУЮЧОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ (ДОЗА ОПРОМІНЕННЯ), міра дії іонізуючого випромінювання в будь-якому середовищі. Розрізняють: поглинена доза, еквівалентна доза й експозиційна доза. Енергія, поглинена всією опроміненою масою, називається інтегральною (сумарною) дозою іонізуючого випромінювання.

ДОЗА СМЕРТЕЛЬНА, доза кількості речовини, що викликає смертельний результат.

ДОЗА ТОКСИЧНА, доза хімічної речовини чи токсину, що викликає поразку (захворювання), що не приводить до смертельного результату.

ДОЗИМЕТР, прилад для виявлення і прямого виміру експозиційної, поглиненої й еквівалентної дози іонізуючого випромінювання чи їх потужності.

ДОЗИМЕТРИЧНИЙ КОНТРОЛЬ, комплекс організаційних і технічних заходів щодо визначення доз опромінення людей, проведених з метою кількісної оцінки ефекту впливу на них іонізуючих випромінювань.Последнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.021 с.)