ТОП 10:

Цивільний захист в сучасних умовахПлан лекції з дисципліни

Цивільний захист

 

для студентів очної та заочної форми навчання

підготовка спеціалістів, магістрів за напрямами підготовки:

 

- маркетинг 7.03050701 8.03050701

- фінанси і кредит 7.03050801 8.03050801

- облік і аудит 7.03050901 8.03050901

- менеджмент 7.03060101 8.03060101

- екологія та охорона навколишнього середовища 7.04010601 8.04010601

- технологія зберігання і переробки зерна 7.05170101 8.05170101

- гідромеліорація 7.06010301 8.06010301

- агрономія 7.09010101 8.09010101

- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 7.09010201 8.09010201

- садово-паркове господарство7.09010303 

- процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств 7.10010201 8.10010201

- ветеринарна медицини 7.11010102 8.11010102

 

Тема 1

 

Цивільний захист в сучасних умовах

 

 

Дніпропетровськ 2013

План лекції з дисципліни Цивільний захист для студентів усіх факультетів очної та заочної форми навчання. ДДАУ, Дніпропетровськ, 2013.

    

 

План лекцій може бути використаний при викладанні та вивченні дисципліни Цивільний захист.

 

 

Матеріали тексту лекцій можуть бути використані для проведення практичних і семінарських занять, а також для самостійного вивчення студентами.

 

 

Склав: ст. викладач                                                         Ю.Ф. Стаценко

 

Рецензенти: к.т.н., доцент                                                 В.А. Шаломов

                к.т.н.                                                              Г.Г. Капленко

                ст. викладач                                                  А.Є. Самусєв

 

 

Методичні вказівки розглянуті та схвалені на засіданні кафедри «Безпека життєдіяльності»

 

Протокол № ___від___________2013р.

 

Зав. кафедри БЖД, професор                                    А.С. Бєліков  

 

 

Вступ

 

Історія виникнення Цивільної оборони (ЦО) бере свій початок з Радянського Союзу, коли рішенням Ради Народних Комісарів (РНК) СССР від 1932 р. була створена протиповітряна оборона (ППО).

В роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945) вона відіграла важливу роль в спасінні людей.

Після ВВВ з появою зброї масового ураження (ЗМУ), виникла необхідність створення єдиної загальнодержавної системи для захисту населення і територій держави, такою системою стала цивільна оборона.

З виникненням великих природних і техногенних катастроф (Чорнобильська в 1986р., землетрус в арменії) надзвичайні ситуації стали вірогідними.

З цією метою в 1987р. завданням цивільного захисту став захист населення і територій не тільки в воєнний але й в мирний час.

Після розпаду СРСР – цивільний захист України було створено 3 лютого 1993р.

На міжнародній конференції з проблем цивільного захисту 3-5 квітня 1994р. в Аммані (Йорданія) було прийнято Декларацію по цивільному захисту, про перехід концепції цивільної оборони в цивільний захист (це більш широке поняття, яке передбачає захист населення не тільки в рамках військових конфліктів).

На Україні перехід від цивільної оборони до цивільного захисту пройшов в 2004 році.

На зміну військам цивільної оборони (19 тис.чол.) та пожежної охорони (60 тис.чол.) було створено на Україні оперативно-рятувальну службу цивільного захисту.

На зміну військової служби в системі МНС введено якісно новий вид служби – служба цивільного захисту.

 

Питання 1 . Цивільний захист населення і територій, її роль

Місце і завдання в структурі заходів по забезпеченню

Питання 2. Єдина державна система цивільного захисту

Населення і територій

Для реалізації прав людини, але захисту його життя і здоров'я від небезпечних наслідків НС держава, як гарант цього права, створила єдину державну систему цивільного захисту.

З метою забезпечення своєчасного попередження і реагування на НС техногенного і природного характеру 3 вересня 1998р. КМУ прийняв постанову № 1198 "Про єдину державну систему попередження і реагування на Н С техногенного і природного характеру на Україні".

Єдина державна система цивільного захисту - це сукупність органів управління, сил і засобів центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які реалізують державну політику у сфері цивільного захисту.

Забезпечення та реалізація державної політики в сфері ЦЗ здійснюється єдиною державною системою ЦЗ, яка складається з (Кодекс ст.8):

- функціональних підсистем;

- территоріальних підсистем;

- їх відділень.

Положення про єдину державну систему ЦЗ, типові положення про функціональні та территоріальні підсистеми затверджуються КМУ.

Основними завданнями єдиної системи ЦЗ являються:

1. Забезпечення підготовки міністрів та інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підлеглим їм силам та засобам до дій, направлених на попередження та реагування на НС.

2. Забезпечення реалізації заходів по попередженню виникнення НС.

3. Навчання населення правилам поведінки та діям у випадку виникнення НС.

4. Виконання державних цільових програм, направлених на попередження НС, забезпечення стійкого функціонування підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних затрат.

5. Обробка інформації про НС, видання інформаційних матеріалів з питань цивільного захисту населення і територій від наслідків НС.

6. Прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків НС, виявлення нагрунті прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах.

7. Створення, раціональне збереження та використання резерву матеріальних і фінансових ресурсів, необхідних для попередження та реагування на НС.

8. Сповіщення населення про загрозу та виникнення НС, своєчасне та достовірне інформування його про фактичну обстановку та прийнятих мірах.

9. Захист населення на випадок виникнення НС.

 

Питання 3 . Загальні принципи організації , сили та засоби

Цивільного захисту

Сили цивільного захисту - це аварійно рятувальні формування, призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкалдних робіт з ліквідації НС.

Сили цивільного захисту призначені:

- для виконання окремих заходів і робіт по попередженню НС,

- захисту населення і територій від них,

- проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт,

- виконання завдань на особливий період.

До сил цивільного захисту відносяться:

1. Оперативно-рятувальна служба цивільного захисту.

2. Аварійно-рятувальні служби

3. Формування цивільного захисту

4. Спеціальні служби цивільного захисту

5. Пожежно-рятувальні підрозділи

6. Громадські організації цивільного захисту

Основними завданнями сил цивільного захисту являються:

1. Проведення робіт по здійсненню заходів з попередження НС, захисту населення і територій від них;

2. Проведення аварійно-рятувальних і інших невідкладних робіт;

3. Гасіння пожеж;

4. Ліквідації наслідків НС в умовах екстремальних температур, задимленості, загазованості, загрози вибухів, обвалів, зсувів, затоплень, радіаційного, хімічного забруднення, та біологічного зараження, інших небезпечних проявів;

5. Проведення піротехнічних робіт, пов'язаних зі знешкодженням вибухонебезпечних предметів, які залишилися на території України після війни, сучасних боєприпасів і засобів підривання (окрім вибухонебезпечних пристроїв, які використовуються в терористичних цілях) і тих, які знаходяться на території, яка визначена для розміщення і постійної діяльності військових частин, підприємств, установ і організації Збройних Сил України, інших військових формувань;

6. Проведення вибухонебезпечних робіт для попередження виникнення НС і ліквідації їх наслідків;

7. Проведення робіт для забезпечення життєдіяльності постраждалого населення;

8. Надання невідкладної медичної допомоги постраждалим в районі надзвичайної ситуації і транспортування їх в установи охорони здоров’я;

9. Забезпечення перевезень матеріально-технічних засобів, які призначені для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків НС і надання гуманітарної допомоги постраждалим внаслідок таких ситуацій;

10. Надання допомоги іноземним державам по проведенню аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, ліквідації наслідків НС;

11. Проведення аварійно-рятувального обслуговування суб’єктів господарювання та окремих територій, на яких існує загроза виникнення НС.

Засоби цивільного захисту – протипожежна, аварійно-рятувальна та інша спеціальна техніка, устаткування, механізми, прилади, інструмент, вироби медичного призначення, медичні препарати, засоби колективного та індивідуального захисту, які призначені для використання під час виконання завдань ЦЗ.

Територіальні підсистеми єдиної державної истеми цивільного захисту створюються (Кодекс ст.10):

- у всіх областях (24 області);

- місті Києві.

2. Положення про територіальні підсистеми розробляються на основі типового положення про цю систему та затверджуються місцевими державними адміністраціями з узгодженням з центральними органами виконавчої влади, які забезпечують формування та реалізують державну політику в сфері ЦЗ.

3. Відділення територіальних підсистем створюються:

- районними і державними адміністраціями (районною адміністрацією м.Києва)

- органами місцевого самоврядування – в обласних центрах, в містах обласного та районного підпорядкування.

4. Положення про відділення територіальної підсистеми затверджується органом, який її створив.

5. До складу територіальних підсистем та відділень входять:

- управління

- підпорядковані управлшінню сили ЦЗ

- відповідні суб’єкти господарювання

Схема 3

Територіальні підсистеми

 


сили і засоби    

         постійній готовності

Військові і спеціалізовані аварійно-пошукові рятувальні формування
Не штатні спеціалізовані формування
Громадські об'єднання
Спеціально підготовлені сили і засоби : - Міністерство Оборони - МВС- СБУ - Пограничные войска 

 


 

 

 

Цивільний захист забезпечується з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про основи національної безпеки України», суб’єктами уповноваженими захищати населення, території, наволишнє природне середовище та майно, згідно з вимогами дійсного Кодексу – в мирний час, а також на особливий період – в рамках реалізації заходів держави для оборони України (Кодекс ст.6).

 

Добровільні формування ЦЗ

Добровільні рятувальні формування - це групи людей, які організовані по від­повідних штатах, оснащені спеціальною технікою, яка призначена для виконання завдань ЦЗ.

Добровільні формування ЦЗ створюють під час загрози або виникнення НС для проведення додаткових робіт з попередження та ліквідації наслідків таких ситуацій, за рішенням центрального органу виконавчої влади, місцевої державної адміністра­ції, органу м ісцевого самоврядування.

Вони мають бути на усіх об'єктах господарської діяльності незалежно від форм господарювання і призначені для ведення рятувальних і інших невідкладних робіт в осередках ураження (забруднення) в районах стихійного лиха і виробничої аварії.

В добровільні формування ЦЗ включаються громадяни на добровільних заса­дах.

У формування призначаються громадяни України, які працюють у виробничо­му середовищі: чоловіки віком з 16 до 60 років, жінки з 16 до 55 років. Не беруть участі у формуванні військовозобов'язані, жінки, які мають дітей у віці до 8 років і вагітні жінки.

Громадські організації ЦЗ

Використовуються з метою виконання окремих функцій у сфері цивільного захисту, створеної громадськими організаціями.

Громадські організації засновуються на добровільних або договірних началах до робіт по попередженню та ліквідації наслідків НС при наявності у учасників ліквідації відповідного рівня підготовки.

 

Питання 4. Організація цивільного захисту сільськогосподарського району і об'єктів сільськогосподарської діяльності.

Питання 5 . Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і територій

Режими функціонування єдиної системи цивільної оборони (див. схему 8)

 

Схема 8

Режим функціонування єдиної системи ЦЗ

Режим повсякденного функціонування
Вводитися за умови нормальної виробничої промислової радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрологічної і гідрометеорологічної обстановки, за відсутності епідемії, епізоотії, епіфітотій
Режим підвищеної готовності
Вводитися при істотному погіршенні виробничо-промислової, радіаційної, сейсмічної, гідрологічної і гідрометеорологічної обстановки за наявності загрози виникнення надзвичайної ситуації в повному об’ємі або частково, для окремих територіальних підсистем, тимчасового встановлення режиму підвищеної готовності
Режим надзвичайної ситуації
Вводитися при виникненні надзвичайних ситуацій і на час ліквідації її наслідків в повному об’ємі або частково, для окремих територіальних підсистем, тимчасового встановлення режиму підвищеної готовності  
Режим надзвичайного положення
Вводитися відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану», в повному об’ємі або частково, для окремих територіальних підсистем, тимчасового встановлення в межах території, на якій введено правовий режим надзвичайного стану у відповідності з законами України «Про правовий режим надзвичайного стану»
Режим військового стану
Вводитися відповідно до Закону України "Про правовий режим військового стану", «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію

 

Єдина державна система в залежності від масштабів та особливостей, які прогнозуються або виникли, функціонує в режимах (Кодекс ст.11):

1. Повсякденного функціонування;

2. Підвищеної готовності;

3. Надзвичайної ситуації;

4. Надзвичайного положення;

Положенням про єдину державну систему цивільного захисту визначається:

- перелік заходів, які проводяться у відповідному режимі;

- завдання та порядок взаємодії суб’єктів забезпечення цивільного захисту під час функціонування визначеної системи у відповідному режимі.

Режим підвищеної готовності

У випадку загрози виникнення НС за рішенням безпосередньо КМУ, обласних, місцевих адміністрацій для єдиної державної системи ЦЗ в повному обсязі або частково для окремих територіальних підсистем тимчасового встановлення режиму підвищеної готовності.

Режим підвищеної готовності єдиної державної системи цивільного захисту встановлюється у разі істотного погіршення виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, сейсмічної, гідрологічної, гідрометеорологічної обстановки, за наявності загрози виникнення НС.

У режимі підвищеної готовності органи управління єдиної системи цивільного захисту:

- надають оперативну допомогу органам і структурам, причетним до забезпечення цивільного захисту, у разі виникнення неприємних побутових або нестандартних ситуацій;

- формують комісії для з'ясування причин погіршення обстановки безпосередньо в районах можливого виникнення НС, готують пропозицію по її нормалізації;

- посилюють спостереження, контроль за ситуацією на потенційно небезпечних об'єктах і прилеглим до них територіям, здійснюють прогнозування можливості виникнення НС і їх масштаби;

- розробляють заходи населення і територій в умовах НС;

- приводять в стан підвищеної готовності наявних сили і засобу реагування, притягають додаткові сили і засоби, уточнюють плани їх дій і направляють їх у разі потреби в район загрози виникнення НС;

- здійснюють заходи з попередження виникнення НС.

Режим надзвичайної ситуації

У випадку виникнення НС за рішенням КМУ, обласних, місцевих державних адміністарцій для єдиної державної системи ЦЗ в повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасового встановлення режиму надзвичайної ситуації.

Режим надзвичайної ситуації єдиної системи цивільного захисту встановлюється у разі виникнення і під час ліквідації НС.

У режимі надзвичайної ситуації органи управління єдиної системи цивільного захисту :

- визначають межі територій, на яких виникла НС;

- організовують захист населення і територій в умовах НС;

- організовують роботи по локалізації або ліквідації наслідків НС, притягають необхідні сили і засоби;

- здійснюють безперервний контроль за розвитком НС, станом на аварійних об'єктах і прилеглим до них територіях;

- оперативно доводять найвищим органам управління про розвиток НС, міроприємства, які виконуються і оповіщають населення.

Режим надзвичайного стану

Режим надзвичайного стану для єдиної державної системи ЦЗ в повному обсязі або частково для окремих її територіальних підсистем тимчасово встановлюється в межах території, на якій вводиться правовий режим надзвичайного стану у відповідності із законом України «Про правовий режим надзвичайного стану».

В особливий період (воєний стан) єдина державна система ЦЗ функціонує у відповідності з потребами законів України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» (1647-14).

 

ЗМІСТ

Вступ

 

1. Цивільний захист населення і територій її роль місце і завдання в структурі заходів по забезпеченню життєдіяльності населення України.

2. Єдина державна система цивільного захисту населення і територій.

3. Загальні принципи організації цивільного захисту.

4. Організація цивільного захисту сільськогосподарського району і об'єктів сільськогосподарської діяльності.

5. Режими функціонування єдиною державною системою цивільного захисту населення і територій.

 

Додатки 1-5

 

Література:

 

1. Кодекс Цивільного захисту України від 1 липня 2013 року.

2. Закон «Про цивільну оборону України» К. , 1993.

3. Положсння про ЦО України (КМУ № 229 від 10.05.94 р.)

4. Закон України «Про захист населения і територій від НС техногенного та природного характеру», К., 8 червня 2000р. № 1 809-111.

5.Закон України «Про захист населения і територій від впливу іонізуючих випромінювань», К., 14с1чня 1998р.,№ 1 5/98-ВР.

6. Положення про МЧС України від 28.10.96 р.

7. Положения про єдину державну систему запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру в Україні від 03.06.1998 р.

8. Норми радіаційної безпеки України, К., 1997 р.

9. Николаев II.С. «Гражданская оборона на объектах АПК». Учебник, М: Агропромиздат, 1990, стр. 5-16.

10. Акимов П.И. «Гражданская оборона на объектах с/х производства». Учебник, М.: Колос, 1984.

11. Стеблюк М.І. «Цивільна оборона», навчальний підручник. К.: Урожай-1994, стр. 5-13.

12. Депутат О.Р. «Цивільна оборона» Навчальний підручник, Львів, Афіша. 2000, стр. 7-50.

13. Закон України «Про правові засади цивільного захисту» № 1859-IV, 24 червня 2004 р.

14. Шоботов В.М. «Цивільна оборона», Навчальний посібник, Київ, «Центр навчальної  літератури», 2004 стр. 15-39.

15. Кодекс Цивільного захисту України, 2012р.

 

Тестові завдання для проведення оцінки якості підготовки студентів

ДКР "спеціаліст", "магістр"

 

Цивільний захист в сучасних умовах

 

Тести на продовження

 

1.Цивільний захист - система організаційних ...

2.Правові основи цивільного захисту...

3.Основні принципи цивільного захисту...

4.Основні завдання цивільного захисту...

5.Об'єктами ЦЗ являються...

6.Об'єктами забезпечення ЦЗ являються….

7.Права громадян України в області захисту населення і територій від НС...

8.Обов'язки громадян України в області захисту населення і території від НС...

9.Єдина державна система цивільного захисту населення і територій це сукупність...

10.Структура єдиної державної системи цивільного захисту здійснюється…

11.Функціональні підсистеми єдиної державної системи надзвичайних ситуацій створюється...

12.Які органи управління створюють функціональні підсистеми єдиної державної системи надзвичайних ситуацій?

13.Координаційними органами єдиної державної системи надзвичайних ситуацій є…

14.Постійними органами єдиної державної системи надзвичайних ситуацій є….

15.Територіальні підсистеми єдиної державної системи надзвичайних ситуацій включають…

16.Хто здійснює керівництво єдиної державної системи цивільного захисту на Україні, в міністерствах і відомствах, інших центральних і місцевих органах виконавчої влади, підприємствах, установах, організаціях, учбових закладах України.

17.До сил цивільного захисту відносяться...

18.Завдання цивільного захисту сільського району…

19.Організація цивільного захисту сільського району включає…

20.Організація цивільного захисту сільськогосподарського об'єкту включає...

21.Організація і можливості за 10 годин роботи сільськогосподарського об'єкту, звідної команди, команди захисту тварин, команди захисту рослин включає...

22.Режими функціонування єдиної державної системи цивільного захисту населення і території - це…

 

 

2. Тестові завдання

 

 

Термінологічний словник

ОСНОВНІ ЗАСТОСОВАНІ СКОРОЧЕННЯ:

АІУС- автоматизована інформаційно-управляюча система

АРР - аварійно-рятувальні роботи

АХНР - аварійна хімічно-небезпечна речовина

ВР - вибухові речовини

ЗС - Збройні сили

ШСЗ - штучний супутник Землі

ЛА - літальний апарат

НАТО - Північноатлантичний союз

НРБ - норми радіаційної безпеки

ОР - отруйні речовини

НХР - небезпечна хімічна речовина

ПРС - пошуково-рятувальна служба

РР - радіоактивні речовини

СНІП- будівельні норми і правила

ФП - фізичні поля

ХЗ - хімічна зброя

НС - надзвичайна ситуація

 

А

АБРАЗІЯ, процес руйнування хвилями і прибоєм берегів морів, озер і водоймищ. Виникає при крутості вихідного укосу прибережної частини дна більш 0,01; спостерігається також по берегам усіх водойм і водотоків від хвиль, що піднімаються пропливаючими мимо моторними судами.

АВАРІЙНО ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА ІНГАЛЯЦІЙНОЇ ДІЇ, аварійно хімічно небезпечна речовина, при викиді (розливі) якої може відбутися масова поразка людей інгаляційним шляхом.

АВАРІЙНО ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНА РЕЧОВИНА (АХНР), небезпечна хімічна речовина, яка застосовується в промисловості і сільському господарстві, при аварійному викиді (розливі) якої може відбутися зараження навколишнього середовища у вражаючих живий організм концентраціях (токсодозах).

АВАРІЙНА ОБСТАНОВКА, сукупність факторів і умов, що склалися в результаті аварії, що відбулася, на стаціонарному об'єкті, на транспорті чи в населеному пункті.

АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ НА ЯДЕРНІЙ УСТАНОВЦІ, стан ядерної установки, що характеризується порушенням меж безпечної експлуатації, але не перейшов в аварію.

АВАРІЙНА СИТУАЦІЯ, 1) сполучення умов і обставин, що створюють аварійну обстановку, положення; 2) інцидент утрати процесу керування джерелом іонізуючого випромінювання, що міг привести, але не привів до незапланованош опромінення людей чи радіоактивному забрудненню навколишнього середовища.

АВАРІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, середовище, утворене дією руйнівних сил (факторів) на об'єкти в зоні НС.

АВАРІЙНИЙ ВИБУХ, вибух, що відбувся в результаті порушення технології виробництва, помилок обслуговуючого персоналу або помилок, допущених при проектуванні.

АВАРІЙНИЙ ВИКИД, ненавмисний викид забруднюючих речовин у навколишнє середовище (воду, грунт, атмосферу) у результаті аварій на технічних системах, очисних спорудженнях тощо.

АВАРІЙНИЙ ЗАХИСТ, комплекс (підсистема) спеціальних пристроїв, призначених для своєчасного реагування на відхилення від установлених параметрів роботи системи потенційно небезпечних об'єктів і швидкого (як правило, в автоматичному режимі) усунення чи недопущення причин і передумов виникнення НС.

АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНІ РОБОТИ, дії по порятунку людей, матеріальних і культурних цінностей, захисту природного середовища в зоні . НС, локалізації НС чи доведенню, до мінімально можливого, рівня впливу характерних для них небезпечних факторів. Характеризуються наявністю факторів, що загрожують життю і здоров'ю людей, які проводять роботи і вимагають спеціальної підготовки, екіпірування й оснащення.

АВАРІЯ МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) ОБ'ЄКТА, небезпечна техногенна подія на морському (річковому) об'єкті, що представляє загрозу життю і здоров'ю людей або приводить до ушкодження корпуса морського (річкового) об'єкта чи його устаткування, до втрати мореплавності або до ушкодження морським (річковим) об'єктом берегового спорудження і забрудненню навколишнього природного середовища, для ліквідації чи локалізації якої потрібна допомога пошуково-рятувальних і інших спеціальних сил і засобів.

АВАРІЯ НА АЕС, порушення встановленого (штатного) режиму роботи ядерної установки, при якому відбувся вихід радіоактивних матеріалів і/чи іонізуючого випромінювання у кількостях, що призводять до значного опромінення персоналу, населення і радіаційному забрудненню навколишнього середовища.

АВАРІЯ НА МАГІСТРАЛЬНОМУ ТРУБОПРОВОДІ, аварія на трасі трубопроводу, пов'язана з викидом і виливом під тиском небезпечних хімічних чи пожежовибухонебезпечних речовин, що приводить до виникнення НС. У залежності від виду продукту, що транспортується, виділяють аварії на газопроводах, нафтопроводах і продуктопроводах.

АВАРІЯ НА ПІДЗЕМНОМУ СПОРУДЖЕННІ, небезпечна подія на підземній шахті, гірському виробленні, підземному складі чи сховищі, у транспортному тунелі чи рекреаційній печері, пов'язана з раптовим повним чи частковим руйнуванням споруджень, що створює загрозу життю і здоров'ю людей, які знаходяться в них, і/або приводить до матеріального збитку.

АВАРІЯ, руйнування споруджень і/або технічних пристроїв, неконтрольований вибух і/або викид небезпечних речовин. Велика аварія (як правило, з людськими жертвами) є катастрофою.                                                                      

АВІАЦІЙНА КАТАСТРОФА, небезпечна подія на повітряному судні, у польоті чи процесі евакуації, яка призвела до загибелі чи пропажі без звістки людей, заподіяння потерпілим тілесних ушкоджень, руйнування чи пошкодження судна і розміщених на ньому матеріальних цінностей.

АВІАЦІЙНО-КОСМІЧНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ, використання, інформаційних каналів зв'язку для одержання аерофотознимків чи супутникової відеоінформації з різних географічних регіонів про виникнення й еволюцію небезпечних метеорологічних явищ і процесів.

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА, сукупність взаємозалежних систем і засобів зв'язку, оповіщення й автоматизація керування, що забезпечують автоматизоване виконання задач, покладених на систему, і є складовою частиною місцевої підсистеми автоматизованої інформаційно-керуючої системи.

АЕРОФОТОЗНІМАННЯ, (аерофотографування, повітряне фотографування), фотографування місцевості й окремих об'єктів з літальних апаратів.

АКУСТИЧНА ПОРАЗКА, така, що уражає об'єкти енергією акустичних випромінювань, які призводять до втрати здатності об'єктів до заданого функціонування (виконанню поставлених задач).

АКЦІЯ ТЕРОРИЗМУ (карне законодавство), здійснення вибуху, підпалу чи інших дій, що створюють загрозу загибелі людей, заподіяння значного майнового збитку, або настання інших суспільно-небезпечних наслідків, якщо ці дії зроблені з метою порушення суспільної безпеки, лякання населення або створення впливу на прийняття рішень органами влади, а також загрозу здійснення зазначених дій у тих же цілях.

АЛЬФА-ВИПРОМІНЮВАННЯ, вид іонізуючого випромінювання - потік позитивно заряджених часток (а-часток), що виникають при радіоактивному розпаді і ядерних реакціях. Проникаюча здатність А.-в. невелика (затримується паперовим аркушем). Небезпечне влучення джерел А.-в. до організму з їжею чи повітрям через ушкодження шкіри.

АНАЛІЗ НЕБЕЗПЕКИ, процедура виявлення потенційних подій, яка тягне за собою реалізацію небезпеки; аналіз механізмів подібних подій, імовірності їхнього виникнення; визначення вразливості територій і ступеня ризику для суспільства.

АНАЛІЗ РИЗИКУ, процес визначення загроз безпеки системи й окремих її компонентів, визначення їх характеристик і потенційного збитку, а також розробка мір захисту.

АНТРОПОГЕННА АВАРІЯ, небезпечна подія на об'єктах економіки із загрозою для життя і здоров'я людей, прямо чи побічно викликана недоліками (помилками) у діяльності людини.

АНТРОПОГЕННЕ ЗАБРУДНЕННЯ, забруднення, що виникає в результаті діяльності людей, у тому числі їх прямого чи непрямого впливу на інтенсивність природного забруднення.

 

Б

БАНК ДАНИХ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, інформаційно- довідкова система, що містить накопичену постійно поповнювану і підтримувану в робочому стані сукупність зведень про можливі НС або ті, що відбуваються.

БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ, стан захищеності населення, об'єктів економіки і навколишнього природного середовища від небезпек у НС. Розрізняють безпеку за видами (промислова, радіаційна, хімічна, сейсмічна, пожежна, біологічна, екологічна), за об'єктами (населення, об'єкт економіки і навколишнє природне середовище) і основним джерелам НС.

БЕЗПЕКА ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ (УСТАТКУВАННЯ), властивість виробничого процесу (устаткування) зберігати відповідність вимогам безпеки праці при виконанні заданих функцій в умовах, установлених нормативно - технічною документацією.

БЕЗПЕКА ДОРОЖНЬОГО РУХУ, стан процесу дорожнього руху, що відбиває ступінь захищеності його учасників і суспільства від дорожньо- транспортних випадків і їх наслідків.

БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, 1) сприятливий, нормальний стан навколишнього середовища життя людини - умов праці і навчання, харчування і відпочинку, при яких знижена можливість виникнення небезпечних факторів, що загрожують його здоров'ю, життю, майну, законним інтересам; 2) навчальна дисципліна, що дає знання, навички й уміння забезпечення власної безпеки і виживання в несприятливих чи загрозливих умовах.

БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЇ, стан захищеності інформації від випадкового чи навмисного доступу людей, що не мають на це права, її одержання, розкриття, модифікація чи руйнування.

БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ, стан захищеності людини як індивідуума і члена суспільства, його права на життя і здоров'я.

БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, стан захищеності навколишнього середовища від шкідливих антропогенних і природних впливів.

БЕЗПЕКА НАСЕЛЕННЯ В НАДЗВИЧАЙНІЙ СИТУАЦІЇ, стан захищеності життя і здоров'я людей, їх майна і середовища від небезпек у НС.

БЕЗПЕКА ПРАЦІ, стан умов праці, при якому виключений вплив на працюючих небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

БЕЗПЕКА ТЕРИТОРІЇ, забезпечення безпечного і стійкого розвитку території, життя і здоров'я населення, що проживає на ній в умовах можливих зовнішніх і внутрішніх загроз. Досягається комплексом правових, організаційних, технологічних, інженерно-технічних і інших мір у залежності від можливих конкретних загроз.

БЕЗПЕКА, стан захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства і держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. Безпека є найважливішою потребою людини поряд з його потребою в їжі, воді, одязі, житлі, інформації. Ця загальнонаукова категорія виступає інтегральною формою вираження життєздатності і життєстійкості різних об'єктів конкретного світу у внутрішній і зовнішній політиці, обороні, економіці, екології, соціальній "політиці, здоров'ї народу, інформатиці, технології й ін.

БЕЗПЕЧНИЙ РІВЕНЬ ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН, гігієнічні нормативи припустимого вмісту хімічних речовин в об'єктах навколишнього середовища.

БЕТА-ВИПРОМІНЮВАННЯ, електронне чи позитронне корпускулярне іонізуюче випромінювання з безупинним енергетичним спектром, що випускається при ядерних перетвореннях. Відомо близько 1500 бета - радіоактивних ізотопів. Велика кількість їх утвориться при ядерному вибуху і під час роботи ядерних реакторів. При зовнішньому опромінюванні організму Б.-в. уражає лише поверхневі тканини, при влученні ізотопів усередину може виникнути променева хвороба.

БІОЛОГО-СОЦІАЛЬНА НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ, стан, при якому в результаті виникнення джерела біологічно-соціальної НС на визначеній території порушуються нормальні умови життя і діяльності людей, існування сільськогосподарських тварин і проростання рослин, виникає загроза житло і здоров'ю людей, широкого поширення інфекційних хвороб, втрат сільськогосподарських тварин і рослин.

БІОЛОГІЧНА АВАРІЯ, аварія, що супроводжується поширенням небезпечних біологічних речовин у кількості, що створює загрозу житло і здоров'ю людей, тварин і рослин, що наносять збиток навколишньому природному середовищу.

БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА, стан захищеності людей, сільськогосподарських тварин і рослин, природного середовища від небезпек, викликаних джерелом біологічно-соціальною НС.

БІОЛОГІЧНЕ ЗАБРУДНЕННЯ, привнесення в екосистему і розмноження в ній далеких для неї видів організмів. Забруднення мікроорганізмами називають також бактеріологічним чи мікробіологічної.

БІОЛОГІЧНИЙ ЗАХИСТ, комплекс мір, що дозволяють обмежити біологічне враження.

В

ВЕТЕРИНАРНА ЛАБОРАТОРІЯ, установа в системі державної ветеринарної служби, що займається встановленням лабораторного діагнозу хвороб тварин, виявленням хворих сільськогосподарських тварин, причин їхньої загибелі, шляхів виникнення і поширення інфекційних хвороб, визначенням якості і нешкідливості продуктів і сировини тваринного походження, кормів і води.

ВЕТЕРИНАРНА ОБСТАНОВКА, фактори та умови, що характеризують ветеринарний стан у смузі дій об'єднання (з'єднання, частини); складова частина тилової обстановки. В.о. включає: епізоотичний стан території; ветеринарно-санітарний стан об'єктів продовольчої служби і військової торгівлі; наявність поранених і хворих тварин; стан сил і засобів ветеринарної служби; можливість використання місцевих ресурсів для ветеринарного забезпечення і його особливості. Зведення про В.о. одержують від ветеринарної розвідки й інших джерел.

ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ НАГЛЯД, система контролю виконанням ветеринарно-санітарних правил і проведенням протиепізоотичних заходів, спрямованих на захист сільськогосподарських тварин від інфекційних хвороб і попередження зараження людей від них.

ВЗРИВОБЕЗПЕКА, стан виробничого процесу, при якому виключається можливість вибуху, чи у випадку його виникнення запобігається вплив на людей викликаних ним небезпечних і шкідливих факторів і забезпечується , збереження матеріальних цінностей.

ВИБУПоследнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.034 с.)