ТОП 10:

Вкажіть два помера правільної відповіді. Цивільний захист це:а) Це функція держави, направлена на захист населення, території, навколишньогл  природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, шляхом ї попередження, ліквідації їх наслідків та надання допомоги потерпілим в мирний час та на особливий період

б) Це система попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

в) Це державна система органів управління і сил, яка створена для забезпеченні Це функція держави, направлена на захист населення, території, навколишзахисту населення від надзвичайних ситуацій І

г) Це система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних і інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими оргаи ми виконавчих рад і іншими органами влади, для захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій в мирний час

д) Це система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, про­тиепідемічних і інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органа­ми виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підлеглим їм силами і засобами, підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власнос­ті, добровільними рятувальними формуваннями, які забезпечують виконання цих заходів з метою, попередження ліквідації НС, які погрожують життю і здоров'ю людей, заподіюють матеріальні збитки в мирний час і в особливий період.

 

6. Вкажіть номер правільної відповіді. Надзвичайна ситуація це:

а) Це порушення нормальних умов життєдіяльності населення, яке викликане аваріями, катастрофами, великими пожежами, застосуванням засобів ураження, які призвели до тяжких та трагічних наслідків

б) Це обстановка на окремій території, об’єкті господарювання або на водному об’єкті, яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, викликана катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, використанням засобів ураження або іншою ситуацією, яка призвела або може привести до виникнення загрози життю та здоров’ю населення, великій кількості загиблих та потерпілих, нанесенню значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання населення на такій території або об’єкті, здійснення на ньому господарської діяльності

в) Це ситуація катастрофічного характеру, викликана аварією, стихійним ли­хом, великою пожежею, затопленням, використанням засобів ураження в мирний час та на особливий період

7. Вкажіть п’ять номерів  правильної відповіді. Попередження виникнення надзвичайних ситуацій – комплекс правових, соціально-економічних, політичних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних та інших заходів, направлених на:

а) Реагування на прииродну та техногенну небезпеки

б) Проведення оцінки рівня ризику

в) Своєчане реагування на НС на основі даних моніторингу та експертизи

г) Військово-стратегічна співдружність в області польотів до космосу

д) Дослідження та прогноз з метою недопущення переростання небезпек в надзвичайну ситуацію

е) Пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій

 

8. Вкажіть три номера  правильної відповіді. Ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій – проведення комплексу заходів, які включають:

а) Роботи по приватизації житлового та виробничого фондів

б) Аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи, які здійснюються у випадку виникнення НС та направлені на обстановку дії небезпечних факторів

в) Рятування життя та збереження здоров’я людей

г) Локалізація зони надзвичайних ситуацій

9. Вкажіть п’ять номерів  правильної відповіді. Правовою основою цивільного захисту на Україні являється:

а) Конституція України (254 к/96-ВР), статті 27, 30

б) Закон про Цивільну оборону України

в) Кодекс Цивільного захисту України

г) Інші закони України

д) Акти президента України

е) Акти Кабінету Міністрів України

10. Вкажіть номер правильної відповіді. Мета цивільного захисту:

а) Розробка і виконання законодавчих і інших нормативно правових актів, підтримка норм і стандартів

б) Реалізація державної політики спрямованої на забезпечення безпеки і захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей, довкілля від негативних наслідків НС в мирний час і на особливий період

в) У дотриманні заходів безпеки в побуті і повсякденній трудовій діяльності людей

11. Вкажіть девять номерів  правильної відповіді. Цивільний захист здійснюється на наступних основних принципах:

а) Гарантування та забезпечення державних конституційних прав громадян на захист життя, здоров’я та власності

б) Комплексного підходу до рішення завдань ЦЗ

в) Гуманізму та співчуття до потерпілих

г) Приорітетності завдань, які направлені на врятування життя та забезпечення здоров’я громадян

д) Максимально можливого економічно обгрунтованого зниження ризику виникнення НС

е) Централізації управління, єдиноначальності, підлеглості, уставної дисципліни, оперативно-рятувальної служби ЦЗ, аварійно-рятувальнихслужб

ж) Гласності, прозорості, вільної та широкої публічної інформації про стан ЦЗ, крім обмежень встановлених законом

з) Добровільності у випадку залучення громадян до здійснення заходів ЦЗ, пов’язаних з ризиком для їх життя та здоров’я

и) Відповідальність керівних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування по виконанню вимог законодавства зпитань ЦЗ

к) Виправданого ризику і відповідальності керівників сил цивільного захисту за забезпечення безпеки під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт

12. Вкажіть номер правильної відповіді.  Якого принципу цивільного захисту необхідно дотримуватися при виконанні завдань, пов'язаних з ризиком для життя і здоров'я особового складу формувань ЦЗ?

а) Віддачі наказів без розрахунку ризиків

б) Добровільності в проведенні заходів пов'язаних з ризиком

в) Принципу радіаційної безпеки

г) Проведення морально-психологічних заходів

13. Вкажіть сем номерів правильної відповіді.  Основними завданнями цивільного захисту є:

а) Оперативне сповіщення населення про виникнення або загрозу виникнення НС, своєчасне достовірне інформування про обстановку, яка виникла, заходи, які здійснюються для попередження НС і подолання їх наслідків

б) Організація захисту населення і території від НС, надання невідкладної психологічної, медичної і іншої допомоги потерпілим

в) Проведення невідкладних робіт по ліквідації наслідків НС і організація життєзабезпечення постраждалого населення

г) Підготовка керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту

д) Забезпечення постійної готовності сил і засобів цивільного захисту до попередження НС і ліквідації їх наслідків

е) Надання з використанням засобів цивільного захисту оперативної допомоги населенню у разі виникнення неприємних побутових або нестандартних ситуацій

ж) Навчання виникнення НС, неприємних побутових або нестандартних си-туаций і організація тренувань

з) Міжнародна співпраця у сфері цивільного захисту

14. Вкажіть чотири номера правильної відповіді. Об'єктами цивільного захисту є:

а) Соціально-політичний лад, його громадські і політичні інститути

б) Людина і громадянин - його здоров'я і життя під час НС

в) Державне і приватне майно - його захист і збереження в разі загрози і виникнення НС

г) Територія держави не залежна від форм власності і господарювання - їх захисту від НС

д) Природне довкілля - її захист від навколишніх чинників, джерел техногенного і природного явища

15. Вкажіть десять номерів правильної відповід. Об'єктами забезпечення цивільного захисту є:

а) Президент України

б) Верховна Рада України

в) Кабінет Міністрів України

г) Міністерства і інші центральні органи виконавчої влади

д) Місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування

е) Професійні спілки

ж) Збройні сили України, Державна погранична служба України, інші воєнізовані формування, створені відповідно до законів України

з) Підприємства, установи і організації, учбові заклади, інші об'єкти господарювання, юридичні особи

и) Аварійно-рятувальні служби, їх сили і засоби

к)  Громадські організації України

л) Громадяни України

16. Вкажіть шість номерів правильної відповіді. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, громадяни України мають право:

а) Отримання інформації про НС, які виникли або можуть виникнути, і про заходи по забезпеченню безпеки

б) На приватизацію житла, що опинилося в зоні надзвичайної ситуації

в) Забезпечення і використання засобів колективного і індивідуального захисту

г) Спілкування з органом державної влади і органом місцевого самоврядування з питань захисту від НС

д) Компенсацію, відповідно до законодавства, шкоди населенню, здоров'ю і майну, в наслідку НС

е) Отримання заробітної плати за роботу по ліквідації НС у разі залучення їх до робіт на договірних умовах

ж) Медичну допомогу, соціально-психологічну підтримку і медико-психологічну реабілітацію у разі отримання важких фізичних і психологічних травм

17. Вкажіть чотири номера  правильної відповіді.  Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, громадяни України зобов'язані:

а) Дотримуватись правил поведінки, безпеки і дій в умовах НС

б) Дотримуватися законів і інших нормативно-правових актів України в області захисту населення і територій від НС

в) Своєчасно оплачувати комунальні послуги в умовах НС

г) Дотримуватися заходів безпеки в побуті і повсякденній трудовій діяльності, вимог екологічної безпеки, охорона праці, яка може привести до НС

д) Знати способи захисту від НС, надання першої медичної допомоги потерпілим, правила користування засобами захистуПоследнее изменение этой страницы: 2020-03-02; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.11.9 (0.008 с.)