ТОП 10:

Поводження з небезпечними відходами 

1. Надати інформацію:

· щодо утворення та розміщення небезпечних відходів на території об’єкту аудиту (включених до розділу А Жовтого переліку відходів);[2]

· про дотримання ліцензійних умов здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами або на право діяльності, пов’язаної з вторинною сировиною;

· щодо місць накопичення небезпечних відходів на території об’єкту аудиту, сортування, знезараження та ін.;

· стосовно класу небезпеки для здоров'я людей; типу, агрегатного (фізичного) стану, назви та коду групи небезпечних відходів; наявності небезпечних властивостей та складників відходів (назва, код, вміст), хімічного складу; теплотворної здатності;[3]

· про технологію (процес) утилізації чи оброблення небезпечних відходів з їх кількісними показниками, кількість утворюваних вторинних ресурсів та небезпечних відходів, що утилізуються чи обробляються;[4]

· щодо місць видалення відходів: категорію екологічної безпеки, код і вид операції з видалення відходів, режим функціонування, рік початку (закінчення) експлуатації, загальний обсяг видалених відходів, обсяг видалених відходів за попередній рік, наявність проектної документації (організація-проектувальник), наявність гірничого відводу, якщо видалення відходів здійснюється у надрах, проектний обсяг видалення відходів, розрахунковий термін експлуатації, фактичну/проектну площу;

· про технічні характеристики місць видалення відходів: за типом (відкрите поверхневе, відкрите заглиблене в землю (наливне/насипне/змішане), підземне (неглибокого/глибокого залягання – штучне в гірничих виробках/ у пористих гірських породах); складське приміщення (сховище) - спеціально побудоване/пристосоване/інше); окрема ємкість (цистерна/бочка (металева, полімерна)/контейнер); стаціонарна установка для спалювання відходів; наявності фільтраційних явищ (постійний/відсутній/у період атмосферних опадів дренажний стік); наявність засобів захисту навколишнього природного середовища: донний ізоляційний екран (відсутній/глинистий/плівковий/інше), бортові ізоляційні екрани (відсутні/глинисті/стіни у грунті/інше); обвалування по периметру (відсутнє/наявне/інше); дренажні канави (відсутні/земляні/забетоновані); технологія видалення відходів (пошарове складування з глинистими прошарками/ ущільнення відходів/присипка поверхнева грунтово-глиниста/поверхневе зволоження/рекультивація поверхні із залуженням/протипилові заходи/ спалювання/інше); заходи знешкодження відходів (здійснюються/не здійснюються); сортування відходів перед видаленням (здійснюється/не здійснюються); наявність під'їзних шляхів з твердим покриттям;

· про системи спостережень (моніторингу) за якістю вод, ґрунтів та атмосферного повітря в місці видалення небезпечних відходів;

· стосовно процедур завантаження та транспортування небезпечних відходів;

· щодо пакування, маркування, засобів контролю, засобів захисту людей та ін. при транспортуванні небезпечних відходів.

2. Зазначити результати проведених ревізій (перегляду і оновлення) даних паспорта місць видалення відходів;

Заходи щодо зменшення відходів

1. Зазначити, чи існують цілі та програми на об’єкті аудиту щодо зменшення, повторного використання, переробки та утилізації відходів;

2. Зазначити заходи та проаналізувати їх результативність щодо зменшення використання сировини та утворення відходів.

Поводження з небезпечними речовинами

Ідентифікація та декларування безпеки підприємства як об'єкту підвищеної небезпеки

1. Зазначити реквізити висновку за результатами ідентифікації об'єкту екологічного аудиту як об’єкту підвищеної небезпеки, декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки, реквізити розробника декларації безпеки, експертного висновку декларації безпеки об'єкта підвищеної небезпеки;

2. Вказати про наявність полісу обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру (якщо об’єкт аудиту відноситься до об’єктів підвищеної небезпеки).

 

 

Зберігання, виробництво, транспортування та використання небезпечних речовин

 

1. Надати інформацію:

· про наявність дозвільних та нормативно-технічних документів, що регулюють поводження (зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію) з небезпечними речовинами;

· про небезпечні речовини та виробничі процеси з їх використанням, описати місця зберігання, шляхи транспортування, вказати місця зберігання на план-схемі;

· про виробничі процеси, обладнання та матеріали з вмістом:

- азбесту*;

- озоноруйнуючих речовин*;

- поліхлорбіфенілів (ПХБ);

- біологічно активних речовин;

- заборонених хімічних речовин: альдрин, хлордан, дільдрин, ендрин, гептахлор, гексахлорбензол, мірекс, гексафен, поліхлоровані дифеніли (Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі (додаток А). міжнародний договір від 22.05.2001 р.);

- про джерела іонізуючого випромінювання та радіоактивні матеріали;

 

вказати про наявність нормативних документів, технічних паспортів, кількість обладнання та його стан, обсяги речовин, можливі шляхи та ризик потрапляння в навколишнє природне середовище.

2. Перевірити відповідність об’ємів використання небезпечних речовин до вимог поводження з небезпечними речовинами.

3. Зазначити:

· чи має підприємство окремий список небезпечних речовин;

· наявність плану проведення підготовки (тренінгів) співробітників об’єкту та дату останнього тренінгу;

· наявність відповідних матеріалів з питань поводження з небезпечними речовинами;

4. Дати характеристику небезпечних виробництв, небезпечних технологічних процесів та ділянок з наведенням обсягів використання та виробництва небезпечних речовин.

 

Земельні ресурси, забруднення ґрунтів, ґрунтових вод

Землекористування

1. Визначити типи землекористування, площу забудованої, вкритої рослинністю території, площу під місцями тимчасового та постійного зберігання відходів та небезпечних речовин (у т. ч. у минулому), площу застосування отрутохімікатів, площу рекультивованих земель, санітарно-захисної, водоохоронної зон та ін.

2. Зазначити:

· фактичне виконання на об’єкті аудиту заходів з охорони земель, дотримання цільового використання території;

· площу підтоплених земель

· стан протиерозійних та гідротехнічних споруд, захисних насаджень;

· наявність і виконання проекту благоустрою та озелененню санітарно-захисної зони об’єкту аудиту.

3. Звернути увагу на дотримання об’єктом аудиту встановленого порядку та обмежень при користуванні землями водного фонду.

 

Забруднення ґрунтів та ґрунтових вод

1. Надати інформацію про випадки забруднення ґрунтів та ґрунтових вод.

2. Відібрати зразки ґрунтових вод/ґрунтів для лабораторних досліджень.*

 

Наземні та підземні резервуари та цистерни

 

1. Зазначити наявність нормативно-технічних документів, що регулюють будівництво та експлуатацію наземних та підземних резервуарів (цистерн), зазначити їх технічні характеристики, особливі вимоги до них, відповідність до цільового призначення та вимог безпеки.

2. Надати перелік хімічних речовин та сполук, що зберігаються в наземних/підземних резервуарах/цистернах.

3. Долучити копії планів розміщення, сполучення, шляхів завантаження та розвантаження резервуарів/цистерн, трубопроводів, нанести місця розміщення резервуарів/цистерн на план-схему.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.126.101 (0.01 с.)