ТОП 10:

Збір та перевірка інформації 

1. Зібрати і перевірити за допомогою інтерв’ю з працівниками об’єкту аудиту інформацію щодо дотримання екологічних вимог, ведення екологічно безпечної діяльності і визначення впливу об’єкту аудиту на навколишнє середовище;

2. Ознайомитись з інформацією ОВНС, висновками державної екологічної експертизи;

3. Отримати документальне підтвердження інформації, яку можна віднести до доказів аудиту. Перелік основних документів, що оцінюються в процесі аудиту, наведено в Додатку 3;

4. Задокументувати докази аудиту;

5. При проведенні аудиту системи управління навколишнім природним середовищем підготувати Протокол виявлених невідповідностей (Додаток 4)[1].

Обстеження об’єкту

Екологічний аудитор проводить натурне обстеження об’єкту (території розташування об’єкту, виробничих приміщень та інших будівель) з метою збирання і об'єктивного оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань критеріям екологічного аудиту. З цією метою екологічний аудитор повинен:

1. Ідентифікувати видимі (зовнішні) прояви забруднення навколишнього природного середовища (ґрунтів, поверхневих вод, рослинного покриву) та ймовірні джерела забруднення;

 

 

2. З метою визначення джерел забруднення і відповідальності за вплив на навколишнє природне середовище встановити функціональне призначення (використання) прилеглих територій, сусідніх об’єктів та об’єктів, що знаходяться на території об’єкту аудиту, але належать іншим власникам;

3. Обстежити стан та функціонування інфраструктури (каналізації, водопроводів, систем зливової каналізації, теплотрас, тощо);

4. Перевірити стан природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час установлення, амортизацію, придатність для подальшої експлуатації;

5. Перевірити умови зберігання сировини і продукції, зокрема, небезпечних речовин;

6. Обстежити місця (об’єкти) поводження з відходами;

7. Заповнити таблицю - Результати обстеження об’єкту аудиту (Додаток 5);

8. При проведенні аудиту систем управління навколишнім природним середовищем заповнити Протокол виявлених невідповідностей (Додаток 4);

9. При потребі доповнити матеріали обстеження фотографіями та/або письмовими записами;

10. Зазначити обмеження в доступі до будь-якої частини об'єкту аудиту;

11. Визначити місця відбору проб для проведення лабораторних досліджень (Додаток 6)*.

 

2.4 Відбір проб та проведення лабораторних досліджень*

1. Відповідно до укладеного договору зі спеціалізованою організацією провести польові (лабораторні) дослідження з відбором проб у встановленому порядку;

 

2. Звіт про результати польових (лабораторних) досліджень додати до звіту про екологічний аудит.

 

2.5 Підготовка звіту за результатами аудиту

1. На підставі отриманих у процесі екологічного аудиту матеріалів та доказів оформити звіт про проведення екологічного аудиту з висновком щодо виявлених невідповідностей екологічних характеристик об’єкту екологічного аудиту до вимог законодавчих та нормативно-правових актів, який засвідчується підписом та печаткою екологічного аудитора.

2. При необхідності надати рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених у процесі проведення аудиту невідповідностей, та включити їх до звіту про екологічний аудит.

2.6 Заключна нарада

Під головуванням керівника групи з екологічного аудиту провести заключну нараду для представлення висновків аудиту та для їх підтвердження представником об’єкту аудиту. Замовник екологічного аудиту може бути також запрошеним до участі в нараді.

Під час наради:

1. Обговорити та, за можливості, узгодити розбіжності в поглядах на проблемні питання за результатами екологічного аудиту. У разі їх непогодження, задокументувати точки зору обох сторін;

2. Представити рекомендації щодо усунення недоліків, якщо це було обумовлено завданнями аудиту.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ

 

 

НАЗВА ЗВІТУ

(зазначається форма екологічного аудиту, назва і місцезнаходження об’єкту аудиту)

 

ЗАМОВНИК ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

 

ОРГАНІЗАЦІЯ-ВИКОНАВЕЦЬ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

Адреса ОРГАНІЗАЦІЇ/аудитора

Контактна інформація

КЕРІВНИК ГРУПИ, ЩО ЗДІЙСНЮВАЛА ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

Підпис аудитора (КЕРІВНИКА ГРУПИ), завірений печаткою

Дата піДПиСАННЯ звіту


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

 

ЗМІСТ

РЕФЕРАТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

1.1 Характеристика об’єкту екологічного аудиту

1.2 Опис виробництва, технологій, продукції

1.3 Місце розташування об’єкту екологічного аудиту та функціональне використання прилеглих територій

1.4 Ретроспективний аналіз функціонального призначення і діяльності на території об’єкту екологічного аудиту

1.5 Фізико-географічні та кліматичні особливості території

2 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ ПРИРОДНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ

2.1 Структура управління навколишнім природним середовищем на об’єкті екологічного аудиту

2.2 Дозволи, ліміти, ліцензії

2.3 Стан та ведення екологічної статистичної звітності

2.4 Відзнаки в галузі охорони навколишнього природного середовища, позови, штрафи, приписи, скарги та реагування на них

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

3.1 Постачання, зберігання, транспортування, використання сировини (матеріалів) у виробничому процесі

3.2 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

3.2.1 Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел

3.2.2 Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел

3.3 Водокористування

3.3.1 Водопостачання

3.3.2 Водоспоживання

3.3.3 Водовідведення

 

3.4 Поводження з відходами

3.4.1 Утворення відходів

3.4.2 Місця видалення відходів

3.4.3 Транспортування відходів

3.4.4 Поводження з небезпечними відходами

3.4.5 Заходи щодо зменшення відходів

3.5 Поводження з небезпечними речовинами

3.5.1 Ідентифікація та декларування безпеки підприємства як об'єкта підвищеної небезпеки

3.5.2 Зберігання, виробництво, транспортування, використання небезпечних речовин

3.6 Земельні ресурси, забруднення ґрунтів, ґрунтових вод

3.6.1 Землекористування

3.6.2 Забруднення ґрунтів та ґрунтових вод

3.6.3 Наземні та підземні резервуари та цистерни

3.7 Фізичні фактори впливу на навколишнє природне середовище

4. Заходи з попередження виникнення аварій та система реагування на них

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ* ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

Додатки

Додаток 1 Перелік розглянутих документів (джерел інформації)

Додаток 2 Карти, план-схема об’єкту

Додаток 3 Перелік основних законодавчих актів та інших нормативних документів, для перевірки на відповідність яким проводився екологічний аудит

Додаток 4 Результати лабораторних досліджень

Додаток 5 Фотографії

 


РЕФЕРАТ

У рефераті про проведення екологічного аудиту коротко та стисло надається наступна інформація:

· Замовник екологічного аудиту (назва, адреса, контактна інформація);

· Виконавець екологічного аудиту (організація/аудитор, адреса організації/аудитора, контактна інформація, дата підписання звіту);

· Дані про об’єкт екологічного аудиту (назва, адреса, контактна інформація);

· Терміни проведення екологічного аудиту;

· Сфера екологічного аудиту, форма, мета і завдання екологічного аудиту;

· Короткий опис діяльності під час проведення екологічного аудиту з наведенням критеріїв, за якими був проведений даний екологічний аудит;

· Ключові екологічні впливи/аспекти діяльності підприємства, стисла характеристика діяльності та фактичного стану об'єкту екологічного аудиту;

· Короткий виклад доказів екологічного аудиту на предмет відповідності критеріям екологічного аудиту, що зазначені в технічному завданні;

· Загальні висновки за результатами проведеного аудиту;

· Рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених невідповідностей, та орієнтовна вартість інвестицій для покращення екологічно безпечної діяльності на об’єкті аудиту, якщо дані питання були включені до завдань проведення екологічного аудиту;

· Обсяг звіту з екологічного аудиту та кількість додатків.


Вступ

 

У вступі звіту про проведення екологічного аудиту рекомендується надати наступну інформацію:

· про Замовника екологічного аудиту (повна назва, адреса, контактна інформація);

· про Виконавця екологічного аудиту (повна назва, поштова адреса, контактна інформація);

· про об’єкт екологічного аудиту (повна назва, код за ЄДРПОУ, адреса, П.І.Б. керівника і уповноважених осіб, залучених до співпраці з групою екологічних аудиторів, вид діяльності, дата заснування, правовий статус, кількість працівників, тощо);

· Мета, завдання і критерії проведення екологічного аудиту;

· Терміни проведення екологічного аудиту;

· Короткий опис діяльності групи з екологічного аудиту під час проведення аудиту.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.006 с.)