ТОП 10:

Відзнаки в галузі охорони навколишнього природного середовища, позови, штрафи, приписи, скарги та реагування на них 

1. Надати інформацію:

· про відзнаки, нагороди, сертифікати, грамоти, подяки, пов’язані з діяльністю об’єкту аудиту з охорони навколишнього природного середовища;

· про результати перевірок державними контролюючими органами об’єкту аудиту в сфері охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів, приписи, їх причини та поточний статус;

· про відшкодування об’єктом аудиту шкоди, заподіяної навколишньому природному середовищу внаслідок порушення природоохоронного законодавства;

· щодо наявності скарг громадян, пов’язаних з забрудненням навколишнього середовища та реагування на них.


Характеристики впливу на навколишнє ПРИРОДНЕ середовище

3.1 Постачання, зберігання, транспортування, використання сировини (матеріалів) у виробничому процесі

 

1. Вказати:

· найменування і обсяг витратних матеріалів та сировини з посиланням на нормативні документи, що регламентують правила зберігання, транспортування та використання сировини та матеріалів на об’єкті;

· види та обсяг виробничих запасів на об’єкті аудиту, визначити, чи зберігаються матеріали з урахуванням сумісності та з дотриманням вимог щодо технічних стандартів складування, описати поводження з бракованою, простроченою сировиною;

· обсяги та описати шляхи транспортування сировини (матеріалів) у виробничій структурі об’єкту екологічного аудиту, стан вантажних зон.

2. Зазначити наявність і вичерпність інформації та документації про поводження з сировиною на об’єкті екологічного аудиту.

3. Проаналізувати інформацію про динаміку використання сировини та матеріалів з розрахунку на одиницю виробленої продукції за останні три роки.

 

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел

 

1. Надати інформацію:

· про те, чи перебуває об’єкт аудиту на державному обліку в галузі охорони атмосферного повітря;

· про динаміку викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря за останні три роки та її аналіз (із зазначенням чинників збільшення або зменшення), пов’язуючи з обсягами виробництва;

· про заходи, які вживалися з метою дотримання нормативів ГДВ (при їх наявності);

· про діючу систему інструментально-лабораторного контролю параметрів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об’єкті аудиту;

· про технічний стан джерел викидів, повітроочисного устаткування і умов їх експлуатації;

· про забруднюючі речовини та джерела забруднення, що не враховані в матеріалах інвентаризації та дозволі на викиди;

· про рівень забруднення атмосферного повітря в районі розміщення об’єкту аудиту (стан атмосферного повітря за даними об’єкту аудиту або СЕС, динаміка рівня забруднення атмосферного повітря);

2. Зазначити:

· стан первинного обліку викидів (ПОД-1, ПОД-2, ПОД- 3);

· наявність даних повної інвентаризації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, вказати реєстраційний № та дату реєстрації звіту про інвентаризацію в Держуправлінні екоресурсів;

· наявність актів обстеження газоочисних установок (ГОУ), зазначити ефективність їх роботи, відповідність матеріалам інвентаризації;

· дотримання нормативів дозволу на викиди, випадки перевищення встановлених нормативів викидів, причини та наслідки.

3. Вказати:

· кількість джерел виділення забруднюючих речовин, в т.ч. оснащених і не оснащених ГОУ, % оснащення, кількість джерел викидів, кількість ГОУ (в т.ч. несправних та неефективних). Зазначити стан ведення обліку простоїв ГОУ при роботі основного устаткування (додаткові викиди за рахунок простоїв, кількість годин, причини);

· про наявність ненормованих джерел викидів чи забруднюючих речовин.

4. Надати перелік джерел викидів забруднюючих речовин зі специфічним запахом.

5. Надати план-схему об’єкту аудиту з нанесеними на неї джерелами викидів, зазначити відповідність нумерації джерел на план-схемі та в матеріалах інвентаризації.

Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел

1. Зазначити кількість та тип пересувних джерел, які перебувають на території об’єкту аудиту або йому належать, вказати обсяг та тип пального, що використовується;

2. Вказати:

· наявність контрольно-регулюючих пунктів (КРП), їх обладнання приладами і повіреною контрольно-вимірювальною апаратурою. Якщо на об’єкті аудиту немає власного КРП, перевірити наявність договору з іншою організацією, яка визначає вміст забруднюючих речовин в викидах відпрацьованих газів автомобілів;

· наявність та ведення журналу обліку результатів вимірів, відміток про направлення автотранспортних засобів на ремонт, наявність і дотримання графіка перевірки автотранспорту на вміст оксиду вуглецю, вуглеводнів та димності у відпрацьованих газах автомобілів;

· наявність тепловозного рухомого складу, кількість, тип локомотивів, вказати відомості про екологічну паспортизацію тепловозів.

3. Надати інформацію про порушення встановлених стандартами норм вмісту забруднюючих речовин у викидах відпрацьованих газів.

4. Зазначити, чи проводяться заходи щодо зменшення викидів від пересувних джерел.

 

Водокористування

Водопостачання

1. Дати характеристику джерел водопостачання, обсягів забору води за останні три роки, якості води, зони санітарної охорони джерел водопостачання, системи водопідготовки, мереж водопостачання, системи контролю за якісними та кількісними характеристиками водопостачання, встановити наявність відповідальних осіб;

2. Охарактеризувати існуючий стан використання води відповідно до цілей та умов їх надання;

3. Охарактеризувати дотримання встановлених умов централізованого водопостачання (при наявності);

4. Проаналізувати результати лабораторних досліджень відібраних зразків води.*

Водоспоживання

1. Вказати:

· первинним чи вторинним водокористувачем є об’єкт аудиту;

· вид водокористування – загальне або спеціальне;

· наявність та терміни дії дозволів на спецводокористування (для первинних водокористувачів);

· наявність водомірних пристроїв, ведення первинного обліку водоспоживання (журнали ПОД-11, ПОД-12);

 

· наявність та стан експлуатації споруд рибозахисту в місцях забору поверхневих вод (при наявності);

2. Надати кількісні та якісні показники водоспоживання на виробничі та господарсько-побутові потреби за останні три роки, втрат при транспортуванні та в мережах, дати характеристику системи контролю за якісними та кількісними характеристиками водоспоживання.

3. Охарактеризувати:

· заходи, які вживаються з метою економії водних ресурсів та поліпшення їх якості;

· користування водними об’єктами у відповідності з цілями та умовами оренди (при наявності);

· стан гідротехнічних споруд.

4. Проаналізувати:

· дотримання встановлених у дозволі обсягів водокористування (встановлених договором обсягів забору води із водопровідних мереж інших водокористувачів);

· результати лабораторних досліджень відібраних зразків води*.

Водовідведення

1. Проаналізувати:

· дотримання встановлених нормативів ГДС, нормативів на скид у відомчі системи каналізації;

· результати контрольних вимірів, описати функціонування системи моніторингу за скидами забруднюючих речовин;

· результати лабораторних досліджень відібраних зразків зворотних вод*.

2. Надати кількісні та якісні показники водовідведення за останні три роки;

3. Надати інформацію щодо номенклатури скидів забруднюючих речовин, які перевищують дозволені обсяги.

4. Охарактеризувати:

· стан і ефективність роботи об’єктів каналізації та очисних споруд на території об’єкту аудиту;

· заходи, які вживаються на об’єкті екологічного аудиту з метою недопущення забруднення водних об’єктів, запобігання скиданню стічних вод чи їх припинення у передбачених законодавством випадках;

· стан накопичувачів стічних вод та технологічних водойм (при наявності).

5. Вказати наявність скиду стічних вод на рельєф місцевості (якщо це має місце);

6. Зазначити:

· стан первинного обліку водовідведення і якості стічних вод (журнали ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13) та облік аварійних скидів;

· заходи щодо економного та раціонального використання вод (наявність і стан оборотних систем, повторне використання води).

 

Поводження з відходами

Утворення відходів

1. Надати інформацію:

· про номенклатуру та обсяги утворення відходів виробництва (промислових відходів), включаючи код за ДК, клас небезпеки, показники загального утворення відходів (Пзув), та питомого утворення відходів (Ппув);

· про наявність реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ), реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ) та паспортів місць видалення відходів (МВВ)”;

2. Охарактеризувати:

· ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знезаражуються та видаляються на об’єкті аудиту;

· заходи, які вживаються з метою комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів, мінімізації утворення відходів, зменшення їх небезпечності та максимально можливої утилізації відходів;

3. Зазначити:

· наявність розроблених і затверджених нормативно-допустимих обсягів утворення відходів на діючі технологічні процеси та питомих показників утворення відходів;

· дотримання вимог дозволів та лімітів на утворення та розміщення відходів та зазначити наявність договорів на передачу відходів іншим уповноваженим організаціям, а також документи, що підтверджують факт передачі;

· дотримання встановлених вимог при поводженні з використаними пакувальними матеріалами і тарою;

· чи мають місце факти знищення, псування, захоронення відходів, на які в Україні є технології утилізації.

4. Проаналізувати форми статистичної звітності (№3-МТП (сировина), №4-МТП (паливо), №14- МТП (про утворення і використання вторинної сировини та відходів виробництва), №1- небезпечні відходи (про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки), динаміку обсягів утворення відходів, пов’язуючи з обсягами виробництва.

5. Надати приклади неефективного використання ресурсів та зазначити можливості повторного використання чи переробки відходів у виробництві.

 

Місця видалення відходів

1. Надати інформацію про дату введення в експлуатацію, проектний та фактичний обсяг накопичених відходів;

2. Надати перелік видів відходів, що розміщуються у накопичувачах відповідно до проекту та фактичний;

3. Зазначити:

· наявність паспорту місця видалення відходів та внесення його до реєстру;

· використання на об’єкті аудиту технологій утилізації, переробки та знезараження відходів;

· стан місць постійного та тимчасового збереження відходів, відповідність їх облаштування класу небезпеки відходів, наявність погодження з органами СЕС;

· кількість та стан режимно - спостережних свердловин.

4. Вказати:

· стан захисних дамб накопичувачів відходів, імовірність їх аварійного руйнування та потрапляння забруднювачів в навколишнє природне середовище;

· про імовірність фільтрації забруднюючих речовин в підземні водоносні горизонти.

5.Зазначити заходи щодо дотримання порядку і чистоти виробничої та прилеглої території, підтримання відповідного санітарного стану території.

 

Транспортування відходів

 

1. Надати інформацію:

· стосовно процедур завантаження та транспортування відходів;

· щодо пакування, маркування, засобів контролю, засобів захисту людей та ін. при транспортуванні відходів.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.78.142 (0.011 с.)