ТОП 10:

ПІДГОТОВКА ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ, ЗДІЙСНЕННЯ

ТА ОФОРМЛЕННЯ

ЗВІТУ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ


Методичні рекомендації щодо підготовки, здійснення та оформлення звіту про екологічний аудит, розроблені відповідно до положень Закону України “Про екологічний аудит”, Закону України “Про внесення змін до деяких законів України з метою забезпечення врахування екологічних вимог у процесі приватизації”, Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”, інших нормативно-правових актів України, державних стандартів України ДСТУ ISO 19011-2003 “Настанови щодо здійснення аудитів систем управління якістю і (або) екологічного управління”, ДСТУ ISO 14001:1997 і ДСТУ ISO14004:1997 “Система управління навколишнім середовищем”, ISO 14015:2005 “Екологічне оцінювання виробничих об’єктів та організацій”, з врахуванням Рекомендацій Світового Банку та положень Протоколу екологічного аудиту Європейського Банку Реконструкції та Розвитку.Відповідно до ст. 16 Закону України «Про екологічний аудит» виконавець екологічного аудиту має право самостійно визначати форми і методи екологічного аудиту. Крім того, проведення екологічного аудиту на об’єктах, які належать до різних галузей виробництва, може мати свої специфічні особливості, тому наведені методичні рекомендації мають рекомендаційний характер і можуть використовуватися як замовниками, так і виконавцями екологічного аудиту при замовленні, в ході підготовки і здійснення екологічного аудиту та при оформленні звіту про екологічний аудит.

Замовниками екологічного аудиту можуть бути зацікавлені центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші юридичні, а також фізичні особи (далі – Замовник). Замовник аудиту може укладати договір про проведення екологічного аудиту як з юридичними, так і з фізичними особами, сертифікованими для здійснення екологічного аудиту відповідно до вимог Закону України “Про екологічний аудит” (далі – Виконавець).

Відносини у сфері екологічного аудиту в Україні регулюються Законом України “Про екологічний аудит”, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища", іншими актами законодавства України, державними стандартами України. Екологічний аудит на військових, оборонних та інших об'єктах, інформація про які становить державну таємницю, проводиться відповідно до Закону України “Про екологічний аудит” з урахуванням інших законодавчих актів.

Методичні рекомендації розроблені Центром екологічного консалтингу та аудиту за участю голови Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України члена-кореспондента НАН України Данилишина Б.М., ректора Державного екологічного інституту Мінприроди України д.б.н. Бондаря О.І., науковців: к.т.н. Чумаченка С.М., к.е.н. Олійника О.В., Васильківського Б.В., Данилкіної І.Л., Франчук Т.В., сертифікованих екологічних аудиторів: Жука П.В., Зоріна С.В., Картавцева О.М., Шокала Г.М. та інших. Зауваження та пропозиції до методичних рекомендацій, які враховані, надали сертифіковані екологічні аудитори: Шматков Г.Г., Навроцький В.М., Копилова А. А., Семенова І.Ю.

Керівник розробки - директор департаменту екологічного консалтингу та аудиту Центру екологічного консалтингу та аудиту, сертифікований екологічний аудитор Волоско-Демків О.І.

Методичні рекомендації розглянуто та затверджено на секції стратегічного планування та економіки природоохоронної діяльності Науково-технічної ради Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, протокол №4 від 27 грудня 2005 року, погоджено Мінпромполітики (лист №13/8-3-4688 від 23.12.2005) та Фондом держмайна (лист №10-33-6491 від 28.04.2006).

Відгуки та пропозиції до Методичних рекомендацій можна направляти до Мінприроди електронною поштою за адресою ecolabel@menr.gov.ua або розробнику за адресою: info@ceca.org.ua.

Контактний телефон (38044) 493-19-57.

 


ЗМІСТ

1 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ  
1 Підготовка до здійснення екологічного аудиту
2 Проведення екологічного аудиту на об’єкті
2.1 Вступна нарада
2.2 Збір та перевірка інформації
2.3 Обстеження об’єкту
2.4 Відбір проб та проведення лабораторних досліджень*
2.5 Підготовка висновків за результатами аудиту
2.6 Заключна нарада
3 Методичні рекомендації щодо оформлення звіту про екологічний аудит
ДОДАТКИ  
Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6

*Завдання, які не обов’язкові для виконання, але можуть бути передбачені планом аудиту
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ, ЗДІЙСНЕННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ

 

ПІДГОТОВКА ДО ЗДІЙСНЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

1. Виконавець екологічного аудиту повинен:

а. Спільно із Замовником визначити можливості здійснення аудиту, зокрема, узгодити терміни проведення аудиту, вартість робіт, доступ до об’єктів та інформації, дотримання техніки безпеки під час здійснення екологічного аудиту, питання конфіденційності, тощо;

б. Надіслати до Замовника аудиту Інформаційний запит для формування завдання на проведення екологічного аудиту (зразок інформаційного запиту наведено в Додатку 1);в. Спільно із Замовником визначити і узгодити сферу аудиту, форму, мету і завдання, критерії аудиту. У разі необхідності, конкретизувати завдання екологічного аудиту, виходячи з потреб Замовника і характеру діяльності об'єкту екологічного аудиту;г. На підставі отриманого завдання підготувати та укласти з Замовником договір на проведення екологічного аудиту з необхідними додатками (зразок договору наведено в Додатку 2);д. При необхідності визначити спеціалізовану(ні) організацію(ї), що здійснюватиме(муть) польові (лабораторні) дослідження та укласти з нею (ними) відповідний договір;е. Призначити керівника групи з екологічного аудиту, якщо Виконавцем екологічного аудиту є юридична особа.

2. Керівник групи екологічного аудиту повинен:

а. Налагодити попередній зв’язок з об’єктом аудиту;б. Підготувати перелік додаткових питань опитувальника, з урахуванням специфіки діяльності об’єкту аудиту;в. При проведенні екологічного аудиту системи управління навколишнім середовищем запитання опитувальника формулюються на підставі відповідних стандартів: ДСТУ ISO14001-97 і ДСТУ ISO 14004-97;г. Підготувати план проведення екологічного аудиту;д. Визначити:

· склад групи з екологічного аудиту;

· наявність інших компетентних аудиторів та експертів, яких можна залучити до проведення аудиту в разі необхідності;

· робочі завдання для членів групи з екологічного аудиту;· методики аудиту;

· фінансові ресурси, необхідні для підготовки та здійснення екологічного аудиту;

· час на поїздки, проживання та інші обумовлені потреби виконавців аудиту;

е. Підготувати робочі документи, необхідні для реєстрування інформації в ході аудиту;

є. Узгодити з Замовником орієнтовний обсяг звіту та кількість додатків;

ж. Проаналізувати вихідну інформацію щодо об’єкту екологічного аудиту (факти щодо попередньої діяльності на території об’єкту аудиту, географічні, геологічні дані, карти, космічні знімки, тощо).


2. ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ НА ОБ’ЄКТІ

Вступна нарада

Керівнику групи з екологічного аудиту необхідно провести нараду з керівництвом об’єкту аудиту або спеціально уповноваженою особою, призначеною керівництвом об’єкту аудиту для співпраці під час проведення екологічного аудиту. До наради запрошуються, в разі потреби, працівники об’єкту аудиту, відповідальні за діяльність чи процеси, які підлягають екологічному аудиту, і представники Замовника. Ключові питання, обговорені і узгоджені під час вступної наради, мають бути належним чином задокументовані.

Під час вступної наради керівник групи з екологічного аудиту повинен:

1. Представити членів групи з екологічного аудиту із зазначенням їх обов’язків;

2. Підтвердити цілі, завдання, сферу, критерії та методи аудиту;

3. Узгодити з керівництвом об’єкту екологічного аудиту план аудиту;

4. Узгодити з керівництвом об’єкту екологічного аудиту інші питання щодо діяльності групи аудиторів, наприклад, дату і час проведення заключної наради, будь-яких проміжних нарад;

5. Погодити порядок обміну інформацією;

6. Підтвердити наявність ресурсів і забезпеченість умовами роботи групи з екологічного аудиту;

7. Визначити з керівництвом об’єкту аудиту, яка інформація є предметом конфіденційності під час проведення аудиту;

8. Визначити з керівництвом об’єкту аудиту осіб, які будуть співпрацювати з групою екологічних аудиторів;

9. Провести коротке обговорення діяльності в процесі аудиту і надати можливість персоналу об’єкту аудиту задати питання.


Обстеження об’єкту

Екологічний аудитор проводить натурне обстеження об’єкту (території розташування об’єкту, виробничих приміщень та інших будівель) з метою збирання і об'єктивного оцінювання доказів для встановлення відповідності визначених видів діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань критеріям екологічного аудиту. З цією метою екологічний аудитор повинен:

1. Ідентифікувати видимі (зовнішні) прояви забруднення навколишнього природного середовища (ґрунтів, поверхневих вод, рослинного покриву) та ймовірні джерела забруднення;

 

 

2. З метою визначення джерел забруднення і відповідальності за вплив на навколишнє природне середовище встановити функціональне призначення (використання) прилеглих територій, сусідніх об’єктів та об’єктів, що знаходяться на території об’єкту аудиту, але належать іншим власникам;

3. Обстежити стан та функціонування інфраструктури (каналізації, водопроводів, систем зливової каналізації, теплотрас, тощо);

4. Перевірити стан природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час установлення, амортизацію, придатність для подальшої експлуатації;

5. Перевірити умови зберігання сировини і продукції, зокрема, небезпечних речовин;

6. Обстежити місця (об’єкти) поводження з відходами;

7. Заповнити таблицю - Результати обстеження об’єкту аудиту (Додаток 5);

8. При проведенні аудиту систем управління навколишнім природним середовищем заповнити Протокол виявлених невідповідностей (Додаток 4);

9. При потребі доповнити матеріали обстеження фотографіями та/або письмовими записами;

10. Зазначити обмеження в доступі до будь-якої частини об'єкту аудиту;

11. Визначити місця відбору проб для проведення лабораторних досліджень (Додаток 6)*.

 

2.4 Відбір проб та проведення лабораторних досліджень*

1. Відповідно до укладеного договору зі спеціалізованою організацією провести польові (лабораторні) дослідження з відбором проб у встановленому порядку;

 

2. Звіт про результати польових (лабораторних) досліджень додати до звіту про екологічний аудит.

 

2.5 Підготовка звіту за результатами аудиту

1. На підставі отриманих у процесі екологічного аудиту матеріалів та доказів оформити звіт про проведення екологічного аудиту з висновком щодо виявлених невідповідностей екологічних характеристик об’єкту екологічного аудиту до вимог законодавчих та нормативно-правових актів, який засвідчується підписом та печаткою екологічного аудитора.

2. При необхідності надати рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених у процесі проведення аудиту невідповідностей, та включити їх до звіту про екологічний аудит.

2.6 Заключна нарада

Під головуванням керівника групи з екологічного аудиту провести заключну нараду для представлення висновків аудиту та для їх підтвердження представником об’єкту аудиту. Замовник екологічного аудиту може бути також запрошеним до участі в нараді.

Під час наради:

1. Обговорити та, за можливості, узгодити розбіжності в поглядах на проблемні питання за результатами екологічного аудиту. У разі їх непогодження, задокументувати точки зору обох сторін;

2. Представити рекомендації щодо усунення недоліків, якщо це було обумовлено завданнями аудиту.

НАЗВА ЗВІТУ

(зазначається форма екологічного аудиту, назва і місцезнаходження об’єкту аудиту)

 

Адреса ОРГАНІЗАЦІЇ/аудитора

Контактна інформація

Дата піДПиСАННЯ звіту


ЗМІСТ

РЕФЕРАТ

ВСТУП

1 ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБ’ЄКТ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

1.1 Характеристика об’єкту екологічного аудиту

1.2 Опис виробництва, технологій, продукції

1.3 Місце розташування об’єкту екологічного аудиту та функціональне використання прилеглих територій

1.4 Ретроспективний аналіз функціонального призначення і діяльності на території об’єкту екологічного аудиту

1.5 Фізико-географічні та кліматичні особливості території

2 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НАВКОЛИШНІМ ПРИРОДНИМ СЕРЕДОВИЩЕМ

2.1 Структура управління навколишнім природним середовищем на об’єкті екологічного аудиту

2.2 Дозволи, ліміти, ліцензії

2.3 Стан та ведення екологічної статистичної звітності

2.4 Відзнаки в галузі охорони навколишнього природного середовища, позови, штрафи, приписи, скарги та реагування на них

3 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

3.1 Постачання, зберігання, транспортування, використання сировини (матеріалів) у виробничому процесі

3.2 Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

3.2.1 Викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел

3.2.2 Викиди забруднюючих речовин від пересувних джерел

3.3 Водокористування

3.3.1 Водопостачання

3.3.2 Водоспоживання

3.3.3 Водовідведення

 

3.4 Поводження з відходами

3.4.1 Утворення відходів

3.4.2 Місця видалення відходів

3.4.3 Транспортування відходів

3.4.4 Поводження з небезпечними відходами

3.4.5 Заходи щодо зменшення відходів

3.5 Поводження з небезпечними речовинами

3.5.1 Ідентифікація та декларування безпеки підприємства як об'єкта підвищеної небезпеки

3.5.2 Зберігання, виробництво, транспортування, використання небезпечних речовин

3.6 Земельні ресурси, забруднення ґрунтів, ґрунтових вод

3.6.1 Землекористування

3.6.2 Забруднення ґрунтів та ґрунтових вод

3.6.3 Наземні та підземні резервуари та цистерни

3.7 Фізичні фактори впливу на навколишнє природне середовище

4. Заходи з попередження виникнення аварій та система реагування на них

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ* ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

Додатки

Додаток 1 Перелік розглянутих документів (джерел інформації)

Додаток 2 Карти, план-схема об’єкту

Додаток 3 Перелік основних законодавчих актів та інших нормативних документів, для перевірки на відповідність яким проводився екологічний аудит

Додаток 4 Результати лабораторних досліджень

Додаток 5 Фотографії

 


РЕФЕРАТ

У рефераті про проведення екологічного аудиту коротко та стисло надається наступна інформація:

· Замовник екологічного аудиту (назва, адреса, контактна інформація);

· Виконавець екологічного аудиту (організація/аудитор, адреса організації/аудитора, контактна інформація, дата підписання звіту);

· Дані про об’єкт екологічного аудиту (назва, адреса, контактна інформація);

· Терміни проведення екологічного аудиту;

· Сфера екологічного аудиту, форма, мета і завдання екологічного аудиту;

· Короткий опис діяльності під час проведення екологічного аудиту з наведенням критеріїв, за якими був проведений даний екологічний аудит;

· Ключові екологічні впливи/аспекти діяльності підприємства, стисла характеристика діяльності та фактичного стану об'єкту екологічного аудиту;

· Короткий виклад доказів екологічного аудиту на предмет відповідності критеріям екологічного аудиту, що зазначені в технічному завданні;

· Загальні висновки за результатами проведеного аудиту;

· Рекомендації щодо заходів, які необхідно вжити для усунення виявлених невідповідностей, та орієнтовна вартість інвестицій для покращення екологічно безпечної діяльності на об’єкті аудиту, якщо дані питання були включені до завдань проведення екологічного аудиту;

· Обсяг звіту з екологічного аудиту та кількість додатків.


Вступ

 

У вступі звіту про проведення екологічного аудиту рекомендується надати наступну інформацію:

· про Замовника екологічного аудиту (повна назва, адреса, контактна інформація);

· про Виконавця екологічного аудиту (повна назва, поштова адреса, контактна інформація);

· про об’єкт екологічного аудиту (повна назва, код за ЄДРПОУ, адреса, П.І.Б. керівника і уповноважених осіб, залучених до співпраці з групою екологічних аудиторів, вид діяльності, дата заснування, правовий статус, кількість працівників, тощо);

· Мета, завдання і критерії проведення екологічного аудиту;

· Терміни проведення екологічного аудиту;

· Короткий опис діяльності групи з екологічного аудиту під час проведення аудиту.


Дозволи, ліміти, ліцензії

1. Вказати:

· про усі наявні ліцензії, дозволи, ліміти від санітарно-епідеміологічної служби, територіального управління охорони навколишнього природного середовища, водоканалу, місцевих органів влади, контракти з комунальними службами, та інше, в залежності від специфіки діяльності;

· про наявність ліцензій на види діяльності, що підлягають обмеженню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

· про наявність дозволу на поводження з небезпечними речовинами відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.1995 № 440;

· про відсутні дозволи, ліміти і ліцензії.

2. Проаналізувати інформацію щодо дозволів та лімітів, ліцензій, сертифікатів, паспортів відходів, реєстрових карт, нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) і скидів (ГДС), контрактів на перевезення, договорів на утилізацію тари, упаковки та інше.

3. Звернути увагу на найближчі терміни подання заяв для отримання/ поновлення дозволів, лімітів і ліцензій.

Водокористування

Водопостачання

1. Дати характеристику джерел водопостачання, обсягів забору води за останні три роки, якості води, зони санітарної охорони джерел водопостачання, системи водопідготовки, мереж водопостачання, системи контролю за якісними та кількісними характеристиками водопостачання, встановити наявність відповідальних осіб;

2. Охарактеризувати існуючий стан використання води відповідно до цілей та умов їх надання;

3. Охарактеризувати дотримання встановлених умов централізованого водопостачання (при наявності);

4. Проаналізувати результати лабораторних досліджень відібраних зразків води.*

Водоспоживання

1. Вказати:

· первинним чи вторинним водокористувачем є об’єкт аудиту;

· вид водокористування – загальне або спеціальне;

· наявність та терміни дії дозволів на спецводокористування (для первинних водокористувачів);

· наявність водомірних пристроїв, ведення первинного обліку водоспоживання (журнали ПОД-11, ПОД-12);

 

· наявність та стан експлуатації споруд рибозахисту в місцях забору поверхневих вод (при наявності);

2. Надати кількісні та якісні показники водоспоживання на виробничі та господарсько-побутові потреби за останні три роки, втрат при транспортуванні та в мережах, дати характеристику системи контролю за якісними та кількісними характеристиками водоспоживання.

3. Охарактеризувати:

· заходи, які вживаються з метою економії водних ресурсів та поліпшення їх якості;

· користування водними об’єктами у відповідності з цілями та умовами оренди (при наявності);

· стан гідротехнічних споруд.

4. Проаналізувати:

· дотримання встановлених у дозволі обсягів водокористування (встановлених договором обсягів забору води із водопровідних мереж інших водокористувачів);

· результати лабораторних досліджень відібраних зразків води*.

Водовідведення

1. Проаналізувати:

· дотримання встановлених нормативів ГДС, нормативів на скид у відомчі системи каналізації;

· результати контрольних вимірів, описати функціонування системи моніторингу за скидами забруднюючих речовин;

· результати лабораторних досліджень відібраних зразків зворотних вод*.

2. Надати кількісні та якісні показники водовідведення за останні три роки;

3. Надати інформацію щодо номенклатури скидів забруднюючих речовин, які перевищують дозволені обсяги.

4. Охарактеризувати:

· стан і ефективність роботи об’єктів каналізації та очисних споруд на території об’єкту аудиту;

· заходи, які вживаються на об’єкті екологічного аудиту з метою недопущення забруднення водних об’єктів, запобігання скиданню стічних вод чи їх припинення у передбачених законодавством випадках;

· стан накопичувачів стічних вод та технологічних водойм (при наявності).

5. Вказати наявність скиду стічних вод на рельєф місцевості (якщо це має місце);

6. Зазначити:

· стан первинного обліку водовідведення і якості стічних вод (журнали ПОД-11, ПОД-12, ПОД-13) та облік аварійних скидів;

· заходи щодо економного та раціонального використання вод (наявність і стан оборотних систем, повторне використання води).

 

Поводження з відходами

Утворення відходів

1. Надати інформацію:

· про номенклатуру та обсяги утворення відходів виробництва (промислових відходів), включаючи код за ДК, клас небезпеки, показники загального утворення відходів (Пзув), та питомого утворення відходів (Ппув);

· про наявність реєстрових карт об’єктів утворення відходів (ОУВ), реєстрових карт об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ) та паспортів місць видалення відходів (МВВ)”;

2. Охарактеризувати:

· ведення первинного поточного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знезаражуються та видаляються на об’єкті аудиту;

· заходи, які вживаються з метою комплексного використання матеріально-сировинних ресурсів, мінімізації утворення відходів, зменшення їх небезпечності та максимально можливої утилізації відходів;

3. Зазначити:

· наявність розроблених і затверджених нормативно-допустимих обсягів утворення відходів на діючі технологічні процеси та питомих показників утворення відходів;

· дотримання вимог дозволів та лімітів на утворення та розміщення відходів та зазначити наявність договорів на передачу відходів іншим уповноваженим організаціям, а також документи, що підтверджують факт передачі;

· дотримання встановлених вимог при поводженні з використаними пакувальними матеріалами і тарою;

· чи мають місце факти знищення, псування, захоронення відходів, на які в Україні є технології утилізації.

4. Проаналізувати форми статистичної звітності (№3-МТП (сировина), №4-МТП (паливо), №14- МТП (про утворення і використання вторинної сировини та відходів виробництва), №1- небезпечні відходи (про утворення, оброблення та утилізацію відходів I-III класів небезпеки), динаміку обсягів утворення відходів, пов’язуючи з обсягами виробництва.

5. Надати приклади неефективного використання ресурсів та зазначити можливості повторного використання чи переробки відходів у виробництві.

 

Місця видалення відходів

1. Надати інформацію про дату введення в експлуатацію, проектний та фактичний обсяг накопичених відходів;

2. Надати перелік видів відходів, що розміщуються у накопичувачах відповідно до проекту та фактичний;

3. Зазначити:

· наявність паспорту місця видалення відходів та внесення його до реєстру;

· використання на об’єкті аудиту технологій утилізації, переробки та знезараження відходів;

· стан місць постійного та тимчасового збереження відходів, відповідність їх облаштування класу небезпеки відходів, наявність погодження з органами СЕС;

· кількість та стан режимно - спостережних свердловин.

4. Вказати:

· стан захисних дамб накопичувачів відходів, імовірність їх аварійного руйнування та потрапляння забруднювачів в навколишнє природне середовище;

· про імовірність фільтрації забруднюючих речовин в підземні водоносні горизонти.

5.Зазначити заходи щодо дотримання порядку і чистоти виробничої та прилеглої території, підтримання відповідного санітарного стану території.

 

Транспортування відходів

 

1. Надати інформацію:

· стосовно процедур завантаження та транспортування відходів;

· щодо пакування, маркування, засобів контролю, засобів захисту людей та ін. при транспортуванні відходів.

Землекористування

1. Визначити типи землекористування, площу забудованої, вкритої рослинністю території, площу під місцями тимчасового та постійного зберігання відходів та небезпечних речовин (у т. ч. у минулому), площу застосування отрутохімікатів, площу рекультивованих земель, санітарно-захисної, водоохоронної зон та ін.

2. Зазначити:

· фактичне виконання на об’єкті аудиту заходів з охорони земель, дотримання цільового використання території;

· площу підтоплених земель

· стан протиерозійних та гідротехнічних споруд, захисних насаджень;

· наявність і виконання проекту благоустрою та озелененню санітарно-захисної зони об’єкту аудиту.

3. Звернути увагу на дотримання об’єктом аудиту встановленого порядку та обмежень при користуванні землями водного фонду.

 

ДОДАТОК 1

 

ДОГОВІР №

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе здійснення екологічного аудиту на підприємстві _______________________. назва підприємства

1.2. Екологічний аудит проводиться згідно з Технічним завданням на проведення аудиту, яке є невід’ємною частиною цього договору (додаток № 1)

1.3. Зміст та терміни виконання екологічного аудиту визначаються календарним планом (додаток 2).

1.4. Приймання та оцінка звіту про екологічний аудит здійснюються згідно з вимогами технічного завдання.

 

 

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Замовник екологічного аудиту зобов’язаний:

- забезпечити своєчасне приймання та оплату виконаних робіт;

- надавати виконавцям екологічного аудиту наявну в нього інформацію, письмові чи усні пояснення щодо об’єкту екологічного аудиту;

- не допускати дій, спрямованих на примушування Виконавця до зміни форм і методів роботи чи висновків екологічного аудиту;

- забезпечити доступ на об’єкт екологічного аудиту та безпечні умови праці при перебуванні на території підприємства виконавців екологічного аудиту;

- забезпечити ознайомлення виконавців екологічного аудиту з правилами техніки безпеки при перебуванні на території об’єкту аудиту;

- виконувати інші дії, пов’язані з проведенням екологічного аудиту, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Виконавець екологічного аудиту зобов’язаний:

- повідомити Замовника про всі виявлені в процесі проведення екологічного аудиту випадки порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, стандартів, норм, правил і відхилення від вимог щодо ведення звітності та її складання та відобразити цю інформацію у звіті про проведення екологічного аудиту;

- невідкладно інформувати про виявлену у процесі проведення екологічного аудиту загрозу аварійної ситуації керівника (власника) об’єкту екологічного аудиту, відповідні органи з питань охорони навколишнього природного середовища та Замовника;

- забезпечувати належне збереження та своєчасне повернення всіх документів, які одержані від власника об’єкту екологічного аудиту, Замовника та інших осіб для проведення екологічного аудиту;

- невідкладно інформувати Замовника про відомі йому причини, що унеможливлюють проведення чи продовження екологічного аудиту;

- дотримуватись встановлених законодавством та договором на проведення екологічного аудиту вимог щодо конфіденційності інформації, яка отримана, або стала йому відомою під час виконання цієї роботи;

- дотримуватись правил техніки безпеки при перебуванні на території підприємства – об’єкту екологічного аудиту.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неякісне виконання обов’язків за цим договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з діючим законодавством.

5.2. Додаткові, не встановлені законодавством, санкції за невиконання або неякісне виконання робіт та їх доопрацювання, на вимогу Замовника, здійснюється за рахунок Виконавця.

 

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Умови дотримання прав сторін на створювану технічну продукцію:

6.1. Власником звіту про екологічний аудит є Замовник.

6.2. У разі немотивованого розірвання договору з боку Замовника, Виконавцю сплачується вартість фактично виконаної роботи.

6.3. Усі спірні питання вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4. Інші умови на розсуд Сторін.

 

Технічне завдання

на проведення екологічного аудиту

за договором № ___ від "___" _______200_ року

1. Замовник екологічного аудиту: (повна назва).

2. Об’єкт екологічного аудиту: (повна назва).

3. Виконавець екологічного аудиту: (повна назва).

4. Підстави для проведення екологічного аудиту:

Договір із Замовником аудиту.

5. Екологічний аудит підприємства провести у відповідності до наступних критеріїв: вимоги Законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про охорону атмосферного повітря”, „Про відходи”, „Про об’єкти підвищеної небезпеки”, Земельний кодекс України, Водний кодекс України (До критеріїв екологічного аудиту можуть належати також інші вимоги, визначені законодавством).

6. Основні вимоги до виконання роботи:

6.1. Провести системне незалежне оцінювання об'єкта екологічного аудиту для встановлення відповідності визначених видів його діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань критеріям екологічного аудиту. Для цього:

6.1.1 Зібрати достовірну інформацію про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкта екологічного аудиту;

6.1.2 Дати характеристику фактичного стану об'єкта екологічного аудиту;

6.1.3 Зазначити основні характеристики впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;

6.1.4 Вказати вимоги та додаткові обмеження природоохоронного законодавства до користування об'єктом екологічного аудиту;

6.1.5 Встановити відповідність об'єкта екологічного аудиту до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та інших критеріїв екологічного аудиту;

6.1.6. Надати вичерпний перелік відомостей про відповідальність за шкоду, завдану навколишньому природному середовищу внаслідок господарської діяльності об’єкту аудиту до проведення його приватизації;

6.1.7. Оцінити ефективність, повноту і обґрунтованість заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту;

6.1.8. Оцінити ефективність та достатність природоохоронної діяльності об’єкту екологічного аудиту;

6.1.9. Оцінити ефективність системи управління навколишнім середовищем на об’єкті екологічного аудиту;

6.1.10. Зазначити стан природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час встановлення, амортизацію, придатність для подальшої експлуатації;

6.1.11. Надати відомості про сплату екологічних зборів і платежів, включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість;

6.1.12. Надати інформацію про збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу.

6.1.13. Зазначити стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам;

6.1.14. Оцінити повноту відображення екологічних характеристик об'єкта екологічного аудиту в наявній документації;

7. За результатами зібраних доказів оформити результати екологічного аудиту та надати Замовнику у формі звіту про екологічний аудит.

8. Звіт про екологічний аудит є власністю замовника і підставою для прийняття ним відповідних рішень.

 

 

від “Виконавця”     "___" _______________ 200_ р. від “Замовника”     “___” ________________ 200_ р.

 


Додаток 2

до договору

№__ від “__”____200_р.

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

за договором № _________________ від “_____” _______________ 200_ р.

 

 

№ з/п Найменування робіт (етапів) Строки виконання (початок та закінчення) Обсяг фінансування (грн.) Очікувані результати
  „Проведення екологічного аудиту” **.**.200_- **.**.200_ ***** Звіт про екологічний аудит/Висновок екологічного аудиту

 

 

Від виконавця:   Керівник групи з екологічного аудиту   ____________________________ (ПІБ) “_____” _______________ 200_ р.     Директор   __________________( ПІБ ) “_____” ________________ 200_ р.   Від Замовника:   Уповноважена особа Замовника ____________________________ (ПІБ) “_____” _______________ 200_ р.

Додаток 3

до договору

№__ від “__”____200_р.

 

ПРОТОКОЛ

ДОДАТОК 3

 

ДОДАТОК 4

 

Аудитора

ДОДАТОК 5

ДОДАТОК 6

 

Відбір проб води

 

Відбір проб води має відповідати вимогам існуючого ДСТУ. За режимом роботи прилади і пристрої для відбору проб підрозділяють (як і засоби аналізу) на автоматичні, напівавтоматичні і ручні. З використанням ручного пристрою для відбору проби води остання відбирається у спеціальні посудини (склянки) або пристрої (батометри), які занурюються у водний об’єкт на певну глибину. Поверхневі проби води можна відбирати в скляну посудину, попередньо прикріплену до жердини, або ж за допомогою додаткового вантажу та мотузки. Це класичний метод ручного відбору проб. Але в залежності від досліджуваних забруднюючих речовин навіть такий простий спосіб відбору проб може мати свої різновиди.

Наприклад, для наступного визначення розчиненого кисню або сірководню у воді дуже важливо, щоб її проба під час відбору була захищена від контакту з атмосферним повітрям. Для цього воду з пробовідбірника переливають у скляну посудину не зверху, через горловину, а знизу — через сифонну трубку (гумовий шланг і лійка з подовженим кінцем), опущену до дна сулії. Після наповнення останньої воду продовжують наливати так, щоб вона переливалася через край. Посудину закупорюють, не залишаючи в ній пухирців повітря.

Способи й умови відбору проб води в залежності від особливостей водяного об’єкту також можуть змінюватися. Так, у водотоках (ріки, струмки та ін.) як прості, так і змішані проби можуть відбиратися одноразово або серійно. До місця відбору проби необхідним повинен бути легкий доступ протягом усього року, тому що обране місце не рекомендується змінювати. Кожен відбір проби води з потоку повинний бути доповнений виміром витрати за відповідним проПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.04 с.)