Інформаційний запит для формування завдання та здійснення екологічного аудиту 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформаційний запит для формування завдання та здійснення екологічного аудиту 

Загальна інформація про об’єкт екологічного аудиту  
- Довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України; - Брошури, рекламні буклети про діяльність підприємства; - Коротке резюме про поточну діяльність, включаючи спрощену схему/ характеристику процесу виробництва, інформацію про сировину, матеріали і готову продукцію; - Коротка характеристика транспортного господарства; - Карта –схема розміщення підприємства; - Контактна інформація про керівництво та уповноважених осіб з питань охорони навколишнього природного середовища об’єкту екологічного аудиту. Надаються копії документів, брошури, буклети, текстова інформація, список керівництва, та уповноважених осіб (ПІБ, номери телефонів та ін.)
Розташування підприємства та його історія
- Карта розташування підприємства (з зазначенням селітебної зони, сусідніх промислових підприємств, річок, санітарних зон та ін.); - Екологічні вимоги зазначені в договорах оренди; - Коротке резюме про історію підприємства (створення компанії, види попередньої діяльності та ін.); - Коротке резюме про інженерно-геологічні дослідження території підприємства. Надаються копії документів, контрактів, текстова інформація
Екологічне управління
- Документи, що відображають персональну відповідальність за екологічні питання на підприємстві; - Документи з системи екологічного управління (екологічна політика, мета, завдання); - Екологічні процедури та інструкції; - Документація щодо навчання персоналу, результати інспекцій; висновки державної екологічної експертизи і ОВНС; - Звіти про раніше проведені екологічні аудити. Надаються накази, інструкції, текстова інформація, копії документів
Викиди в атмосферне повітря
- Схема підприємства із зазначенням джерел викидів в атмосферне повітря та дані про встановлене природоохоронне обладнання; - Інвентаризація джерел викидів, дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря; - Опис обладнання по контролю за забрудненням атмосферного повітря (фільтри, циклони та ін.); - Дозволи на викиди в атмосферне повітря; - Документація з моніторингу викидів в атмосферне повітря (дані моніторингу, протоколи перевірок та ін.); - Статистична звітність за поточний і два попередні роки. Надаються схеми, інструкції, текстова інформація, копії документів, статистична звітність
Водоспоживання та водовідведення
- Схема каналізації (місцезнаходження сепараторів, маслоуловлювачів, точок з’єднання з муніципальною системою каналізації, точок скиду в поверхневі водотоки, контрольних колодязів, розташування джерел підземного водозабору і водовідводів, споруд з очищення стічних вод, систем протипожежних резервуарів, тощо); - Опис обладнання для очистки стічних вод (станція біологічної очистки, сепаратори для відділення нафтопродуктів та ін.); - Дозвіл на забір підземних вод, дозвіл на скид стічних вод; - Документація з моніторингу стічних вод; - Статистична звітність за поточний і два попередні роки.. Надаються схеми, інструкції, текстова інформація, копії документів, статистична звітність
Зберігання та поводження з нафтопродуктами та іншими хімічними речовинами
- Схема підприємства, на якій зазначені: § Склади (небезпечних речовин, розчинників, мінеральних мастил, підземні резервуари, резервуари для сипучих матеріалів, ємкості та резервуари, що використовуються в виробничих процесах, тощо); § Наземні і підземні трубопроводи (наприклад, постачання палива для котелень); § Об’єкти, де в процесі виробництва використовуються небезпечні речовини; - Опис складських приміщень, з зазначенням:
  • Об’ємів, вмісту і віку резервуарів;
  • Матеріалів та конструкцій резервуарів (подвійні стіни, катодний захист, та ін.);
  • Робочих інструкції щодо заповнення, опорожнення та перевірки резервуарів;
- Дозвіл на поводження та зберігання небезпечних речовин; - Документація перевірок складських приміщень, герметичності підземних і наземних резервуарів, підземних трубопроводів; - Інвентаризація небезпечних речовин:
  • Кількість, що зберігається, їх розташування;
  • Схема виробничих потоків для речовин;
  • Споживання в рік;
- Формуляри з даними по техніці безпеки для речовин, поводження з якими здійснюється на підприємстві; - Операційні інструкції, що мають відношення до природоохоронних питань:
  • Поводження з небезпечними речовинами та відходами;
  • Плани з попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з розливами, витіканням, аваріями та протипожежними заходами, що пов’язані з небезпечними речовинами
 
Надаються схеми, інструкції, текстова інформація, копії документів, статистична звітність, формуляри
Управління відходами
- Схема виробничої ділянки з позначенням місць тимчасового розміщення відходів і місць остаточного розміщення відходів; - Дозвіл на тимчасове зберігання відходів, розміщення та обробку; - Документація щодо розміщення відходів - Статистика щодо відходів за поточний і два попередні роки та концепція управління відходами (тип відходів, кількість). Надаються схеми, копії документів, текстова інформація, статистична звітність, товарно-транспортні накладні по вивозу відходів, накладні, договори
Азбест, озоноруйнуючі речовини, радіоактивні матеріали
- Інвентаризація азбест-вміщуючих матеріалів; - Дані про ПХБ (обладнання, що містить ПХБ, документація, розташування); - Перелік обладнання, що містить озон руйнуючі речовини (холодильні установки, кондиціонери та ін.); - Перелік обладнання, що містить радіоактивні матеріали; - Дозволи на використання радіоактивних матеріалів. Текстова інформація, копії документів
Забруднення ґрунтів та підземних вод
- Дослідження ґрунтів і підземних вод, - Інформація про забруднені землі, - Діяльність з рекультивації.   Результати досліджень, текстова інформація, копії документів
     

 

 

Шум та інші фактори фізичного впливу
Дані моніторингу шуму. Текстова інформація, протоколи вимірювань
Аварії на об’єкті екологічного аудиту, що мали шкідливі екологічні наслідки
- Інформація про екологічні наслідки аварії (неконтрольовані скиди, викиди, витікання забруднюючих речовин) та заходи щодо їх ліквідації.   Текстова інформація, акти, накази та ін.
Співпраця з місцевими органами виконавчої влади, робота зі скаргами населення
- Листування з органами виконавчої влади і контролюючими органами (інспекціями, що здійснюють контроль за дотриманням екологічного законодавства); - Реагування на скарги населення; - Інформація про перевірки, приписи, штрафи та їх сплату. Листи, протоколи перевірок, приписи, скарги

 

Даний перелік є загальним для всіх об’єктів аудиту, тому не всі вищезазначені документи можуть мати відношення до конкретного об’єкту, на якому здійснюється екологічний аудит.

Виділеним шрифтом позначені найбільш важливі документи, копії яких повинен надати представник об’єкту аудиту.
ДОДАТОК 2

ДОГОВІР №

Про проведення екологічного аудиту

м. Київ “____” ______________ 200 р.

 

 

______________________________________________, що є платником податку на прибуток

назва організації

на загальних умовах, далі – Замовник, в особі Директора ______________________________,

прізвище, ім’я та по батькові

діючого на підставі Статуту та письмової згоди власника об’єкту екологічного аудиту, з одного боку, та ____________________________________________, що є платником податку

назва організації

на прибуток на загальних умовах, далі – Виконавець, в особі Директора _________________,

прізвище, ім’я та по батькові

діючого на підставі Статуту, з іншого боку, разом іменовані Сторони, уклали цей договір про наступне:

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе здійснення екологічного аудиту на підприємстві _______________________. назва підприємства

1.2. Екологічний аудит проводиться згідно з Технічним завданням на проведення аудиту, яке є невід’ємною частиною цього договору (додаток № 1)

1.3. Зміст та терміни виконання екологічного аудиту визначаються календарним планом (додаток 2).

1.4. Приймання та оцінка звіту про екологічний аудит здійснюються згідно з вимогами технічного завдання.

 

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; просмотров: 259; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.112.198 (0.013 с.)