ТОП 10:

Загальна інформація ПРО ОБ’ЄКТ екологічного аудиту 

Характеристика об’єкту екологічного аудиту

 

1. Надати інформацію:

· територіального органу статистики: Довідку з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (форма власності, підпорядкованість та види економічної діяльності);

· про структуру виробництва та його склад;

· про вимоги та додаткові обмеження природоохоронного законодавства до користування об'єктом екологічного аудиту;

· про орендарів або інших суб’єктів господарської діяльності на території об’єкту аудиту. Зазначити, хто відповідає за дотримання природоохоронного законодавства (орендар, орендодавець, третя особа). Охарактеризувати екологічні впливи інших суб’єктів господарювання, які розташовані на території об’єкту екологічного аудиту.

2. Вказати загальну площу території, яку займає об’єкт екологічного аудиту;

3. Зазначити кількість та стан будівель, їх поверховість, функціональне призначення;

4. Додати план-схему об’єкту екологічного аудиту, на якій зазначити:

· місця зберігання сировини;

· будівлі різного функціонального призначення;

· котельні;

· місця (об’єкти) поводження з відходами;

· місця розміщення водозабірних споруд;

· джерела викидів в атмосферу;

· санітарно-захисну зону підприємства;

· лабораторії;

· склади;

· місця розташування моніторингового обладнання;

· місця зберігання нафтопродуктів;

· каналізаційну систему і водоочисні споруди;

· місця паркування і технічного обслуговування транспорту;

· місця розташування охорони і межі об’єкту;

· місця відбору проб ґрунтів, ґрунтових вод для лабораторних досліджень (якщо дані завдання були включені до програми аудиту).

5. Додати: фотоматеріали, зроблені під час обстеження об’єкту.

 

1.2 Опис виробництва, технологій, продукції

 

1. Надати інформацію:

· щодо екологічних впливів основного та допоміжного виробництва в залежності від обсягів виробленої продукції (наданих послуг);

· про асортимент та обсяги виробленої продукції в динаміці за останні три роки;

· про кількість працівників, тривалість робочого дня, режим роботи, зайнятість (повна, неповна, сезонна) персоналу;

· про перелік сировини та матеріалів, які використовуються у виробничому процесі та вказати основних постачальників.

2. Коротко описати головні технологічні процеси, включаючи процеси зберігання та транспортування сировини та продукції;

3. Дати перелік застарілих технологій, які потребують модернізації.

 

Місце розташування об’єкту екологічного аудиту та функціональне використання прилеглих територій

 

1. Охарактеризувати земельну ділянку (право власності, характеристика землекористування, номер та дата державного акту права власності на земельну ділянку, договір оренди, тощо).

2. Дати коротку характеристику об’єктів, що межують з об’єктом екологічного аудиту.

3. Вказати віддаленість об’єкту екологічного аудиту до найближчої житлової забудови, чутливих об’єктів соціального призначення (дошкільних та учбових закладів, лікарень та ін.) та територій природно-заповідного фонду, пам’яток природи, нерестилищ, та інше в радіусі 5 км (бажано відобразити їх на картографічній основі).

 

Ретроспективний аналіз функціонального призначення і діяльності на території об’єкту екологічного аудиту

1. Описати попереднє використання території, яку займає підприємство, зазначивши дати, види діяльності, попередні впливи на навколишнє середовище;

2. З’ясувати та вказати на використання в минулому на підприємстві будь-яких небезпечних речовин, пестицидів, паливно-мастильних матеріалів, відходів, тощо.

Фізико-географічні та кліматичні особливості території

1. Дати коротку характеристику фізико-географічних та кліматичних особливостей території: описати клімат, рельєф, геологічні умови, склад та стратиграфію ґрунтів, рівень ґрунтових вод та підземних водоносних горизонтів, зазначити їх використання підприємством та населенням прилеглих територій;

2. Зазначити сейсмічність території та її чутливість до інших стихійних природних явищ;

3. Надати короткий опис результатів інженерно-геологічних досліджень на ділянці об’єкту аудиту, якщо такі існують;

4. Надати коротку характеристику користування надрами;

5. Зазначити водні об’єкти, розташовані на території підприємства та на прилеглих територіях;

6. Описати стан рослинності на території об’єкту аудиту;

7. Зазначити наявність об’єктів природно-заповідного фонду на території (в районі) об’єкту аудиту.


СИСТЕМА управління навколишнім ПРИРОДНИМ середовищем

 

Структура управління навколишнім природним середовищем на об’єкті аудиту

1. Вказати:

· осіб, відповідальних за управління навколишнім середовищем на виробництві, їх функції, повноваження;

· посадову особу, яка несе відповідальність за питання екології на виробництві, якими актами (наказами), які функції були покладені на певних виконавців;

· про сертифікацію об’єкту аудиту у відповідності з ДСТУ ISO14001:1997, і, якщо сертифікований, чи існує документ/заява про екологічну політику і документи, що засвідчують її виконання (методика визначення екологічних аспектів, екологічні цілі і завдання, програма управління навколишнім середовищем, плани, накази, інструкції);

· про проведення об’єктом аудиту первинного екологічного аналізу;

· про наявність переліку законодавчих та нормативно-правових актів з питань екології, якими керуються на підприємстві, порядок доведення інформації до зацікавлених структурних підрозділів;

· про наявність процедури та інструкції щодо поводження з небезпечними речовинами, відходами;

· про наявність плану заходів щодо запобігання аварій, а також ліквідації їх шкідливих екологічних наслідків, вказати, чи проводяться, як часто і з яких питань навчання працівників щодо вищезазначених питань.

2. Зазначити:

· стан співпраці з місцевими органами влади, екологічними, санітарно-епідеміологічними та іншими службами;

· чи добре поінформований персонал об’єкту екологічного аудиту про екологічні впливи виробничої діяльності;

· чи вважає керівництво підприємства питання дотримання екологічного законодавства одним з пріоритетних;

· чи має населення доступ до екологічної інформації про об’єкт екологічного аудиту.

3. Охарактеризувати загальну структуру (схему) екологічного управління на об’єкті екологічного аудиту.

 

Дозволи, ліміти, ліцензії

1. Вказати:

· про усі наявні ліцензії, дозволи, ліміти від санітарно-епідеміологічної служби, територіального управління охорони навколишнього природного середовища, водоканалу, місцевих органів влади, контракти з комунальними службами, та інше, в залежності від специфіки діяльності;

· про наявність ліцензій на види діяльності, що підлягають обмеженню відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»;

· про наявність дозволу на поводження з небезпечними речовинами відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.1995 № 440;

· про відсутні дозволи, ліміти і ліцензії.

2. Проаналізувати інформацію щодо дозволів та лімітів, ліцензій, сертифікатів, паспортів відходів, реєстрових карт, нормативи гранично допустимих викидів (ГДВ) і скидів (ГДС), контрактів на перевезення, договорів на утилізацію тари, упаковки та інше.

3. Звернути увагу на найближчі терміни подання заяв для отримання/ поновлення дозволів, лімітів і ліцензій.

Стан та ведення екологічної статистичної звітності

 

1. Перевірити стан статистичної звітності на предмет її відповідності фактичним екологічним показникам;

2. Проаналізувати інформацію, яка включена до форм державної статистичної звітності щодо повітря, води, відходів за останні три роки;

3. Проаналізувати динаміку, величину, своєчасність і повноту нарахувань та сплати зборів за спеціальне використання природних ресурсів та забруднення навколишнього природного середовища за останні три роки.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.008 с.)