ТОП 10:

ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ2.1. За виконану роботу, згідно з договором, Замовник перераховує Виконавцеві відповідно до протоколу про договірну ціну (додаток 3).

 

сума цифрами та прописом

В т.ч. ПДВ (20%)_________________________________________________________________

2.2. Оплата здійснюється одноразово після підписання акту здавання-приймання виконаних робіт.

2.3. Джерело фінансування (якщо оплата здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету).

 

 

ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Передавання оформленого в установленому порядку звіту про екологічний аудит здійснюється супроводжувальними документами Виконавця.

3.2. Після завершення робіт Виконавець представляє Замовнику акт здавання-приймання робіт в (кількість примірників) примірниках, Звіт про екологічний аудит в (кількість примірників) примірниках.

3.3. Замовник протягом ___ днів з дня одержання акта здавання-приймання робіт та Звіту про екологічний аудит, зобов’язаний направити Виконавцеві підписаний акт здавання-приймання робіт або мотивовану відмову від приймання робіт.

3.4. У разі мотивованої відмови Замовника сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та термінів їх виконання.

3.5. У разі дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити роботи за фактично здійсненими витратами, у межах суми, передбаченої пунктом 2.1 цього договору.

 

 

ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Замовник екологічного аудиту зобов’язаний:

- забезпечити своєчасне приймання та оплату виконаних робіт;

- надавати виконавцям екологічного аудиту наявну в нього інформацію, письмові чи усні пояснення щодо об’єкту екологічного аудиту;

- не допускати дій, спрямованих на примушування Виконавця до зміни форм і методів роботи чи висновків екологічного аудиту;

- забезпечити доступ на об’єкт екологічного аудиту та безпечні умови праці при перебуванні на території підприємства виконавців екологічного аудиту;

- забезпечити ознайомлення виконавців екологічного аудиту з правилами техніки безпеки при перебуванні на території об’єкту аудиту;

- виконувати інші дії, пов’язані з проведенням екологічного аудиту, відповідно до чинного законодавства.

4.2. Виконавець екологічного аудиту зобов’язаний:

- повідомити Замовника про всі виявлені в процесі проведення екологічного аудиту випадки порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища, стандартів, норм, правил і відхилення від вимог щодо ведення звітності та її складання та відобразити цю інформацію у звіті про проведення екологічного аудиту;

- невідкладно інформувати про виявлену у процесі проведення екологічного аудиту загрозу аварійної ситуації керівника (власника) об’єкту екологічного аудиту, відповідні органи з питань охорони навколишнього природного середовища та Замовника;

- забезпечувати належне збереження та своєчасне повернення всіх документів, які одержані від власника об’єкту екологічного аудиту, Замовника та інших осіб для проведення екологічного аудиту;

- невідкладно інформувати Замовника про відомі йому причини, що унеможливлюють проведення чи продовження екологічного аудиту;

- дотримуватись встановлених законодавством та договором на проведення екологічного аудиту вимог щодо конфіденційності інформації, яка отримана, або стала йому відомою під час виконання цієї роботи;

- дотримуватись правил техніки безпеки при перебуванні на території підприємства – об’єкту екологічного аудиту.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1. За невиконання або неякісне виконання обов’язків за цим договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з діючим законодавством.

5.2. Додаткові, не встановлені законодавством, санкції за невиконання або неякісне виконання робіт та їх доопрацювання, на вимогу Замовника, здійснюється за рахунок Виконавця.

 

ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

Умови дотримання прав сторін на створювану технічну продукцію:

6.1. Власником звіту про екологічний аудит є Замовник.

6.2. У разі немотивованого розірвання договору з боку Замовника, Виконавцю сплачується вартість фактично виконаної роботи.

6.3. Усі спірні питання вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

6.4. Інші умови на розсуд Сторін.

 

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

7.1. Термін дії договору:

“__”____ 200_ року

(початок)

 

“__”____ 200_ року

(закінчення)

 

7.2. Адреси та банківські реквізити сторін

Виконавця:

 

Замовника:

 

До цього договору додається:

1. Технічне завдання на проведення екологічного аудиту;

2. Календарний план проведення екологічного аудиту;

3. Протокол погодження договірної ціни;

4. Калькуляція кошторисної вартості роботи.

 

Від Виконавця: Директор ______________ (ПІБ) м.п. “______” ___________ 200_ р.   Від Замовника: Директор __________________ (ПІБ) м.п. “______” ___________ 200_ р.  

 


Додаток 1

до договору

№__ від “__”____200_р.
ПОГОДЖЕНО Найменування Виконавця Виконавець (ПІБ)   “_____” _____________ 200_р. м.п. ЗАТВЕРДЖЕНО Найменування Замовника Замовник (ПІБ)   “_____” _____________ 200_р. м.п.

Технічне завдання

на проведення екологічного аудиту

за договором № ___ від "___" _______200_ року

1. Замовник екологічного аудиту: (повна назва).

2. Об’єкт екологічного аудиту: (повна назва).

3. Виконавець екологічного аудиту: (повна назва).

4. Підстави для проведення екологічного аудиту:

Договір із Замовником аудиту.

5. Екологічний аудит підприємства провести у відповідності до наступних критеріїв: вимоги Законів України „Про охорону навколишнього природного середовища”, „Про охорону атмосферного повітря”, „Про відходи”, „Про об’єкти підвищеної небезпеки”, Земельний кодекс України, Водний кодекс України (До критеріїв екологічного аудиту можуть належати також інші вимоги, визначені законодавством).

6. Основні вимоги до виконання роботи:

6.1. Провести системне незалежне оцінювання об'єкта екологічного аудиту для встановлення відповідності визначених видів його діяльності, заходів, умов, системи управління навколишнім природним середовищем та інформації з цих питань критеріям екологічного аудиту. Для цього:

6.1.1 Зібрати достовірну інформацію про екологічні аспекти виробничої діяльності об'єкта екологічного аудиту;

6.1.2 Дати характеристику фактичного стану об'єкта екологічного аудиту;

6.1.3 Зазначити основні характеристики впливу діяльності об'єкта екологічного аудиту на стан навколишнього природного середовища;

6.1.4 Вказати вимоги та додаткові обмеження природоохоронного законодавства до користування об'єктом екологічного аудиту;

6.1.5 Встановити відповідність об'єкта екологічного аудиту до вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища та інших критеріїв екологічного аудиту;

6.1.6. Надати вичерпний перелік відомостей про відповідальність за шкоду, завдану навколишньому природному середовищу внаслідок господарської діяльності об’єкту аудиту до проведення його приватизації;

6.1.7. Оцінити ефективність, повноту і обґрунтованість заходів, що вживаються для охорони навколишнього природного середовища на об'єкті екологічного аудиту;

6.1.8. Оцінити ефективність та достатність природоохоронної діяльності об’єкту екологічного аудиту;

6.1.9. Оцінити ефективність системи управління навколишнім середовищем на об’єкті екологічного аудиту;

6.1.10. Зазначити стан природоохоронного обладнання та споруд, зокрема, час встановлення, амортизацію, придатність для подальшої експлуатації;

6.1.11. Надати відомості про сплату екологічних зборів і платежів, включаючи стан та можливості їх сплати та заборгованість;

6.1.12. Надати інформацію про збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу.

6.1.13. Зазначити стан статистичної та іншої звітності з охорони навколишнього природного середовища на предмет відповідності її фактичним екологічним показникам;

6.1.14. Оцінити повноту відображення екологічних характеристик об'єкта екологічного аудиту в наявній документації;

7. За результатами зібраних доказів оформити результати екологічного аудиту та надати Замовнику у формі звіту про екологічний аудит.

8. Звіт про екологічний аудит є власністю замовника і підставою для прийняття ним відповідних рішень.

 

 

від “Виконавця”     "___" _______________ 200_ р. від “Замовника”     “___” ________________ 200_ р.

 


Додаток 2

до договору

№__ від “__”____200_р.

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ

за договором № _________________ від “_____” _______________ 200_ р.

 

 

№ з/п Найменування робіт (етапів) Строки виконання (початок та закінчення) Обсяг фінансування (грн.) Очікувані результати
  „Проведення екологічного аудиту” **.**.200_- **.**.200_ ***** Звіт про екологічний аудит/Висновок екологічного аудиту

 

 

Від виконавця:   Керівник групи з екологічного аудиту   ____________________________ (ПІБ) “_____” _______________ 200_ р.     Директор   __________________( ПІБ ) “_____” ________________ 200_ р.   Від Замовника:   Уповноважена особа Замовника ____________________________ (ПІБ) “_____” _______________ 200_ р.

Додаток 3

до договору

№__ від “__”____200_р.

 

ПРОТОКОЛПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.200.236.68 (0.011 с.)